Magyar Nemzet, 1989. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-30 / 25. szám

I­t Nélküled én Dalos Rimma költeményei Találkozástól — búcsútól — válásig, várakozásig: ennyi volt asszonykorom. S­zép csöndben és minden hí­resztelés nélkül érkezett meg egy új verseskötet. Szerzőjéről a költészetet olvasók szinte alig tudtak, csak a modern zene sze­retői ismerték eddig. Kurtág György nagyszerű muzsikájával olvadtak össze A boldogult R. V. Truszova üzenetei s a Jeleltetek egy regényből költeményei. Zene és szöveg itt együtt fut, együtt vezetnek el az egyszerre szokat­lanba és mégis jól ismertbe, a fül­nek néha váratlan, de a lélek számára otthonos világba. A zene és a szó szimbiózisa itt most megszűnik, hogy a versek saját dallamukkal és ritmusuk­kal éljék külön hódító életüket. Miniatűr képek birodalma ez, néhánysoros költészet, ahol má­sodpercekbe sűrűsödik a hangu­lat és érzelem; az élet elkapott, mert fontos pillanatai teljesednek tablóvá. Piciny, pókháló vékony­ságú vonalakkal megrajzolt ritka finomságú művek állnak egymás mellé, őrizve az emlékeket, elfu­tott időt. Halódik a tavaszi kapkodásban fogant szerelem. De kertedben terem a feledés füve. A világ járja útját nagyléptékű történései mentén, mi pedig­­itt belül vagyunk, kirekesztve ide­gen, zavaró zajokat. Talán a hang ezért egyszerre bölcs és esendő, belső utakra tekintő és világra kizökkenő. Tudom, nem kellek már szeretőmnek — mégis nyugodt az álmom. A szerelmes költészetnek év­százados hagyományai vannak. Magasztaló költők, kérők és ra­jongók írták le szenvedélyüket versbe öntve, szerelmesüket föl­­díszítve, gyönyörűnek festve. Dalos Rimma japán haiku-szerű tömörséggel állít szembe nagy­tüzű lobogást és profán szüleiket. Egy regény regénye Sinkó Ervin 1935-37-es naplójegyzetei Elhatározni, hogy ηι?τ*?ΐ!'ΐ* megeleveníted életednek legfeldú­­lóbb és legérlelőbb, élményekben leggazdagabb döntő szakozzál: ez a legkedvezőbb körülmények között is azt jelenti, hogy kalandba kezdesz. A kötet címe fogalomként már akkor bekerült az irodalmi köztudatba, amikor Sinkó Ervin 1935—37-t­­l való moszkvai tar­tózkodásának, Optimisták című tanácsköztársasági regénye ki­adásáért vívott, sziszifuszi küz­delmének hiteles históriáját még csak kiválasztott, szerencsés ke­vesek ismerték. Az újabb kele­tű kritikai, zsurnalisztikai köz­nyelvben ez helyettesítette a könyvek sorsát­­hirdető „habent sua fata libell”-t, a latin köz­mondást, amelynek érvénye soha nem volt annyira kézenfekvő és időszerű, mint napjainkban, ami­kor havonta, hetenként olvasunk egy-egy sokáig kéziratban lap­pangó, csak külföldön vagy sza­­mizdatban hozzáférhető kötet bir­tokbavételéről. Sinkó könyve is 33 esztendő­vel ezelőtt jelent meg, először horvát nyelven, ezt követte az újvidéki magyar és az 1962-es kölni kiadás. A dátumoknak ez esetben különleges jelentése van: a Napló a benne foglalt történe­lemmel és történetekkel egyide­jű. Sinkó az Optimisták monu­mentális kéziratának befejezése (1934), Jugoszláviából való távo­zása után, párizsi, moszkvai emigrációjában is kifogyhatatlan energiával rögzítette életének eseményeit és a lényekhez fűzött kommentárokat. Jó szemű, de el­fogult krónikása is volt a maga korának: a világon a legjobban saját, vulkánfiber kofferbe cso­magolt, fél Európán át cipelt kéz­iratainak sorsa, az írói megje­lenés lehetősége érdekelte. Isme­rőseit és az ismeretlen illetéke­seket is aszerint értékelte, mi­lyen szerepet vállalnak az ő ki­adatlan vagy (politikai elkötele­zettség miatt) kiadhatatlan fan­tomregényének perében. A naplóírás 1935 és 1937 között Moszkvában nemcsak időigényes tevékenység volt. (Ideje a lénye­gében munkanélküli, jobbára illú­ziók nyomában talpaló emigráns­nak jóval több volt, mint például pénze.) Hanem, tekintettel a mind fenyegetőbb politikai légkörre, a letartóztatásokat kísérő házkuta­tásokra, fölöttébb veszélyes is. De Sinkó — akinek írói tisztán­látása akkoriban meglehetős po­litikai naivitással keveredik — ragaszkodik ehhez az alkotói fo­lyamatosságot is teremtő, szen­vedélyeket levezető, a jelent a jövőnek érző foglalatossághoz. A „regények regényének” írójaként azonban maga sem titkolja (a szöveggondozó Bosnyák István külön is hangsúlyozza­, hogy a korabeli dokumentumokkal, le­velekkel, lektori jelentésekkel kiegészített eredeti naplót az író egy más történelmi helyzetben rendezte könyvvé. Az ötvenes években, a sztálinista szocialista országok közösségéből kitagadott Jugoszláviában, amikor a Moszk­vában tapasztalt és megsejtett tények már többé-kevésbé össze­függésbe rendeződve éltek a tu­datában. És fontos az az időpont is, amikor a magyar olvasók szé­les rétege kézbe kapta a Magve­tő és a Fórum kiadó közös kiad­ványát: a sztálini terror poklá­nak, módszerének és méreteinek folyamatos lelepleződése idején. Az Optimisták fantomélete, őszintén szólva, önmagában ma már inkább csak a filológusokat érdekelheti. A tanácsköztársasá­gi regény megítélése, kall­ód­ás­a, a kézirat —­ és a szerző — kafkai kálváriája azonban nem (pusz­tán) irodalomtörténeti adalék, ha­nem az emigráns forradalmi író­nemzedék tragédiája, és az élet­­benmaradás kalandregénye is. Kortünet, először gazdagon és folyamatosan dokumentált kul­túrpolitikai helyzetjelentés, ké­sőbb pedig már a szellemi és ci­vil lét teljes ellehetetlenülésének, az irodalmi életben megkapasz­kodott, vagy onnan kiszorított értelmiség morális fenyegetettsé­gének, széthullásának bizonysá­ga.A kötet legérdekesebb és leg­­időtállóbb vonulata — maga a benne foglalt óriási, — sőt, né­mileg túlduzzasztott, már-már monomániás pontossággal részle­tezett — tényanyag. Amelynek sajátossága, hogy korántsem pusz­tán történelmi színezetű. Olvasás közben néhol egészen meghök­kentő — és szívszorítóan szomo­rú —, hogy mennyire „frissek”, érvényesek maradtak Sinkónak a szocializmus működési zavarai­ról és morális fenyegetettségé­ről, a hallgatással hazudók gyáva­ságáról, a preferált giccsművé­­szet térhódításáról felhalmozott tapasztalatai. És nemcsak a Szovjetunióban, hanem az ötve­nes — időnként a nyolcvanas — évek Magyarországán is. A dokumentumok nyilvánva­lóan hitelesebbek, erőteljesebbek a publicisztikai hevülettel fogal­mazott kommentároknál. Már­­csak azért is, mert a jelen em­berének informáltsági szintje, tisztánlátása sok lényeges vonat­­­­kozásban meghaladja a maga po­litikai premisszáihoz alapjában ragaszkodó, a védhetetlent is vé­delmező íróét. De aki nem saj­nálja az időt a hat és félszáz ol­dalas, helyenként kissé terjengős emlékirat elolvasására, az a té­nyeket követve, lépten-nyomon találkozik az elbeszélő Sinkóval is. Aki életének eszméltető kor­szakáról végül is külső és belső konfliktusokban kiteljesedő fej­lődésregényt írt. Ennek hőse, a magát egy időben Don Quijote­­nak és Kolhaas Mihálynak is val­ló naiv kommunista intellektuel, aki a hasonulás igényét­­kikezdő, naív eretnekségtől keserves úton­­ jut el á, tudatos bíráló el­tökélt­.. ségig. Ezenközben regényciklus­ra elegendő kortársi sorssal is­merkedik meg. Elfogultságában is gazdag, ellentmondásos embe­ri portrét formál Bábelről: meg­rendítő regényvázlatban összege­zi testvérének, Boriskénak­­majd­nem megfejthetetlenül kafkai tör­ténetét, jelzők nélkül is szárnya­ló hőskölteményt komponál or­vosnő feleségének, a regénybeli M-nek dicséretére. Arcképcsar­nokában ott látható Romain Rol­land és Malraux, Kun Béla és Lengyel József (valamint rajtuk kívül több tucat ismert és kevés­bé ismert irodalmi, munkásmoz­galmi figura) egy-egy történetbe, emberi kapcsolatba sűrített, epi­kai­ eszközökkel mintázott port­réja. Irodalmi alkotáshoz méltatlan és eléggé elkoptatott jelző a „hé­zagpótló”. Ezúttal mégis azt mondhatjuk, hogy az Egy regény regénye a hézagpótló kiadványa a hazai irodalom- és politikatör­ténetnek. A kötethez Sü­kösd Mihály írt irodalmi ihletettségű, nagy em­pátiáról tanúskodó — utószóként közölt — esszét. (Fórum — Mag­vető) Földes Anna ezért közelálló az élethez. Asszo­­nyi versek szólnak ebből a kötet­ből, a női lélek hangja, derűvel, és sokszor nehezen eldönthetőn, hogy ironikusan-e, vagy komo­lyan, s talán nem is kell mindig dönteni. De a kis boldogságok mindig igazak és hitelesek. Szerelmesem kavicsokat hozott. Megörültem, hogy ilyen tarkák. Asszonyi versek szólnak, de nemcsak szerelemről, érzékekről. A miniatűr vásznon sokkal több fér el, mint teremnyi táblán, több a hely a szemmel alig láthatónak; a finom és érzékeny világ a mély­ség felé kívánkozik, így jelennek meg az érzések többi mély körei: gyász, barátok, idő. Dalos Rimma orosz költőnő, anyanyelvén írja verseit, de ma­gyar is,­­mert ő maga fordítja azokat, s csak időnként segített be Veress Miklós és Tandori De­zső. A kötetben is két nyelven szerepelnek a költemények. Mondhatni orosz költészet ez, ám szerzője minden szavával európai." (Magvető) Várkonyi Benedek Az irodalomtörténet diszkrét bája Ungvári Tamás tanulmányai, vitairatai Ezek itt régi és új tanulmányok. Közülük azonban csak egyetlenegy jelent meg eddig kötetben — a többi elszórtan folyóiratokban, lapokban, vagy az Íróasztal fiókja őrizte őket. I­rodalmi életünk talán legfélre­­értettebb jelensége 1 U­ngvári Tamás. Indulásának idején — ak­kor még szokatlan —, rengeteg tévészereplése, néhány tévedésé­nek látványos kiigazítása vagy életvitelének olykor látványos jellege tette — nem tudom. Ta­lán mindez együtt. Emlékszem, egy vitaülésen egy fiatal — való­ban kitűnő — filosz azzal tette nevezetessé debütálását, hogy szinte paródiáját adta Ungvári előadásának. Pedig aki figyelmesen olvassa írásait, az észreveheti, hogy Ung­vári egyik legjobb filológusunk is. Hiszen például az 1970-es Ika­rusz fiai című kötetében közzé­tett Babits 1919-ben című, korai tanulmánya könnyed eleganciával mutatja be mindazt, amit más szerző előadásában utóbb kellő hagyományos apparátussal ellát­va, disszertációnyira felduzzaszt­­va olvashatunk. Csak hát Ungvári­nál a könnyed eleganciát hajla­mosak vagyunk időnként összeté­veszteni a csevegéssel. Téved is? Nem többet, mint bármelyikünk, aki irodalommal foglalkozik. Mi sem lenne könnyebb, mint mosta­ni kötetében is felhívni a figyel­met például arra, hogy a Magyar Közösség pere nem 1946, hanem 47 tavaszán volt. Dehát ez sajtó­hiba is­­lehet. Én most inkább­­másra hívnám fel a figyelmet: arra,­hogy­­vitairataiban­ — e szö­­vegből kiolvashatóan és nem hi­valkodóan — legalább olyan tá­jékozott, ha nem jobban, mint a témájukban szakember ellenfelei. Ha nem is mindenben értek vele egyet, ha van, ahol a vita hevé­ben még ő is ízléstelen megjegy­zést tesz (Sándor Ivánnal vitat­kozva) — azt meg kell hagyni: jól iskolázott, kitűnő vívó. Joggal érezhette szükségét, hogy vitaírásait­­könyvben is közre­adja. Megjelenésükkor kellő iz­galmat váltottak ki (gondoljunk a Király Istvánnal Szabó Árpád valahai Kosztolányi-támadásáról vitatkozó írására, többszörös iz­galmas pengeváltására Németh László ügyében, az írói adózásról szóló megjegyzéseire, az akadé­miai irodalomtörténet új köteté­ről írottakra vagy a mai regény­ről nagy vitát kiváltóra), emlék­szem ritka találkozásaink néhá­­nyára, amikor magam is gratulál­tam izgalmas kérdésfelvetéseihez, szempontjaihoz. De akkor ezek az írások alkalmi megnyilvánulások­nak tűntek fel. „Ungváris” gesz­tusoknak. Az idővel talán mulan­­dóaknak. Most pedig, kötetbe gyűjtve lá­tom: semmi sem változott. Amit a vita hevében leírt, ma is érvé­nyes a számomra. Ma is probléma, méghozzá az irodalomtörténet­­írás, a kritika vagy éppen az iro­dalmi élet, sőt a közélet lényeges és időszerű — legalábbis szerin­tem lényeges és időszerű — kér­dése. Legtöbb írása, megjelenésekor vitát váltott ki, most hadd ne eze­ket a vitákat folytassam, hanem azt hangsúlyozzam: nagyszerű filológiai felkészültséggel, éles szemmel, lényegesen más szem­pontok szerint tud szembenézni alapvető problémákkal. Sajátos módon, látszólag a kívülálló szem­szögéből, valójában nagyon is ér­dekelt félként. Mégis egy pillanatra hadd for­dítom szembe vele saját fegyve­rét, hadd hivatkozzam a jegyzet­­író Ungvárival szemben a filoló­gia tényeire. Nem kötözködés, in­kább műfajt jellemző különbözés. Ungvári egyik jegyzetében így ír: „Thomas Mannt, a legnagyobb antifasiszták egyikét a hitleri ha­talomátvétel véletlenül külföldön találta. Hónapok teltek el azon­ban, amíg felemelte a szavát a barbarizmus ellen. Ama hónapok huzavonája és halogatása nem esetleges bűnei számláját terheli, inkább igazolja döntése elmé­­lyültségét és­­véglegességét. Erköl­csi cselekedetté, történelmi gesz­tussá így s alighanem ettől is emelkedett.” Így születnek és híz­nak a szép legendák. Magam se fi­gyeltem volna fel erre a szép pa­­tetikus jegyzetre, ha története­sen a napokban éjszakába nyúló beszélgetés során nem mesélte volna a Thomas Μαηη-filológia legjártasabb ifjú hazai ismerője: az író várakozásának igen­is gya­korlati oka volt; ő ugyan külföl­dön volt, de naplói még otthon. Meg kellett várnia, amíg utána csempészik azokat, azután szólal­hatott csak meg. A megszólalás erkölcsi nagyságát nem kisebbíti ez az adat, csak a szakma műve­lőit gondolkodtatja meg: mi min­den, motiválhatja az emberi cse­lekvést. Hogy ezt szóvá teszem? Mert máskor éppen Ungvári fi­gyel érzékenyen a legkisebb moti­váló adatra is. Éppen ő figyelmez­tet: a pátosz csak akkor érvényes, ha nem a dokumentáltság helyett használjuk. Ez az irodalomtörté­net „diszkrét bája”. (Magvető) Kabdebó Lóránt _s Betyárok könyve Küllős Imola antológiája Ebben a könyvben olyan emléke­­ket talál az olvasó, amelyek köze­lebb visznek bennünket a hétköz­napokhoz, a betyárlegendák kiala­kulásának forrásához. L­egenda és romantika, balla­­dás emlékezés egy kis nosz­talgiával a régi betyárvilágra, amelyet értékes, művészi festmé­nyek, dalok, történetek, pásztor­­faragások őriznek. Kik voltak a betyárok, akiknek emlékezete még ma is eleven, szájhagyo­­mányszerűen száll nemzedékről nemzedékre. Igazságtevő szegény­­legényekként emlegetik Rózsa Sándort, Sobri Jóskát, Zöld Mar­cit és még sok-sok társát A betyárvilág Magyarországon a XIX. században élte virágko­rát, de a jelenséghez kapcsolódó népköltészet és népművészet még a legutóbbi évtizedekben is gyűjt­hető volt a hagyományos kultú­rát őrző falusi-tanyai közösségek­ben, a volt uradalmi cselédek és pásztoremberek között — írja Küllős Imola, aki figyelemre mél­tó munkát végzett általánosabb érvényű, tágabb látókörű és ösz­­szehasonlító­ történeti szemléletű ismeretterjesztő összefoglalójával. A Betyárok könyve című mun­kában olyan emlékeket talál az olvasó, amelyek „közelebb visz­nek bennünket a hétköznapokhoz, a betyárlegendák kialakulásának forrásához”. Olyan betyárdalo­kat, balladákat és mondákat gyűjtött össze a szerző, amelyek még száz év elmúltával is fel­idézik olvasójában, hallgatójában azt a régi történelemszemléletet, a sanyarú paraszti sorsot, amely az egyéni lázadást fejezi ki a mindenkori urak ellen, akik a né­pet elnyomták, a parasztot dézs­­mával, robottal sújtották és kor­látozták egyéni szabadságát. A betyár az elnyomottak védelme­zője volt, az igazságtevő, aki a szegényeket segítette és az elke­seredett helyzetet reményteljessé változtatta. Védték, rejtegették, élelmezték és minden módon se­gítették a betyárokat a szegények. És generációk tartották meg „jó emlékezetükben". A betyárfolklórnak ez az anto­lógiája érdekes és lebilincselő ol­vasmány is, balladás népköltészet, szájhagyomány egyben, régi pony­vák idézése, fafaragások, nép­­művészeti rajzok bemutatása, amely hitelesen idézi fel az egy­kori betyárok öltözetét, eszközeit, fegyvereit. Közöl ugyanakkor hi­teles arcképeket is, sőt hivatalos körözőleveleket, meg ponyvacím­lapokat. Gazdag a betyárvilág folklórja, amelyet nemcsak a romantika s a rokonszenv tesz számunkra vonzóvá. Értéke abban van, hogy nemzeti folklórunk szerves része és a magyar parasztság történe­­lemszemléletét is hűen tükrözi. (Mezőgazdasági Kiadó)­ ülés Sándor Magyar Nemzet ­ÉJJ SZABÓ GYÖRGY Hétfő, 1989. január 30. MEGJELENT KÉPES GÉZA: ÖRÖK SZOMJÚSÁG Képes Géza, akinek 1989-ben ünne­peljük nyolcvanadik születésnap­ját, azon költőink közé tartozik, akiknek lírájában búvópatakként vonul végig egy-egy — olykor látszólag csendes, valójában annál hevesebb a főleg­ ma­kacsul vissza-vissza térő — érzelem, s mindenekelőtt ez érzelmek legigazab­­bika, a helyszínek és motívumok so­kaságában tarkán kavargó, ám a ,,ne­héz hűségben", monumentálisan és csodás egységben fölmagasodó igaz szerelem. (Helikon) SZILÁD­I JÁNOS: EPIZÓDOK BOY KÉTEMELETES HÁZ HÉTKÖZNAPJAIBÓL ÚJ könyvének „központi hőse"* Sza­mos István dramaturg harmincas évei­nek közepén jár, és éppen írói vál­ságban van. Hogy határidőre befejez­hesse készülő vígjátékét, átmenetileg beköltözik barátai lakásába, s egy­idejűleg belecsöppen egy régi, kör­­folyásos bérház mindennapi életébe. (Szépirodalmi) TÖRTÉNELMI DÖNTÉS MIHAIL­­GORBACSOV BESZÉDE AZ ENSZ-BEN A XX. századba lépő emberiség jö­vőjéről, az egész világrend demokra­tizálásáról, az új világ építésének út­jairól, a társadalmi fejlődés variá­ciógazdagságáról, az ideológiák tisz­tességes harcáról, a világűr békés cé­lú hasznosításáról, a regionális konf­liktusok­ rendezéséről, a nemzetközi viszonyok humanizálásáról, a szov­jetunióbeli átalakítás szakaszairól, a szovjet fegyveres erők létszámának egyoldalú csökkentéséről. (Kossuth) JÓSIKA MIKLÓS: „IDEGEN, DE SZABAD HAZÁBAN” Egykor nagy sikerű regényei ala­posan megfakultak mára, szokatlanul oldott hangnemű visszaemlékezései azonban ma is sok olvasót vonzanak. (Szépirodalmi) FERNANDO PESSO A: ABC TÖBBES SZÁMBAN A 20. századi líra talán legizgalma­sabb alakjaiban egyike a portugál Fernando Pessoa. Megjelenő verseskö­­tetének külön időszerűséget ad, hogy 1988-ban ünnepeltük születésének 100. évfordulóját. A „többarcú­* költő, a portugál avantgárd költészet megte­remtője még napjainkban is kibogo­zásra váró rejtvény a kutatóknak és a töprengésre kész olvasóknak. (He­likon) HAT­AR GYŐZŐ: ANIBEL „Történelmi regény? Meg se fordult a fejemben. Ördög akart történelmi regényt írni 1950—51-ről — 1953-ban. Azzá ülepedett, a távolodó század­felező idő az idők mélyére húzta ... Mostanság jöttem rá, mennyire ki­babráltam magammal, s hogy a szán­dékoltnál is mennyivel inkább azzá lett — lektűrré... A sztálinizmus or­szágos éra uik­ájának elszenvedői, a sebesült h­idegroncs nemzedék, meg­lehet, hogy elérhette volna a kor tol­­vajnyelvet, és szíves-örömest gyó­gyult volna tőle — nem tudom, hipo­tetikus kérdésekre nincs egyértelmű felelet.** (Szépirodalmi) KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: VELENCE Szeretett utazni, kóborolni Európá­ban Kosztolányi Dezső, izgatta a miénktől különböző, másfajta világ, próbálta megfejteni az európai met­ropolisok titkait, de álmai városa Velence volt. (Magvető) ZALKA MIKLÓS: AGYÚDÜREJ Az Agyúdörej, Zalka Miklós Csiká­­gó című tetralógiájának befejező ré­sze, az előző kötetekhez hasonlóan (Fekete karácsony, 1982; Zúgnak a ha­rangok, 1984; Harmadik emelet, jobb­ra, 1985), az egykori Csikágó utcáin — a Thököly út, Aréna út, Damjanich utca és Rottenbiller utca által hatá­rolt területen — és környékén játszó­dik, s egymagában is önálló regény.­­ (Szépirodalmi) . SÍK SÁNDOR: HIMNUSZOK KÖNYVE „A régi költészet tiszteletre méltó préselt virágai és melegházban cso­dált növényei mellett az egyház la­tin himnuszköltészete olyan, mint egy eleven és örökzöld ősi fenyőrengeteg. Élő ez a költészet kétféleképpen is. A mindennapi használat eleven életét­­ éli a katolikus liturgiában, a mise, a d zsolozsma, a különböző szertartások máig meg nem szakadt gyakorlatá­ban. És él titokzatos, de nem ke­vésbé eleven életet, a modern európai lírában.** (Helikon) KERÉNYI KÁROLY: MI A MITOLÓGIA? Kerényi Károly, a két világháború közötti értelmiségi progresszió ki­emelkedő alakja, akinek gondolatai a kor előtt jártak. Nem merült el a napi kultúrpolitikában, nem azt írta, amiért pénzt adtak, előbbre tartott, mint sok más kortársa. Életműve a hazai és nemzetközi vallástörténetben és vallásfilozófiában új korszakot nyi­tott meg. (Szépirodalmi) BÁN IMRE: D­ANTE-TANULMÁNY­OK Bán Imre, a régi magyar irodalom nagy tekintélyű kutatója egyforma biztonsággal, teljes és korszerű szak-, irodalmi tájékozottsággal mozog a ré­gi magyar századok és a középkortól a barokkig terjedő európai irodal­mak történetében. Dante-monográfia írását is elhatározta. Ez a terve nem valósulhatott meg, de a mostani kötet­ben összegyűjtött tanulmányai felér­nek a hiányzó monográfiával. (Szép­irodalmi) EÖRSI ISTVÁN: KILENC DRÁMA Eörsi István írásai 1952 óta látnak napvilágot. Csaknem minden műfaj­ban otthonos: verset, drámát, kriti­­kát, publicisztikát, tanulmányt, no­vellát ír. Kiterjedt műfordítói tevé­kenységet folytat. Novellái eddig há­rom vegyes műfajú kötetben jelentek meg. 1983-ban publicisztikus és esz­­széisztikus írásainak gyűjteménye és válogatott versei. Ezúttal kilenc drá­máját adja közre az új kötet. (Szép­irodalmi) EBERHARD CZAYA: A FÖLD FOLYÓI A könyv szerzője az öt kontinens legjellegzetesebb folyóinak példáján keresztül mutatja be a völgyeket, szur­dokokat mélyítő, máshol meg síksá­gokat feltöltő vízfolyások életét. (Gon­dolat) * : TAMASI ARON SZÍNJÁTÉK­AI (1943—1946) Tar­asd Aron a színpadi dráma mű­fajában is jelentőset, különlegeset al­kotott, összegyűjtött színjátékainak első kötete, amely 1987-ben jelent meg, az 1924 és 1942, ez a második kötet az 1943 és 1966 között keletkezett műve­ket tartalmazza. Függelékként a könyv közrebocsátja a színházról, valamint az egyes drámákról szóló írói vallomásokat is. (Szépirodalmi) Átalakulások (TÁRSADALMI TENDENCIÁK A HARMADIK viLÁGBAN) Szentes Tamás: A társadalmi szer­kezet alakulása a gazdaságilag diffe­renciált harmadik világban — Ágh Attila: Társadalmi tagozódás a fej­lődő világban — Balogh András: Nem­zeti folyamatok és eszmék Ázsiában és Afrikában — Kulcsár Kálmán: A jog és a modernizáció — Egedy Ger­gely: A „politikai osztály** genezise" Thaiöld példáján - Marton K­ynga?J. Mária: Az urbanizáció, az in­formális szektor és a marginalizáló­dás a harmadik világban (Kossuth) GONICK—WHEELIS: KÉPREGÉNY (GENETIKA A VÍZÖZÖNTÖL A TRANSZPOZONIG) Biológiai tankönyvet tartasz a ke­zedben, gyanútlan olvasót Legalábbis tankönyvecskét. Ha a többit már föld­höz vágtad, ehhez talán lesz még tü­relmed. De ha mindet bevágtad, ak­­kor se vesd meg egy mókás kedvű genetikus és egy tudós karikaturista szerény favicceit. (Gondolat) PÓLYA GYÖRGY: INDUKCIÓ ÉS ANALÓGIA Tanárok, diákok, s a matematika művelői egyaránt ismerik és szeretik Pólya Györgynek A gondolkodás is­kolája c. könyvét, mely magyarul négy kiadásban is megjelent. Jelen kötet A gondolkodás iskolájának folytatása, s Pólya pedagógiai felfo­gásának tükre, ugyanakkor legtelje­sebb összefoglalása azoknak az ered­ményeknek,­­amelyeket Pólya a ma­tematikai felfedezés szabályainak ku­tatásában elért. (Gondolat) BODNÁR BÉLA—BODNÁR ZOLTÁN: LOMBIKBÉBI ÉS T­ÁRS­AI Az orvos-jogász szerzőpáros több­éves kutatómunka alapján igyekszik közérthető formában megfogalmazni a legfontosabb kérdéseket, s a le­hetséges válaszokat se. (Kossuth) SURÁNYI MIKLÓS: ISMERKEDÉS A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSSAL A közérthető, lényegretörő stílus­ban írt könyv elsődleges célja, hogy a televíziózás e területének techniká­ja iránt, érdeklődő széles olvasókört alapfokon informálja a műsorszóró műholdak adatairól, jellemzőiről, a műholdvevő antennákkal kapcsolatos fogalmakról és a műholdvevő beren­dezés működéséről. (Műszaki) - ΜΥφΙΝΟ—ΚΙΜΜΓΓΤ: ELSŐ KÖNYVEM A LÉZEREKRŐL . A lézerek a diszkóbfes lézerfények, a csillagháború és a fantasztikus fil­mek lézerfegyverei miatt minden gye­rek — és sok felnőtt — fantáziáját izgatják. Az első könyvem. .. soro­zat előző köteteivel azonos kiállítású és színvonalú, színes „képeskönyv” bemutatja a lézerek elvét, típusait, jellemzőit, majd sok-sok példán ke­resztül megismertet azzal, mire és ho­gyan használható. (Műszaki) DR. HORVÁTH ÁRP­ÁD: A TÁVCSŐ REGÉNYE Az ismert technikatörténet-író a tő­le megszokott színes stílusban ismer­teti a távcső történetét. Beszél a kez­detleges csillagászati eszközökről, a híres, régi holland távcsövekről. Be­mutatja Galilei és Kepler távcsövét, Newton tükrös távcsövét. Gazdag fénykép- és eredeti, rajzos ábra­anyaggal (60 vonalas, 100 fekete-fehér és 10 színes) ismerteti a régi magyar és külföldi obszervatóriumokat. A könyvet a legkorszerűbb rádiótelesz­kópok, ballonteleszkópok, szputnyik­­teleszkópok bemutatása zárja. (Mű­szaki) NEMZETI OLVASÓKÖNYV „A cumaei szibilla könyvei jóslato­kat tartalmaztak. Ma nem hiszünk a jóslatokban; a Nemzeti olvasókönyv a múltat idézi fel, hajdan volt nagy­­jainktól közöl gondolatokat. Mégis a jövő könyve ez, mert miként Bajza mondotta: »A történetírásból meg kell tanulnunk ismét történetet, éspe­dig jobbat csinálnunk.«” Lukácsy Sándor. (Gondolat) LÁTLELET (REFORMGONDOLKODOK SZOVJET IRODALMI­­ MŰHELYEKBEN) Az elmúlt két év legnagyobb port kavart „Irodalmi” tanulmányait a Szovjetunióban szociológusok és köz­­­­gazdászok írták a nagyközönségnek a megújult Znamja és az ismét fényko­rát élő Novi Mir folyóiratokba. (Magvető) MAGYARORSZÁG MEGYEI (SOMOGY) A kötet szerzői ezúttal le a megyé­ben élő emberek, akik e táj lakos­sága gondjainak és vágyainak isme­retében adnak hű képet szűlkebb pát­riájuk múltjáról, mai életéről és jö­vőjéről. (Kossuth) VÁLOGATÁS MARX ÉS ENGELS MŰVEIBŐL I—Π. A mostani válogatás Marx és En­gels műveiből az eddigieknél foko­zottabban kívánja figyelembe venni a szervezett marxizmus—leninizmus oktatás várható igényeit, de a marxiz­mus alapösszefüggéseinek, a társa­dalom, a történelem dialektikus ma­terialista szemléletének a megismeré­sét minden érdeklődő olvasó számá­ra lehetővé teszi. (Kossuth) JOSEF WOLF—ZDENEK BURI­AN: az Őskori ember Az ismeretterjesztő művekben a szakemberek a koponyákról és más csontokról, eszközökről készült szak­rajzokat és fényképeket közlik, ame­lyek bizonyítják ugyan a leírtakat, de kevés támpontot adnak az olvasónak ahhoz, hogy mozgásuk, tevékenysé­gük közben is elképzelje az ember­­ősöket. Ez a könyv szakmailag pon­tos, ugyanakkor művészi értékű ké­peivel éppen abban segít, hogy el­képzelhessük magunkat távol őseink helyébe, s így emberközelségbe ke­­rüljünk velük és jobban megértsük őket. (Gondolat)

Next