Magyar Nemzet, 1989. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-27 / 23. szám

Péntek, 1989. január 27. Soltész István dokumentumsorozata A Rajk-per (35. A vádbeszéd) ... Akadtak azonban olyan tar­núk is, akiknek soha, semmi kap­csolatuk nem volt a kommunista párttal. Közéjük tartozott dr. Bokor Lajos, a Rajk család ro­kona. Bokor... először rendőrka­pitány, majd ügyvéd volt és val­lomásában azt tanúsította: Rajk meg egyetemi hallgató korában, az ő jelenlétében írt alá kötelez­vényt, vállalva, hogy besúgó szol­gálatot teljesít a rendőrségnek. Vjelkin becsületszavára megígér­te Bokornak, ha megteszi vallo­mását, a tárgyalás után menten szabadon bocsátják. Bokor, bár tartott attól, hátha az AVH vagy az oroszok kételkednek abban, hogy magyar úriember létére haj­landó hamis tanúzásra, mégis a 29-es pince­zárkában (Az idézett szerző ebben az ódúban hosszú időt töltött . A szerkesztő­ bi­zakodó izgalommal öltözött át ki­hallgatása előtt sötétkék ruhájá­ba és búcsúzott el társától, hi­szen este már feleségével vacso­rázik. Rossz lelkiismerettel, de a megállapodáshoz híven mondta fel leckéjét. Azonban az orosz al­tábornagy becsületszava ellenére mégis visszaszállították a 29-esbe, levetették vele parádés öltönyét és hónapokig tartott, amig újra kihallgatták. További hitegeté­sek után súlyosan elítélték. Dr. Bokor Lajos a váci börtön udva­rán esett össze, majd halt meg a rabkórházban.” Ugyanígy járt Lindberg Lajos, a sátoraljaújhelyi fogház volt igazgatója. Változatlanul Ujhe­­lyen élt, amikor megjelentek nála a nyomozók és kértek, hogy egy fél órát igénybe vehessék idejét, valamit kérdezni akarnak. Gép­kocsival Pestre szállították, s a tárgyaláson „félszegen és halkan ugyan, mégis a kívánt szöveget vallotta". Ő is a börtönben lelte halálát. Mások öngyilkosok let­tek. „Amennyiben megállapítha­tó, a Rajk-ügyben a nyilvános és sorozatos zárt tárgyalások után 14 halálos ítéletet hajtottak vég­re. Valójában a nyilvános tár­gyaláson és a mellékperekben csak kétféle ítéletet hoztak: ha­lálosat, vagy nem halálosat, ha a vádlott nem kapott kötelet, tel­­jességggel közömbösnek látszott, hogy tíz évi vagy életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik e, hi­szen kiszabadulásához semmiféle ésszerű reményt, nem fűzhetett. ...Míg a nyilvános­ tárgyalás vádjait évekig szajkózták meg, a mellékperek ítéleteiről egyetlen hír sem jelent meg. Vádlottaik nyomtalanul eltűntek. Egyesekről azt terjesztették, hogy a Szovjet­unióba vitték és agyonlőtték őket. Leveleket, levelezőlapot senki sem írhatott és az ÁVH minden felvilágosítást megtagadott.” Ami a vádbeszédet illeti, itt újra Szász­­Bélát kell idézni: ......egyes értesülések szerint Ré­vai József írta. A feltevés nem teljesen valószínűtlen, bár Révai állítólag ellenezte Rajk kivégzé­sét De talán éppen ezért vezek­­lésre kényszerült, éreztették vele, hogy nem áll kegyben az oroszok­nál és ezért volt az, hogy nevét — bár a „négyesfogathoz” tartozott !—, nem­ említették az államcsíny első­ szakaszában meggyilkolásra szánt, tehát megdicsőítendő Rá­kosi, Gerő és Farkas mellett... .A perben szereplő tárgyi bizo­nyítékokból teljes fény derült az igazságra’ — jelentette ki büsz­kén Alapi, holott csak a semmit­mondó paksi fényképeket, né­hány bárhol beszerezhető arcké­pet mutattak be, az összeesküvést nem tárgyi bizonyítékokkal, ha­nem kizárólag a vádlottakból ki­facsart vallomásokból tám­asztot­ták alá.” „A Rajk-ügy mellékpereiben is csupán egyetlen tárgyi bizo­nyíték került elő, Horváth Ottó esetében, ez is zárt tárgyaláson. Horváth jugoszláviai magyar volt, csatlakozott Tito partizánjaihoz, majd kockázatos összekötő szol­gálatot teljesített a jugoszláv és a magyar ellenállási­ mozgalom tűzött. Hogy szabadabban mozog­­tasson Magyarországon, Gestapo gazolványt hamisítottak a szá­mára.” A háború után Magyar­­országon telepedett le, vezetők almácsa lett fontos tárgyaláso­­kon. Letartóztatták és a hamis gazolványt — amelyik közben a Munkásmozgalmi Intézet ellenál­­ási ereklyéi között szerepelt egy­­állításon —, kiemelték s azt az KVH, mint igazi, eredeti bűn­eset rakta a bíróság asztalára, Horváthot Gestapo ügynökként térték halálra és kivégezték. ’ A vádbeszéd után szünet kö­vetkezett. Majd dr. Jankó tanács­elnök felhívta a védőket védbe- védeik elmondására. Meglehe­ssen hosszasan beszéltek, „de v­édőügyvédek tárgyi bizonyíték uján is látszólag szent igazság­­ok vették a Rajk-per egybehan­­olt vallomását — írja Szász Bé­­l. — Nem is tehettek egyebet. K­éptelenségek, ellentmondások­imutatása nem könnyíthetett ü­­­­nceik helyzetén, a színjáték megzavarásával pedig csak saját maguknak ártottak volna. Mere­­m felesleges jelenlétük csak s­lsőséges célt szolgált, azt az ámítást, hogy valódi tárgyalás folyik, bíróval, ügyésszel, sőt vé­dőkkel, holott az ítéletet már rég meghozták és a vádemelés, a be­sulykolt szöveg elhangzása csak az ítélet igazolását szolgálta." 4. Elsőként dr. Kaszó Elek, Rajk László, védője emelkedett szólás­ra: „Tisztelt Népbírósági Különta­­nács, Rajk László elsőrendű vád­lott védelmében állok a magyar történelem egyik legnagyobb büntetőperében. Rajk László bűnei nem hét­köznapiak. Miért lenne hát a vé­dekezés olyan, mint egy szokvá­nyos büntetőper vádlottjáé? Ma­gatartását, megjelenését, viselke­dését itt a főtárgyaláson is meg­tartotta, tehát a bűncselekmé­nyek töredelmes beismerése és órákon át való folyamatos el­mondása közben nyilván érezte — nehéz a helyes kifejezést meg­találnom, de talán azt kell mon­danom —, furcsa lenne lépten­­nyomon mentőkörülményekre és megbánásra hivatkoznia. A véde­lem azonban nem laikus, és így az egész vallomás során állan­dóan és a legcsekélyebb hang­változásban is meghallotta, hogy a terhelt védekezik, sőt minden erejével védekezik, mert, amikor csak lehetőség volt rá, mindany­­nyiszor rámutatott azokra a fel­tétlenül figyelembe veendő kény­szerítő körülményekre, amelyek az elkövetett cselekményeit a ke­vésbé súlyos értékelés szempont­jából determinálták. Mindenki előtt ismeretesek az ellenforradalmi rendőrség valla­tási módszerei, és bár megbecsü­lésünket azok számára vagy azok emléke számára tartjuk fenn, akik minden kínzás ellenére hűek maradtak elveikhez és sohasem voltak hajlandók arra, hogy ma­guknak olyan magatartással biz­tosítsanak menekülést, amelyből másra a legkisebb kár vagy szen­vedés hárult volna, a védelem vegyes érzelmekkel bár, de tu­domásul veszi, hogy voltak olya­nok, akik a kínzásoknak nem tudtak ellenállni, vagy azoktól már előre is annyira féltek, hogy végre is eladták a becsületüket. Rajk László aláírt egy nyilat­kozatot és innentől kezdve, mint Goethe Faust doktora, ő sem tu­dott többé az ördögtől szabadul­ni. Ez kitűnik először is vallo­másának abból a részéből, ame­­lyikben elmondja, hogy a rendőr­ség 1935-ben Csehszlovákiába küldte azoknak a kommunista személyeknek leleplezése céljá­ból, akik illegális anyagot küld­tek be a salgótarjáni vonalon Magyarországra. Én természete­sen vállalom ezt, nem is tehet­tem más egyebet — vallja erről Rajk László. Vallomásának egy más helyén előadja a vádlott, hogy amikor a felszabadulás után a Magyar Kommunista Pártban magas funkciót kapott, neveze­tesen a nagybudapesti pártszer­vezetnek lett a titkára, akkor fel­kereste őt az amerikai katonai misszió egyik tagja, Kovách al­ezredes és közölte vele, hogy­ az amerikai zónában tartózkodó Sombor-Schweinitzer volt hor­thysta főkapitánytól megtudta, hogy a vádlott rendőrségi besú­gó volt és felszólította, hogy állhd­jon az amerikai hírszerzők szol­gálatába, mert ellenkező esetben le fogja leplezni a Kommunista Párt titkársága előtt, ami termé­szetesen a büntetőjogi felelősség­re vonást is maga után vonta volna. 1947 nyarán Rajk László Jugoszláviában, Abbáziában nya­ralt Előadja Rajk László vallo­másában, hogy ekkor felkereste őt a jugoszláv belügyminiszter, Ran­­kovics és annak a nyilatkozat­nak fényképmásolatával zsarol­ta meg a vádlottat, amelyet 1931- ben Hetényi főkapitánynak adott Rajk László és amelyben szaba­dulása óráért vállalta a besúgói szerepet A védelemnek rá kell mutat­ni arra, hogy a Btk 72. szakasza szerint a lelki kényszer, beszámí­tást kizáró vagy csökkentő ok, ha a fenyegetett életét vagy tes­ti épségét fenyegeti közvetlen, azaz olyan veszély, amelynek kö­zeli beállására lehetőség volt, ha­csak azt másként elhárítani nem lehetett. Rajk Lászlónál, ha ta­lán a fenyegetés nem is zárta ki mindig teljesen az akaratot, még­is súlyosan befolyásolta azt, mi­vel legyőzte a bűncselekmény el­követésétől visszatartó ellenmo­tívumokat. (Folytatjuk) Soltész István dokumentum­sorozata — képes összeállítás­sal kiegészítve — a Láng Ki­adó gondozásában Rajk-dosszié címmel februárban megjele­nik. Magyar Nemzet SP­ORT Öttusa vb ’89 Sporttörténelmi hat nap Budapesten Annyi már most bizonyos, hogy a budapesti öttusa-világbajnokság hat napja (augusztus 30.—szep­tember 4.) bevonul majd a sport­­történelembe, először rendezik meg ugyanis külön az egyéni, s külön a csapatversenyt a világ legjobbjai számára. Ez a forma 1987-ben, Nyugat-Berlinben az 1. Európa-bajnokságon mutatko­zott be, s a tapasztalatok — gon­dolom a döntésből — csupa jót hoztak a szakembereknek. A budapesti öttusagáláról tar­tott tájékoztatón Császári Attila, a szövetség főtitkára már szinte percre lebontott tervekről szá­molhatott be, nem mondható te­hát, hogy a szervezők későn lát­tak neki munkájukhoz. Olyannyi­ra nem késlekedtek, hogy időben megteremtették az alapokat ah­hoz is, hogy a rendezés költségei (10,5 millió forint) létezzenek. A különféle reklámok és támoga­tások jelentik természetesen a pénzügyi fedezetet, ebben a nap­jainkban nélkülözhetetlen mű­fajban pedig az Interreklám Kft.-é a főszerep, ez a cég a fele­lős azért, hogy a különféle szer­ződések teljesedjenek. A külföldi támogatók részvétele még függ a televíziós közvetíté­sektől (az élőben, illetve felvétel­ről közvetített versenyszámok arányától, a műsoridőtől), ám a hazai szponzorok listája már szin­te teljes és­­ igen-igen hosszú. Ebben a sorban szerepel minden olyan cég, amely már eddig is szívesen vállalta a sport támoga­tását, így a Külkereskedelmi Bank, az Adidas Kft., a Hungar­Hotels, a Richtofit éppen úgy, mint az Atlasz Biztosító, a Hun­­galu vagy éppen a SZÜV. A lista természetesen nem teljes. Adottak a helyszínek is. Egyé­niben a Budapest Sportcsarnok (vívás), a Hajós Alfréd Sportuszo­da (úszás), a Fehér úti sportelep (lövészet), az Anna-rét (futás), a Kincsem-park­­ (lovaglás), váltó­ban pedig belép a sorba a Kör­csarnok (vívás) is. A versenyek­re egy-egy ország összesen hat öt­tusázót nevezhet, érthetően, hi­szen az egyéni- és a csapatvetél­kedés szétválasztásával módot kell adni a szakvezetőknek a cse­rére is. A tájékoztatón bemutatták a világbajnokság úgynevezett refe­renciafilmjét, a film valóban al­kalmas lehet arra, hogy felkeltse a figyelmet a budapesti hat nap iránt. A budapesti öttusa-világbajnok­ság hivatalos (?) emblémájáról már korántsem mondható el ugyanez. A zöld lovon ülő, fehér nadrágban, s piros felsőben és ka­lapban harsonát fújó és piros-fe­­hér-zöld zászlót lengető lovas in­kább szimbóluma a túlhajtott ma­gyarkodásnak, mint sportembe­rek napokon át tartó kemény küz­delmének. A várhatóan világszín­vonalú vetélkedéshez éppúgy ke­vés köze van az emblémának, mint — legalábbis szerintem — a jóízléshez. Arra pedig végképp nem alkalmas, ez a­­leegyszerűsí­tett szimbólum, hogy népszerűt­­se a sportágat — nincs például az a gyerek, aki a siker legapróbb esélyével próbálhatná meg leraj­zolni a világbajnokság emblémá­ját. Persze az ízlések közötti kü­lönbségről rengeteg szólás létezik, s a világbajnokság az emblémá­tól függetlenül is nagyszerűen si­kerülhet. Az igazi persze az, amikor egy verseny, egy sportág, s egy szim­bólum egymást támogatva vívják ki az elismerést a rendezőknek. (malonyai) A SPORT VITAFÓRUMA Sok-e a kevés? Miikor már harmadik barátom hívott fel, hogy teljesen egyetért a Népsport január 25-i szánjá­ban az egyesületekről írt Véle­ményemmel, de legalább azt el­árulhattam volna a glosszában, melyik tv-műsorral vitatkozom, akkor gondoltam arra, „meg­­glosszázom” a Népsport által megkurtított glosszámat. Sport­­napilapunk az írás második ré­szét közölte, e módszer előnye — az én szempontomból is —, hogy elkerüli a konfrontációt és tisz­tán közli mondanivalóimat. Csak hát nekem A Hét nélkül nem ju­tott volna eszembe ez az elmél­kedés. íme a glossza első fele, így bárki eldöntheti — főleg ha hozzáolvassa a Népsport „Ne szűnjön meg..című keretes anyagát —, hogy okos, jogos volt-e eldobni, kritikusaim sze­rint részemről nem volt tisztes­séges, ezért pótolom a hiányt: „Bekerülni A Hét programjá­ba már rangot jelent, a tv talán legnézettebb, népszerű műsora reflektorfényével­­ képes valóban az érdeklődés középpontjába ál­lítani egy-egy területet. A sport­élet ritkán szerepelt A Hét témái között. Talán ezért is még foko­zottabb figyelem fogadja, ha A Hét a sporthoz nyúl. Január 22-e nemcsak csalódást, meghökkenést okozott Már a Va­sárnapi Hírekben olvasott beha­rangozó furcsa volt: a „szabad­idősport, tömegsport, élsport” fi­nanszírozási kérdéseire utalt. Sajnos ma is van bizonyos ter­minológiai zavar a sportban (nemcsak ott), de ilyen­ felosztás­ról azért eddig sohasem tudtunk, nincs is. A régebben használt diffúz, inkább politikai töltetű „tömegsport” fogalmat váltotta fel a „szabadidősport”, a konkré­tabb, a lakossági testedzésre utaló fogalom. Diáksport, szabadidő­­sport, versenysport-élsport a sportélet valóságos terepet, ahogy később a nyilatkozó dr. Pongrácz Antaltól, az AISH általános el­nökhelyettesétől hallottuk. Ő tudta. Mindenesetre, hogy ne legyen­­kétségünk, nem az újság téve­dett. A Hét műsorvezetője is a „szabadidősport, tömegsport, él­sport” finanszírozása jegyében vetette fel a témát. Persze mindez a kisebb baj. Szóra sem lenne érdemes, ha nem követte volna egy olyan, már a kérdésekkel egyoldalúan állást foglaló riporteri stílus, ami kissé a mélyebb hozzáértést is nélkü­lözte, de főként szerintem azt az alázatot,­amivel a társadalmi élet egy területéhez közelíteni, illik. (Nem lényeges, de jellemző, hogy a képernyőn helyesen az „elnök­­helyettesi" titulust írták ki, a szövegben a „főosztályvezető” válaszát várták.) Szerencsére dr. Pongrácz Antal kedvesen, derűsen, és ami még fontosabb, széles körű, a sport­gazdálkodás önmagában is igen bonyolult szféráját meghaladó tá­jékozottsággal válaszolt a kér­désekre, így — és ez a legfonto­sabb, ebben vitathatatlan A Hét témaválasztó érdeme is — a né­zők sok hasznos információt kap­tak, ahhoz, hogy jobban értsék, mi is megy végbe napjaink sport­jában. " Megértem, hogyne érteném meg a riportert, persze hogy be­le kell­ abba bonyolódni, ha egy­szerre akarok tüzelni a hagyomá­nyos séma alapján:­­ „miért kap olyan keveset a tömegsport és olyan sokat az élsport”, és aggódni az élsport gyengülésé­ért, szakosztályok megszűnéséért stb. Ilyenkor még olyan meg­jegyzés is becsúszik, hogy a sza­badidősport finanszírozása a leg­fontosabb, pedig hát ez a legke­vésbé állami feladat. Azt, felte­hetőleg szándéka ellenére, jól tükrözte a riport, milyen össze­tett szakterületté vált a sportélet, sok szempont érvényesül, a rész­­igazság itt sem feltétlenül meg­határozó igazság. Meglehetősen tipikus példája volt a riport, ebből a szempont­ból, a részigazságok erőltetésé­nek. Érezhetett ebből valamit a riporter is, ezért akarhatott a kérdésekben kinyilvánított véle­ményen túl a zárszóban közvet­lenül is állást foglalni. Leszögez­te, hogy 4000 sportegyesület mű­ködik Magyarországon és ez sok, következésképpen soknak meg kellene szűnnie. Bevallom, ekkor merült fel bennem — bár alig fordult ilyen eddig elő velem. Jobban szere­tem a véleményemet nem reagá­lás formájában megírni —, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Minden korábbi tévedés, ellenér­zést kiváltó stílus belefér a to­leranciába, de ez a konklúzió megengedhetetlen. Épp a fordí­tottja igaz.” Ezután következett a Népsport­ban közölt 33 sor, az egyesületek megmaradása, szükségessége mel­lett Ebből talán az a legfontosabb ma, hogy az egyesületi élet meg­újulása, fellendülése előtt va­gyunk Magyarországon. Az ön­­szerveződés, alulról építkezés le­hetősége a sportegyesületekben is mozgósít tartalékokat. Más tí­pusú egyesületek — egészségvé­dők, környezetvédők ... — prog­ramjában is helyet kap a test­edzés és a sportegyesületeknek is ki kell szélesíteniök tevékeny­ségüket, elsősorban az egészség­­kultúra fejlesztéséért. Mert, ami a finanszírozást illeti, a szpon­zorok érthetően az élsportot tá­mogatják. A sport népegészség­ügyi jelentősége egyre növekszik, az, hogy érvényesüljön hazánk­­­ban is, többek között a több ezer sportegyesületen múlik. Örülök, hogy volt ürügyem még egyszer önről szólni, már nem is A Hétre reflektálva. Frenkl Róbert dr. Alpesi sí világbajnokság „A lényege hogy jelen legyünk...». Nem vagyunk sí-nagyhatalom, őszintén szólva, még a középme­zőnyhöz is nehezen sorolhatók. Nincsenek igazán nagy versenyek megrendezésére alkalmas he­gy­eink-pályáink, a tél nem min­dig hozza meg a havat, szűkre szabott anyagi lehetőségeink miatt csak nagyon keveseknek biztosítható a külföldi edzéslehe­tőség. És mégis vagyunk a szövetség­gel, sportágat szerető sportolók­kal, vezetőkkel­, edzőkkel, és lé­tezni akarunk a sportág nemzet­közi vérkeringésében is. Ez az­ utóbbiba legfőbb, oka talán, hogy a január 29-én­ kezdődő alpesi sí­­világba­jnokság mezőnyében —az Egyesült Államokban — a har­minchat ország küldöttei között ott lesz két magyar is: Görgey Anna és Csák Levente. — Fel tudtak-e készülni a je­löltek egy ilyen nagyszabású, szellemileg és fizikailag egyaránt nehéz erőpróbára? — Nem egészen úgy, ahogy sze­rettük volna. Sajnos, nemcsak nálunk, Magyarországon, de Euró­pa nagy részében is „fekete sze­zon” van, kevés hóval, s emiatt sok versenylemondással — mon­dotta Holéczy Tibor főtitkár. — Ősszel mindketten három auszt­riai edzőtáborozáson vettek részt, Anna együtt készült az NSZK leg­jobbjaival. Levente­­ — aki az idén lesz húszéves —, az ÁISH engedélyével, de szülei anyagi ál­dozatvállalásával, a világhírű schladmingi síiskolában, igazi al­pesi terepeken gyarapíthatta tu­dását. — Úgy tudom, mindketten vb­­újoncként érkeznek a versenyre. Ismeretlenül is? — Nem egészen. Anna hétsze­res m­agyar bajnok, sok kisebb­­nagyobb nemzetközi csatában ed­ződött, s ha nem is tartozik a legismertebbek közé, a nevét jegyzik: a több ezer versenyzőt rangsoroló listán az első kétszáz­ban van. Levente fiatal kora el­lenére is ugyancsak több éve in­dul nemzetközi versenyeken. . — Mégis, nem jobb lett volna számukra is, ha nem a legna­gyobbak között, hanem továbbra is európai versenyeken, esetleg Világ Kupa futamokon indulnak? — A Világ Kupák mezőnye sokkal nagyobb és erősebb. A vb-n egy-egy nemzet legfeljebb négy­négy síelőt indíthat, a VK-ra vi­szont bármennyit nevezhetnek. Ott lehet a mezőnyben tizennyolc­húsz osztrák, olasz, amerikai, ka­nadai, svájci, svéd, szovjet, finn versenyző, hogy csak néhány or­szágot említsek a legnagyobbak­­közül. A ponttáblázat alapján ké­szítik el a rajtlistát, így a mieink igencsak hátra szorulnak. Mire ők következnének, már egy ala­posan „elnyűtt” rossz pályán kel­lene végigmenniök... A vb-n ke­vesebb indulóval, több az esély ... — Beszélhetünk esélyekről? — Inkább ne. Nagyon szurko­lunk értük, de a lényeg, hogy je­len legyünk. Levente húszéves, s öt volt, amikor először került a lábára sí­léc, kilenc, amikor először indult nemzetközi gyermekversenyen, s alig tizenhárom, amikor már fel­nőttek között szerepelt. — Ne menjünk azért vissza túl messzire. Idén mely­ik volt a leg­jelentősebb versenye? — Ausztriában részt vehettem a nem alpesi országok bajnoksá­gán — mondja. — Tizenkét or­szágból, közte Japánból, az Egye­sült Államokból, Kanadából, az NSZK-ból, Angliából, összesen mintegy ki­lenc végen voltunk. Szlalomban két futam alapján a kilencedik, lesiklásban a tizenki­lencedik lettem. A kombinált fu­tás sikerült a legjobban. A har­madik legjobb időt értem el, de miután az ezt rendező szövetség­nek nem vagyunk tagjai, hivata­losan nem engem hirdettek ki győztesnek. De a vb-n is lesz kombinált futás ... — Melyik számban indul a vb-n? — Valamennyiben! — mondja. Már búcsúzom, amikor közbe­szól , kérhetnék valamit? ... Öt­éves korom óta Szalatnay Judit az edzőm, a legtöbbet neki kö­szönhetek. Nem beszélhetek a síelésről anélkül, hogy róla ne szóljak... Ez azok közé a kérések közé tartozik, amelyeket mindig öröm­mel teljesítünk! Anna huszonhárom éves. Az idén egy nagy nemzetközi ver­senyen, száznegyven induló kö­zött harmincadik lett, Ausztriá­ban — ahol Levente is indult —, műlesiklásban a tizennegyedik. — Első világbajnokságom ez. Életem legnagyobb vágya volt, hogy vb-n indulhassak, s amikor már letettem róla, akikor sike­rült ! — mondja, s hangjából su­gárzik az öröm. — És éppen, ami­kor Amerikában van a verseny! — Nem túl fiatal még ahhoz, hogy búcsúzzon az álmaitól? — Többször készültünk már idényre úgy, hogy a vb-n is in­dulhatunk, aztán, valamiért min­dig lemaradtunk. Még a közvetlen közelünkben­, Szarajevóban rende­zett téli olimpián is csak egyet­len magyar indulhatott. Nem sok okom volt az optimizmusra. De most már mindketten opti­misták, boldogok és reménykedők. S titokban mindketten arra ké­szülnek, hogy ne csak „jelen le­gyenek”. Bajnai Teréz SPORTNAFLO Az Európa Liga X. osztályában sze­replő magyar asztalitenisz-válogatott az olaszok és a svájciak elleni győ­zelem, valamint a belgáktól és az osztrákoktól elszenvedett vereség után ma, 16.30 órától a Körcsarnokban Tö­rökország csapatát fogadja, Kriston, Németh, Bátorfi, a Kriston, Somos! férfi kettős, valamint a Bátorfi, So­mos! vegyes páros részvételével. Loptak az áruházakban , 18 hónapi eltiltással bűnhődik az a tíz (a TASZSZ által meg nem nevezett, vél­hetően nem válogatott kerettag), szovjet jégkorongozó, akiket klubjaik túrái során (a közleményben nem is­mertetett külföldi városokban) fizetés nélküli „vásárláson” értek tetten. Ribli Zoltán és Sax Gyula egy­aránt győzött a hollandiai nemzet­közi sakkverseny legutóbbi forduló­jában (a szovjet Cseszkovszkij, illetve Vágányán ell­en), s tíz forduló u­tán a két magyar sportoló vezeti a me­zőnyt . Az állás: Ribli és Sax 6—8, Anan­d (Indiai), Benjamin (amerikai), és Cseszkovszkij 5,5—5,5, Maes (brit), Nikolics (jugoszláv) Szokolov (szov­jet) és Vágányán 5—5, Georgiev (bol­gár) 5,5+1 függő, Piket (holland) és Van der Wiel (holland) 4,5—4,5, Douven (holland) 4, Zuniga (perui) 3 pont + 1 függő. Az olasz labdarúgókupában a Na­poli, a Sampdoria, az Atalanta és a Pisa jutott a legjobb négy közé. A Magyar Nemzet Kupa Rajt a franciák ellen A tisztes helytállást tűzte ki célul az előzetes esélylatolgatás­kor a Franciaország elleni mér­kőzésre készülő magyar jégko­rongcsapat számára Boróczi Gá­bor szövetségi kapitány. Az im­már nyolcadik alkalommal meg­szervezett Magyar Nemzet Ku­pa nemzetközi jégkorongtornna nyitónapján, ma délután öt óra­kor a francia válogatott ellen lép a Budapest Sportcsarnok jegére a házigazda együttes. A C csoportos világbajnokság ausztráliai küzdelemsorozatára készülő magyar válogatott eddig­­ negyven mérkőzést vívott a gall kakasos vendégek ellen, s bár a mérleg számunkra kedvező (24 magyar győzelem, 3 döntetlen és 13 francia siker), aligha tisztelik a hagyományt a franciák, akik egyébként egy osztállyal fentebb, a B csoportban próbálnak szeren­csét az idei világbajnokságon. Kjell Larson, a francia csapat svéd edzője ezúttal a fiataloknak szavaz bizalmat, s a kanadai lé­giósok nélkül kíván célba érni a MN Kupán. A két együttes leg­utóbb 1986 tavaszán, Párizsban mérte össze tudását, akkor 4:3 arányban a magyarok bizonyul­tak jobbnak. Franciaország egyéb­ként 1985-ben és 1986-ban is tor­­nagyőztes volt Budapesten, 1984- ben pedig a második helyen vég­zett. A magyar—francia összecsapást követően, este 8 órakor kezdődik a Bulgária—Jugoszlávia mérkő­zés. Korongreform ? (MTI) Az olimpiai jégkorong­bajnoki címért vívott csatát is izgalmasabbá, közönségvonzób­­bá szeretné tenni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), ezért valószínű, több változtatás lesz a következő kiírásban. Eddig ugyan­is körmérkőzést játszottak a csa­patok, s előfordult, hogy már két-három fordulóval az utolsó mérkőzések előtt eldőlt az arany­érem sorsa. Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke is támogatja az ar­ra irányuló új javaslatokat, hogy már Albertville-ben, az 1992. évi ötkarikás játékokon olyan új le­bonyolítást alkalmazzanak, amely­­lyel az utolsó pillanatig nyílt le­het a torna. Ezért valószínűleg csoportokba osztják a résztvevő­ket, majd a helyezések alapján lesz elődöntő, illetve döntő. Az sem kizárt, hogy a sportág ősha­zájában, Kanadában meghonosí­tott rendszert is bevezetik, vagy­is döntetlen eredmény esetén az első, győztes találatig játszanak a csapatok.

Next