Magyar Nemzet, 1989. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-03 / 128. szám

Szombat, 1989. június 3. Rizskov az egyetlen jelölt a kormányfői posztra Moszkvából jelenti az MTI. A Népi Küldöttek Kongresszusá­ról, valamint a Legfelső Tanács szombati üléséről tárgyalt pénte­ken este az SZKP Központi Bi­zottsága. A két témáról Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtit­kára tartott beszámolót. Az SZKP Központi Bizottsága Nyikolaj Rizskovot jelölte a Szov­jetunió miniszterelnökének poszt­jára. A kormányfő személyét a Legfelső Tanács szombati ü­lésén vállasztják meg. Az ülésen, ame­lyen huszonhat felszólalás hang­zott el — köztük Nyikolaj Rizs­­kové is — Mihail Gorbacsov mon­dott zárszót. A közlemény nyilvánvalóvá te­szi : megdőltek azok a korábbi fel­­tételezések, amelyek szerint az SZKP KB pénteki ülését azért hívták össze, hogy több kongresz­­szusi küldött követelése nyomán alternatív jelöltet is állítsanak a kormányfői tisztség betöltésére. Wosikwal­andóatrénh­­elem Szaharov kijelentése ellen tüntetett a kongresszusi terem Moszkva, június 2. A szovjet küldöttkongresszus péntek délelőtti ülésszakán el­hangzott egy felszólalás, amely­nek tartalma és mindenekelőtt a fogadtatása valószínűleg még sokáig elgondolkodtató beszéd­téma marad. Szergej Cservono­­piszki­ ukrán komszomolista, a köztársasági tartalékosok taná­csának elnöke, afgán veterán elöljáróban felvetette, hogy az előző nemzedék, annak vezetői nem hagytak hátra olyan eszmét, amelynek szellemében nevelni lehetne a fiatalságot. A követke­zőkben a terem többszöri tetszés­­nyilvánításától kísérve fellépett az ellen, hogy néhány sajtóter­mék — mint mondta — befeke­títi a szovjet hadsereget. Tilta­kozott az ellen, ahogyan Tbiliszi kapcsán a hadsereg szerepéről beszéltek a kongresszuson. Pro­vokációt emlegetve arra hivat­kozott, hogy az a kirovahádi de­­szantos ezred, amelyet néhány hozzászóló vérfürdővel vádolt, az utolsók egyikeként hagyta el Af­ganisztánt. „Azok a fiúk, akik még a harcban is mentették az afgán nőket és gyermekeket, so­ha se válhatnak gyilkosokká és megtorlókká, mint­ néhány grúz és baltikumi politikai törtető ne­vezte itt őket. Ezek maguk már régóta azzal foglalkoznak, hogy a saját rohamosztagaikat készít­sék fel, amelyeknek a szerepét néhány állam történelméből már ismerjük. Ezek ma sem tűzték ki a szovjet népi küldöttek jelvé­nyét, a saját népfrontjaik szim­bólumait részesítve előnyben.” Ugyanakkor szóvá tette, hogy a hatóságok nem támogatják az Magyar Nemzet Bonni sajtóértekezlet a Hitler«»Sztalin mega Ha­pótlásról Eredeti térkép német—szovjet Bonnból jelenti az MTI. Hel­mut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja Mihail Gorbacsov szovjet főtitkár és államfő tavaly októberi kérésének megfelelően közbenjárt annak érdekében, hogy fény derülhessen az 1939 augusztusában létrejött Hitler— Sztálin-megállapodás hátterére. Ennek megfelelően okmányokat bocsátott rendelkezésre szovjet tu­dósoknak. Ezt pénteki sajtóérte­kezletén közölte Hans Klein szö­vetségi miniszter, a bonni kabi­net szóvivője. Kohl bejelentette: ezekbe az ok­mányokba legutóbb a nyugatné­met Jakobson történész társaságá­ban betekintést nyerhetett Lev Be­­zimenszkij, majd később Szmir­­nov professzor. Utóbbi ezekről másolatokat kapott. A nyugatné­met főváros újságíróköreiben nagy feltűnést keltő közlés szerint egyrészt egy eredeti térképről van szó, amelyet az NSZK külügyi hivatalában őriznek. Ez azért fel­becsülhetetlen értékű történelmi bizonyíték, mivel a paktum titkos Kelet-Eu­r­ópa felosztásáról záradékához tartozik, és — a szó­vivő megfogalmazásában — Ke­­let-Európa német—szovjet felosz­tását tünteti fel Sztálin és Rib­­bentrop birodalmi külügyminisz­ter aláírásával. Maga a titkos záradék — amely­ben a szerződő felek egymás közti alkujának megfelelően — a bal­ti államok és Lengyelország egy része szovjet birtok lett — eredeti okmány formájában nem kerül­hetett elő. Az eredetit ugyanis — jelentette be Hans Klein szóvivő — megsemmisítették a háború vé­gén a birodalmi miniszter irodá­jának más okmányaival együtt — előtte azonban mikrofilmre vet­ték. Ezt a mikrofilmet egy német diplomata Türingiában elásta, majd kiadta az angoloknak. A mikrofilm így Londonon keresztül eljutott az Egyesült Államokba, ahonnan az ötvenes években ren­delkezésére bocsátották a bonni külügyminisztériumnak. Más pénteki jelentések szerint maga az illető diplomata mentette meg és ásta el a térképet is, hogy Krjucskov hadseregtábornok nyilatkozata A KGB-t helyezzék a parlament ellenőrzése alá New Yorkból jelenti az AFP. A The New York Times jelentése szerint a szovjet Állambiztonsági Bizottság (KGB) felvette a kap­csolatot az amerikai titkosszol­gálattal (CIA) annak érdekében, hogy együttműködést alakítsanak ki a terrorizmus elleni harcban. Vlagyimir Krjucskov hadsereg­tábornok, az Állambiztonsági Bi­zottság elnöke, a tekintélyes lap hasábjain „építőnek” nevezte a kapcsolatfelvételt. Krjucskov, aki a Népi Küldöt­tek Kongresszusa (NKK) ülése al­kalmából csütörtökön nyilatko­zott nyugati újságírókna­k, a cikk szerint síőraszállt azért is, hogy a KGB fölé rendelt minisztérium tevékenységét helyezzék a parla­ment ellenőrzése alá. A The New York Times beszámolója szerint a KGB vezetője annak a vélemé­nyének adott hangot, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsa a CIA felügyeletét ellátó washing­toni kongresszusi bizottsághoz hasonló testületet fog létrehozni, s a szovjet­­bizottság megalakítá­sakor figyelembe veszik az ame­rikai tapasztalatokat Fegyvertelen katonák megkíséreltek behatolni a Tienanmen térre Pekingből jelenti az UPI. A kí­nai hadsereg egységei szombaton hajnalban, magyarországi időszá­mítás szerint a péntek esti órák­ban megindultak a Tienanmen tér felé. Mintegy ezer fegyver­telen katona próbált behatolni a jelenleg is zsúfolt központi tér­re, de a keleti irányból érkezett alakulatot a tértől kétszáz mé­ternyire a tömeg megállásra kész­tette. Tudvalevőleg ez a tér volt az elmúlt hetek milliós diáktün­tetéseinek helyszíne. Későbbi jelentések szerint du­lakodás tört ki a tömeg és az elő­renyomuló katonák között, de sé­rülésről nem tudni. A Reuter hírügynökség azt írta, hogy nem volt világos: az alakultat eredeti­leg valóban a térre akart-e bevo­nulni, vagy pedig a tér keleti oldalán levő közbiztonsági mi­nisztérium felé tartott? A hely­színen — szemtanúk szerint — ezekben az órákban teljes zűrza­var uralkodott el. Oslóban mondott misét a pápa Trondheimből jelenti az AP. Az anyagiasság elleni küzdelem­re, az egyéniség és a szabadság megőrzésére szólította fel a ke­resztyéneket II. János Pál pápa azon az istentiszteleten, amelyet norvégiai látogatásának második napján tartott Trondheimben. A római katolikus egyház feje Oslóból utazott az északi nagy­városba, ahol részt vett a norvég kereszténység bölcsőjének számí­tó helyi katedrálisban, többségük­ben evangélikus hívők ökumeni­kus szertartásán. Beszédében sür­gette a keresztény felekezeteket megosztó tényezők fokozatos fel­számolását, s felszólította a hívő­ket, hogy a világ kihívásaira vá­laszul nyissanak új fejezetet a történelemben. A magas norvég életszínvonalra utalva a pápa külön is hangsúlyozta, hogy az anyagi javak hajszolása helyett a hívőknek az erkölcsiséget és az egyéniség megőrzését kell elő­térbe helyezniük. Bush nem tervez tárgyalásokat Moszkvával Kelet-Európa jövőjéről Washingtonból jelenti az MTI. A kelet-európai változások most a legizgalmasabbak a világon, jelen­tette ki egy interjúban George Bush. Az amerikai elnök hangoz­tatta, hogy célja e politikai, gaz­dasági változások támogatása: el­látogat Lengyelországba, Magyar­­országra, hogy találkozzék a veze­tőkkel, de nem tervez tárgyalá­sokat ezen országok jövőjéről a Szovjetunióval. A szovjetunióbeli jelentős vál­tozások azt is jelnthetik, hogy „csökken Kelet-Európa ellenőrzé­se és ezek az országok sokkal to­vább haladhatnak a demokrácia útján" mondotta. A kérdésre, kí­ván-e tárgyalni a Szovjetunióval ezen országokról, az elnök nem­mel válaszolt: nem célja, hogy tárgyaljanak a Szovjetunióval az egyes országok sorsáról, arról, mit szeretnének látni a különböző európai országok belpolitikájában. Bush kijelentette: egyetért az­zal a véleménnyel, hogy a kelet­­európai rendszerek megváltozásá­nak belülről kell kiindulnia, „de továbbra is arra van szükség, hogy a Szovjetunió megengedje: a kelet-európai országok oly gyor­san haladjanak a demokrácia felé, ahogy szeretnének”. „Amennyiben azonban a Szovjetunió úgy látja, hogy a kelet-európai gazdaságok, a politikai rendszerek felszaba­dulása valamilyen módon fenye­geti őket — akkor ki tudja, mit tesznek? — tette fel a kérdést. Ép­pen ezért az elnök véleménye sze­rint állandóan „együtt kell dol­gozni” a szovjetekkel, meggyőzve őket arról, hogy korábbi, a nagy háborús áldozataikon alapuló biz­tonsági igényeiknek ma nincs alapja. „Úgy hiszem, a rólunk al­kotott szovjet kép változik, a mai Egyesült Államokkal kapcsolat­ban nem éreznek ilyen fenyege­tést. „Nem érez Gorbacsov — ta­lán éreznek a kemény vonal egyes hívei” mondotta. Az interjúban Bush ismételten rámutatott, hogy milyen nagy vál­tozások tapasztalhatók, hogy új feltételek alakultak ki, nemcsak a Szovjetunióban, hanem Lengyel­­országban, Magyarországon is. E helyzetben azt látja feladatának, hogy „óvatos kapcsolatokkal és — remélhetőleg — néhány további, merész javaslattal” tegyék próbá­ra, mennyire valósak ezek a vál­tozások, illetve bátorítsák a vál­tozásokat. „Nem diktálhatjuk a változást egy országnak sem, akár kicsi, akár nagy, de megmondhatjuk, mi a véleményünk: világossá te­hetjük, hogy ha nézeteinket elfo­gadják, kapcsolataink megjavul­nak. S az a nagyszerű, hogy ezek az országok a mi irányunkba akarnak haladni” hangsúlyozta az elnök. Párizsból jelenti az MTI. Hans- Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter történelmi jelen­tőségűnek nevezte három szocia­lista ország átalakulási folyama­tát az európai helyzet emberi di­menziójával foglalkozó párizsi ér­tekezleten.­­ (St. Louis, Reuter) A St. Louis-i Southwest Bank, amely az amerikai bankvilágban gyakran­ változtat elsőként bankkamatlá­bainak nagyságán, pénteken be­jelentette, hogy hétfőtől 11,5 szá­zalékról 11 százalékra csökkenti a legjobb ügyfeleinek felszámított kamatlábat.­­ (Bécs, AP) A csehszlovák rendőrség csütörtökön este fel­oszlatott Prágában egy illegális­nak minősített gyűlést és előállí­totta a résztvevőket. A DPA úgy értesült, hogy a rövid időre őri­zetbe vett hetven polgárjogi ak­tivista között volt Václav Havel ismert drámaíró is, aki nemrégi­ben szabadult börtönéből.­­ (Varsó, AFP) Egy lengyel származású amerikai milliomos asszony, Piasecka­ Johnson úgy döntött, hogy megmenti a felszá­molás előtt álló gdanski Lenini hajógyárat. Ennek érdekében egy amerikai—lengyel vegyes vállalat alapításáról írt alá megállapodást a lengyel állam képviselőivel.­­ (Szófia, Reuter) Szófia pén­teken hivatalosan azzal vádolta Ankarát, hogy a török hatóságok lezárták a határt a Bulgáriából bevándorolni szándékozók előtt. Eközben a bulgár muzulmán hierarchia nyilatkozatban támo­gatta a szófiai vezetés álláspont­ját és elmarasztalta Ankara „pántörök" és expanzionista pro­pagandáját. ­ Rendkívüli tanácskozás a Kremlben A szovjet parlament tapasztalatait elemezte az SZKP plénuma Bizonyítékok Sztálin és Hitler titkos paktumáról A külpolitikai helyzet WASHINGTON KEZDEMÉNYEZÉSEIT elemzik a világsajtóban azt követően, hogy az amerikai elnök befejezte európai útját és látogatá­sának utolsó állomásáról, Londonból visszautazott az óceán túlsó part­jára. Általában elismerően nyilatkoznak George Bush első európai szerepléséről, mondván a hónapokig határozatlannak tartott, a kül­politika felülvizsgálatába talán túlzottan is belebonyolódott elnök a vártnál határozottabb állásponttal, javaslatokkal állt elő a NATO- csúcson, így teremtve lehetőséget a „nagy konpromisszumra”. A tudó­sítók szerint Bush a nyugati világ „immár elismert vezetőjeként” utazhatott haza, és otthon is kedvező fogadtatásra számíthat, hiszen megfelelően válaszolt a gorbacsovi kihívásokra, sőt, külügyminisztere, Baker szerint most már a labda a szovjet térfélen van. Akadnak, per­sze, bírálók is, akik úgy vélik, Bush ugyan valóban jól szerepelt, de még mindig inkább a taktika szintjén mozog a fehér házi politika és hiányzik — szerintük — az átfogó stratégia. Ezzel kapcsolatban nyilat­kozott a BBC-nek Rowny, az elnök vezető fegyverzetkorlátozási ta­nácsadója, aki úgy vélekedett, hogy jelenleg valóban nem lehet Wa­shingtonnak kész válasza a formálódó európai helyzetre, de minden­képpen a megfelelő kérdéseket teszik fel maguknak a Fehér Házban, arra nézve viszont világos elképzelések vannak, hogy milyen irányú változásokban érdekelt Washington. Rowny rövid nyilatkozatában példaként említette, hogy Magyarország esetében például az önren­delkezés jogának mind teljesebb gyakorlása a kívánatos cél. A kelet­európai változásokat és különösen a szovjetunióbeli átalakítást ismét kedvezően értékelte Londonban Bush és vendéglátója Thatcher. Mindketten egyébként igyekeztek hangsúlyozni az országaik közötti „különleges viszony" változatlan fennmaradását. Ezt ugyanis egyre több szakíró kérdőjelezte meg éppen a NATO-vita és kompromisszum kapcsán, mivel vélekedésük szerint Washington immár jobban hallgat Bonnra, mint többi szövetségesére. Az angol külügyminiszter igyeke­zett eloszlatni a kételyeket, mondván a sajátos történelmi, kulturális rokonság miatt is biztosan fennmarad a különleges viszony, ám ezzel párhuzamosan az amerikai fél immár más NATO-tagállammal is igyekszik — más alapokon ugyan — a sajátos kapcsolatok kialakítá­sára. AZ SZKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK rendkívüli ülése hozta lázba a szovjet fővárosban tevékenykedő tudósítókat. Péntek délután, amikor bizonyossá vált, hogy a korábbi híreszteléseknek megfelelően estére valóban rendkívüli ülést rendelt el a kb, a tudósítók a találga­tások özönével árasztották el a hírügynökségeket Az világos volt, hogy a népi küldöttek­ kongresszusán elhangzottak kerülnek majd napirend­re, de éppen a lehetséges témák sokszínűsége táplálta a hírlapírók fantáziáját. A legtöbben úgy vélték, személyi kérdések is szóba kerül­nek, különösen azt követően, hogy előző nap meglehetősen élesen bírálták a felszólalók Ligacsovot, mondván, szerencsésebb lett volna a mezőgazdasághoz értő politikust kinevezni az agrárszektor irányí­tására. A népi küldöttek kongresszusáról beszámoló tudósítások külön kiemelték Szaharov felszólalását, akit előzetesen megbíráltak, mert korábban egy kanadai lapnak úgy nyilatkozott, hogy a szovjet hadse­reg helikopterei halomra gyilkoltak bekerített szovjet katonákat, hogy „megmentsék” őket a fogságtól Afganisztánban. Az akadémikus a küldöttek előtt azt hangsúlyozta, hogy ő­­nem a katonákat bírálta, hanem magát az értelmetlen, kalandor­ akciót, az egész háborút és a még mindig ismeretlen felelősöket. A TÁVOL-KELETRŐL ÉRKEZŐ HÍREK elsősorban a japán hata­lomváltásról számolnak be, valamint a kínai események újabb fejle­ményeiről. Tokióban a volt külügyminisztert, Unó Szószukét válasz­tották a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnökévé, majd ezt kö­vetően a parlament őt emelte miniszterelnökké a lemondásra kény­szerült Takesita helyére. Az elemzők máris azt találgatják, vajon Uno-e az a politikus, aki képes a pártot kimenteni a botrányból és túlzottan nagy szavazatvesztés nélkül túljuttatni az egy hónap múlva esedékes felsőházi választásokon. Vélekedések szerint Unó erkölcsileg ugyan tiszta, de kevés befolyással rendelkező politikus, pártján belül, így meglehet, csak kompromisszumos és átmeneti vezetőnek szánják az LDP politikacsinálói, akik mind erőteljesebb bírálatban részesülnek a párt fiatalabb generációjától. A kínai fővárosban tevékenykedő tudósítók tovább találgatják a belső hatalmi harc kimenetelét. Az újabb jelentések szerint ugyanis még mindig nem biztos Li Peng felülkerekedése. Egyes nyugati je­lentések szerint a miniszterelnök összekülönbözött Tenggel, amikor megbírálta a gazdasági reformokat. A harc esetleges eldöntetlenségére utal, hogy a katonaság vonakodva avatkozik be az események­be, egyes vélekedések szerint éppen azért, mert a hadsereg vezetői az egységes álláspontra várnak, nem óhajtanak egyik vagy másik frakció mögé felsorakozni, „hátha nem őket igazolják az események.” (T. J.) úgynevezett katonai-hazafias klubmozgalmat, amelyben az af­gánok országszerte tevékenyen részt vesznek. A felszólaló rosszindulatú rá­galmazásnak minősítette Szaha­rov akadémikus nyilatkozatát az Ottawa Citizen kanadai lapnak arról, hogy a bekerített szovjet katonákat felsőbb parancsra szov­jet helikopterről lőtték volna. Az afgán veterán végül kijelentet­te: nehezményezi, hogy a kong­resszuson, de az előadói beszéd­ben sem fordult elő a kommu­nizmus szó. A három fogalom, amelyért szerinte küzdeni kell: államhatalom, haza, kommuniz­mus. A felszólalást fogadó viharos taps, miközben a lábán sérült Cservonopiszkij botjára támasz­kodva a helyére ment, hosszas, ütemes tapssá erősödött, a kül­döttek nagy része fel is állt hoz­zá, s a tömegpszichózis alól az elnökség sem vonhatta ki ma­gát. Szaharov megpróbált válaszol­ni a felszólalásnak őt érintő ré­szére, szavait többször is tüntető taps fojtotta el. Az akadémikus azt fejtegette, hogy nem a szov­jet hadsereget akarta megsérteni, hanem azok felett ítélkezni, akik a parancsot adták. Nem vonta vissza állítását, hogy létezett vol­na ilyen titkos parancs, sőt hoz­zátette, hogy újabb és újabb té­nyekről szerez tudomást ezzel kapcsolatban. Mint mondotta, maga a háború volt bűnös, ka­landor, amely majdnem egymil­lió afgánnak került az életébe, ő ez ellen lépett fel, és ez volt a fő ok, hogy Gorkijba száműzték. A szónoki emelvényen egymást váltották a rövid hozzászólások. Többségük keményen és szenve­délyesen elítélte Szaharovot, anélkül, hogy kiváncsi lett volna esetleges bizonyítékaira. Hozzá­szólt Szergej Abromejev marsall is volt vezérkari főnök, aki ki­jelentette, hogy teljes felelősség­gel állítja: egyetlen hasonló pa­rancsot sem adtak ki sem a ve­zérkarban, sem a Honvédelmi Minisztériumban. Nem kaptak egyetlen ilyen utasítást a poli­tikai vezetéstől sem. „Mindez ha­zugság. És Szaharov akadémikus egyetlen dokumentumot sem ta­lál hazugsága megerősítésére." Végül, mielőtt Anatolij Luk­ja­­­nov szünetet rendelt volna el, egy ü­zbég küldöttnő ragadta magához a mikrofont: „Akadé­mikus elvtárs, egyetlen cseleke­detével kitörölte egész eddigi te­vékenységét. Megsértette az egész hadsereget, az egész népet, va­lamennyi elesettünket. Közös megvetésünk illeti önt.” A kül­döttek nagy része hosszan, fel­állva tapsolt ismét Délután, mikorra már lehig­gadt a terem, Jurij Karjakin tu­dományos munkatárs két leve­let olvasott fel. Az egyik azt ja­vasolta, hogy Szaharovot ismét száműzzék, akár az ország hatá­rain kívülre is, a másik pedig az életben maradott afgánok és szovjet katonák, családtagjaik és leszármazottaik nevében köszö­netet mondott Gorbacsovnak­­ és Szaharovnak. Karjakin kije­lentette: a Brezsnyev-klikk, amely háborút kezdett Afganisztánban, most, hogy bűnös szerepét rejt­se, megpróbálta a nép figyelmét elterelni magáról. Karjakin a továbbiakban Gorbacsovhoz for­dulva kérte, hogy adják vissza Alekszander Szolzsenyicinnek a szovjet állampolgárságot. A tele­vízió kamerája mutatta, hogy Gorbacsov valamit felírt jegyzet­­füzetébe. A többi felszólaló közül em­lítést érdemel egy grúz küldött, aki nem oroszul, hanem az anya­nyelvén szólalt fel. Többek kö­zött elmondta, hogy csütörtökön este a grúz küldöttek találkoztak Mihail Gorbacsovval, és „egye­nes beszélgetést” folytattak. Mint a képviselő mondta, Gorbacsov sok mindent megmagyarázott. Csingiz Ajtmatov­ hozzászólásá­ban azt javasolta, hogy nagy nyu­gati kölcsön felvételével keres­sen a Szovjetunió kiutat nehéz gazdasági helyzetéből. Felvetet­te a krími tatárok és a Szovjet­unióban élő német nemzetisé­gűek kérdését. Több felszólaló is az orosz föderáció különbö­ző területeiről állást fog­lalt a párt és annak egyes ve­zetői védelmében. A kraszno­­jarszki területi tanácselnök pél­dául kijelentette, hogy az alap­talan vádak, amelyeket csütörtö­kön Ivanov nyomozó intézett Li­­gacsov részére, több mint komo­lyak. Tényeket követelt, mert el­lenkező esetben mint mondotta, a megszégyenítés nemcsak egy vezetőre, hanem a párt egészé­re vonakozik. A kongresszus vita nélkül fo­gadta el annak a bizottságnak az összetételét, amely politikai és jogi értékelést ad az 1939-es szov­jet—német egyezménynek. A bi­zottság elnöke, Alekszander Ja­kovlev pb-tag, tagjai között pe­dig helyet kapott több baltikumi népfrontvezető is. Lambert Gábor­t Moszkvából jelenti az MTI. A tanácskozás szünetében nyilatko­zott a sajtónak Nyikolaj Rizskov kormányfő, aki bejelentette: ter­mészetes jelenség, hogy a kb-ülé­­sen elemzi a kongresszus mene­tét. Kitért arra, hogy a vb kész állást foglalni a Ligacsovot ért vádak kapcsán. „Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy az állítások nem felelnek meg az igazságnak" ’— jelentette ki. Gaz­dasági kérdésekről Rizskov meg­állapította, hogy a Szovjetunió­ban figyelmesen tanulmányozzák más szocialista országok, így Ma­­gyarország és Csehszlovákia ta­pasztalatait. Célszerűtlennek ítél­te ugyanakkor a jelenleg folyó ötéves terv leállítását. Szólt ar­ról is, hogy a vállalati önállóság kibontakozásával párhuzamosan esetleg további minisztériumokat szüntetnek meg. Novocserkasszkban 1962. június 2-án katonák tüzet nyitottak az áremelések miatt a helyi pártbi­zottság elé vonuló tömegre és 22-24 tüntetőt megöltek. Az ál­dozatokat másnap hajnalban ti­tokban eltemették. A teret, mi­után a vérnyomokat nem tudták eltakarítani, újraaszfaltozták — közölte pénteki számában a Kom­­szomolszkaja Pravda című napi­lap. A szovjet központi sajtó most első ízben számolt be a tragikus eseményről, amely a népi kül­döttek kongresszusán a Tbiliszi­ben történtek megvitatása során került az érdeklődés középpont­jába, később jó pontokat szerezhessen magának a szövetségeseknél. Az MTI tudósítójának kérdésére a külügyminisztériumban közölték, hogy az illetőt Von Löschnek hív­ták. Klein megjegyezte, hogy az okmányokon Sztálin cirill betű­vel, külügyminisztere, Vjacseszlav Molotov ellenben latin betűs írás­sal írta alá nevét. Kohl kancellár az 1988-as szov­jetunióbeli hivatalos látogatása során a házigazdája, Gorbacsov főtitkár dácsájában folytatott megbeszéléseken az 1939-es szer­ződésre vonatkozó okmányok kér­dése volt az egyik központi téma. A másik az a nyugatnémet rész­ről előterjesztett kérés: a Szovjet­unió segítsen feltárni Raoul Wal­­lenbergnek, a magyar zsidóság szovjet fogságban meghalt nagy jótevőjének, sokak megmentőjé­­nek sorsát. Gorbacsov pozitív és készséges választ adott — mon­dotta Klein. A szóvivő szerint az NSZK-ban most Gorbacsov főtitkárnak az a napokban elhangzott parlamenti beszéde irányította rá ismét a fi­gyelmet a német—szovjet pak­tumra, amelyben a küldöttekhez fordulva azt mondta: most egy kis diplomáciai titkot fogok elárulni önöknek- Kohl kancellár segít a kérdéses szerződés ügyében. Gor­bacsov megjegyzése azzal össze­függésben hangzott el, hogy észt kezdeményezésre bizottságot hoz­nak létre a paktummal és titkos záradékával kapcsolatos kérdések tanulmányozására.

Next