Magyar Nemzet, 1989. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-05 / 4. szám

A HÉT FILMJE Tudománytalan és történel­mietlen, igen, mégis, önkéntele­nül azt kérdezem: mi lett volna, ha... Ha a Habsburgok közül ez az európai, akire az őseit il­lető bírálatok nem illenek rá, a­ki királyi családok sarjai közül elsőként szerzett egyetemi dok­torátust, aki valóban «népeinek és hazáinak érdekén tevékenyke­dett, mindössze a lelkiismerete megbízásából; mi lett volna, ha nem szorul a történelem peremé­re dr. Habsburg Ottó, hanem ál­lamférfiúi képességeit hazája — hazái? — élén hasznosíthatja? Bármennyire történelmietlen és tudománytalan a kérdés, vele birkózni művészi és műélvezői feladat. Erre késztet csakugyan Bokor Péter dokumentumfilmje, az Isten akaratából... A törté­nelemben jártas, s az események hátterét szenvedélyesen föltáró rendező 1987 nyarán kereste föl bajorországi otthonában dr. Habsburg Ottót, ekkor már az Európa Parlament képviselőjét, s faggatta meg életéről. A beszél­getést meseszerűen adja elő a film: tizenkét fejezetének élén díszes rajzoltú cím áll, helyeseb­ben az a fajta alcím, amely tör­ténelmi regényekben dívik: affé­le tartalmi összefoglaló, mi kö­vetkezik a mesemondó elbeszélé­sében. Meglehet, ez a forma fi­nom irónia is, a filmrendező tá­volságtartó mozdulata. Segítségé­re lehet ebben az, hogy a be­szélgetést meg-megszakítja, ko­rabeli híradórészleteket iktatva a megfelelő történelmi emlékidézé­sek közé. Mennyi az elmondottakban az igazság, mennyi a mese, nem tudhatom: ez a történészek föl­adata. A méltatók kezébe adja a Makép Pusztaszeri László hát­térmagyarázatát, s e szerint az egykori királyfi­­szavai hihetőek és hitelesek. Lehet tehát töpren­geni a mű élvezete közben és utána olyan történelmietlen és tudománytalan kérdéseken, hogy­­ mi lett volna, ha... Araszoljunk visszafelé az idő­ben. A Nemrégen újra Magyaror­szágon járt Habsburg Ottó, sze­rényen viselkedett, szolid sajtó­ja volt, s valamennyi tévénéző tapasztalhatta, amit a film is megerősít: nem törve, hanem majdnem hibátlanul beszél ma­gyarul. S amit szép magyarság­gal mond, elgondolkoztató. Ma már aligha szükséges védekez­nem, hogy az egykori királyfit -jó demokratának és bölcs állam-f­ő férfiúnak tartom; köztudomású,, hogy Spanyolországban a demok­ráciát a király demokratikus föl­lépése mentette meg, s azon is­ csak kevesek ütköznek meg, hogy az afganisztáni jövendőről a Szovjetunió a Zahír Sahhal tár­gyal. Valamivel korábbról emlé­kezhetünk egy Mihály nevezetű királyra, aki országának egy döntő napján bátran és okosan cselekedett, szakszerűbben és eredményesebben, mint példáját kényszerűen követve, de szak­szerűtlenül csődbe jutva a Ma­gyar Királyság kormányzója. (Az már nem elsősorban a mi gon­dunk, bár nekünk sem közömbös, hogy mi lett volna, ha nem űzik el országa éléről Mihály királyt.) Tény, bár a filmen nem emlí­tik, hogy Habsburg Ottó az Euró­pa Parlamentben síkraszállt az erdélyi magyarok érdekében, de nem csak, kértük. Az is tény, hogy a háború alatt és után fá­radhatatlanul fáradozott a hazát­lanná vált osztrákokért. S meg­győzően vallja ma: ő Ameri­ká­ban európaivá lett, rádöbbenve, hogy sokkal kevesebb a különb­ség Európa népei között, mint a közös. Ez ma már nemcsak a (Nyugat-)Európa Parlamentben képviselt országok álláspontja, hanem Európa innenső felén is teret hódít. Mégis, elhessegetem a kérdést: mi lett volna, ha az „Európa közös hazánk" gondo­lat két, három, négy évtizeddel ezelőtt izmosodik meg és lépi át a Nyugat—Kelet láthatatlan (vagy épp látható) határát. Afölött éppen csak átsiklik a töprengésem, hogy a vesztésre álló háború hogyan alakult vol­na Magyarországon, ha Habs­­burg Ottó nemcsak a titkos dip­lomáciában vehet részt, s azon tűnődöm el inkább, hogy ami­kor Keleten és Nyugaton egy­aránt oly sokan engedtek utat, adtak szabad kezet a hitleri hó­dításnak, akkor ez a mesébe il­lő, de realista királyfi elolvasta a „Vezér" programkönyvét, a Mein Kampfot, és tartalma, vala­mint rossz nyelvezete, bántó stí­lusa alapján fölismerte, mi vár Európára és vele a világra. Látni a filmen a francia újsá­got, amely hírül adta, Habsburg Ottó habozás nélkül fölajánlotta Miklas osztrák elnöknek, hogy elszegődik Ausztriába kancellár­nak, vagyis miniszterelnöknek, s vállalja a történelmi felelőssé­get, szembeszállva a német— osztrák határon hódításra váró hadakkal. Bizony, nagyon meg­­gondolkoztató, hogy mi lett vol­na, ha ekkor ellenáll Ausztria, s a nagyhatalmak erre a kancel­lárra hallgattak volna, nem pe­dig Benes­re. Ha semmi más ta­nulsága nem lenne Bokor Péter interjúfilmjének, csak az, hogy senkit sem régvolt ősei szerint kell megítélni, hanem saját sza­vai és tettei alapján, akkor az Isten akaratából... nem készült hiába. Ha nem az új esztendő első napjaiban írnék erről a meggyő­ződésem szerint kitűnő és tanul­ságos filmről, hanem az óév bú­­csúztakor, amikor mindest sza­bad, még az aluljárók fölött jár­­ni-kelni is, hajmeresztő kérdés­sel zaklatnám föl vagy mulattat­nám az olvasót: mi lenne, ha két eltérő társadalmi-gazdasági be­rendezkedésű ország perszonál­­unióra lépne, közös köztársasági elnökké emelve az egykori ki­rályfit? Ámulhatna a világ. Ne hamarkodjuk el, meghökkené­sünkben, a választ. Inkább azt javaslom, hogy megtekintve a filmet, gondolkodjunk el a törté­nelem különcségein, s azon, hogy történelemlátásunknak és jelen értékelésünknek alaposan meg kell változnia. Talán még nem késő, Európa és az emberiség jö­vőjét világosabban látni, s ezért tisztábban látni a múltat is. Hát­ha így­ egyszer valóban megkér­­dezhetetlen lesz, hogy mi lett volna, ha... Zay László (Az­ Isten akaratából... a Bu­dapest Filmstúdió Vállalat, a Magyar Televízió Századunk szerkesztősége, a Történelmi In­terjúk Videóidra Soros Gyűjte­mény és a Mokip közös pro­dukciója.) Isten akaratából... DŐLT SOROK A miskolci macskakövekről Ki tudja azt, hogy mi a kasszaskimtó? Ha ittai dolgaink a legutóbbi esztendő vonulatába­n folytatódnak, lehet, hogy újra tanulhatjuk ezt a fogalmat. A skaissztsskontó­ engedmény a kereskedelmi ügyletekben, ha a vevő azonnal tecsepénzzel fizeti. , Megtudhatjuk ezt is Benedek Miklós „Miskolci macskakövek” cí­­mű cikkgyűjteményéből, melynek minden egyes darabja a borsodi újság, az Észak-Magyarország hasábjain jelent meg. Ritkán adatik meg, hogy egy vidéken dolgozó kolléga a napi új­ságírói robot maradandó írásait kötetté rendezhesse. Benedek Miklós jóval túl hatvanadik­­születésnapján, ezen kevesek közé tartozik. S ha már korát említettük, ezzel jeleztük, mekkora nagy élettapasztalatból, óriási emlékhalmazból válogathatott. Bár ennek a szakmának a mű­velői nem panaszkodhatnak, hogy kevés információhoz jutnak, mégis irigykedhetünk, hiszen nagy többségünk nem éri­­meg még a nyug­díjas kort sem. Neki ebben szerencséje vatt, ha szerencsének lehet ne­vezni átélni munkaszolgálatos éveket, a Rákosi-korszakot, és sok egyebet. Miskolc krónikám — bár­­a szubjektív szemlélődést sem vetette meg soha — a város históriájának jeles, megőrzendő, emlékeit men­tette meg ebben a kötetben. Borsod­­székhelye nem arról híres, hogy szép Város. Nem dicsekedhet­­sok építészeti, kulturális hagyománnyal. A szellem mindig is mostohán bánt az Avas aljában meghúzódó tele­püléssel. Mégis — miként jobb adottságú városokban —, itt is van­nak legendás helyek, nevek, személyek, történetek. Mert, aki való­ban meg akarja ismerni Miskolcot, annak tudnia kell, merre van a Tetemvár, hol állt Lichtmannn bácsi boltja, hogy itt volt az ország egyik első Meinl-üzlete, és ne feledjük­­azt sem, hogy évtizedekig fel­­fellobbant a vihar a híres-nevezetes Rotariusz-cukrászda megszünte­tése, lebontása miatt. Na és ki hallott Pascsikékról, a híres cukrászik­­ról? És létezik-e még egy magyar város, melyben a kifelé futó főút­vonalakat nem útnak, utcának, hanem kapunak hívják, mind a mai napig? Sorolhatnánk még, mi minden jut eszébe Benedek Miklósnak, mi­közben járja a még meglevő miskolci macskaköveket, vagy csupán azok hűlt helye nyomán keresi a város apró, jellegzetes emlékeit, ar­cait. Most, hogy már ő is egy macskák övét letett ezzel a kötettel Mis­kolc térképére, bízunk benne, hogy akiknek kezébe jut ez a könyv, nem csupán helytörténeti érdekességként, hanem a múló idő megőr­zendő értékeként fogadják. (sz. I.) Doktor Zsivago Történelmi utánnyomat A Nemzeti Színház előadása A HÍREK KÖZÜL azok bíró­sul Nivzlt Színház műsola­tosát,hogy Zacor Zsivago a Paszternák-regény színiváltoza­­tával Szikora János lényegében megismétli a szolnoki Szigligeti Színházban, szűk­ esztendeje ké­szült munkáját. A premierhez kö­zeledve már azzal kínálták a szín­játékot, hogy az mégsem pusztán másolás. Am­úgy hasonlít a buda­pesti előadás a szolnokira, mint egyik tojás a másikra. Amennyi különbség akad köztük — fur­csa mód —, az sem az újabb pro­duktum javára válik. Nagyon is érezhető a hasonló­ság, nem is lenne benne semmi kivetnivaló, hiszen itt is, ott is más közönségnek játszanak. Be­látható a Nemzeti Színház veze­tésének a magatartása is. Eszten­dők óta iparkodnak becsalogatni a színházukba a fiatalabb rende­zőgeneráció jelességeit. Csakhogy valaki igent mondjon végre, be­érték ezúttal az egyszerűbb rep­­rízzel is. A megkörnyékezett ren­dező szemszögéből is könnyű át­látni, miért jöhetett létre az egyezség. Ha a színre alkalmazás vitathatóságát nem számítjuk, akkor a szolnoki bemutatót súj­tó kifogások úgy summázhatók: Szikora Jánosnak nem volt meg­felelő szereposztása a műhöz. Most viszont megkapta a Nemzeti legsikeresebb ifjú színészeit. Ez kitűnő alkalomnak tetszhetett. „Felújítás" esetén azonban a kri­tikus előtt az a kérdés áll, érde­mes-e írnia róla egyáltalán. Az azonos tényezőkről aligha. A szövegkönyvről nem szólnék ellenére Szikora János munkája ugyanolyan kényszerű vázlata a nagyregénynek, a történetnek, éppúgy, mint a történelemnek. A jelentős eltérés nem a textu­son belül, hanem azon kívül van, abban a tényben, hogy már nem a Paszternák-könyv megjelente, s a filmváltozat bemutatása előtt vagyunk, hanem az után, így a színi adaptáció vesztett érdekes­ségéből. FÖLÖSLEGES ÚJRA ELE­MEZGETNI átrendezést. Noha a beállítások némelyike kissé mó­dosult, a jelenetszervezés képi összetevőire csakis a színészveze­­tés kapcsán szükséges visszatérni. Az a Csikós Attila jegyezte dísz­let, amely kiválóan működött ko­rábban is, meghatározó jelentősé­gű most is. A rivaldával párhuza­­mos, ide-oda tolható falak nem­csak az események gyors lebo­nyolítását segítik, nemcsak kü­lönféle „plánokat" kínálnak a rendezésnek, hanem — s ez itt tűnik fel inkább — a puritán­ságuk megkívánna egy bizonyos játékstílust is. Hiszen nem látni mást a színen­, mint egy sor ki­­sebb-nagyobb „képkivágást". Ma­gukon a képeken csak a legszük­ségesebbek: ágy, asztal, székek, vagy legfeljebb egy-egy magá­nyosságában szimbolikussá nö­vekvő tárgy: rem­élyóra, kristály­­csillár, vaskályha található. És persze, az emberi alakok. Követ­kezésképp a­­színészek kizárólag önmagukra, illetve egymásra ha­gyatkozhatnak. Minden kellék, manipuláció nélkül kell az érzel­meket kicsiholniuk. Ezért döntő a játék intenzitása, őszintesége, amely — fogyatékosságok ellené­re is — inkább megvolt Szolno­kon, mint Budapesten. , Lélektelen előadásnak tűnik ez az utánnyomat. Mintha a Székely- és Zsámbéki-féle Nemzeti Színház időszakából köszönne vissza a közhangulat, amikor a résztvevők fele volt csak hajlandó — vagy képes — a rendezővel együtt ha­ladni. Most is látni iparkodókat, nagyjából beilleszkedőket, de pél­dául: minden dresszúra, némi ön­fegyelmezés ellenére is „kilóg" Harsányi Gábor partizánja, vagy: látszik a kényszermegoldás azon, hogy a korrekt Haumannn Péter adja a liliomtipró ügyvédet. Hogy a nemzeti színházi társulat enyhén szólva is vegyes, arról bizonyára, még a direkciót is be­leértve, senkinek sem voltak két­ségei. A ritka alkalom viszont , hogy az együttes krémje, ifjú szí­­ne-java egyszerre szerepel —, se­gíthet az illúziókat szétoszlatni. A MAR-MAR LEGENDAS Zsi­vago doktort Hirtling István játssza, s könnyűnek találtatik. A személyiség önsúlya is szerényebb a kelleténél. De csekély a gondo­lati és érzelmi nyomatéka is. Az intellektuális tartalékokra azért volna szükség, hogy a doktor va­lóban a kiszolgáltatott értelmi­ségi sorsot példázza. Mélyebb ér­zések nélkül viszont ellaposodik a cselekmény is. Ez a Zsivago nem olyan férfi, aki két asszony­tól is kivételes értékű szerelmet kaphatna ajándékba. Mondhatni, egyszerűen: fakó a szereplés. Itt Hirtling István alig használhat­ja azokat az eszközeit, adottsá­gait, a hórihorgas ifjú suta báját, amelyekkel a debütálásakor, a János királyban egy csapásra megnyerte a publikumot, s ame­lyeket kamatoztatott azóta is, oly­kor humorral fűszerezve. A mes­terségbeli skála mostanra beszű­kült: a mozdulat, a mimika vér­szegény, de érdemes volna mag­netofonra­­venni a beszédét, mi­lyen elenyésző változataival él a hangterjedelemnek, hangerőnek, hangszíneknek. Sok feladatot, mi több, sokszor nehéz feladatot kapott már Ku­­bik Anna, aki Zsivago kedvesét, Larát személyesíti meg. Mindig érezni a gondosságot, a művészi lelkiismeretességet a szereplé­sein, ahogy most is. A játék kez­detén a legjobbnak tűnik: a csitri Lara hamvas, vidám, szerelemre termett, majd vad, indulatos, két­ségbeesett. Akkor kell lemonda­nunk a kiemelkedő alakításról, amikor a színésznő lassacskán megfeledkezik Lara eredendő szenvedélyességéről, ellenállha­tatlan sodrásáról, s ehelyett fel­­ölti azt a szelíd, szomorkás, anyás, asszonyos magatartást, amely az ellenpárjának, a feleségnek a pri­vilégiuma. Ezeket a tulajdonságo­kat hozza is Kováts Adél, csak­hogy az ő Tonyájából mégis hiányzik az a megtartó erő, amely a páratlan szerető igazi riválisá­vá tehetné. Mindegyre az élboly mögött fut e színésznő, küzd azért, hogy kilépjen a „csinos kis bar­nák” kategóriájából, de a felvil­lanásoknál erősebb bizonyítás is­mét elmaradt. Aki már elmondhatja magáról, hogy őrá vált jegyet a néző, az Bubik István. Kétségtelen formá­tum, olyannyira, hogy sokatmon­dó a félreértés: az előzetes, „ömlesztett” szereplőlistából so­kan úgy vélték, ő játssza Zsi­vágót. Pedig Antyipov-Sztrelnyikov az ő szerepe, az lehetne. Hiszen ez a halállal eljegyzett férfi, Lara fér­je nemcsak magánemberi lépték­kel nagy egyéniség. Mintha a szí­nész mégis kényelmetlenül érez­­né magát az alakjában. Mint a pa­lackba zárt szellem, úgy feszegeti a pokoljárásban kezdő Antyipov bőrét. De kiszabadulva onnan, fel­véve a Sztrelnyikov nevet sem nyeri el igazi, félelmetes erejét, csak füstölög, dühöng, hergeli magát. Máskor is feltűnt már, ho­gyan jeleníti meg a robusztus tartást Bubik István. Most, ami­kor már szinte mindenkinek sze­mébe ötlött, s kivált, amikor nem volt meg a hitele, kénytelen va­gyok leírni: nem az egyetlen at­titűd az erőteljesség ábrázolására a jól megvetett, sőt szétvetett láb, még a térdelésben is alkalmazott terpesz, s hozzá az íjként feszí­tett felsőtest. Nehogy modoros­sággá váljék. Mert e színész, mindazonáltal nagyszerű talen­­túrisi­a- mindazonáltal, a mégiscsak, a de és a többi már-már gyűlöle­tesek az én szememben. Mert ak­kor kell elővennem, amikor bi­zonygatom, hogy a gyarló porté­kát tehetség fabrikálta. Gyakran olyan tehetség, amely már jó ide­je nem hozott létre mesterművet. Bármily részletes a bírálat, alig­­alig nyílik mód túlmutatni a tü­neteken. Miért van az, hogy egy fényesen induló, sokáig fennen haladó rendezői pálya nem ível a magasba? Miért van az, hogy egy vérátömlesztésre szoruló társulat nemhogy felfrissült volna, de még egészséges tagjai is ellankadtak? Az okok — ha úgy teszik — tör­ténelmiek. Bogácsi Erzsébet Magyar Nemzet Lemondott a szovjet írószövetség elnöke (MTI) Lemondott­­a Szovjet Írószövetég elnöki tisztéről Ge­­orgij Markov. A szibériai szár­mazású, 77 éves író lemondását a szövetség titkársága elfogad­ta, utódját a választmány januári ülésén fogják megválasztani. A szovjet irodalmi élet jeles alakja — munkásságát egyebek között Lenin-díjjal ismerték el — mindenekelőtt a szibériai élet ér­zékletes leírásával szerzett nevet magának. 1971 óta töltött be kü­lönböző tisztségeket a szovjet írószövetségben. Akkor a szerve­zet vezetőségének első titkárá­vá választották, az utóbbi két évben pedig a választmány elnö­keként tevékenykedett. NAPLÓ Az életének negyvenhetedik évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt festőművész, Dobrovits Ferenc temetése január 9-én lesz a rákoskeresztúri Új köztemető­ben.© Velence után címmel Pincehe­lyi Sándor kiállítása nyílik janu­ár 9-én a pécsi Művészetek Há­zában.­ Kárpáti Tamás festő kiállítá­sa január 10. és február 5. kö­zött tekinthető meg a csepeli Is­kola Galériában. Grúziába utazik január elején Sándor János, a Szegedi Nemzeti Színház rendezője, hogy a 120 éves Mahardze Színházban meg­rendezze Kertész Ákos Névnap című drámáját. Csütörtök, 1989. január 5. Fővárosi mozik műsora I. 8—11.­ A hét film bemutatói: Háborús játékok IMt Isten akara­tából IM. Pervola* XM. Sárga föld IM. A vidám ördög barátja IM. A filmek választást megkönnyítő rövid tartalma a Pesti Műsorban. IM : Ifjúsági mozibérlet érvényes. Tanács, Magyar Filmek Mozija King Kong (am.)· 10. hl. Hyppolit, a lakáj (m.) IM 11. Király gyilkosság (m.) IM 16. Szerelem (m.)* IM 5—8. este 8. Macskajáték (m.)* IM 9—11. es­te 8. Mátra Mese- és Ifjúsági Mozi Hupikék törpikék (mb. belga) IM 10, 12, 2, A vidám ördög barátja (mb. 1.) IM 4. Rock térítő (m.)* IM 0—9., 11-én 0, 8, 5., 10. 0, Tűz van, babám (mb. csehszl.) IM 5-én este 8, Frances (mb. ang.)** IM 10-én este 8, Ipoly — video Erőszakos rendőrök 5—8, 4, Gyulla­dáspont 9—11, 4, Kossuth — video Conan, a barbár 5—6., 9—11, 12, 14, Puskin — video Dögölj meg, kedvesem 11, 2, 15, 7, Vörös csillag — video Halálos angyalom f4, f6, f8, 5-én f4, f0. Aladdin (mb. ol.) Széchenyi 0—7. f6, f8, 8-án f4, f6, f8. Amerikai fele­ség*·· (mb. ol.) Rideg S. Milv. Ház 8—7. 8, Asterix és Kleopátra IM (mb. fr.) Rideg S. Műv. Ház 8—8. 15, 8-án 13 is. Ágyúgolyó-futam (mb. am.) Zuglói 7—8. 12, Az álarcos lovas le­gendája IM (mb. am.) Kossuth 15, Árulás és megtorlás (mb. kínai) Zug­lói 5—9, 14, Átjáró élet és halál kö­­zött IM (mb. ír.) Duna 4, 17, 19, Fény 14. hó. 8. 10-én 14, 8, Horizont 10, 12, 2, Barátom, Iván Kapsin* IM (sz.) Dia­dal 10-én 14. h0. 8, Betty Blue··· IM (ír.) Honvéd Kam. 5—6. és 9—11. hlo, ni, A birodalom védelme* (mb. ang.) Budafok n8, Tinódi 14, h6, A biroda­lom visszavág (mb. am.) Hunyadi 7— 8, £2, BMX-banditák (mb. ausztrál) A­goes a 14, A bolygó neve: halál·· (mb. am.) Tinódi 5—10. este 8, Brazil* IM (ang.) Gorkij, Szovjet Filmek Mo­zija ll-én CT, Camorra·· (bl.—am.) Landler Műv. Ház 9-én 14, 16, Carmen IM (ol.) Gor­kij, Szovjet Filmek Mozija 11—8, CT, Cukorbébi·· IM (mb. NSZK) Felsza­badulás 14, hft, 8. Honvéd 10, 12, 2, Puskin 4, 0, 8, Doktor Faustus· IM (NSZK) Vörös­marty 14, 16, Donald kacsa nyári ka­landjai IM (am.) Cinkota 8-án 3, Dot és a kenguru IM (mb. ausztrál) Szé­chenyi 8-án 2, A dzsungel könyve IM (mb. am.) Honvéd Kam. 7—8. hló, m­. „Újvilág” Dózsa Műv. Ház 8-án 5, Egy teljes nap·· IM (m.) Szikra Kam. 5-én, 7—9., ll-én fft, Elszabadult indulatok·· (mb. am.) Corvin 6—7. este fit, Az elveszett frigyláda fosz­togatói* (am.) Landler Műv. Ház 5-én 14, 16, Eper és vér* IM (am.) Diadal 8-án 14, 16, 8, Az erdő kapitánya IM (m.) Karinthy mozi 2, 4, Erotikus képregény··· IM (jap.) Toldi Stúdió Mozi 6-án este 10, Éden boldog-bol­dogtalannak··· IM (mb. fr.) Zrínyi 0—7, este nl0, Életben maradni (am.) Fény 110, fl2, fi, Élni és meghalni Los Angelesben·· (mb. am.) Budafok 7-én 3, Az érzékek birodalma··· (jap.) Karinthy-mozi 5—7., 9—11. 6, 8, Én a vízilovakkal vagyok (mb. ol.) Ugocsa 8-án fl0, fl2, f2, Én szép kis mosodám···, IM (ang.) Diadal: 8-án 11, Π2, Palotfi 9—10. 16, 18, Faludy György, költő IM (m.) Hon­véd Kam. f8, Fehér-feketében (mb. am.) Bartók fl6, fi 2, h2, Corvin f4, h6, 8, Táncsics 4, 6, 8, Fekete özvegy* (mb. am.) Olimpia 14, f6, £8, Új Tü­kör Klubmozi 4, 6, 8, Hair· IM (am.) Diadal 9-én f4, h0, 8, Hajnal* IM (fr.­*-izraeli) Vörösmarty 5— 8, este 8, Hannah és nővérei* IM (mb. am.) Szikra Kam. 18, Vörös­marty 7-én este 10, Hanussen·· IM (m.—NSZK) Honvéd Kam. 5, Kultúra 6- án 16, 18, Harmadik típusú talál­kozások I—II.· (am.) Diadal 7-én 14, CT, Háborús Játékok IM (mb. am.) Al­kotmány 14, 16, 8, Duna 7-én éjjel 11, Felszabadulás 7—8, fl0, 112, 12, Kőbá­nya 14, h6, 8, Olimpia 6—7, este 10, Vörös Csillag 10, fi, 14, h0, 8, Háló­szobaablak* (mb. am.) Csillag 5—9., 0­, 7-én este 8 is, A három amigo (mb. am.) Cinkota 6—8, n6, 18, „Újvilág’­ Dózsa Műv. Ház 9-én 5, ηβ, Hátsó ab­lak* (mb. am.) TIT Stúdió Mozi 9-én 6, Házibuli (mb. fr.) Palota 7—8. 3, A hét mesterlövész IM (mb. am.) Pa­lota 6—8. ηβ, Hid a Kwal folyón I—II.­ IM (mb. ang.) Honvéd 4. Hová mész, emberke? IM (rom.) Éva 7—8. 12, Hóbortos népség­­ (botswanai) Ott­hon 7—8. 3, Hupikék törpikék és a csodafurulya (mb. belga) Maros 7—8. 14, Hupikék törpikék és Törpicur (mb. belga) Alt. Műv. Közp. 7—8, 3, 5, 7, 9-én 5, 7, Budafok IM 5, Május 1. IM 110, 11, 11, 2, Uránia IM 14, 5, Hü­lyeség nem akadály* IM (m.) Szikra Kam. 110, 112, 12, Indiana Jones és a végzet templo­ma· (am.) Maros 6—8, ηβ, Interven­ció· IM (sz.) Gorkij, Szovjet Filmek Mozija 6—8. és 10—11. hS, Isten aka­ratából IM (m.) Zrínyi 24, 16, 18. Az istenek fegyverzete (hongkongi) Bás­tya 10, 12, 2, 4, Csokonai h6, 8, Rideg S. Műv. Ház 9—10. h5, 7, Világ 6-8. h5, 7. A Jedi visszatér (am.) Alfa 14, ,,K" (fem a prostituáltakról)·· IM (m·) Bartók 0, 8, Hunyadi 6-án este £10, Szikra 10, 12, 2, 4, 6, 8, Tátra 6, 8, Kabaré·· IM (am.) Gorkij, Szovjet Filmek Mozija 5-én 18, Kalózok* (fr.— tunéziai—am.) Otthon 6—10, ηβ, Tisza 3, n6, £8, Kandúr kalapban IM (me­sesor.) Világ 7—8, £4, Kárhozat·· IM (m.) Kossuth Kam. h8, Kelly hősei I—II. (mb. am.) Kossuth 17, Kemény­­kalap és Krumpliorr IM (m.) Táncsics 7—8. 13, Keresztapa I—II. (1.)·· (mb. am.) Maros 9­^11. 8, Kémek a sasfé­szekben I—II.· (mb. ang.) Alkotás f1, CT, Ir-én 14, Éva 18, 2001, Prodüsszeia I—II. IM (am.) Diadal β-ήη (4, CT, A kicsi kocsi Monte-Carlóba megy (mb. am.) Hunyadi 14, A kilencfar­­kú macska·· (pl.—NSZK—fr.) Pest- Buda 5—6., 9-én ηβ, £8. 7—8. h4, 8, Ugocsa 16, £8, A kíméletlen·· (fr.) Vi­lág 9—10. h4, 7, A király és a madár (mb. fr.) Ipoly 7—8. de. fil, A kis egyszarvú IM (mb. jap.) Liget 8-án 13, A kis hableány IM (mb. Jap.) Buda­fok 8-án 3, A kis szemtanú* IM (am.) Angyalföldi Nézőtér β­ήη 16, 7—8, 24, 16, Ikarus Műv. Közp. ll-én 16, 1B, Liget 9—10, 15, 7, Lady Chatterley szeretője*· (mb. fr.—ang.) Alfa 16, 8, A leghosszabb nap I—II. (am.) Gutenberg Mozi 5-én 7—10, 4, 18, ll-én 6, Leopárd-komman­dó* (mb. ol.—NSZK) Csillag 5—8, 4, Leszámolás Hongkongban· (mb. am.) Zuglói 5—6. h6, 8, 7—9. h6, Macskafogó IM (m.—kanadai— NSZK) Olimpia 7—8. de. 10, Marle· IM (mb. am.) MOM Mozi 8-án h3, 5, 9- én h3, 5, n8, Mary Popping I—II. (mb. am.) Kultúra 8­άη 3, Micimackó IM (mb. am.) Bem 10, til. l, 13, β. Fórum 4, Sport t­. B. Micsoda meg­lepetés IM (mesesor.) Gorkij, Szov­jet Filmek Mozija 3, Montenegro··· IM (svéd) Maros 7-én este 110, Mr. Universe IM (m.) Honvéd Kam. 3, Nászéjszaka kísértetekkel· (am.) Puskin 8—7, este 10, Toldi Stúdió Mo­zi l1-én este 10, Négybalkezes (mb. fr.) Magy. Néphadsereg Műv. Háza 7—8, 14, 16, 9-én 10, 8, Uránia 6—7, este fn­. A Nílus gyöngyei (mb. am.) Hunyadi 16, 18, Oz, a csodák csodája IM (mb. am.) Kossuth Kam. 7—8, 10, 12, 2, Az ördög jobb és bal keze (mb. ol.— M­SZK) Alkotás 110, 112, 12, Pervola­ IM (holland) Kossuth Kam. este 18, Pinocchio IM (mb. am.) Gor­kij, Szovjet Filmek Mozija 7—6. de. ill. Piszkos munka* (mb. ausztrál) Cinkota 9-én n6, 18, A pokol katonái·· IM (mb. am.) Otthon 6—10, 18, Psyché I—II.·· (m.) IM Alkotás 11-én CT, Rendőrsztori· (hongkongi) Tisza 110, m­2, l, Rémült rohanás (am.) Ipoly 6,1 8, Rocktérítő* IM (m.) Palo­ta 6—8. 18, Rocky Horror Picture Show* (am.) Kultúra 7—8.. n6, £8, Sport 18, A rózsa neve·· (NSZK—ol.— fr.) Széchenyi 9—10. 16, £8, Sárga föld IM (kínai) Honvéd 7, A sárkány útja* (hongkongi) Angyal­földi Nézőtér 9-én £6, Segítség, fel­szarvaztak· (mb. ol.) Toldi Stúdió Mozi 7-én este 10, Soha, sehol, sen­kinek* IM (m.) Szikra Kam. 5—10. 14, Solaris I—II.· IM (mb. sz.) Diadal 5- én 14, CT, Süni a ködben IM (mese­sor.) Csillag 8-án de. 10, Swann sze­relme·· IM (mb. fz.) Gorkij, Szovjet Filmek Mozija 10-én CT, A szakasz·· (am.) Maros 6—8. 18, Zrínyi 110, 112, 12, Szárnyas fejva­dász·· (mb. am.) TIT Stúdió 5-én 6. Teliholdas éjszakák* IM (mb. fz.) Zuglói 9-én este 8, Titánia, Titánia, avagy a dublőrök éjszakája I—II.·· (m.) Bem 6, A tizenöt éves kapitány IM (mb. sz.) Csokonai 2, 14, Tátra 4, Tokyo Pop (am.) Horizont 4, 6, 8, Törvénytől sújtva* IM (am.) Toldi Stúdió Mozi 4, 8, 8, Trón, avagy a számítógép lázadása (mb. am.) Ika­rus Műv. Közp. 5-én 16, 18, Tuti dolog (mb. am.) Bartók 4, Kultúra 9—10. 16, 18, Liget 8—8, 15, 7, A türkiz nyakék IM (mb. román) Landler Műv. Ház 10- én 14, 16, Tűz van, babám IM (mb. csehszl.) Fény 10-én 10, Vágyrajárók* (mb. fz.) Bástya 6, 8, A velencei nő·· (pl.) Bástya este 10, Fórum 6, 8, Május 1. 14, 16, 18, Puskin 10, 12, 2, Uránia CT, 19, Vezeklés I—II.· IM (mb. sz.) Diadal II-$b 14, CT, Visz­­sza a jövőbe (mb. am.) Éva 4, Vuk IM (m.) Ikarus Műv. Közp. 9-én 16, Pest-Buda 7—8. 22, Filmmúzeum Az ördögűző amerikai horrorfilm, készült 1973-ban. Rendezte: William Friedkin. Szereplők: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair. Csak 16 éven felülieknek! Előadások: csü­törtök: 11, n2 és 14, péntek: 11, 12, 14 és este 8, szombat: 11, n2, 14, hft és 8, vasárnap: de. 11-kor. Elfújta a szél 1—II. amerikai 1939. Csak vasárnap du. 1%-kor. Ezeregyéjszaka virága··· olasz 1972. Csak vasárnap este: 16 és 8-kor. Taxisofőr··· amerikai 1976. Csak kedd este: 8-kor. Love Story amerikai 1970. Csak szer­da este: 8-kor. 50 éve készült fémkülönlegességek: Pénteken este 16-kor: Viharos vi­zeken amerikai. Fősz.: Wallace Berry. A harmincadik magyar 1042. Ren­dezte: Cserépy László, Sz.: Páger An­tal, Pelsőczy Irén, Somlay Artur. Elő­adások: hétfő este 6 és 8, kedd dél­előtt 12, 2, 14 órakor. Jegyelővétel két napra előre! Megjelent A magyar nevelés története Sajtótájékoztatót tartottak szer­da délben a Magyar Tudomá­nyos Akadémia tudósklubjában abból az alkalomból, hogy a Tan­­könyvkiadó gondozásában napvi­lágot látott A magyar nevelés tör­ténete című munka első kötete. A rendkívül szép kiállítású könyv szerzője Bajkó Mátyás, Komlósi Sándor, Kosári Domokos, Köpeczi Béla, Mészáros István, Orosz Lajos, szerkesztője Köte Sándor, a főszerkesztő Horváth Márton, a kötet bírálója Pa­ch Zsigmond Pál. Petró András, a Tankönyvki­adó igazgatója üdvözölte a meg­jelent tudósokat és újságírókat, és elmondta: március végén emléke­zik meg fennállásának negyve­nedik évfordulójáról a kiadó, és ennek méltó nyitánya e kötet közreadása (a Művelődési Minisz­térium jelentős támogatásával). Ezután Köpeczi Béla akadémikus vázolta az első kötet szerkeszté­sének azokat a fontosabb elve­it, amelyek munkájuk közben vezérelték a tudósokat. Ez a könyv a középkortól a 1848—49- es polgári forradalom és szabad­ságharc időszakának magyar is­kolaügyét ismerteti a legjobb szakemberek tollából. Szólt az akadémikus a művelődéstörténet mint interdiszciplináris tudo­mányág jelentőségéről a tudomá­nyok összességében, ennek fej­lődése az oktatás-nevelés törté­netét is meghatározza. Az új kiadvány szerzői arra tö­rekedtek, hogy a provincializmus veszélyét elkerülve összehason­lítsák a magyar oktatásügy hely­zetét az európai országokéval. A könyv egyik haszna a sok kö­zül, hogy nem egyszerűen esz­méket, értékeket mutat be, ha­nem intézményeket is. Nem sza­bad ugyanis lebecsülni általában a intézményeket, ebben az eset­ben külön az iskolák történetét, ahol a reformok és a hagyomá­nyok egymással ötvöződnek és szoros kölcsönhatásban vannak. Horváth Márton egyetemi ta­nár, a Magyar Pedagógiai Társa­ság főtitkára az előzményekről elmondta: a magyar neveléstörté­net monografikus feldolgozásá­nak gondolata a 70-es évek­­köze­pén vetődött föl, azzal összefüg­­­­gésben,­­hogy a jövő nevelési rendszerének kidolgozásához­ el­engedhetetlen a múlt tanulságai­nak megismerése. (g. 1.)

Next