Magyar Nemzet, 1989. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-20 / 142. szám

Kedd, 1989. június 20. A RÁDIÓ MELLETT Végtisztesség és tisztesség A hét legnagyobb rádiós telje­sítménye minden kétséget kizá­róan Rapcsányi Lászlóé. Csak­nem nyolc órán át kellett állnia a sarat olyan szituációban, ami­kor senkii nem tudta, mi törté­nik a következő percekben, hi­szen álandóak­ voltak a csúszá­sok, s a rádiós szempontból üresjáratok. Végtére is valamit akkor is mondania kellett, ami­kor nem történt más, „csupán” éppen tíz- és százezrek álltak sorba némán, hogy egy virág­szálat letegyenek a ravatal tö­vébe. De hát Rapcsányi igazi profi, a szó legeslegpozitívabb értelmé­ben. Hiszen tudnia kellett, hogy milliókhoz viszi el e történelmi pénzek eseményeit. Milliók ke­zében, munkapadja mellett, hi­vatalában, lakásában, konyhájá­ban, autójában szólt aznap a rá­dió, az utcán egyre-másra tüne­­deztek föl fülhallgatói járókelők — ezek mind-mind Rapcsányit hallgatták. S ő megmutatta, mit tud. Pedig nem volt könnyű dolga. Az elmúlt hetekben any­­nyi műsor foglalkozott 1956 vér­tanúival, a népfölkelés során meg­haltakkal, a kivégzettekkel, a meggyilkoltakkal és felkoncol­takkal, a feledtetés dermedt-der­­mesztő hallgatásába burkolt sor­­tüzekkel, hogy nagyon okosnak kellett lennie annak, aki el akar­ta kerülni az ismétléseket. S Rapcsányinak ez is sikerült, mi­ként a nemzeti gyásznaphoz is a hangot is megtalálta, nem volt sem hűvösen tárgyilagos, sem patetikus, sem kenetteljes, soha egy szóval a kelleténél többet vagy kevesebbet nem beszélt, mindig tudta, mikor kell meg­szólalni és mit kell mondani. " Azon a napon a rádiót bekap­csolva tartva mégsem. Rapcsányi László volt a legmegrendítőbb élmény, s nem is a végtisztesség szónokai. Nagy Imre beszédrész­lete keltette az egyik döbbenetét, nem az, amit mondott, hanem ahogy elmondta. Én először a negyedszázados évfordulón hal­lottam hazai rádióműsorban a hangját. (Akkor az „értelmezd” kommentárok persze mindig azt bizonygatták, mennyi elvete­mültség és revizionista ellenfor­­radalmár-hazaáruló fondorlat vehető ki szavaiból, de az akko­riban a hangarchívumból szin­tén előásatott Rákosi-, Cerő- és Hegedűs-beszédekkel összeha­sonlítva bizony nem ezek tet­szettek meggyőzőnek, s aligha szegődtek sokan visszamenőleges hatállyal az utóbbiak híveiül.) Még ennél is iszonyatosabb volt a másik: három színmű­vész olvasta az áldozatok név­sorát, név, foglalkozás, kivégez­ték ekkor és ekkor, élt ennyi és ennyi évet. S amikor az ember a maga­­ harmincnégy évével úgy a századik névnél rádöbbent, hogy az idősebb generációhoz tar­tozna egy újabb konszolidáció kivégzettjei között — hát futko­sott a hideg a hátamon. De nem csak nekem, ez idő tájt az Ok­togon környékén jártam, s min­den harmadik-negyedik szembe­jövőnek a fülén rádió, szemében rettenet. Nagy Gáspár költő életét a vélet­len — vagyis a történelem — fonta össze Nagy Imre nevével. Hi­szen gyerek volt, amikor kez­detét vette az első szövetkezete­sítés, a parasztok téeszcsébe kény­szerítése, a „falu szocialista át­alakítása", de azt már felfogta a felnőttek beszédjéből, hogy könnyebbséget hozott, amikor Nagy Imre meghirdette az új szakaszt. Egy új sorozat, a­­ Mai reformerek­­ beszélgetésében arról is mesélt Lengyel Annának, milyen sokat jelentett a faluja számára a mi­niszterelnök személye, s ezt a mítoszt — amelyhez csak hozzá­járult a későbbi vértanúhalál — Nagy Gáspár megőrizte magá­ban. Azzal a következetességgel, amellyel belénevelt tartását is meg tudta őrizni, amely erőt ad­hatott a számára megannyi vi­szontagság során. A pannonhalmi gimnazista érettségi után egy ideig Szombat­helyen segédmunkáskodik, hogy legyen egy munkahely, amelynek jellemzését — a bencésekével el­lentétben — felsőfokú taninté­zetbe való jelentkezésnél elfogad­hatták. Az írószövetség titkára lesz, s ott egymás után jönnek a „balhék”, az összeütközések a kultúrpolitika irányítóival, a „politikai engedetlensége" miat­ti pártközponti vagy minisztériu­mi villámok. A csúcsot, a botrá­nyok non plus ultráját egy meg­írásakor és főképp megjelenteté­sekor magas helyen helytelení­tett vers hozza el, ez Nagy Im­rére utaló sorokat, gondolatokat tartalmaz. A mennykő a közzé­tevő Tiszafáb­a csap le, amelynek poharában ez az utolsó csepp, a szerkesztőséget elcsapják. (Mi­lyen jó volna, ha az immáron „más fontos megbízatás” gya­nánt nyugállományba vonult kul­­túrpolitikus, a Tiszatáj-ítelet fő végrehajtója megosztaná élmé­nyeit az ország nyilvánosságá­val!) Nagy Gáspár akkor már nem írószövetségi titkár, onnan távoznia kellett, ehelyett a Beth­len Gábor-alapítvány titkárságát válalja el, azét az alapítványét, amelynek engedélyezéséért hat értékes éven át kellett harcolni (a siker minden reménye nélkül, a reményt mégsem föladva), s amely így megkésetten is évek­kel korábban vállalhatta, hogy odafigyel arra a határon kívüli magyarságra, amelyről a hiva­talosság nem akar tudomást venni. Sok mindenről beszélt ebben a félórában Nagy Gáspár, nemcsak önmagáról, saját sorsáról (sőt, arról tulajdonképpen a legke­vesebbet). Elvekről, tisztességről, értékekről, köpönyegforgatók­tól való viszolygásról, a hallga­tás vonzásáról és veszélyéről, kis- és nagypolitikáról egyaránt esett szó az interjúban, amelyért érdemes volt bekapcsolni a rá­diót. A Gyermekrádió bemutatója­ként hangzott el Szántó Péter Tündérsíp című mesejátéka. Az alapötlet idestova klasszikus (vagyis nem valami eredeti): gyermekfőhős el­alszik, s álmában mindenféle ka­landokon­ megy keresztül, me­lyeknek főszereplői a keretjáték­ban hús-vér emberekként hall­hatók viszont. így volt ez most is, a főkisfiú lázasan feküdt ott­hon (ezért a szinte lázálom­szerű álom), s álmában bátyja barátnője nagymamájának társ­bérlője (vagy albérlője) nagy va­rázslóként jelenik meg és így to­vább ... Bizony olykor egy hajszálon múlt, hogy eltűnjék a dramatur­giai fonal, de aztán mindig ki­derült, hogy ki kicsoda. A leg­jobbat Agárdi Gábor bolondoz­ta Gyurgyalag szomszéd és nagy varázsló képében. Dobás Vilmos ezúttal megmaradt a tisztes ru­tinnál (ami nála persze igen él­vezetes rendezést jelent). Rádió­történeti érdekességű mű azonban nem született, ahhoz több erede­tiség, több ötlet, megformáltabb karakterek, kerekebb történet szükségeltetik. (Józsa) Egy bemutató elé katonák a kápolnában A Kiscelli templommúzeum méltán érdemelte ki a nagykö­zönség elismerő jelzőjét: ékszer­kápolna. Ebben a gyönyörű kör­nyezetben hangzik fel ma este hét órakor Igor Sztravinszkij: A katona története című bal­ett ze­néje — hosszú évtizedek után először —, amelyre a Malgot István rendezésében A Hold Színháza együttes készített egy káprázatos koreográfiát. A Selmeczy György vezette Camerata Transsylvanica együt­tes kíséretében látható tehát végre az a darab, amit a szer­ző az orosz balett nagymestere, Cyagilev felkérésére komponált. Abban az időben született ez a mű, Ramuz Svájcban élő költő tollából, amikor az első bemuta­tójában még közreműködhetett Picasso és Cocteau­­ is. A Faust motívumot továbbgondoló alko­tás a hatalom és az érzelmeivel birkózó egyes ember párviadalát példázza, amiben — máig tapasz­talható úton — az egyén bukásá­hoz jutunk. A Soros-alapítvány támogatá­sával dolgozó színházi együttes olyan produkciót állított szín-­ padra, amiben a színek, fények kompozíciója dinamikus moz­gásban és számos szimbólumot felsorakoztató, ötvöző szcenikai ötletben válik teljessé. Sztravinszkij darabjára rímel az este másik bemutatója, Ver­­mesy Péter La Mascarada című műve, amit a próbák közben ma­guk között csak „ávós balettnek” neveztek a színészek, zenészek. A szerző jelenlétében már Pá­rizsban bemutatott mű most ke­rül először a hazai közönség elé. A premiert követően még jú­nius 25-én, vasárnap, majd a szentendrei nyár rendezvényei keretében tekinthetik meg az ér­deklődők. (■*­ L) Magyar Nemzet Ismét vetíthető a teljes film... Elutasították a „vizesek ” keresetét a Dunaszam­isz-perben Hétfőn a Pesti Központi Ke­rületi Bíróságon folytatódott az a polgári per, amelyet a Mafilm ellen indítottak, személyiségi jog megsértése címén. A felperesek, Szántó Miklós, az Oviber vezér­­igazgatója és Nagy László, a Kör­nyezetvédelmi és Vízgazdálkodá­si Minisztérium főosztályvezető­je, keresetükben azt sérelmezték, hogy a Balázs Béla Stúdió által, a vízlépcsőről készített dokumen­tumfilm nyilvános vetítése sérti a személyiségi jogaikat. Arra hi­vatkoztak, hogy Csillag Ádám rendező alkotása, a Dunaszaurusz bemutatását ahhoz a feltételhez kötötték, hogy előzetesen megte­kintik a kész művet. Ez meg is történt, de a felperesek szerint, a velük készült riportok monda­nivalóját nem tükrözte híven a film, ezért nem egyeztek bele a sugárzásba. A bíróság az ügyben több tár­gyalást tartott. Meghallgattáák tanúként a film rendezőjét is, és június 12-én helyszíni tárgyalá­son a bíróságnak levetítették nemcsak a filmet, hanem azt a hosszabb anyagot is, amely teljes egészében tartalmazta a felpere­sekkel készült riportokat. Tegnap a bizonyítás befejezése után dr. Farkas Márta, a Ma­film jogtanácsosa kérte a kereset elutasítását és a zár alá vétel megszüntetését. (A bíróság­­ko­rábbi végzésében ugyanis ideig­lenes intézkedésként elrendelte a Dunaszaurusz című film részle­ges zár alá vételét. Eszerint a filmet csak az inkriminált rész figyelmen kívül hagyásával sza­bad vetíteni.­ Ilyen előzmények után szüle­tett meg az első fokú ítélet a nagy érdeklődéssel kísért perben. A dr. Gondos Gabriella bíró vezet­te polgári tanács a felperesek ke­resetét elutasította. A felperesek keresetükben arra hivatkoztak, hogy a film bemutatásával meg­sértették személyiségi jogukat, mert noha hozzájárultak ugyan a felvételek elkészítéséhez, ez a beleegyezés viszont — álláspont­juk szerint — nem jelentette azt, hogy ezzel a nyilvános vetítésre is áldásukat adták. A tanács elnöke a szóbeli in­dokolásában kifejtette: azt a tényt, hogy a felperesek kikötöt­­tek-e ilyen külön hozzájárulást az alkotás bemutatásához, nekik kellett volna bizonyítaniuk. Ezt éppúgy nem sikerült Szántó Mik­lósnak és Nagy Lászlónak a per­ben igazolniuk, mint ahogy azt a tényt sem, hogy a hozzájárulá­suk megvonása indokolt volt. Bár a mű kritikai elemzése nem a bíróság dolga, mutatott rá dr. Gondos Gabriella, a Dunaszau­rusz című dokumentumom hí­ven tükrözi a felperesek nyilat­kozatait, az eredetileg felvett anyag rövidített változatában is. Így nem bizonyosodott be, az sem, hogy a hozzájárulások meg­tagadása a közérdeket szolgálta. Az alkotást egyébként a tele­vízió június 21-re műsorra tűz­te. Az ítélet ellen fellebbezni lehet, de ennek nincsen halasztó hatálya. Eszerint elhárultak a jogi akadályok a vetítés előtt, így a nézők már az eredeti, teljes változatot nézhetik meg. (kishallá) Miskolc bölcsészegyetemet kíván Néhány hete felhívást fogal­maztak meg és írtak alá azok az értelmiségi dolgozók, akik Miskolcon bölcsészegyetem lét­rehozását szorgalmazták. Ebben közük: Miskolc, Borsod megye, az északkeleti országrész ifjúsága és jövendő sorsa fölött érzett fe­lelősség készteti őket arra, hogy fölemeljék szavukat a Miskolcon létesítendő bölcsészegyetem ala­pításáért. Meggyőződésünk, hogy a nemzet szellemi kincsének je­lentős hányada megy veszendő­be azáltal, hogy a fiatalság szí­­ne-virága beiskolázatlanul ma­rad, vagy uniformizált ismeret­­szerzésre kényszerül. Veszélyez­tetett régiónak tekintik Borsod- Miskolcot. A bölcsészet, a szelíd tudomány meghonosítása eltérő, megmentő hatást gyakorolna a többszörösen hátrányos helyzet­ben élő népességre, s kibontako­zásához az emberi oldalt erősíte­né. Egy új egyetem — bárhol lé­tesüljön is — nem egy város, hanem a nemzet ügye, ezért kérik mindazokat, akik egyetértenek az egyetem létesí­tésével, támogassák ezt a kez­deményezést, járuljanak hozzá egy nehéz helyzetben lévő or­szágrész sorsának meggyógyítá­­sához. A mozgalom elindítója, szer­vezője dr. Gyárfás Ágnes, a Bor­sod Megyei Kórház központi or­vosi könyvtárának vezetője. Az ő nevéhez fűződik az egyetemet előkészítő tervezet. Eszerint a miskolci bölcsészegye­tem a helybeli Nehézipari Műszaki Egyetem mellett, illetve annak kebelében működő univerzitást, amely működését az egyetemen már meglévő karokra, intézetek­re és tanszékekre alapozza, amennyiben azok a bölcsész­képzést is szolgálhatják: filozó­fia és társadalomtudományok, nyelv, nyelvészet, matematika, fizika és a jogi fakultás történet- és társadalomtudományi tanszé­ke. A tervezet szerint a­ bölcsész­egyetem kétlépcsős rendszert kö­vet, s e minőségében egyedülálló az országban. Az első lépcső há­roméves időtartamú lenne, a hallgatók ez alatt elsajátítják az egyetemek hagyományos alaptár­gyait, filozófiát, és társadalom­­tudományt, művelődéstörténetet, filológiát, pedagógiát. E tárgyak­ból egyetemi szinten abszolvál­nak. Aki tanári pályára kíván menni, felvehet egy szakot, a harmadik év végén, államvizsga után általános iskolai tanári ok­levelet kap. A kötelező pedagógia tantárgy kulcsszerephez jut, az alapfokú ismeretek után a vá­lasztott szakképzéshez ad mód­szertani oktatást. Minden hallga­tó köteles egy nyelvet is felven­ni. A harmadik év után a böl­csészegyetemi diplomát­ nyújjtó felsőfokot lehet elvégezni, ami kétéves tanulmányt és egy ván­dorévet jelent. Ez alatt lehet megszerezni a szak felső fokát, a diplomásból lehet közíró, színhá­zi szakember, pszichológus, könyvtáros, levéltáros, dokumen­­tátor, politológus és sok egyéb. A vándornév alatt hazai, vagy külföldi Intézetben elismert szaktekintély mellett készül fel a hallgató szakdolgo­zatának megírására. Természete­sen ez az előkészítő terv vázla­tának is csak kivonatos ismerte­tése. Mint említettük, sokan csatla­koztak a felhíváshoz, s nem ér­dektelen az sem, miként véle­kednek erről a helybeli illetéke­sek. A Nehézipari Műszaki Egye­tem rektora — dr. Kovács Fe­renc akadémikus — rádiónyilat­kozatában igen jó szándékúnak minősítette e kezdeményezést, azonban úgy látja, hogy a meg­valósulás elé anyagi korlátok so­rakoznak. Ez több milliós, sőt , több százmilliós beruházást is je­lenthet a rektor véleménye sze­rint, hiszen oktatói karral, új épületekkel, kollégiummal, men­zával kell számolni. Mindez együtt akár 800 millió forintos költséget is igényelhet. Vélemé­nye szerint a bölcsészegyetemet Miskolcon több lépcsőben, ap­róbb lépésekkel lehetne megva­lósítani. A városi tanács elnöke, dr. Ko­vács László bátor és szükséges lépésnek tartja — egy ugyancsak a rádiónak adott interjúban —, és igen melegen támogatja a kez­deményezést, de véleménye sze­rint az ügy pártolóinak hosszú menetelésre kell felkészülni. A kulturális irányítás megnyeré­sét tartja elsődlegesen szükséges­nek, hiszen ebben az ügyben a város vezetése egyedül nem dönt­het. A város sok áldozatot vál­lalt a vezédipari Műszaki Egye­temen a jogi kar és a közgazda­­sági intézet létrehozásában; ter­mészetszerűen vállalnia kell a bölcsészegyetem létrehozását kö­vetelő feladatokat. A tanácselnök szerint csak kiművelt emberfők­kel lábalhatunk ki a gazdasági válságból, és a városi tanács kész ezért áldozatokat is vállalni. A miskolci bölcsészegyetem létrehozását szorgalmazó felhí­váshoz gyűlnek az aláírások. Az egyetem rektora a jószándék fel­ismerése mellett a megteremtés nehézségeit látja, a városi tanács elnöke áldozatok vállalására tesz ígéretet.Vajon, mikor és ho­gyan születik ebből bölcsész­egyetem Miskolcon? Benedek Miklós Megkezdődött a nemzetközi írótalálkozó (MTI) Nemzetközi írótalálkozó kezdődött hétfőn a Magyar Tu­dományos Akadémia kongresszu­si termében. Itt tartják a New York-i Wheatland Alapítvány harmadik irodalmi konferenciá­ját, amelyen a világ irodalmának neves képviselői vesznek részt. Jelen van többek között Fried­rich Dürrenmatt svájci, Alain Robbe-Grillet francia, Susan Sontag amerikai, Nadine Gordi­­mer afrikai író. Lord Weidenfeld — aki Ann Gettyvel együtt 1984- ben létrehozta az alapítványt — megnyitójában elmondta: a világ íróinak, művészeinek kapcsolatát, párbeszédét kiváltják elősegíteni rendezvényeikkel.­­E tanácskozás alkalmat ad arra, hogy az euró­pai, amerikai, afrikai, ázsiai or­szágokból érkezett írók tájékoz­tassák egymást az irodalmi irányzatokról. Ί A Mindszenty-per (6.) A vádiratból „Az 1948. évi december hó 26. napjától rendőrségi őrizetben, de­cember hó 29. napjától pedig elő­zetes letartóztatásban levő. Mindszenty József: 1892. évi március hó 23. napján Mindszent községben született, atyja: Pehm János, anyja: Kovács Borbála, esztergomi bíboros érsek ellen Egyrendbeli (...) folytatólago­san elkövetett, a demokratikus államrend és köztársaság meg­döntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette;­ Egyrendbeli folytatólagosan el­követett (...) hűtlenség bűntet­te; Egyrendbeli folytatólagosan el­követett (...) fizetési eszközök­kel elkövetett bejelentés elmu­lasztás, üzérkedés bűntette miatt (...) Mindszenty József bíbo­ros érsek a felszabadulás után azonnal akcióba lépett hogy olyan szervezetet hozzon létre, amely a Habsburgok uralmát Magyarországon visszaállítja. A köztársasági államformát biztosí­tó 1946: VII. tc.-ek életbelépése után, ezen tevékenységét nem­hogy nem hagyta abba, hanem el­lenkezőleg formális szervezkedés­re tett lépéseket. Elgondolása sze­rint a köztársasági államforma, illetve a demokratikus rend meg­döntése után, ő, Mindszenty Jó­zsef, mint hercegprímás, kiált­ványt fog kibocsátani, melynek alapján a hatalmat átveszi. Ezen elhatározása jogi megalapozásá­nak céljára Gruber Miklós tanár­ral történemi tanulmányt készít­tetett, amely szerint hasonló hely­zetekben a hercegprímás töltötte be az államfői szerepet. A kiált­vány kibocsátásának lehetőségét annyira közelinek vélte,­­ hogy a Stephaneum Nyomdában megfe­lelő papírkészletet tároltatott er­re a célra. Magával Habsburg Ottóval elő­ször ifj. Pallavinici György őr­­grófon, majd Van Roy belga bí­boroson és az ellene indított bűn­vádi eljárás elől megszökött Közi- Horváth József volt képviselő, pápai prelátuson keresztül kere­sett és kapott összeköttetést. 1947 júniusában az ottawai Mária-kongresszus ürügyével ki­utazott Kanadába, ahonnét az Észak-amerikai Egyesült Álla­mokba ment, hogy Zsámboki Pál régi ismerőse, a Habsburg-ház gyóntatója útján, Habsburg Ká­roly özvegyével, Zitával, majd Habsburg Ottóval találkozást hozzon létre (így!). Ezek a talál­kozások női zárdákban meg­ is történtek, és megállapodtak ab­ban, hogy a köztársasági rend felborítása céljából miként szer­vezkedjenek, és abban is, hogy ezen politikai cél elérésére Sei­den Chapin, az USA budapesti követével lépjen érintkezésbe. Ugyancsak tárgyalásokat folyta­tott ugyanezen célból dr. Zakar András prímás­­titkár jelenlété­ben Spellmann amerikai bíboros­sal, akit az egész akcióról tájé­koztatott. De megbeszélést foly­tatott az USA titkos hírszolgála­tának ismert ügynökével, Eck­hardt Tibor magyar politikai ka­landorral is. Budapestre visszatérve, létre­jött a legitimista szervezet, mely­nek vezetői Mindszenty Józsefen kívül Baranyai Jusztin, Cziráky József és más legitimista politi­kusok lettek. Ezen vezérkar ismételt tanács­kozásai alapján őrizetbevételük időpontjáig állandóan összekötte­tésben maradtak az amerikai kö­vettel, akinek segítségét igyekez­tek megnyerni abból a célból, hogy Amerika beavatkozása út­ján a köztársasági rendet meg­­döntsék. A lefoglalt iratok tanúsága sze­rint tisztában voltak azzal, hogy a demokratikus köztársaság meg­döntése csak háború útján lenne lehetséges, ezért Mindszenty az amerikai politika különböző ve­zetőihez írt leveleiben ilyen ér­telmű fellépést sürgetett. Legitimista akciójuk eredmé­nyét annyira közelinek vélték, hogy ugyancsak a lefoglalt ira­tok tanúsága szerint, a hatalom átvétele céljából kiszemelt kor­mány jegyzékét is összeállították oly módon, hogy ennek a kor­mánynak elnöke Rassay Károly vagy Baranyai Lipót legyen, az egyes tárcákat pedig különböző, legnagyobbrészt hazaárulásért már vád alá helyezett politiku­sokkal kívánták betölteni. A köztársaság megdöntésére irányuló akciójuk részét képezte az is, hogy a magyar királyi ko­ronának külföldön való visszatar­tását biztosítsák. A Mindszenty vezette szervezkedésnek erre lét­­fontosságú szüksége volt, mert a magyar királyi koronát a szer­vezet által tervbe vett, és a köz­társaság megdöntése után vissza­állítandó királyság királyának megkoronázásánál nem nélkülöz­hették. Ennek a célnak érdeké­ben Baranyai Jusztin, Csáky Zol­tán egy Nyugatról illegálisan visszatért személyt ajánlott Mindszentynek, aki Csákynak szóbeli utasításokat adott, hogy külföldön kiknél járjon el, és ve­zető egyházi személyekhez meg­hatalmazást és írásbeli igazolást állított ki részére. Csáky Zoltán illegálisan elhagyta az országot, Innitzer bécsi, Faulhaber mün­cheni és Rohracher salzburgi ér­seknél el is járt. 1948. január hó 14. napján ismét illegálisan visz­­szatért, és Mindszentynél jelent­kezett, és szóban és írásban be­számolt eljárásáról és átadta In­­nitzernek a pápához, Faulhaber­­nek és Rohb­achennek Spellmann New York-i, politikai befolyás­sal bíró bíboroshoz intézett leve­leit, valamint azt a levelet is, amelyet Mindszenty utasításainak értelmében a fenti célból Horthy Miklós intézett a pápához. Spell­mann el is járt és Kenneth C. Royal USA hadügyi államtitkár­hoz fordult, aki ez ügyben meg­ígérte eljárását, és erről Spell­­mannt értesítette is. Spellmann, Kenneth levelét Montini vatiká­ni helyettes államtitkárnak, Mon­tini pedig Innitzer eljárásának következtében Mindszenty meg­nyugtatására 1947. szeptember hó 19. napján megküldötte. Mind­szenty Csákyval további eljárá­sokat folytatott abból a célból, hogy a magyar koronát Európa területén ne hagyják, hanem a tengerentúlra szállítását is fon­tolják meg. Mindszenty tisztában volt azzal, hogy ez a kérdés számára rend­kívül fontos, ezért maga is kezé­be vette az ügyet, és Chapin USA-követhez közvetlen intézett egy levelet, amelyben hangsú­lyozza, hogy az ügy mennyire fontos, külön is kiemeli: „Kikérés és háborús előnyomulás miatt, végzetes sorsra juthatna a szent korona", és a királyi korona ha­zaszállításának megakadályozá­sára kérte. Chapin 1947. szep­tember 21. napján kelt levelében megígérte Mindszentynek, hogy támogatja kérését és közbelép. A demokratikus rend megdön­tésére irányuló politikájukhoz tartozott az is, hogy bár a zsidó származású Ullmann Györggyel szövetkeztek a királyság visszaál­lítása céljából, és ugyan őt a mozgalom támogatásához pénz­beli juttatásokra szólították fel, programot dolgoztak ki, amely szerint hatalomra jutásuk után a fasiszta zsidótörvényeket vissza­állítják. E cél elérését annál in­kább is remélték, mert miként egyik lefoglalt iratban Seiden Chapinhoz juttatott memoran­dumban kifejtik: »szerencsénk, hogy a galíciai és bukovinai nagy zsidó reservok­ a milliós gettó zsidó tömeg, a német pusztítás és háború következtében kb. 500 000 lélekszámra apadt.” A demokra­tikus államrend megdöntésére irányuló további cselekménye, hogy Lénárd Ödön dr. az A. C. (Actio Catolica), kulturális titká­ra által terjesztett, az iskolák ál­lamosítása kapcsán izgató tartal­mú körleveleket Mindszenty fo­galmazta és ellenőrizte, és ter­jesztésükre utasítást adott. A kör­levelek tartalma miatt Lénárd Ödönt a budapesti népbíróság 6 évi börtönre ítélte. Végül, de nem utolsósorban a demokratikus államrend megdön­tésére irányuló cselekedet, népi demokráciánk legfontosabb alap­­intézménye, a földreform ellen irányuló akciója, melynek során a bűnjelek között elfekvő fogal­mazvány szerint iratot szerkesz­tett: »Magyarország bolsevizálá­­sa a végtelenbe megy­ címen, és ebben az új gazdákat becsmérli és kigúnyolja. Ez az állásfoglalá­sa egyébként megfelel az iratok­nál fekvő és Mindszenty József által megőrzött, tehát elfogadott Hagyó-Kovács Gyula által szer­kesztett memorandum azon beál­lításának, hogy Magyarország földbirtok-tulajdoni viszonyai a Horthy-időben egészségesek vol­tak. Eszerint a földbirtok visz­­szaállítását tervezte, az eredeti tulajdonosoknak a föld visszajut­tatásával 100 ház holdig, és az er­dőbirtok korlátozás nélküli visz­­szaadásával. Mindszenty József felsorolt cselekedeteivel a demokratikus államrend és a demokratikus köz­társaság megdöntésére irányuló cselekményeket követett el, az erre irányuló szervezkedést ve­zette, elkövette tehát az 1946: VII. tc. 1. § (1) bekezdésében meghatá­rozott bűntettet. (Folytatjuk) (Gergely Jenő és Imák Lajos doku­mentumkötete, A Mindszenty-per a Reform Bt. gondosásában hamarosan megjelenik.) Olvassa el a Magyar Nemzet minden sorát! MEGJELENT! OJ HACSEK És SAJÓ TÖRTÉNETEK Kapható az újságárusoknál!

Next