Magyar Nemzet, 1988. szeptember (51. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

1,80 forint Csütörtök 1988. szeptember 1. II. évfolyam 209. szám A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA­ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR A jóssá A villamos, autóbusz ülésén büszkén elterpeszkedő gyerek látványa — míg mellette idős emberek állnak — ma már annyira megszokott, hogy em­lítést sem érdemel. Az azon­ban már kevésbé természetes, hogy a vélt jogait védő anya szembeszáll a nyegleséget, a neveletlenséget, szóvá tevő fel­nőttel. Fültanúja voltam: az enyhén dorgáló férfira milyen szitokáradatot zúdított a ha­tos villamoson az asszony. A viszonylag üres vonaton az 5—6 éves kislány a fölszál­láskor előreszalad, és ujjongva mondja szüleinek, egy fülkére mutatva: ide menjünk, mert itt már van egy kislány. Az apa beleegyezne ugyan, de az anya — ki tudja miért? — má­sik fülkét választ. Gyermekük érthetően sírva fakad, mert nem fogja föl a tilalom okát, az apa viszont megadóan egyezik bele az egyébként érthető ké­résbe. Mire az anya, a te peda­gógiai módszereid egyszerű­en elviselhetetlenek. A két történetet azért mond­tam el, mert általuk újabb megerősítést kaptam a magam régi töprengésére: vajon tény­leg olyan nagy szükség van-e a szülők pedagógiai kultúrájá­nak fejlesztésére? Annak elle­nére, hogy készséggel méltat­tam minden tanév kezdetén a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárságának Aján­lását a szülői munkaközössé­gek számára, mindig munkált bennem a gondolat: vajon nem papírpazarlás-e a szülőknek olyasmiről beszélni — a csa­ládi nevelésről, az etikus ma­gatartásról, a műveltség meg­óvásáról, az egészséges élet­módról —, ami mindenki szá­mára természetes. Mindaddig azonban — kaptam meg most a magam kétségeire a választ az idei Ajánlás kibocsátásakor —, amíg az anya nem az udvariat­lan és pipiskedő kislányát ma­rasztalja el a villamoson, ha­nem az illemre figyelmeztető utast, és amíg az apát ki lehet oktatni — ugyancsak a gyerek füle hallatára — esetleges ne­velési tévedéséért, nem fölös­leges újólag és még nagyon sokszor a szülőkhöz szólni. Az idei Ajánlást Z. Szabó László írta, és a „...jó szóval oktasd...” ám arra a két Jó­zsef Attila-verssorra utal, hogy „jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!" A füzet alcíme: Levelek a be­szédről és a magatartásról nem hagy kétséget az iránt, hogy a szerző az eredeti és nem átvitt értelmében idézi József Attila közismert költeményét. Ami hiányt szenved anyagi szempontból bárki is, az re­mélhetően bizonyos idő eltel­tével pótolható. Bármilyen gond is ma az öltözködés, a lakás, a tartós fogyasztási ja­vak megszerzése, talán nem alaptalan az optimizmus, hogy a helyzet a nem is túlságosan távoli jövőben megváltozik, jobbra fordul. Az ebbéli hiá­nyok tehát előbb-utóbb pótol­hatók, ám a durva, trágár, há­nyaveti beszéd szinte helyre­hozhatatlan károkat okozhat. Azt, hogy az anyanyelv ápo­lása mit jelentett nemzeti lé­tünk fennmaradásában, nem e cikk feladata elmondani. Arra azonban mégsem fölösleges emlékeztetni, hogy a kis népek egyik sajátosságaként a ma­gyar nyelvű oktatásért, iroda­lomért, közszereplésért vívott harc századokon át része volt a hazai haladó politikai küz­delmeknek. Beszéd és maga­tartás így­ fonódtak össze egy­mással már a felvilágosodás kezdete óta hazánkban, és szo­ros az összefüggés e két foga­lom között napjainkban is. Igaza van Z. Szabó Lászlónak, amikor ezt írja: „Ha nem vise­lek gondot szülőként, pedagó­gusként, vagy a társadalmat irányító közéleti emberként a fiatalság nyelvi világára — és hadd mondjam tovább: —, ha eltűröm az egyre növekvő és lassan társadalmi érintkezé­sünk­ egészét elborító-beborító ocsmányságot, durvaságot és trágárságot, akkor nem csupán fiatalságunk nyelvi világát ha­nyagolom el..., hanem lemon­dok arról is, hogy ...a nép­hez való tartozásának tudatát megalapozzam, fejlesszem, erő­sítsem, lemondok a nemzet­tudat nevelésének fontos és nemes kötelességéről.” A nyelvi pontosság, vagy he­­nyeség, a tisztességes, vagy durva beszéd, a szabatosság vagy pongyolaság a kommuni­­kációban magatartást is jelöl. A hányavetiség mögött — és ennek számtalanszor lehetünk fültanúi üzletekben, villamo­son, de a rádió- és tévéripor­tokban is — gondolati durva­ság húzódik meg. Amikor az ismert rádióriporter például a minisztert — egyébként helye­sen — önözi, ellenben az ala­csonyabb beosztású, idősebb emberhez így szól, mondja, maga szerint,­ebben benne rejlik az értékítélet, és egyfaj­ta magatartás is. A stílus az ember — tartja a francia mondás, és ez különös­képpen igaz a beszéd és maga­tartás összefüggésére. Az a szülő például, aki csak köve­telni tud gyermekétől, szépen kérni sohasem, az keveset re­mél tőle, és nem igazán bízik meg a kérés teljesítésében sem. És az a pedagógus, aki csupán családnevén szólítja meg tanít­ványát, és akkor is egyes szám harmadik személyben — tehát körülbelül így: Kovács feláll és nem beszél —, az nem is na­gyon tiszteli a személyiséget. Véleményt is kifejez tehát az anyanyelv helyes vagy hibás használata, és aki durván, ha­nyagul, pongyolán, vagy pon­tatlanul beszél, az nem sokat törődik sem önmagával, sem megszólított társaival. Annak modora, gondolatvilága éppen oly silány és trágár — vagy­ semmitmondó, üres — mint szóhasználata. Mint annyi minden másban, a nyelvhasználat veszélyeiben és tarthatatlanságában is a hu­szonnegyedik órában vagyunk. Sok minden mulasztás terhel ebben is bennünket, felnőtte­ket — szülőket, újságírókat, művészeket, pedagógusokat egyaránt —, de még nem vég­zetes az elmaradás, írók, taná­rok, közéleti tisztségviselők és nem utolsósorban általános is­kolás diákok kezdeményezésé­re sok jó mozgalom indult út­jára, és vélhetően nem is ered­ménytelenül. Az már rajtunk múlik, hogy az anyanyelv je­lentőségét a mindennapi élet­ben felismerjük, fölismertes­sük, és a szép beszédet a ne­mes gondolatok, tettek közlé­sére használjuk. Abban is egyet lehet érteni az idei Aján­lást megfogalmazó Z. Szabó Lászlóval, amikor arra kéri a szülőket, hogy „a család köré­ben jó példával és a szülők ter­mészetes felelősségérzetével támogassák az élő szó — az anyanyelv — és a tőle elvá­laszthatatlan viselkedéskul­túra ügyét." Közügyekről lévén szó, a kérés joggal kiterjeszthető va­lamennyi felnőttre — de a jóra fogékony gyermekekre is. Ez éppen a mai napon óhaj, amikor megkezdődik a tanév, különösen időszerű. Túl az egy és negyedmillió általános és több százezer középiskoláson, hadd szóljak mindenekelőtt annak a 133 ezer első osztályos gyermeknek az­­ érdekében, akik ma ismerik meg tanító­nőjüket. Az ő lelkük még tisz­ta, értelmük most nyiladozik, és módon vágynak egy simoga­­tásra, szép szóra, kedves meg­szólításra. Legalább őket ne érje csalódás! Gábor István Kiszczak belügyminiszter és Walesa találkozója m^mMmMHmmmsmmamHmmaamBMamHmmaimfli^mm«mmHMamiMmaisaMOMMaMasmasmBOHMmBaBmMmaMm^mMmBaamMMHi^Haammomsommaj Érdemi kompromisszum Elengedhetetlen a nyilvánosság katonai téren, mondta Horn Gyula a budapesti fórumon A külpolitikai helyzet WALESA VARSÓI MEGBESZÉLÉSEI adták a vezető hírt a hír­­ügynökségek számára. Az egykori Szolidaritás vezetőjét kora reggel gépkocsi vitte gdanski otthonából a fővárosba, hogy megbeszéléseket folytasson Kiszczak­­belügyminiszterrel. A tárgyalások előtt azonban Lech Walesa rövid időre tanácskozott a katolikus egyház képviselőivel is, akik közvetítettek a találkozó létrejöttében. Nyugati jelentések sze­rint a Szolidaritás vezetője úgy indult a lengyel fővárosba, hogy elérje: „A kormány tegye jóvá az elmúlt hét esztendőt”. Az elemzők szerint a vezetés aligha szívesen egyeznék bele a volt szakszervezet törvénye­­sítésébe, igyekszik majd húzni az egyezkedést. Ezt igazolják a varsói jelentések,­­amelyek szerint a találkozón egy közelgő kerekasztal té­máiról volt szó. Hogy ennél több történt-e, arról legfeljebb akkor le­het majd találgatni, vélik az elemzők, ha abbamaradnak a sztrájkok. Ugyancsak a vezető hírek között szerepelt az a genfi jelentés, amely ellentétekről számol be a szovjet és amerikai fél között a svájci kon­­ferenciavárosban zajló tárgyalásokon. Washington úgy véli, Moszkva megsérti az ABM-szerződést egy szibériai radarállomás építésével. A szovjet tárgyalóküldöttség azt hangoztatta, hogy már korábban leál­lították a munkát az állomáson. Ugyancsak Washington vádolja a Szovjetuniót az afganisztáni egyezmények megsértésével. Phyllis Oakley külügyi szóvivő tájékoztatása szerint „szovjet területről fel­szálló harci gépek” támadták a kormányellenes erőket Kunduz kör­nyékén. A Moszkvában sajtóértekezletet tartó Geraszimov elmondta, hogy Kunduzban a mudzsahedinek kórházakat, közintézményeket rom­boltak le, gyilkolták a polgári lakosságot és amikor a helyzet kriti­kussá vált, s Kabul segítséget kért, akkor támogatták repülőgépekkel a kormányerők harcát a szovjet csapatok. A sajtóértekezleten a szov­jet szóvivő részletesen ismertette Pakisztán szerződésszegő tevékeny­ségét. Az eseményekhez illik az a hír is, hogy Iszlámábádban a két vezető polgári politikus, Mohammad Han Dzsunedzso és Benazir Bhutto is közölte, hogy megválasztásuk esetén tartanák magukat az Afganisztánról kötött genfi egyezmények „betűjéhez és szelleméhez". EGYHANGÚ SZAVAZATTAL, rövid két óra alatt született meg a junta döntése Santiagóban, hogy Augusto Pinochet lesz az a jelölt, aki­re a közel nyolcmillió szavazásra jogosult chilei leadhatja a voksárt ok­tóber ötödikén. Amennyiben a választók több mint ötven százaléka igent mondana, úgy a jelenlegi tábornok-elnök maradna hivatalban még nyolc évig, ha a nemek lennének többségben, akkor egy éven belül általános választásokat kell tartani. A hír hallatán ezrek tüntettek a fővárosban és vidéken. Az összecsapásokban egy fiatal életét vesztette. A helyszínen lévő elemzők szerint egyébként a korábbi „lazítással” el­lentétben várhatóan ismét igyekszik majd a rendszer keményen fel­lépni az ellenzékkel, hogy biztosítsa az „igen” szavazatok többségét. A megfigyelők ugyanakkor azt találgatják, vajon a hivatalban maradó Pinochetnek hogya­n sikerül összeegyeztetni azt a kettős célt, hogy az alkotmány szellemében távozzék a junta éléről és polgári elnökként irányítson 1989-től, de továbbra is teljes biztonsággal ellenőrizze a hadsereget. ÚJ SZAKASZBA lépett-e az IRA-ellenes harc, latolgatják tisztség­­viselők és elemzők, miután a brit katonaság antiterrorista egysége úgy­­kilőt­t egy „IRA-kapcsolatokkal rendelkező férfit”, aki állítólag éppen egy teherautó-sofőr elle­n készült merényletet elkövetni. Az akció színhelye egybeesik a tizenegy nappal korábban elkövetett merénylet színhelyével, ahol az IRA egy buszt robbantott fel; ennek következté­ben­­nyolc brit katona életét vesztette. A mostani eset körülményei még homályosak, ám az első értékelések szerint a londoni kormány vélhetően a „keményebb kéz” politikájához folyamodik. Az újra fel­élénkülő viták azt latolgatják, vajon mennyire lett határozottabb, erő­sebb ez a vonalvezetés. Ha ismét visszatérnek az antiterrorista egysé­gek a „löfie-ölm" politikához a letartóztatások helyett, csak a helyzet mérgesedhet el jobban, vélik Londonban és Belfastban egyaránt. (T. J.) Moszkvai értékelés A Szovjetunió megelégedéssel fogadta az aradi találkozó tényét A Szovjetunió megelégedés­sel fogadta a magyar és a ro­mán főtitkár aradi találkozójá­nak tényét — jelentette ki Gen­­nagyij Geraszimov. A szovjet külügyminisztérium szóvivője szerdai sajtótájékozta­tóján elmondta, hogy moszkvai megítélés szerint üdvözlendő a magyar—román viszonyban je­lentkező problémák Aradon ta­pasztalt pozitív megközelítése. Geraszimov emlékeztetett arra a korábban kifejtett szovjet állás­pontra, amely szerint a szövetsé­ges országok egymás közötti vi­szonyában felgyülemlett problé­mákat az érintetteknek kell köz­vetlen tárgyalásokon rendezniük. A vasárnap lezajlott aradi ma­gyar—rommi csúcstalálkozó ebbe az irányba tett kedvező lépésként üdvözlendő — mondta. A CSKP központi lapja, a Ru­­dé Právo szerdán nagy terjede­lemben" ismertette Grósz Károly és Nicolae Ceausescu aradi talál­kozójának magyar és román saj­tóvisszhangját. A lap a beszámo­lót rövid kommentárral vezette be, nyilatkozatszerűen először fo­galmazva meg Prága álláspontját a magyar—román tárgyalásokkal összefüggésben. A lap ismerteti budapesti tu­dósítójának jelentését arról, hogy a magyar sajtó rendkívüli ér­deklődéssel követi a határokon túl élő magyar nemzetiségek, így „a számbelileg legnagyobb és leg­kompaktabb kétmilliós erdélyi magyarság sorsát Romániában”. Az újság a magyar lapok nyomán utalt arra, hogy a romániai ma­gyarság életét fokozatosan korlá­tozzák és megemlítette, hogy a fa­lurendezési tervet a magyar sajtó igen élesen kommentálta. Idézte βzűrös Mátyás kijelentését, hogy a kormány megkésetten hallatta hangját, de még nem késő. Az aradi találkozóval összefüggésben a Rudé Právo egyebek között azt­­emelte ki, hogy a Magyar Nemzet című lap konfrontálta a magyar és a román álláspontot a nemze­tiségi kérdés kezeléséről. A Ma­gyar Hírlap a csehszlovák párt­újság szerint arról írt, hogy az 1977-es magyar—román találko­zón is voltak bizonyos megállapo­dások, amelyek azonban nem va­lósultak meg. A Radé Právo bu­karesti tudósítója ismertette azt a román álláspontot, miszerint „rontja a kapcsolatokat, hogy Magyarországon a román valósá­got befeketítő” cikkek és művek jelennek meg. A feszültséget nö­veli a történelmi vita is Erdély körül. Az újság kitért arra, hogy a román vezetés a nemzetiségi kérdés megoldását példásnak és véglegesnek tartja, és elmélete szerint a nemzetiségek a homogén román nép részét képezik. Mint a Rudé Právo írta, az utóbbi években azonban olyan intézke­déseket fogadtak el, amelyek fe­szültséget keltettek a nemzetiség és az állam között és azzal jár­tak, hogy az idén kivándorlási hullám indult meg Magyarország felé. A belgrádi Borba szerdai szá­mában „bizonyos enyhülés” cím­mel átfogó kommentárt közölt Grósz Károly és Nicolae Ceausescu találkozójáról. Többi között a következőket fejtette ki: Az aradi tárgyalásokon két té­ma dominált, éspedig az erdélyi magyar nemzetiség helyzete és Bukarest „falurendezési" terve, amelyen azt kell érteni, hogy a földdel tesznek egyenlővé hét-, nyolcezer falut A magyarok szá­mára „kényszer-asszimilálás”, „etnocid politika”, a románok számára pedig „korszerűsítés” és „az egységes román nemzeti ál­lam megteremtése". Ebből látha­tó, hogy a két fél véleménye oly­annyira különböző, hogy az állás­pontokat lényegesen nem hozhat­ta közelebb egyetlen találkozó, még akkor sem, ha az hét órán át tartott Budapest számára jelentős, hogy elfogadták azt a javaslatot, amely szerint magyar küldöttség utazik a helyszínre és tanulmá­nyozza, mi a lényeges és lényeg­telen a falurombolással kapcso­latosan. Grósz Károly számára az is fontos, hogy a román fél meg­ígérte: nem akadályozza a család­­egyesítést. Sikernek könyvelhető el az is, hogy történész és kultu­rális vegyes bizottságot hoznak létre. Másfelől a magyarok számára igen fontos kérdés a kolozsvári konzulátus és a bukaresti kultu­rális­ tájékoztató központ műkö­dése. Ez érthető, ha számbavesz­­szük, hogy Romániában több mint kétmillió magyar él és ezt a két intézmény — legalábbis lélektani szempontból — nagy jelentőségű. Nehezen hihető, hogy a magyar közvélemény rokonszenvel fo­gadja azt a román döntést, amely szerint ilyen intézményeket nem nyitnak meg külföldön, s nem engedik meg, hogy kölcsönösségi alapon Romániában ilyenek mű­ködjenek. Érdekes, hogy a magyarok már néhány hónapja javasolták Ro­mániának a csúcstalálkozót, de Bukarest sokáig hallgatott, aztán máról-holnapra meghirdette a tárgyalásokat. Tény, hogy Romá­nia nemzetiségi politikája miatt (és nemcsak azért) egyre inkább elszigetelődött mind­ Keleten, mind Nyugaton. A­­ napokban Bécsben folytatódik az európai utótalálkozó, és lehetséges, hogy valaki javasolni fogja a romániai emberi jogok ügyének napirendre tűzését. S fennáll az a veszély, hogy Bukarest politikáját elíté­lik — mégpedig mindkét oldal­ról, ami eleddig példátlan eset lenne. A legvalószínűbb az, hogy mindez hozzájárult ahhoz a bu­karesti döntéshez, amely szerint mégis csak a legjobb legalább tárgyalni. Nehéz elképzelni, hogy az aradi találkozó új korszakot nyit a magyar—román kapcsola­tokban. Ezt az erdélyi magyar ki­sebbség iránti román politika lé­nyegbevágó megváltoztatása hoz­hatná meg. A csúcstalálkozó azonban mindenképpen hozzájá­rul a két szomszéd rendkívül fe­szült viszonyának bizonyos eny­hüléséhez. Heimat Kohl befclenfése Át­fogó intézkedéseket hoz Bonn az áttelepülő németek megsegítésére Helmut Kohl, az NSZK szö­vetségi kancellárja szerdán saj­tóértekezleten jelentette be, hogy a bonni kormány átfogó segélyintézkedésekkel kíván­ja előmozdítani a Kelet-Euró­­pából az NSZK-ba áttelepülő német nemzetiségű személyek­nek gazdasági-társadalmi beil­leszkedését Számuk idén várhatóan már eléri a 200 ezret. Két évvel ezelőtt még csak 40 ezren érkeztek. A kabinet — mint ezt a kan­cellár és a társaságában levő Oskar Schneider területrendezési, építési és városépítési miniszter részletezte — 1989—1990-ben összesen 1,125 milliárd márkát irányoz elő elsősorban lakásépí­tésre, illetve -bővítésre. Ilyen cél­ra ugyanekkora hozzájárulást kér a tartományoktól is, s az áttele­pülők további támogatására, egye­bek mellett oktatásukra, átképzé­sükre, 1989-ben további 1,7 mil­liárd márkát különítenek el a költségvetésben. A Német Szo­ciáldemokrata Párt (SPD) Müns­­terben ülésező kongresszusa szintén állást foglalt egy gyors segélyprogram mellett, és határo­zatban szorgalmazta továbbá a felvevőhelyek befogadóképességé­nek növelését és egy újabb fel­vevőhely létesítését. Kohl — azzal kapcsolatban, hogy a lakosság némely rétegei már csak a kétmilliót meghaladó munkanélküliség miatt is értet­lenséget tanúsít a tömegesen ér­kező áttelepülők befogadásával szemben — felhívta a közvéle­ményt, hogy értse meg az érkezők helyzetét, s tegyen bizonyosságot önzetlenségről és segítőkészség­­rő. Ennek ellenkezője méltatlan lenne egy olyan országhoz, amely­nek újjáépítésében, talpraállításá­­ban és eredményeiben vitathatat­lanul kiemelkedő szerepet töltöt­tek be a keletről érkezettek. Kohl a sajtóértekezletén — és a Stuttgarter Zeitung szerdai szá­mában megjelent interjújában is — pozitív jelzésnek nevezte, hogy idén is erőteljesen nőtt az NSZK- ba áttelepült német nemzetiségű szovjet állampolgárok száma. Ta­valy az első félévben 5500-an, az idei esztendő hasonló időszaká­ban már 21 ezren érkeztek. Szóba hozta, hogy az első fél­évben 52 ezren érkeztek Lengyel­­országból, Romániából pedig 7200-an, míg az utóbbi országból tavaly egész évben körülbelül 14 ezren. Bejelentette, hogy Romá­niával jelenleg tárgyalások foly­nak a kiutazások kérdésében, ezért nem akar részletekbe bo­csátkozni. Azt mondta azonban, hogy tekintettel a romániai német nemzetiség rendkívül sanyarú életkörülményeire, az NSZK azt szeretné, ha az ottani németség­ből a lehető legtöbben és leg­gyorsabban távozhassanak. Jelen­leg nem lát más lehetőséget, no­ha — mint utalt rá — tudatában van annak, hogy ennek a megol­dásnak az NSZK-ban is vannak ellenzői.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék