Magyar Nemzet, 1988. augusztus (51. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

1,80 forint A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Véité 1988. augusztus 1. LI. évfolyam 182. szám 4 Tisztelt Olvasó! Honi ügyeinkről, a társada­lom gondjairól és a világ vi­szontagságairól szólunk rend­szeresen ezen a helyen, ma­gunkról, a szerkesztőség mun­kájáról úgyszólván semmit. És így van ez rendjén, hiszen a Magyar Nemzet állandó előfi­zetőit, rendszeres vásárlóit nem a kulisszatitkok érdeklik, hanem tájékozódni kívánnak. Ha most, augusztus első nap­ján rendhagyó módon szakí­tunk ezzel a szokással, annak alapos oka van. Hiszen amint kézbe veszik ezt a mai számun­kat, nyomban megállapítják, hogy soványabb a megszokott­nál, a hétfői tizenkét oldal he­lyett mindössze nyolcat kap­nak. Amiért eleve is elnézést kérünk, nem rajtunk múlott, nem rajtunk múlik ez. Az ország újságpapírhelyze­te katasztrofális. A nagy nyom­dák készlete egyelőre úgyszól­ván csak hetekre biztosítja az utánpótlást­ szállító külföldi partnereink — elsősorban a Szovjetunió — közölték, hogy szerződésben vállalt kötelezett­ségeiket nem tudják teljesíte­ni. Részint azért, mert belső szükségletük nagymértékben megnövekedett, részint a kör­nyezetvédők követelésére be­zárnak cellulózó alapanyagból gyártó üzemeket, az ökológiai egyensúlyt veszélyeztető tevé­kenységük miatt. Szomorú állapot ez, mert az ország politikai viszonyai most érkeztek el ahhoz a ponthoz, amikor az átalakulás, az előt­tünk álló nagyszabású változás még több nyilvánosságot, tiszta szót és őszinteséget kíván. Ta­­lán nem túlzás kijelenteni, a tá­jékoztatásra olyan szükség van, mint a falat kenyérre, fkezzük ezt az igényt, hiszen növekszik az érdeklődés lapunk iránt, már nagyon régen nem kap­tunk annyi elismerő szót, biz­tató levelet olvasóinktól­, mint ezekben a hetekben. Szomorú ránk nézve különösen azért is, mert néhány napon belül ün­nepeljük a Magyar Nemzet alapításának a félszázados év­fordulóját, és nem így képzel­tük a megemlékezést. Az illetékes kormányzati szervek közölték az újságot gondozó Pallas Lap- és Köny­­kiadó Vállalattal, hogy átme­­ll kényszerintézkedésként két napilapjának, a Magyar Nem­zetnek és a Magyar Hírlapnak tetemes papírmegtar­tást kell elérnie. Azért átmenetiként — és reméljük így is lesz —, mert ígéretet kaptunk rá ugyanezek­től a kormányszervektől, hogy a lehető legrövidebb időn be­lül gondoskodnak az importról, ha mód van rá KGST-forrás­ból, ha nem, meghozva a szük­séges devizaáldozatot is, nyu­gati piacról. Szeretnénk, ha ez az átmenet minél rövidebb ideig tartana. Addig is, amíg szorít ez a kényszer, a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat úgy dön­tött, hogy a terjedelmünket kell csökkentenünk. Nem minden laptársunk választotta ezt a so­­ványító kúrát, mások a pél­dányszámot zsugorítják, keve­sebb lesz belőlük az utcai áru­sításban. Mi nem folyamodhat­tunk ehhez a módszerhez, mert olvasóink túlnyomó többsége állandó előfizető, és tőlük hű­ségük miatt sem vonhattuk meg a lapot. Ugyanakkor rend­szeres példányonkénti vásárló­inkat sem kívántuk megrövi­díteni, különösen olyan időben, amikor kedveltebbek lettünk. Így maradt az a választás, hogy hetenként négy ízben — hétfőn, kedden, szerdán és pén­teken — csupán nyolc oldalon jelenünk meg, kétszer pedig (csütörtökön és szombaton) ti­zenhat oldalon, a megszokott változatos tartalommal. Már csak azért is így kellett dönte­nünk, mert lapunk formátuma (nagysága) eltér a többi újsá­gétól, más papírt használunk mint ők, a beszerzés talán ne­hezebb is. Nem csekély a veszteség — heti négy oldal —, de nem is olyan sok. Azzal is ellensúlyozni kívánjuk, e még anyagi áldozattal is, hogy szintén kényszerből, csökkent­jük hirdetéseink terjedelmét. Az olvasókon túl az igazi gond a szerkesztőségre hárul. Az a szándékunk, hogy infor­mációinkat semmiképpen se szegényítsük, sőt, ha lehet, gaz­dagítsuk. Minden eseményről — legyen bár elsőrendűen fon­tos vagy kevésbé jelentős — változatlanul tudósítunk, és megtartjuk állandó rovata­inkat. Legföljebb a megszokot­tól eltérő napokon kell közöl­nünk őket, terveink már elké­szültek. Például a Könyvesház és a Gondolkodószék hétfő he­lyett csütörtökön jelenik meg, ekkor kap nagyobb helyet nép­szerű Tisztelt Szerkesztőség­ és Vitafórum rovatunk is. A lényeg minden esetben megma­rad, csak tömörebbre, fesze­sebbre kell összefognunk mondanivalónkat, ami az ese­tek nagy részében talán még haszonnal is jár, jobban megfe­lel korunknak. Mindehhez kér­jük Tisztelt Olvasóink türelmét, megértését és változatlan hű­ségét, amíg — reméljük hama­rosan — visszatér a megszokott állapot, amire minden erőnk­kel törekszünk. ------A NAP ---------------------------------­ Szóspóroló A takarékosság eszelős megszállottja számításokat végzett, hogy egy átlagember (beleértve a hivatásos fecsegőket, a hónapokig szótlanokat, a szakképzett előadókat és a félel­mükben megnémulókat) átlag napi 2017 szót ejt ki a száján — így hát már egyszerű szorzással megállapíthatta, hány billió szót pazarol esztendőnként a nép erre-arra, gyakran előre jóvá sem hagyott, nem is láttamozott mondatokra. Kiszámíttatta tudósokkal, mennyi energiát költ az ország népe locsogásra, beszédre, dumára, s kemény valutára át­számítva mennyit érne, ha az emberek minden második szavukat lenyelnék. Azon is töprengett, nem lehetne-e eb­ből valamit exportálni, bár fölrémlett benne, hogy nehéz lenne megszervezni a minőségi ellenőrzést, no meg egyálta­lán nem biztos, hogy minden kivitelre alkalmas szó kelle­mes lenne a számára. Gondolkodott jegyrendszer bevezeté­sén is, a szótárakból ésszerűen lehetne fejadagokat kipor­­ciózni, gondosan ügyelve arra, hogy ki milyen főnevekhez, milyen helységnevekhez jutna. Meg miféle igékhez. Dollár­boltokban némi igazságot is lehetne jegyre kapni — mélá­zott el alkotó módon. Egyik tanácsosa bonyolult rendszert dolgozott ki a kivé­telezettek számára (mondjuk, a családban ketten némák, avagy soha nem gondolnak kellemetlen mondatokat) — az­tán rájött: elhanyagolhatóan kevés a kivétel. Ő közben egész nap, egész évben, vég nélkül hadovást, fecserészett, harsogott, hadart — ha nem ismételné annyit magát, a fél szótárt elpazarolná a nemzet elől. Egyébként egyszerre hitte magát főnévnek és igének, alanynak és állítmánynak, ő volt elvégre a vezér, azaz a vállalat vezérigazgatója, s azt hitte, minden rajta múlik. Vagy vele múlik el. DIURNUS Grósz Károly értékelése amerikai Átjárói Kialakultak a politikai feltételek az átfogó gazdasági együttműködéshez Gorbacsov és Genscher előkészítette a szovjet—NSZK csúcstalálkozót A külpolitikai helyzet A KELET—NYUGATI VISZONYBAN, az európai helyzet és a vi­lágpolitika egésze szempontjából is kulcsfontosságúak a szovjet—s nyu­gatnémet kapcsolatok. Ezt hangoztatták Genscher külügyminiszter vasárnap befejeződött moszkvai látogatását értékelve a megfigyelők. A szakértők szinte egyöntetűen megállapították, hogy a két ország vi­szonyában új szakasz kezdődött, a korábbi nézetkülönbségek helyét átvette a kölcsönös megértésre való törekvés. Mindezt tovább javít­hatja Kohl kancellár ősszel esedékes szovjetunióbeli útja. Erre a meg­állapításra jutott az NSZK alkancellárja, Mihail Gorbacsovval és Eduard Sevardnadzéval folytatott moszkvai megbeszélésein. Mint Genscher sajtóértekezletén közölte: igen tartalmas volt az SZKP fő­titkárával tartott több mint kétórás megbeszélése. Egyetértettek abban, hogy erősíteni kell az együttműködést, amely az összeurópai enyhülés­re is kedvező hatással van. Genscher igyekezett eloszlatni a szovjet vezetők aggodalmát a nyugat-európai integrációs törekvésekkel kap­csolatban. A felek megítélése szerint Bécsben a semleges és el nem kötelezett országok javaslata megfelelő kiindulási alap az utótalálkozó sikeres befejezéséhez. Az NSZK külügyminisztere üdvözölte a Varsói Szerződés legutóbbi csúcsértekezletén elfogadott javaslatokat, amelyeket gondosan tanul­mányozni kell a NATO illetékeseinek. A tárgyalásokon szóba került a Szovjetunióban élő német nemzetiség helyzete. Elégedetten nyugtáz­ták az eredményeket e téren, de a nyugatnémet politikus azt is szorgal­mazta, hogy a német ajkúak kapjanak nagyobb lehetőséget nemzeti kultúrájuk ápolására a Szovjetunióban. A megbeszéléseken alaposan megvitatták a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését; az értesülések szerint az NSZK kész aktívan bekapcsolódni a szovjet gaz­dasági reformba, a konkrét döntések Kohl­­kancellár moszkvai útja során várhatók. Genscher sajtóértekezletén egy kérdésre válaszolva elmondotta: a Vörös téren tavaly sportrepülőgépével leszált Mathias Rust esetleges szabadon bocsátásának ügye nem került szóba, célsze­rűbbnek tartja a kérdést nem hivatalos eszmecseréken megvitatni. Hétfőn harmadízben találkozik az Egyesült Államok és a Szovjet­unió hadseregeinek vezetője, Carlucci nemzetvédelmi miniszter Jazov szovjet honvédelmi miniszter meghívására tesz látogatást a Szovjet­unióban. Carlucci utazást tesz az országban, s megbeszélést folytat a szovjet hadsereg magas rangú vezetőivel. Mindkét fél részéről han­goztatták : a látogatás erősíti a két ország kapcsolatait, a fegyverkezési verseny beszüntetését, de nem célja a fegyverzetellenőrzési kérdések­kel foglalkozó küldöttségek munkáját felvállalni. A HUZAVONA TOVÁBB FOLYIK New Yorkban: tűzszünet le­gyen-e előbb vagy közvetlen tárgyalások az Iraki iráni háborúban szembenálló felek között. Pérez de Cuellar közvetítésével folynak az egyezkedések, úgy tűnik, mind ez ideig eredmény nélkül, hiszen Irak továbbra is a közvetlen kapcsolatfelvételt sürgeti, míg Irán pedig a tűzszünet kihirdetését tartja előbb­rev­a­lónak. Teherán ugyan tett olyan utalásokat, hogy kész közvetlen eszmecserékre Bagdaddal, de az idő­pontot nem jelölte meg. Mindazonáltal az ENSZ-főtitkára hasznosnak minősítette a két ország külügyminisztereivel folytatott eszmecseréit, s nem zárta ki, hogy a tűzszünetet már ezen a héten kihirdethetik Hasonlóan derűlátó volt Bahreinben Margaret Thatcher, aki kifejtette: „új reménysugár”, hogy Irán kész elfogadni a Biztonsági Tanács tűz­szüneti határozatát. A megfigyelők szerint a brit miniszterelnökasz­­szony hangneme érzékelhetően békülékeny volt Teheránnal szemben, állást foglalt a brit—iráni kapcsolatok javítása mellett, s üzenetében megállapította: „szívesen látná, ha Irán segítséget nyújtana a brit tú­szok kiszabadítása érdekében”. Thatcher, aki hat közel- és távol-keleti országot keres fel körútján, s ellátogat Ausztráliába is, ugyanakkor úgy vélte: a tűzszünet kihirdetése után még hosszú folyamat szükséges a tartós béke megteremtéséhez a térségben. A TRAGIKUS HIBÁT, a tévedést jóvá kell termni — hangoztatta Reagan elnök szombati rádióbeszédében a nicaraguai ellenállóknak nyújtott segély felfüggesztéséről szólva. Az elnök sürgette az amerikai támogatás felújítását. A The New York Times cikkében olyan értesü­lést közöl, amely szerint Washington javaslatot tett közép-amerikai szövetségeseinek — Costa­ Ricár­ak, Salvadornak, Guatemalának és Hondurasnak —, hogy a hétfőn kezdődő külügyminiszteri tanácskozá­son egyérteműen a nicaraguai kormányt tegyék felelőssé a térség vál­ságának elhúzódása miatt. Az is ismertté vált, hogy az érintett orszá­gok elutasították az amerikai közlemény-tervezetet, amely „hadüze­nettel” ért volna fel; az „önvédelemre" hivatkozva előre kívánta iga­zolni egy esetleges fegyveres beavatkozás jogosságát. A hét végén Me­xikó is elutasított minden olyan kísérletet, amelynek a célja Nicaragua kirekesztése lenne a béketárgyalásokból. A mexikói illetékesek hang­súlyoznák: egyetlen országot sem szabad kizárni a helyi válságok ren­dezéséből. A hírügynökségi jelentések eközben arról számoltak be, hogy a tűzszünet ellenére Nicaraguában egyre hevesebb összecsapások zajlanak a sandinista egységek és a kontrák között. (P. T. R.) Két, 3 Hazaérkezett Amerikából miniszterelnökünk Grósz Károly, az MSZMP fő­titkára, a Minisztertanács elnö­ke szombaton hazaérkezett tizenegy napos hivatalos ame­rikai, illetve kanadai átjárók kíséretében volt Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke, a Taurus ve­zérigazgatója, Kapolyi László, a Minisztertanács kormánybiztosa, Bartha Ferenc államtitkár, a Ma­gyar Nemzeti Bank elnöke, Ko­vács László külügyminiszter-he­lyettes, valamint Házi Vencel, ha­zánk washingtoni nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A kormány elnökét és a kísé­retében levő személyiségeket a Ferihegyi repülőtéren Pót Lé­­nárd, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának vezetője, Várko­­nyi Péter külügyminiszter és Kiss Elemér, a Minisztertanács hiva­talának elnökhelyettese fogadta. Jelen volt Mark Palmer, az Ame­rikai Egyesült Államok, valamint Robert L. Elliott, Kanada buda­pesti nagykövete. Grósz Károly a megérkezést követően röviden összegezte út­jának főbb tapasztalatait a jelen­ ­ levő újságíróknak. Elöljáróban utalt arra, hogy fárasztó napok állnak mögötte, hiszen több mint 50 szervezett programról gondos­kodtak a vendéglátók. Élmén­yekkel gazdagodva A látogatás eredményéről szól­va a miniszterelnök megállapí­totta: — Számos személyes él­ménnyel gazdagodva tértem ha­za. Az Egyesült Államokban és Kanadában is nagy figyelemmel fogadtak. Megbeszéléseinket is az őszinteség, a nyíltság jellemezte. Bevallom, meglepett, hogy mennyi lehetőség kínálkozik a gazdasági kapcsolatok szövöge­tésére. Megítélésem szerint egy­ kormányfőnek nem az a dolga, hogy üzleteket kössön, s remé­lem, hogy a jövőben még kevés­bé lesz ez a koncepció része — inkább, hogy megteremtse a po­litikai feltételeit az iyen jellegű kontaktusok létrejöttének. Ebben szép eredményeket értünk el. Ha a meglevő lehetőségek csak tíz százalékát ki tudjuk használni, meggyőződésem, hogy gondjaink jelentős­­része megoldódik. Tár­gyalásaim nyomán már a napok­ban több üzletember érkezik ha­zánkba, hogy konkrét üzletköté­sek szülessenek. Véleményem szerint a hazánk iránti érdeklő­dés oka, hogy sokan tájékozódtak már a készülő társasági törvény­ről, amely részvényvásárlási le­hetőségeket biztosít a más orszá­gokban működő cégek részére. Jelentős volumenű vállalkozásra számíthatunk az energiatermelés területén is, komplett berendezé­seket szállítanánk, illetve egy­­egy beruházás jelentős hányadát magyar iparvállalatok termékei alkotnák. Ugyancsak érdeklődés mutatkozik a műszeripari, első­sorban a csúcstechnológiai együtt­működés iránt is. A Reagan el­nökkel folytatott megbeszélésen megemlítettem: a COCOM-lista szűkítésében érdekeltek vagyunk, s amennyiben segíteni akarnak, bírálják felül ezt a szigorú,­­ bi­zonyos szempontból túlhaladott listát. Borítékas kérdések Az amerikai elnökkel történt találkozót méltatva a miniszter­­elnök elmondta : a nyílt lég­körű megbeszéléseknek keretet adott az a gesztus — amelyet nagyra értékelek —, hogy főtit­kárrá választásom után Ameriká­ban megerősítették a miniszter­elnöknek szóló meghívást. Meg­lepődve tapasztaltam, hogy Rea­gan elnök rendkívül tájékozott hazánkról, életünkről. Sok igaz­ság van abban, hogy az ameri­kaiak nem tudják, hol van Ma­gyarország, de a vezető politiku­sok, különösen az elnök, jól is­merik azokat a kérdéseket, ame­lyek foglalkoztatnak bennünket. A négyszemközti és a hivatalos tárgyalásokon egyaránt nagyon kon­struktív volt. Gr­ósz Károly a program során több alkalommal találkozott a sajtó képviselőivel, valamint a magyar emigráció tagjaival. Az e találkozókon szerzett tapasz­talatairól kifejtette: Itthon „bo­rítékoltam” nyolc olyan kérdést amiről biztosan tudtam — mint ahogy így is történt —, hogy fel­tesznek. Ezek közöt szerepelt az erdélyi magyarság problémája, 1956, a Nagy Imre-évfordulóhoz kapcsolódó tüntetés kezelése, a szovjet csapatok kivonása, a Mi­hail Gorbacsovval folytatott tár­gyalás eredménye. Volt, ahol a válaszomat elfogadták, volt ahol megfagyott a levegő. Ez együtt­jár a politikával. Nem azért men­tem, hogy mindenki egyetértsen velem. Egy kérdésre válaszolva Grósz Károly kijelentette: tudomása van róla, hogy itthon többen nem értenek egyet azzal, hogy külföl­di­­ tőkeérdekeltségű vállalatok működjenek hazánkban. így folytatta: Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a kormányprogram­ban ezt leírtuk, csak az „tolvaj­nyelven” van megfogalmazva. Tavaly ezt a vitát lefolytattuk, s úgy határoztunk: a magánbefek­tetések arányát növelni kell a termelésben. Aki egy kicsit is is­meri a magyar valóságot, az tud­ja, hogy a lakosságnál nincs meg­felelő felgyülemlett magántőke, ki kell tehát nyitnunk a kapukat a külföldi működő tőke előtt. Eh­hez természetesen törvényes ga­rancia kell a partnerek számára is, s ezt biztosítja majd várható­an a társasági törvény. Az orszá­got nem akarjuk kiárusítani — hívta fel a figyelmet Az országot szeressék A sűrű program kellemes állo­mása volt Disneyland. Az itteni megbeszélésekről a miniszterel­nök tájékoztatásként elmondta: megtekintette a meseországot, s megbeszéléseket folytatott Ame­rika első számú vidám parkjának vezetőivel. Megállapodtak abban, hogy amennyiben megkapjuk az 1995-ös világkiállítás társrende­zésének jogát — erről februárban döntenek —, a különböző létesít­mények építésénél Disneyland is szerepet kap. Az amerikai, illetve kanadai fogadtatásról érdeklődő kérdé­sekre a főtitkár úgy nyilatkozott: Nagyon jó hangulatú fogadtatás­ban részesültem a kint élő ma­gyarok körében is. Néhány he­lyen szerveztek ugyan kisebb tüntetéseket, amelyeken felirato­kat lobogtattak. Amikor alkal­mam kínálkozott rá, meg is mond­tam: tudom, hogy nem szeretnek bennünket, vezetőket valameny­­nyien, de az országot szeressék, ne minket. Biztos vagyok benne, hogy ha a két nagyhatalom ve­zetőjének találkozósorozata nem így sikerül, ez a látogatás nem ilyen légkörben zajlik. Óriási az a szerep, amelyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok a köze­pes és kis országok közeledésé­ben betölt. Bsz a nemzetközi fo­lyamatnak egy eleme, ezt így kell kezelni — mondotta végezetül Grósz Károly. Ronald Reagan üzenete a magyar néphez A tv-híradó stábja, amely Grósz Károly főtitkár-minisz­­terelnök amerikai útjáról tudó­sított, magával hozta Ronald Reagan­nek, az Egyesült Álla­mok elnökének a magyar nép­hez intézett szavait is. Az üze­net a szombat esti tv-híradó­­ban hangzott el. Köszönöm a lehetőséget, hogy Grósz Károly pártfőtitkár egye­sült államokbeli útja alkalmából szólhatok a magyar néphez — mondotta elöljáróban Ronald Reagan. — Nemcsak Grósz úr lá­togatása jelent számomra külö­nös örömet, hanem­ az is, hogy útja során találkozott az amerikai nép legkülönbözőbb képviselői­vel és az Egyesült Államok több tájára is eljutott. Önök is tudják: az amerikai—magyar kapcsola­tokban tekintélyes múlt előzte meg a viszony jelenlegi javulását. Az amerikaiak rendkívül sokat köszönhetnek a magyar- beván­

Next