Magyar Nemzet, 1989. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-27 / 23. szám

Kitüntetés (MTI) A Lengyel Népköztársa­ság érdemrendjének parancsno­ki fokozatával tüntették ki Biczó Györgyöt, a Magyar Népköztár­saság varsói rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetét, aki hamarosan végleg hazautazik ál­lomáshelyéről. A Lengyel Népköztársaság ál­lamtanácsa által — a két nép és a két ország, pártjaink kap­csolatai fejlesztésében szerzett érdemeiért — adományozott ma­gas kitüntetést Tadeusz Ole­­chowski lengyel külügyminiszter nyújtotta át Biczó Györgynek csütörtökön Varsó­ban.­­ Az Ifjú Gárda Országos Pa­rancsnoksága kibővített ülésén döntést hozott arról, hogy az if­jú Gárda a jövőben a KISZ-en belüli, annak politikai platform­ján álló önálló ifjúsági tagszer­vezetként kíván dolgozni.­­ A bajai Sugovica Hotel és kemping kapta meg a nemzet­közi idegenforgalmi kiállítással egy időben Madridban megtar­tott turisztikai, szállodai- és ven­déglátó-ipari trófeát. A színházak pénteki műsora Operaház: Trisztán és Izolda (D. béri. 3. ea., du. 5) — Erkel Színház: A trubadúr (Klemperer béri. 3. ea., -- az 19β8. nov. 4-i jegyek érv. 1. 7) — Nemzeti Színház: Advent a Har­gitán (7) — Várszínház: Dollárpapa (7) — Katona József Színház: Catul­lus (7) — Madách Színház: Macskák (8) — Madách Kamara: Életem bére (7) — Vígszínház: Körmagyar (7) — Pesti Színház: Caligula (7) — Fővá­rosi Operettszínház: Hegedűs a ház­tetőn (Törzs J. béri. 2. ea., 7) — Thália Stúdió: Mese habbal (fél 8) — Játékszín: Egy..őrült naplója Cl) — József Attila Színház:­­Me and my girt (7) — Mikroszkóp Színpad: Lépj be a S. A. S.-hoz (fél 8) — Vidám Színpad: Ninocska (7) — a Kisszín­­házban: Anna csak egy van! (fél 8) — Radnóti Miklós Színház: szerelem bolondja (7), Éjszakai szóváltás (este fél 10) — Arany János Színház — a Pataky I. Műv Központban: Csili- csala csodái (du. 3) — Józsefvárosi Színház: Egy bolond (7) — Pince­­színház: A dolgok menete (7) — Ál­lami Bábszínház — a Jókai téren: A Csodaszarvas népe (de. 10) — a Népköztársaság útján: Pán Péter (du. 3) — Vendégjáték a Csepeli Műv. Otthonban: A két kicsi pingvin (de. 10) — Ódry Színpad: Vízkereszt (be­mutató, du. 3) — Pesti Vígadó hang­­versenyterem: Az Amadinda Utó­­együttes hangversenye (a Bp-i Fesz­tiválzenekar Kamaraegyüttesei, 1, bék­, 1 ea., fél 8) — a kamaraterem­ben: Amerika ígéret volt (a Rock Színház vendégjátéka, 7) — Liszt Fe­renc Kamaraterem: Spányi Miklós csembalóestje (fél 8) — Fővárosi Nagycirkusz: Jubileum ’89. (du. 3 és 7) S3£\t?g (KBQ fflfk­Ki) Grósz Károly interjúja a finn Kansan Uutisetnek­ (MTI) Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára csütörtökön fogadta Markku Vaiinót, a Finn Népi Demokrati­kus Szövetség napilapja, a Kan­san Uutiset külpolitikai rovatve­zetőjét, és interjút adott számára. — A Tatai-medencét környe­zetvédelmi modell-, illetve refe­renciaterületté nyilvánította a Környezetvédelmi és Vízgazdál­kodási Minisztérium. — A műszaki felsőoktatás fej­lesztését szolgáló megállapodást írtak alá csütörtökön Veszprém­ben a Vegyipari Egyetemen és a Magyar Hitelbank Rt. képviselői. MESE _ Az a nő a sor végén nem a miniszterasszony, aki eljött álruhában figyelni a hangulatot...? _ !_ . . " (Brenner György rajza) ­ A bajnoki címért mérkőz­nek meg szombaton az ország legjobb gépírói. A verseny favo­­ritjai a tavalyi győztes Soós Fe­renc, az 1987. évi első, Reszelné Varga Terézia és a háromszoros világbajnok Erdősiné Varga Er­zsébet lesznek. A vetélkedőre a helyszínen fél kilencig lehet ne­vezni a Vili., Györffy u. 22—24- ben.­­ Tizenkét erdélyi menekült négy és fél hónappal ezelőtt me­nedéket kapott a szófiai magyar nagykövetségen. A bolgár hír­­ügynökség jelentése szerint „ki­fejezésre juttatták, hogy Magyar­­országon kívánnak élni”. Most ez MTI tudósítója számol be éle­tüiől. Eleinte, amikor saját pén­zük elfogyott, magánadomá­nyokból éltek. Egy diplomáciai fogadásokra szolgáló teremben aludtak, a földre tett matracokon. Most már külön szobát kaptak­­a családok, a Magyar Vöröske­reszt gondoskodik róluk. Remé­lik egyszer csak megoldódik prob­lémájuk. — A Független Kisgazdapárt III. kerületi szervezete január 25-én megalakult. — A Magyar Demokrata Fó­rum váci szervezete január 24-én megalakult. — Az MDF szent­endrei szervezete 1989. január 27-én, pénteken 17 órai kezdettel tanácskozást tart a vallás- és lel­kiismereti szabadság tárgyköré­ről. A tanácskozás helye a Váro­si Tanács díszterme Szentendre, Városház tér 3. — sci-fi klubestet rendeznek — filmvetítéssel egybekötve — január 20- én, vasárnap 18 órakor a szabad­ság-hegyi Új Tükör Jókai Klubban (ΧΠ., Hollós út 5„ megközelíthető a 21- es autóbusszal vagy fogaskerekű­­i­vel.)­ Megalakítják a Petőfi-bi­­zottságot. Elit jelentette be a Magyar Sajtó Házában tartott keddi sajtótájékoztatón Morvai Ferenc, s elmondta, hogy régé­szek, antropológusok és szakér­tők bevonásával hamarosan út­nak indul egy expedíció Petőfi feltételezett sírjának feltárására.­­ Az Idegen Nyelveket Gyakorlók Klubja hívja az érdeklődőket angol, német, francia és orosz nyelveiken, társalgási partnernek a Hungária Ká­véházba, minden hétfőn, szerdán és pénteken, 17—21 óráig. Belépés a hely­színen is váltható klubtagsági igazol­vánnyal lehetséges. A foglalkozásokon szívesen vesszük az önkéntes előadó­kat. A klubnak bárki tagja lehet, kor­határ nélkül. Legyen a lapkiadás üzleti vállalkozás , monopóliumok maradnak • (MTI) A Magyar Lapkiadók Egyesülése egyetért a Nyilvános­ság Klub napokban közzétett ál­lásfoglalásának azon részével, amely szerint a nyomtatott saj­tó gazdálkodási rendszere — a­­hírlapáremelések ellenére — lé­nyegében változatlan maradt, s azzal is, hogy a költségek növe­kedését mérsékelni kell, ám a lapáremelésekkel kapcsolatos problémák értelmezéséhez több tényt szükségesnek tart nyilvá­nosságra hozni.­­ Az egyesülés állásfoglalása — emlékeztet: a kérdéskörrel fog­lalkozott a Tájékoztatáspolitikai Kollégium; javaslatai között szerepel a papírgazdálk­od­ás libe­ralizálása, a postai monopólium megszüntetése, a laptulajdono­sok folyamatos anyagi felelőssé­ge, a szabad kiadó-, nyomda-, lapalapítás jogának lehetősége, és más kérdéseik is, amelyet a klub az előzmények ismertetése nélkül adott közre. A lapkiadók egyesülése sajnálkozását fejezi ki, hogy konkrét határozatok és intézkedések eddig nem szület­tek. Elengedhetetlen alapelvnek tarja, hogy a kiadóvállalatok jo­gos költségei — és tisztességes nyeresége — az árakban megje­lenjenek, mert a lapkiadást, va­lamint a terjesztést­­a jövőbeni üzleti vállalkozásnak kell tekin­teni . A terjesztés monopoljogát­­az új postatörvény már nem fog­ja kimondani, ám az egyesülés megítélése szerint valódi kon­kurencia a közeljövőben nem te­remthető meg, ezért a monopol­helyzet fennmaradásával tovább­ra is számolni kell. A televízió és a rádió műsora 9.03: Tévétémna 9.10: Magyar Év­századok: A Lánchíd építéséről 9.30: Mint oldott kéve 10.35: Bizánc ezer esztendeje. NSZK rövidfilmsorozat ΧΙΠ/4. (Ism.) 17.00: Évgyűrűk 17.30: Téka 27.40: Közlekedésről mindenki­nek 18.00: Ablak 19.00: Tévémozi 19.30: Híradó 20.05: Telefere 21.20: Énekel­jünk 1 ΧΠΙ/5: „Elmegy fiam­, Járj bé­kével.. .” 21.30: Tévé­ mozi Jurij­­­ Jenko-sorozat: Fekete h olló fehér ma­dár 23.10: Híradó 3. 17.15: Tv2 Riportok — Időjárás — Tévétérna — Reklám — zene 17.45: Van egy kettese? 18.00: Telesport 18.25: Tv2 18.30: Gyerekeknek 18.52: Tv2 10.00: Kötél a nyakon. NSZK té­­véfi­lmsorozat ml. 20.43: Tv2 A hét műtárgya 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv2 21.30: Korai fagy. Amerikai té­­véfilm 23.07: Tv2 Napzárta. szlováku 1­ 0.20: kicsinyek magazinja 0.55: A szerencselovag (Ism.) 10.55: Kék fény (lem.) 11.35—11.55: Egy család története (ism.) 15.20: Rövidfémek 18.20: A tudományról és a techniká­ról 17.05: A nap percei 17.15: Művelő­dési sorozat 17.45: Interszignál (nem­zetközi publicisztikai műsor) 18.20: Esti mese 18.30—19.10: Mezőgazdasági magazin 19.30: Híradó 20.00: NSZK természetfilm (sorozat) 20.30: Gandhi (angol—indiai film, 1. rész) 22.00: ve­télkedő 22.40: Mi van önnel, doktor? (cseh film) SZLOVÁK/2. 15.50: Orosz nyelvtanfolyam 15.10: A számítógépekről 16.40: Időszerű kér­dések 17.20: Szívélyes üdvözlet a föld­­gömikről (cseh film) 19.00: Torna 19.10­: Esti mese 10.30: Híradó 20.00: Fiatalok tévéklubja 21.05: Portréfum 21.30: Híradó 22.00: Világhíradó 22.15: Irodalmi műsor 22.45: Dzsesszpódium. SZOVJET/1. 4.30: 120 perc 5.35: Az egyetlen út (film) 8.10: Évszakok: Január 9.10: Nemzetközi gyermekkórus-fesztivál Csehszlovákiában. 9.45: Hírek 9.55: Dokumentumfilmek 13.30: Hírek 13.45: Gyermekrablás a Palánk utcában (film) 15.00: Leningrád felszabadulá­sának 45. évfordulója 15.50: Ukrán ze­ne 15.10: Hírek 16.15: Tudomány, el­mélet, kísérlet, gyakorlat 16.45: Világ­híradó 17.00: Interszignál 17.30: Film­­panoráma 19.00: Híradó 19.40: Válasz­tások elé 19.50: Orosz románcok 20.06: Nézőpont 22.00: Lopás (2. rész) 23.12: Hírek 23.17: Találkozások Rogyion Scsedrin zeneszerzővel 0.32: Doku­mentumfilm az Ermitázsból. KOSSUTH 8.20: Szeresd felebarátodat? 8.50: Nótacsokor 9.29: Díszmenet 9.40: Üveg­golyó 10.05: Az ördög elvitte a finán­cot 10.10: A zene is összeköt 1910: Magyar Írás 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Van új a Nap alatt 13.00: zenekari muzsika 14.10: Fiókszerkesztőség 15.30: Hagyományápolók 16.05: Rádiószínház: Nyugdíjasok lázadása 16.46: Film­zene 17.00: Vonzáskör 17.25: Ipargaz­dák 17.30: Idősebbek hullámhosszán 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Könyvújdonságok 18.30: Esti Maga­zin 19.15: Segíthetünk? 21.00: Duna­­völgyi koszorú 21.15: Kilátó 22.00: Hír­világ 22.30: Bagoly ♦ PETŐFI 8.05: Slágermúzeum 8.50: Külpoliti­kai figyelő 9.05: Napközben 12.10: Fú­vósindulók 12.25: Édes anyanyelvünk 12.30: Népi muzsika 13.05: Pophulám 14.00: Péntektől péntekig 17.05: Kö­­lyökrádió 17.30: Ötödik sebesség 18.30: Sport 18.35: Garázs 19.05: Sport 19.15: Csak fiataloknak! 20.10: Operettked­velőknek 21.05: Egészségünkért! 21.15: Cigánydalok 21.30: Cigány félóra 22.00: Countryvilág 22.40: Paul Bley dzsessz­­kvartettje játszik 23.10: Sporthírek 23.16: A heavy metal kedvelőinek. BARTÓK 9.06: A Collegium aureum kama­razenekar játszik 10.10: Csak fiata­loknak! 11.06: Ha mennél rideg szél­ben ... 11.16: Triófelvételek 12.23: Sherrill Milnes operaáriákat énekel 13.05: Hallgassuk újra! „A fát mégis el kell ültetni.. .”» 14.02: Radiofon­­korongokról 14.05: A Svéd Kamara­kórus énekel 14.55: Zenekari muzsi­ka 15.30: Verdi összes operája: Stif­­felio 17.37: Szimfonikus táncok 18.05: Új magyar zene a Rádióban. 19.05: Iskolarádió 19.35: Bartók: Concerto 20.14 :­ Embertan — középhaladóknak 20.44: Philipp Emanuel Bach: A zsi­dók a pusztában. m oratórium. 22.04: A kamarazene kedvelőinek 22.58: Ze­nei panoráma. Magyar Nemzet Zala megyében (MTI) Kisebb földrengést ész­leltek Zala megyében csütörtö­kön, a délelőtti órákban. Szeido­­vitz Győző, a budapesti földren­gésjelző obszervatórium vezetője, az MTI munkatársának érdeklő­désére elmondta: a műszerek ter­mészetesen érzékelték a rengést, amelynek mérete a Richter-skála szerint 3,4-es volt. A földrengés Bérbaltavár—Zalavég térségében keletkezett. A környék lakói érez­ték a rengést, s kisebb tárgyak elmozdulása is tapasztalható volt A mérések szerint a rengés epi­centruma: a 47-es szélességi és a 17-es hosszúsági fok, a fészek­, mélység 7,5 kilométer. A rengés­nek a Mercalli-skála szerinti erősségét a helyszíni megfigye­lések kiértékelése után határoz­zák meg a szakemberek. A csütörtöki földrengés egyéb­ként valamivel nagyobbnak mi­nősíthető, mint a tavalyi Kapos­vár környéki, illetve az idén ja­nuár 8-án, a délutáni óráikban bekövetkezett peremartoni föld­mozgás volt A lottó nyerőszámai: 8, 37, 59, 62, 84 A lottó január havi tárgynye­­remény-sorsolásán a 3. heti szel­vények vesznek részt. A Mü­nnich Ferenc Társaság közleménye (MTI) A Mün­ni­ch Ferenc Tár­saság arról szóló közleményt jut­tatott el az MTI-hez, hogy bizott­ságot hoz létre a közéleti tiszta­ság ellenőrzésére. A bizottság feladata, hogy párt- és nézetkü­lönbségre való tekintet nélkül feltárja a közéleti tisztaság ellen elkövetett cselekményeket. Fel­adatának tartja továbbá, hogy az ártatlanul megrágalmazott köz­életi személyiségeket rehabilitál­ják. A bizottság munkájáról idő­ről-időre tájékoztatni kívánják a közvéleményt. Angelika napján, január 27-én ün­nepli tizenötödik születésnapját az Angelika Sarokasztal. Szentpál Móni­ka előadóművész 1974-ben kezdte meg az általa azóta is szerkesztett iro­dalmi sorozatot. Költőkkel, írókkal, műfordítókkal folytatott, részletekkel illusztrált beszélgetéseket a Batthyány téri Angelika eszpresszóban. A sa­rokasztalnál azóta majd kétszázan ültek meghívottként. Csak a mostan­ra elhunytak nevét említve, vendégük volt a sajátos irodalmi esteknek Bol­dizsár Iván, Domokos János, Fábián Zoltán, Galsai Pongrác, Garai Gábor, Páll István, Hosszú Ferenc, Kormos István, Ladányi Mihály, Pincési Ju­dit, Pilinszky János, Szentkuthy Mik­lós, Tamkó Sirató Károly, Vészi Endre és Weöres Sándor. A ma este 8 órakor kezdődő születésnapi műsor az „újszülött"* folyóiratokat köszönti: a Hitelt, a Ligetet, a Tekintetet, me­lyek­­ képviseletében Nagy Gáspár, Levendel Júlia, Ördögh Szilveszter válaszol Katona Tamás kérdéseire. A Kapu és A Lap című periodikák szerkesztőivel Buda Katalin beszél­get. Koczkás Sándor, az Írószövetség főtitkára mond születésnapi köszön­tőt. A műsorban közreműködik Jan­­csó Adrienne, Kürti Pap László, Csecsődi Mária, Nemes Melinda, Tóth Zsuzsanna és a szerkesztő, Szentpál — FELVILÁGOSÍTÁS tele­­FONON szerkesztőségi ügyekben munkanapokon reggel 9-től 17 óráig a 220-477-es számon. — HALÁLOZÁS: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Hänschl Lajosné szül. Rischán Rózsa 1989. jan. 5-én elhunyt. Temetése 1989. jan. 31-én, 9 órakor lesz a Farkasréti temetőben. (Hóvirág úti ravatalozó) A gyászoló család. ■."? )( — Ezúton is értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Hrabetz Jenőné 1989. január 17-én, életének 55. évében elhunyt. Temetése 1989. február 1-jén, 14 órakor lesz az Óbudai temetőben. A gyászoló család. X — Szomorúan tudatjuk, hogy sze­retett anyánk, nagymamánk, dédink Székács Béláné sz. Falkenflug Klotid, 94 éves korában elhunyt. Temetése január 29. vasárnap, fél 11-kor, a Kozma utcai zsidó temetőben lesz. X — GYÁSZ TEMETKEZÉSI SZOL­GÁLTATÓ GM vm., Mátyás tér 4. 332-960. X TOVÁBBRA SEM VÁLTOZIK IDŐJÁRÁSUNK Európa középső része fölött változatlanul anticiklon találha­tó, ezért lassanként már három hete, hogy időjárásunkat a moz­dulatlanság, változatlanság jel­lemzi. Szinte egyformák a napok: éjszakánként többfelé köd kép­ződik, ennek egy része napközben fölszáll, és egy-két helyen oly­kor előbukkan a nap. A hőmér­séklet már hosszú ideje alig mo­zog, hajnalonként 0 és mínusz 5 fok között, a délutáni óráikban fagypont­­ körül van. Jelentős mennyiségű csapadék utoljára a hónap első hetében volt, azóta csupán hószállingózásról, szitá­­lásról, ónos szitálásról érkeznek szórványos jelentések. Mivel egyelőre még csak a közelünkbe sem érkezik időjárási front, az időjárás jellege megmarad. Több­nyire borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös időre szá­míthatunk. A szél gyenge lesz. Ónos szitálás, hószállingózás to­vábbra is előfordul. A hőmérsék­let kora délután 0­ és +3 fok között alakul. A Duna vízállása csütörtökön Budapestnél 216 cm, 3 fok volt. Európai városokban várható legmagasabb hőmérséklet: Athén 10, Belgrád 1, Berlin 3, Bécs 1, Budapest 1, Bukarest 2, Kijev 2, Leningrád —1, London 9, Madrid 12, Moszkva —2, Mün­chen 0, Párizs 6, Prága 2, Róma 13, Szófia 2, Varsó 3 fok. Péntek, 1989. január 27. Lesi Kapu Szigorúan bizalmas! Készült 20 példányban." Ez a két mondat olvasható a Kapu című folyóirat különszá­­mának címlapján. A szöveg egyenes idézet annak a jegyző­könyvnek az éléről, ammelyet 1956. június 27-én­ vettek fel a Néphadsereg Tiszti Házában. A dátum és a helyszín árulkodó, igen, a Petőfi Kör sajtóvitájának jegyzőkönyvét adta közre a ma­gát független kulturális és köz­életinek nevező folyóirat. Ám amennyire örvendetesnek is mondhatnánk, hogy harminc­­három esztendő múltán végre ol­vashatjuk az azóta sokszor citált, hamis képibe beállított esemény hiteles lezajlását, annyira sajná­latos, mi több: megbocsáthatat­lan az a sietség, amellyel a kapu most előrukkolt. Egy jegy­zőkönyv természetszerűen tartal­maz pontatlanságokat, félrehal­­lásokat é­s még azt is mondhat­juk, hogy ezek az elírások akár kordokumentum-értékűek. Egy harminchárom esztendővel ké­sőbbi publikáláskor azonban a kései olvasók és az egykori részt­vevők megsértése, ha a jegyző­könyv pontatlanságait a közre­adó nem helyesbíti, nem lábjegy­zeteli. A Magyar Nemzet szerkesztő­sége — ez nem tagadható — érint­ve van. Olvasószerkesztőnk Csa­tár Imre volt ugyanis az, aki a harminchárom esztendővel ez­előtti vitának, első hozzászólóként, megadta az alaphangját. Akkor mint a Szabad Ifjúság főszer­kesztője szólalt fel, mondott, amit mondott, az akkori frazeoló­giát használta, de kimondta: „Nem lehet véletlennek tekinte­ni,­ hogy 11 év alatt alig-alig áll­tak a pártsajtó élén ,. olyan emberek, akik ismerték a sajtó sajátos problémáit és akik elvi irányítást tudtak volna adni.” Szavait a Kapu most a jegyző­könyv szerint adja vissza, csak­­hát az egykori gyorsíró tévedett, nevét Csatár Györppként rögzí­tette a jegyzőkönyvben. Az ötve­nes évek sajtóját ismerők azon­ban tudják: Csatár Imre és Csa­tár György testvérek volta­k ugyan, de nem azonos nézetűek. Kis ügy? Látszólag apróság, egy névelírás csupán. Mégsem az. Ebben a kialakuló nagy versengésben,, a „ki előzi meg a másikat"-vágtában egyre inkább háttérbe szorult a szak­­szerűség, a pontosság. Gondat­lanul szerkesztett, sajtóhibáktól hemzsegő, az olvasó szenzáció­éhségére számító, de az olvasó tá­jékozatlanságát kihasználó, azzal visszaélő, lesipuskás publikációk sorát tapasztalhatjuk. Sajnos, ilyen lett a Kapu mostani jegy­zőkönyvi különszáma. A közreadó felelőtlenségét — más név híján — a főszerkesztő, Brády Zoltán vállalja majd ma­gára? Murányi Gábor Ezüst és bronz emlékérmek a romániai menekültek segítésére A Magyar Éremgyűjtők egye­sülete többezres tagsága nevében Székely Dénes elnök és dr. Mészáros István főtitkár levél­ben tájékoztatta Huszár Istvánt, a Hazafias Népfront főtitkárát, hogy egyesületük a Romániából menekültek segítségére ezüst és bronz emlékérmet veretett. A Magyar Numizmatikai Társulat­tal közösen végzik a dísztokban elhelyezett érmek értékesítését oly módon, hogy az 1500 forintos eladási áron felül a vásárlók 500 forintot adományoznak a ro­mán menekültek segélyezésére. Az érmekhez rövid tájékoztatót is mellékeltek, amelyben ismer­tetik a magyarság szerepét a ro­mán kulturális felemelkedésében. Az eddig összegyűlt 250 ezer forintot az egyesület vezetősége a Hazafias Népfront rendelkezé­sére bocsátotta. Huszár István főtitkár köszönettel és elismerés­sel fogadta az éremgyűjtők nemes akcióját. Mind az eddigi, mind a jövőbeni összeget a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete a romá­niai menekültek segélyezését szolgáló 508—11468—0 számú csekkszámlára utalja át. „Megfojtottam, hogy ne szenvedjen...” Tizenöt évre ítélték az „Irgalmas” gyilkost Varga Tibor, az 52 évest bünte­tett előéletű férfi gyermekkorától ismerte a rédicsi illetőségű Hor­váth Gergelyt, hiszen valamikor iskolatársak voltak. Varga 1987 májusában otthagyta a munkahe­lyét, és ettől kezdve alkalmi mun­kából élt, egyik kenyéradó gazdá­ja a későbbi áldozat, Horváth volt. 1988 májusában,, amikor Varga éppen Horváth Gergely há­zánál szorgoskodott, a pénzszűké­ben levő alkalmi munkás egy sö­tét öltönyt adott­ el a házigazdá­nak, ötszáz forintért. Horváth a vételárból azonban csak száz fo­rintot adott iskolatársának, az­zal, hogy a többit rövidesen meg­adja neki. 1988. május 27-én kora este Varga Tibor — kissé ittasan — beállított Horváth házába, és kér­te a megígért összeget — Nem tudok fizetni, nekem is tartoznak — magyarázkodott az öltöny új tulajdonosa. Varga Tibor ekkor ököllel több­ször megütötte Horváth Gergelyt, megrugdosta, majd a fásládából előkapott szűzpiszkáló vassal foly­tatta a bántalmazást Az elvete­mült férfi ezután a kabátzsebéből elővett egy négyeres drótvezeté­ket, és áldozatát megfojtotta. — Még élt, megsajnáltam, azért tekertem a nyakára a kábelt — védekezett a kihallgatásakor. Varga ezután kivette az áldozat zsebéből az irattárcát, de mert üres volt, otthagyta. Rázárta a há­zat, és első útja a kocsmába ve­zetett, pénzéből mindössze egy üveg sörre futotta. A magányosan élő férfi holt­testét másnap, május 28-án talál­ták meg. Az egyik helybeli látta Varga Tibort előző nap Horváth háza körül, így egy nappal ké­sőbb, május 29-én Varga Tibor kezén kattant a bilincs. Az orvosszakértői vélemény szerint az elhalt férfi testén ösz­­szesen huszonhét sérülést talál­tak. A halál oka — a boncolási jegyzőkönyv szerint — a tömeges fejsérülés okozta vérveszteség, és a fulladás volt. A Zala Megyei Bíróság 1988. szeptember 13-án Varga Tibort — aki beismerte tettét — különös kegyetlenséggel elkövetett ember­ölés bűntette miatt, mint többszö­rös visszaesőt, 15 évi fegyházbün­tetésre ítélte. A döntést a vád­lott és védője tudomásul vették, míg az ügyész súlyosításért fel­lebbezett. Csütörtökön, a Legfelsőbb Bí­róságon, a dr. Pék Sándor bíró vezette büntetőtanács egyetértett az elsőfokú ítélettel, amely jog­erős lett. — kishallá — Halálos ítélet a csengelei gyilkosok perében Tegnap Szegeden dr. Exterde Tibor tanácsa előtt a Csongrád Megyei Bíróságon egyhetes tár­gyalás után befejeződött a csen­gelei gyilkosok pere..­­ Tavaly nyáron Hajagos Tóth Imre elhatározta, hogy megöli élettársát, Cdlányi Lajcsimét, aki őt elhagyta­. A többszörösen bün­tetett előéletű csongrádi lakos ■Ladányi Jánossal, valamint fiá­val, a 16 éves­ Hajagos Tóth Lász­lóval szövetkezett a szörnyű tett kivitelezéséhez. Augusztus 14-ről ■15-re virradóra kannákba és fla­konokba öntve 100 Liter benzin­nel Sebőkné tanyájához hajtott gépkocsijával, ahol élettársa meghúzódott. Az ablakon az épü­letekbe haj­igál­ták az égő kanó­cokkal felszerelt benzines flako­nokat. Többen, köztük élettársa fia kimenekült a házból, Csányi­­Lajosnét Hajagos pisztollyal agyonlőtte, majd önmagával is végzett. A gyújtogatás következ­tében ketten a helyszínen, később öten a szegedi klinikákon a leggondosabb kezelés ellenére is belehaltak égési sérüléseikbe. Néhányan túlélték a­ tűzvészt, de súlyosan megsebesültek. A Csongrád Megyei Bíróság Ladányi Jánost társtettességben különös kegyetlenséggel, nyere­ségvágyból elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Hajagos fiát, a 16 éves Lászlót társtettes­­ség­ és különös kegyetlenség­gel elkövetett emberölés miatt találták bűnösnek, hatévi bör­tönbüntetést kapott, amelyet a­­fiatalkorúak bü­ntetőinté­zetében kell letöltenie. Legéndi Istvánt, aki Hajagosnak a fegyvert szerez­ne, lőfegyverrel és lőszerrel való­­visszaélés miatt öt hónapi bör­tönbüntetésre ítélték, amit két­évi próbaidőre felfüggesztettek. Ladányi és Hajagos fia tagadta bűnösségét. Azzal védekezett, hogy kényszer hatására cseleke­dett. A tárgyalás végén Ladányi beismerő vallomást tett, s kide­rült, anyagi és személyi függőség­ben volt az öngyilkosságot elkö­vető Hajagos Imrétől, akitől 30 ezer forint készpénzt is kapott. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Legfelsőbb Bíróságom folytató­dik, mert Ladányi és­ Hajágos­i Tóth László enyhítésért felleb­bezett. (halász)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék