Magyar Nemzet, 1989. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-24 / 146. szám

8 Feltámadt ’68 szelleme Cseh emigráns esztéta üzenete Barna pulóveres, barna hajú, napbarnított arcú férfi Ült a saj­tótájékoztató öltönyös-nyakken­­dős házigazdái között a Lettre Internationale című, négy euró­pai nyelven megjelenő folyóirat magyarországi bemutatóján. Ha­marosan kiderült, hogy ő a dísz­vendég, a lapalapító főszerkesz­tő, Antonin J. Slehm cseh kriti­kusi esztéta, aki most Párizsban él. Huszonegy évesen, 1945-ben a prágai frusturni Politika című újságnál kezdte a pályafutását. Négy évvel később elbocsátották, de helyettes vezetője lett a kül­ügyminisztérium sajtóosztályá­nak. Nem sokkal később újra el­veszítette az állását. Katonai szolgálata után alkalmazták a Csehszlovák Távirati Irodánál. Éppen 1956-ot írtak, amikor is­mét elfoglalta korábbi helyét a külügyi tárcánál. Öt évvel ké­sőbb került az írószövetség Li­­terágny J­oviny című irodalmi hetilapjához, ahol valóságos puc­­­csal vette át néhányadmagával az irányítást. A szerkesztőség tagjai feketelistán szerepeltek. A CSKP központi bizottságától függetlenedett újságot a cseh író­szövetség pártszervezete vezette, mígnem 1967-ben megszüntették a lapot. A következő esztendő­ben Literémi Listy cílen újjá­szerveződött a periodika. Rövid életű volt, 1969-ig létezett. Hogyan került emizrázidba? — Csehszlovákia megszállása előtt interjút készített velem a CBS amerikai televíziós társaság. A riporter arról faggatott, mit gondolok, lesz-e szovjet invázió. Elmagyaráztam, hogy ez elkép­zelhetetlen. Csehszlovákia volt akkor az egyetlen közép-európai ország, amelyben nem állomá­soztak szovjet csapatok, s mi hit­tünk abban, hogy ha ki tudunk kecmeregni a sztálinizmusból, amelynek a csapdájába önkénte­sen sétáltunk bele, akkor szaba­dok leszünk. Az amerikaiak to­vább erősködtek, hogy amennyi­ben mégis bevonulnának hoz­zánk a szovjet csapatok, akkor mit tennék. Tartottam magam ahhoz, hogy ez hipotetikus felte­vés, de kijelentettem, hogy ez esetben nem akarnék tovább a szülőföldemen élni. 1968. augusz­tus 30-án délután mondtam ezt. Éjszaka a csapatok megszállták Csehszlovákiát... Később, 1989- ben a frankfurti vásáron talál­koztam Pavel­­lohoal­al, éppen az­ko­r jött a hír, miszerint lezár­ták a cseh határt. Egész délután róttuk a várost, töprengtünk, mi­tévők legyünk. Ő visszament, én nem tértem haza. Ötórás vita után abban maradtunk, hogy mindkét döntés rossz. Vannak olyan helyzetek az életben, ami­kor nem lehet helyesen határoz­ni. Azok a jó barátaim, akik ott­hon maradtak, azért tették ezt, mert nem tudták elképzelni, hogy a világ más részén alkossanak. Magam azt tartottam elképzelhe­tetlennek, hogy abban a Cseh­szlovákiában éljek, ahol az 1968 utáni, úgynevezett normalizálás hihetetle­n pusztítást végzett az ország szellemi életében. Nem bántam meg a döntésemet. Koz­mopolitának vallom magam, bár­hol szívesen élek, de 1968 előtt meg sem fordult a fejemben, hogy elhagyjam a hazámat. Utóda-e a Párizsban, Berlinbe, Romában is Madridban megjele­­nő Lettre Internationale an IRS-na­lter­k­e Lilly­nett? — Azokat a hagyományokat folytatja Már Prágában tudato­sult bennem és a velem azonos gondolkodásúakban, hogy nem érünk el eredményt mindaddig, amíg nem teremtünk kapcsolatot a cseh és az európai kultúra kö­zött. Az elmúlt két évtizedben rájöttem, hogy ez a kontaktus a másik oldalon is hiányzik. A négynyelvű Lettre hasábjain ki­hívást intézünk a nagy kultúrák provinciál­izmusa ellen. Magyar­­országon, meggyőződésem szerint, jóval többet tudnak az európai kultúráról, mint a nagy európai kultúrák egymásról. Érvényes ez kicsit másként az IASA-ra és a Szovjetunióra is. Az emigráció­ban ugyanakkor az is bántott, hogy a nyugati értelmiség köny­­nyedén elfogadta Európa megosz­tottságát. A katonai és a gazda­sági megosztottsággal szemben tehetetlenek voltak, de arra sen­ki sem kényszerítette őket, hogy a szellemi megosztottságba bele­nyugodjanak. Mi sem bizonyítja jobban az igazaimat, mint az, hogy a lapalapításnak többször is nekirugaszkodtam. Egyszer 1979-ben már majdnem sikerült a tervem az NSZK-ban, de a vég­rehajtáshoz szövetségesemül meg­nyert Günther Grass az utolsó pillanatban megijedt. Akkor még nem volt elég érett az otta­ni társadalom ehhez a vállalko­záshoz. Úgy hallom, Grass má­­rtír lelkes híve a lapnak. A fo­lyóirattal azt kívánjuk bizonyí­tani, hogy egy jó kelet-európai írás felveszi a versenyt a nyuga­ti szövegekkel. Azokhoz az embe­rekhez szólunk, akik szeretnek olvasni, nemcsak azért, hogy tá­jékozottak legyenek, hanem azért is, mert él bennük a szel­lemi izgalom iránti vágy. SimAlk hiszett, hogy csak né­hány nevet említsek, Dürreimnstt, Max Frisch, Mrozek éppúgy ott található, mint Garcia Marquez, Philip Roth, ön mégsem Irodal­mi folyóiratnak vallja a Lettre-t. — Érdeklődési körünk a mű­vészeti ágak összessége mellett a politikára, a filozófiára is kiter­jed. Mi szövegeket közlünk. Ver­­sek is szerepelnek a lapban, de inkább csak illusztrálják a pró­zát. Az illusztrációk pedig azért vannak, hogy más dimenzióját adják a szövegnek, nem is illuszt­rációk ezek, hanem asszociációk. A szerkesztőséget a demokrácia, a humanizmus és az individualiz­mus eszméi vezérlik. Nem les­sük a naptárban a jubileumo­kat, hogy azok köré csoportosít­suk az anyagokat. Éppen fordít­va: ha jó­­rásra lelünk, megpró­báljuk annak témája köré szer­vezni a következő lapszámot. Nem ismerünk országhatárokat. Amint annak idején, 1984-ben a folyóirat beköszöntőjében írtuk: „Am­ikor Európáról beszélünk, természetesen arra a kulturális egészre gondolunk, amely évez­redeik sátrán ala­kunlt ki is ma is változatlan, de ránehezednek a politikai megosztottság következ­ményei. Európa számunkra az Atlanti-óceántól az Urálig terjed, s szeretnénk ha ebben a közös­ségben a kis nipák — például a hollandok, svédek, norvégek, ma­gyarok, románok, görögök — erő­sen hallatnák hangjukat." Mit gondol, nMUsulJUns mi­kor Imi hallható az δη HU s­zavai vajon mikor jelenhat meg a Lettre Internationele cseh változata? _ A közép-európai országok­ban (most már az önök hazáját kivéve) és a Szovjetunióban nemhogy kiadni, de terjeszteni sem lehet a folyóiratot A cseh helyzetről azonban­ az a vélemé­nyem, hogy sokáig nem tartható fenn. Az ottani félelem és dep­resszió évtizedei után az embe­rek elkezdtek kacagni. Kineve­tik önmagukat és vezetőiket de ez halálos nevetés, mert a ha­zám fiai nem szeretnek mulatsá­gossá válni. A nattatAJSk›»tat««­ Hanák Pé­ter illúziónak nevezte lapjuk el­­gondolatát a kelet-európai népek európai Integrációjáról: szerinte ez a folyamat elképzelhetetlen a térség országainak előzetes egyez­kedése nélkül. — Ez felettébb bonyolult kér­dés. De én továbbra is vallom, hogy létezik közép-európai kul­turális identitás, amelyet ki kel­lene terjeszteni a politika irá­nyába. Annak hatására, amit az elmúlt negyven évben itt átél­tünk, közelebb kerültünk egy­máshoz, főként intellektuális szinten magyarok, lengyelek, cse­hek, mert hasonlóak voltak az élményeink. Ez olyan tőke, amit­ nem szabad aprópénzre váltani. Jobban meg kell ismernünk egy­­mást, mert eddig mindegyikünk a franciák, a németek, az ango­lok nézeteit tanulmányozta in­kább, semmint­­ szomszédaiét, sorstársaiét Hogyan vélekedik a mostani magyarországi helyzetről? — A prágai tavasz küldötte­ként 1968-ban jártam Magyar­­országon az önmaga megújításá­ra törekvő cseh és szlovák szo­­cializmus reményteli híveivel. Legközelebb húsz­ évvel később,­­tavaly jöttem ide és ugyanazt a légkört találtam, mint előző al­kalommal. Hatvannyolc szelleme feltámadott. A különbség, remé­lem, az, hogy most jobban fog­nak sikerülni az elgondolások. A cseh újságomban 1988-ban­­kis cikket közöltünk Nagy Imre ha­lálának az évfordulójára. Ez ar­ról szólt, hogy a magyar minisz­terelnök nem tett mást, mint amit most mi csehek cselek­szünk. Nem provokációnak szán­tam a kijelentést. Naivan azt hit­tem, hogy erre már Magyaror­szágon is ráeszméltek. A lap meg­jelenésének­ másnapján érkezett Alexander Dubegrc Budapestre. Kádár János dühösen lobogtatta a Liferdrat Listyt. Akaratom el­lenére nagy galiba lett az írás­ból ... Ami most Magyarorszá­gon történik, az csodálatos. De egy valamire mindig figyelmez­tetem magyar barátaimat: azok az országok lehetnek demokrati­kusak is szabadak, amelyekben a gazdaság virágzik. Enélkül a kezdeményezések diktatúrába torkollanék, akár a kommuniz­mus diktatúrájába, akár a fehér lovon érkező kormányzó önkény­­uralmába. A szocializmus néze­tem szerint a jóléti állam fogal­mának a megfelelője. A róla al­kotott korábbi elgondolások utó­piának bizonyultak. Ha­­tidusil kérdéseket is em­lített, árulja­d, miből tartják fenn ezt a véleményem szerint szűk réteghez szóló folyóiratot? — Részint az eladási árból, hi­szen az előfizetési díj csak önök­nél kedvezményes az évi kétszáz­negyven forinttal, Nyugat-Né­­metorsz­ágban például ötvenkét márkát kérnek a Lettre Internsa­­zionaléért. De ez is kevés, noha ott húszezer, Franciaországban pedig tízezer példány kel el. Tá­mogatásra szorulunk. Be kell lát­ni, hogy az egész társadalomnak kötelessége segíteni a kultúrát. Ha erre nem áldoz, akkor le kell mondania a szellemi életről, mert se a múzeum, se a könyvtár, se az opera, se a hangversenyzene­kar nem fog nyereséget hozni, Valóban bízik abban, hogy Imi m­agyar nyelve kiadása is a fo­lyóiratnak, amelynek hazánkban most a német, a francia, az olasz és a spanyol változata került for­­galomba? — Ez azon múlik, hogy ma­gyarok megszívlelik-e az iménti tanácsot a támogatásról. Költsé­ges lap a miénk, pedig szinte mindannyian fizetség nélkül dol­gozunk. Egy-egy szám négyszáz gépelt oldal terjedelmű. Ennek nyolcvan százaléka fordítás, húsz százaléka íródik az adott válto­zat anyanyelvén. Akkor volnék a legboldogabb, ha már a kezem­ben tarthatnám a magyar kia­dást, a Nemzetközi Leveleket. Addig is örömömre szolgál, hogy a magyar szerzők Eörsi Istvántól­­Hanák Péteren át Mészöly Mik­lósig szívesen teszik közzé la­punkban Európa figyelmére mél­tó gondolataikat. Mátraházi Zsuzsa DŐLT SOROK a­­Viharos tapsb­ól Arról tudniillik, amely A. A. Zsdanov „A művészet is filozófia kér­déseiről" című könyvének (Szikra, 1949) 103. oldalán, ez után a mondat után áll: „A szovjet irodalomban nincs és nem is lehet hely a rothadt, üres, eszme nélküli és posványos művek számára. (Viharos taps)." Tegyük még hozzá, hogy ez a mondat abban a beszédben szerepel, amelyben a föntebb megnevezett művelődéspolitikus két leningrádi irodalmi folyóiratot megbélyegezve, Zoscsenkóról és a most százéves Anna Ahmatovdról nyilatkozott oly módon, hogy műveik közlése „durva politikai hiba volt”, hiszen Ahmatova például „köl­tészete rothadt szellemével megmérgezi ifjúságunk tudatát", u­gyanitt nevezi őt „a reakciós irodalmi mocsár" képviselőjének, akinek köl­tészete „a budoár és az imazsámoly között cikázó, felbőszült urinó költészete", amely — legalábbis Zsdanov elvtárs szerint — ,,egészen távol van a néptől". Ahmatova centenáriumán ma már közhelyszám­ba menne cáfolni ezeket a kordokumentum értékű megnyilatkozáso­kat, meg fölösleges is, hiszen — ha nem is teljességében — ismerjük ezt a megrendítő, időtálló költészetet, amely a háborúk és forradal­mak, az önkény is a nélkülözések, a magány és a kollektív szenvedés élményeit ikonok ragyogásával is tömörségével örökítette ránk. Be­szélnünk inkább a zárójelbe tett viharos tapsról érdemes, amely azt jelzi, hogy a szovjet (és később a magyar) Zs. R. A. K. is egyéb elv­­társaknak, a mindenkori művelődéspolitikusoknak volt­am termé­keny közege, amelyre hullatva szavaik kikelhettek is burjánzásnak indulhattak. „Szép" példa erre annak a T. Trifonova nevű irodalom­­történész-kritikusnak a szövege, aki még négy évvel a zsdanovi dör­gedelem után is. „Egy legyőzhetetlen Irányzat jellege" című tanulmá­nyában, s megjelent a Példaképünk a szovjet irodalom című kötet­ben, Művelt Nép, 1951), az akkor immár nem is élő, csak szellemi­ben eleven Zsdanov ihletettjeként így ír Ahmatováról; „a maga tes­­pedésé­ben azt az eszmei süllyedést tükrözi, amely a dekadencia ideo­lógiájára jellemző", és mellesleg azt is elpöttyinti, hogy szerinte Ahma­tova „lírai én"-­e „mesterkélt, kiszámított álarc”. Akik tehát a „vi­haros taps"-ot produkálták, még évek múltán is tapsoltak tovább, az illyési kifejezéssel élve „magánszorgalmú kutyákéként, s aligha­nem ők késleltették Ahmatova újbóli felfedezését, elismertetését, tel­jes életművének kiadását is. Az Ahmatova-eset pedig korántsem egyedüli, ismerjük 1945 utáni irodalmunk különböző szakaszaiból is, régebbiekből is közelebbiekből, hiszen hivatalból felkent, s kulturális országlásuk idején mindenhez irtó, sőt mindenhez jobban értő kultúr­­politikusaink még nálunk is, pár éve is produkáltak hasonlót, S ami még ennél is keserűbb tanulsága ennek a rendhagyó születésnapi emlékezésnek.. azok, akik közelmúltunk hazai „Ahmatova-eseteit" vi­haros tapsban részesítették, egy-két kivételtől eltekintve most is ké­ssek bárkit és bármilyen szöveget megtapsolni — mintha mi sem történt volna. (nádra) Garas Klára hetvenéves Családi körben azt beszélték ró­la, hogy már egészen kisgyermek korában elbűvölték a festmények. Alig lehetett elhúzni egy-egy re­mekmű elől, és tévedhetetlenül mindig remekművek előtt állt meg. Senki nem tudta megmon­dani, honnan ez a vonzódás, hisz ekkortájt alig ért följebb a ké­pek alsó kereténél. Édesapjának, a nagy tudású, európai műveltségű gépészmér­nöknek mindenesetre nem volt gondja lánya pályaválasztásával. A leendő egyetemi polgár felké­szültségével, elhivatottságával olyannyira lenyűgözte a Pázmány Péter­­ Tudományegyetem híres professzorait, hogy kétség sem fért hozzá: ebből a hallgatóból művészettörténész lesz. Garas Klára számára több ez pályánál, szakmánál. A művészet­­történet nemcsak a hivatása, ha­nem az életformája is, egész lé­nyét, létét ennek rendelte alá. Úgy lehet, a megtalált út bizton­sága segítette át élete nehéz sza­kaszain, az üldöztetés, a bujkálás idején. A tudományos kutatást, a humanitást szögezte szembe a há­ború képtelenségével, a munka mentette meg. Mondják, hogy amikor meglátta a Szépművészeti Múzeum, mind­végig egyetlen munkahelye, meg­csonkított, kifosztott épületét, az­zal palástolta felindulását, hogy azonnal beállt követ hordani, tör­meléket takarítani. Ismét és mi­előbb múzeumot akart teremteni. Fiatal művészettörténészként részt vett a Nyugatra hurcolt és onnan az amerikai hadsereg ál­tal visszaszolgáltat­ott gyűjtemény műtárgyainak azonosításában, az első kiállítás rendezésében. Végigjárta a múzeumi ranglét­ra grádicsait egészen a főigazga­tói székig. Mindig az intézménye érdekeit tartotta szem előtt, esze­rint dolgozott és nevelt fiatal munkatársakat. Mindeközben szé­les körű tudományos munkásság­ra is jutott ideje. Tanulmányok, könyvek, kisebb-nagyobb publi­kációk sora bizonyítja sokoldalú­ságát Fő kutatási területe a XV— XVIII. századi európai és magyar festészet, több munkája jelent meg idegen nyelveken, nagysza­bású Maulbertsch-kötetét először Ausztriában jelentették meg. Akadémikusként, a Szépművé­szeti Múzeum főigazgatói széké­ből ment nyugdíjba. Nehezen vi­selte el a gyűjtemény hét rend­kívüli értékű remekművének el­rablását, ám végig a helyén volt, figyelemmel kísérte az egyébként bravúros nyomozás minden egyes mozzanatát. Csak akkor nyugo­dott meg, amikor hitelt érdemlően igazolni tudta, hogy a valódi mű­kincsek kerültek meg, s hogy egyik sem szenvedett helyrehozhatatlan károkat. Ma is dolgozik fáradhatatlanul. Szakértelmét, tanácsait ma sem tudják nélkülözni. (s­z.) Nyári zenei programok Az idei nyár főbb zenei esemé­nyeiről tartott tájékoztatót a sajtó képviselőinek a Budapest Kiállítóteremben Klenjánszky Tamás, a rövidesen önállóvá vá­ló Nemzetközi Zenei Versenyek és Fesztiválok Irodájának veze­tője. Elsőként a régi zenei napok­ról szólt, amelyek a soproni ün­nepi hetek keretében, június 24-én kezdődnek meg. Ez is, mint a többi nyári rendezvény, a hang­versenyeken kívül pedagógiai cé­lokat is szolgál. Sopronban pél­dául szimpózium lesz a XVII.— XVIII. századi muzsika néhány kérdéséről. Szombathelyen ötödik alka­lommal rendezik meg július má­sodik felében a nemzetközi Bar­­tók-szemináriumot és -fesztivált, amely az elmúlt évekhez hason­lóan zenetudományi kérdésekkel is foglalkozik. Megnyitó előadásá­ban például Somfai László a Bartók-összkiadásról szól, és a hangversenyeken helyet kap — rangos francia együttesek rész­vételével — századunk kortárs­­muzsikája is. A budapesti Fran­cia Intézet támogatásával egye­bek mellett gálakoncerten emlé­keznek meg a párizsi Ensemble InterContemporain és Csenpery Adrienne részvételével, Eötvös Péter vezényletével a francia forradalom 200. évfordulójáról. Kecskeméten régi hagyományai vannak a nemzetközi Kedély­­fesztiválnak, amely a nagyhírű Kodály Intézet kezdeményezésére a 70-es években indult útjára. Az ugyancsak július második felében kezdődő eseménysorozat részben kapcsolódik — túl a kecskeméti szeminárium speciális jellegén — a szombathelyihez, nem utolsósor­ban úgy, hogy némely hangver­senynek mindkét város helyet ad. A pécsi nemzetközi zenei tá­borban a kurzusok mellett fontos rendezvény lesz Verdi Requiem­­je, amelyet a tábor zenekara és a kecskeméti kórustábor énekkara neves operaénekesek közreműkö­désével, július 31-én, Pécsett, utána Kecskeméten, majd augusztus 3-án a budapesti Má­tyás-templomban Ligeti András vezényletével ad elő. A nyári fesztiválok között különleges hely illeti meg a tíz éve működő bar­csi rézfúvós kamarazenei tábort, ahol 200 résztvevőre számítanak. (1. 1.) Szombat, 1989. junta· Μ. Ütközben Telefon Már csak ritkán szólalt meg a telefon. A Kilián felöl sem hal­latszott többé puskaszó. Az em­berek ellepték a Körútot. Ke­ménykedtünk. Csupán néhányan voltunk együtt. Apró csapat, amely mindvégig kitartott. Új­­ságot csinálni, amíg csak érde­mes ez lehet, ez volt a meg nem fogalmazott érvünk. A rádiót hallgattuk, hírekre voltunk ki­éhezve. Az emberek szavát les­tük, már e nem rejtették véka alá a véleményüket. Szorongtunk a kis szobában, vitatkoztunk, és ekkor hirtelen megszólalt a tele­fon. Berregése vidéket jelzett. Debrecen volt „Jelentek" — mondta az ismeretlen. És választ sem várva, folytatta: „Húsz tank, tíz páncélozott jármű... üteg...” A szó elakadt, a kap­csolat megszűnt. Percek múlva újabb telefon. Ez már nem Deb­recen volt. Laci vette fel a kagy­lót. Hallgattuk, amint ismétli a lejegyzett adatokat: „Igen, har­minc tank... újabb tankosztop az erdő mögül, páncélozott jár­művek ... Mennyi? Helyes! Ne lőjenek !" Több jelentés nem volt. Az előbbiek sem nekünk szóltak, máshová szánhatták őket. Továbbítottuk a vészhíre­ket, ahová kellett. Már nem vi­tatkoztunk. Hallgattunk. Néztük egymást némán. Az utcán embe­rek siettek dolguk után. Még nem tudtak semmiről. A tér Gyászfátyol burkolta oszlopok. Lobogó fáklyák. És a koporsók a megkínlódottak csontjaival. Lent emberek sokasága. Tízezrek. Bú­csúzni jöttek. Fejet hajtani hő­sök előtt. Tüntetni a hazugságok ellen. Hitet tenni a holtak mel­lett, mert eljött az igazság órája. Az ország szíve dobog a téren. Egy kis nép gyászol, és remény­kedik. Rend Mint patakok a folyóba, özön­­lik a nép százfelől. Nem toboroz­ta őket senki, ügyetlen hívő szóra jönnek. Férfiak. Idős emberek. Tolókocsiban sérültek. Anyák. Nővérek. Gyerekek. A kezükben virág. Hallgatják a búcsú szava­it. Esküt tesznek a jövőre. Nincs tülekedés, tolongás. Nincs pa­rancsszó, nincs dörgedelem. Itt nem kell. A rend önkéntes őrei a tisztelet hangján szólnak. A fe­lelősség formálja a rendet. Szociológia Utolsó tiszteletadás. Mensáros László és Darvas Iván fájdal­mas hangja zeng , a borús ég alatt. Mondják a holtak nevét, fis a név után a foglalkozást: gép­kocsivezető, szerszámkészítő, se­gédmunkás, traktoros, vízveze­ték-szerelő, vasesztergályos. Az­tán: honvédőrnagy, újságíró, színész, miniszter. Lobognak a fáklyák. Kihunynak. És a névsor folytatódik. És a­­nevek után új­ra: bányász, géplakatos, szabóse­géd, műszerész, kovács... A munkásosztály a temetőbe ment. Anyóka Szeme előtt a kit nyitott sírgö­­dör, amely Nagy Imre és az is­meretlen harcos koporsóját vár­ja. Távolabb kopjafák erdeje a holtak mezején. Ül a kis öreg­asszony mozdulatlanul az apró széken. Olyan, mint egy szobor. A szertartás hangjai, mint mesz­­sziről érkező zsolozsmái, körül­ölelik. Vállát bokor ágai simo­gatják. Előtte kőlapon név. A betűket virág takarja, is a cso­kor mellett mécses pislákol. Ap­ró lángját nézi a kis öregasz­­szony. Lépésnyire barátok. A ha­lott barátai. Egykor volt rabtár­­sak. Talán a holtak házából me­nekültek. Nem mennek közelebb. Csak nézik az öregasszonyt. Már esőszemek koppannak a kőlapon. Az anyóka nem mozdul. Har­minckét évig kínlódott. Nem tudta, nem tudhatta, hol a sir. Megtalálta végre. A mécses meg­­megrebbenő lángját nézi. Imád­kozik. Búcsú A nagy mezősig szélén már ár­ván állnak a fekete lepel borítot­ta katafalkok. A holtak a sir mé­lyén. Megtértek végső nyugovó­ra. Elszálltak a búcsú szavai. El­hangzottak az imák. A vihar is elült. A nap sugarai bearanyoz­zák a koszorúkat. A gyászolók órákon át némán álló sorai föl­bomlottak, és az emberek kör­beveszik a sírokat. Barátok talál­koznak. Egykori fogolytársak összeölelkeznek. Megtörne, meg­öregedve, de megérhették ezt a napot. Mennek haza, szívükben megnyugvás van. De újak érkez­nek a helyükre. Azok, akik eddig nem jöhettek, mert nem fértek volna el a gyászszertartás tere­pén. Végeláthatatlan sorokban jönnek a városból, mindenfelől. Zarándoklat a kaputól a messzi fal tövéig. A 301-es parcellához. Zarándokút az elesettekhez. Gondolatok­ Ahol az állam szabad, ott az állampolgár nem lehet szabad. (Marx) Forradalmakat csak leverni le­het, kijátszani vagy megveszte­getni nem. (Duff Cooper) A diktatúrák a hazugságokból élnek. Akinek gyenge a jelleme, dog­mákban keres fogódzót. (Camus) „Csak ami lesz, annak van bokra,­­ csak ami lesz, az a vi­rág, / ami van, széthull darabok­ra”. (József Attila) · És ,megtudod az igazat, és az igazság szabaddá tesz. (János evangéliuma) Mi a szabadság? A másként gondolkodók szabadsága. (Rosa Luxemburg) Nincs borzasztóbb, mint a tet­tekben megnyilvánuló tudatlan­ság. (Goethe) Minden egyes nemzedék új né­pet alkot. (Tocqueville) Senki sem gyalolhatja a hatal­mat ártatlanul. (Saint-Just) Ha egy vallás papjai között sok hamis pap kezd feltűnni, va­lami baj van a vallással. Ne higgy olyan igazságban, amelynek szived ellene mond. (Eötvös). Vannak, akikről már kiderült, hogy nullák i­s vannak, akikről holnap fog kiderülni, hogy azok voltak. Egy nemzetnek nincsenek ba­rátai vagy ellenségei, csak érde­kei. (Régi angol mondás) A jelentős gaztettek rendszer­­int apróságokkal kezdődnek. (Debray). Figyeljünk azokra, akik az igazságot keresik, de óvakod­junk azoktól, akire azt hirdetik, hogy ők megtalálták. (Gide) Élet A fájdalom még nem volt el­viselhetetlen, de ő már tudta, mi vár rá. Az első infarktus megta­nította mindenre. Jobban az egyetemi tankönyveknél. Felvil­lant előtte az öreg Heller doki arca a klinikáról. Nagyon szeret­te. Maga jó diagnoszta, fiam, még sokra viheti, ő aztán sokra vitte. Egy elpocsékolt élet, it ami még hátra van. Ugyan, mi van még hátra? Októberben lesz hetvennégy éves. Nem lesz, ezt bizton tudta. A nap már leáldozó­ban, és egy vékony fényezik be­aranyozza a Bovárynét a köny­vespolcon. Anna kedves­­könyve. Istenem, Anna. Már másfél éve halott. Hirtelen rázúdul a múlt. Mint gyorsan pergő filmszalag figuráj­a vonul előtte a sokaság. Benépesítik a szobát. Kedves is­merős arcok, és olyanok is, akik régen kiestek az emlékezetéből. Elén mosolyog rá és a gyerek. Ott maradtak Auschwitz poklában. Látja anyát és apát. Az egyetem parkját, ahol sétálgatott, amikor még tele volt reménnyel. Látja a kis Petrust, iskolatársát, aki először Beszélt neki egy jobb vi­lágról, amelyért érdemes áldo­zatot vállalni. Vállalta. Már meg­volt a diplomája, amikor a pri­békek kezébe került. Kínzás, a per gyötrelmei, Doftana. De a börtön poklában még nem tudta, hogy vannak a pokolnak rette­netesebb bugyrai is. A német lá­ger, ahol az egész család elpusz­tult. Csak δ maradt meg, egye­dül. Akkor találkozott Annával, a másik árvával, összekötötték a sorsukat, három szép gyereket neveltek fel, és az új élet, ha nem is feledtette a régit, vi­gaszt adott. Egy ideig. A kis Petrus esete zúdította rá az első rémületet. Petrust letartóztatták, árulással vádolták. Őt is kihall­gatták. Úgy beszéltek vele, hogy fél lábbal már a börtönben érez­te magát. Megúszta valahogy, de nyugalma nincs már. Petrust nem látta többé. Még a nevét sem merte kiejteni. Az élet is egyre nehezebb lett. A klinikáról ki­utálták, és egy nap azzal álltak elő, hogy menjen nyugdíjba. A gyerekek már kiröpültek, Anna betegeskedett. · Megbízhatatlanná vált. A barátok elkerülték. Ma­gára maradt. Anna halála ször­nyű csapás volt. De még ször­nyűbbé tették. Anna a vasútállo­máson halt meg. Pestre akart utazni a rokonokhoz. Emlékszik, milyen nehezen kapott útlevelet. Amikor aztán bekövetkezett a­­ tragédia, nagy hercehurcába kezd­tek. Valami sejtelmes okit ke­restek a vasútállomáson bekövet­kezett hirtelen halálnak. Akkor tört rá az első Infarktus. De még nem volt vége a pokoljárásnak. Amióta Bori, az unorkahúga ki­vándorolt, állandó látogatója a Securitaténak. Beidézgetik, fag­gatják. Kapott-e levelet, jött-e üzenet. A főhadnagy, mint a pok­róc. „Milyen magyar maga?" — gúnyolódik. Fenyeget. Elég volt. A fejét abroncsként szorítja a fájdalom. Melle zihál. El kéne búcsúznia Palkótól. Telefonál, nagy nehezen. Még hallja a fia hangját, aztán kiesik kezéből a kagyló. Csatár Imre

Next