Magyar Nemzet, 1989. augusztus (52. évfolyam, 178-204. szám)

1989-08-29 / 202. szám

meg, hogy a menekültkérdés meg­oldásához valószínűleg nem az NSZK és Magyarország közötti vízumkényszer megszüntetése a járható út, s nem biztos, hogy ez felelne meg legjobban Magyaror­szág nehéz körülményeinek. Klein kiemelte, hogy Budapest segíteni kíván az NSZK-nak, s rendkívüli készségről tesz tanú­­bizonyságot. Emellett a­ lehető legkorrektebb magatartást tanú­sítja szövetségi rendszerében, de így is nehéz a helyzete. Most fel­tételezhetően nem a vízumkény­szer megszüntetése az elfogadha­tó megoldás, de azt sem lehet ki­zárni. Jelenleg mindazonáltal azon a ponton vagyunk — hang­súlyozta —, amikor jól megfon­tolt kis lépésekkel célszerű ha­ladni. .Jürgen Chrobog, a külügymi­nisztérium szóvivője kérdésekre válaszolva szükségesnek tartotta tisztázni: a múlt pénteken meg­tartott magas szintű nyugatné­met—magyar, tárgyalásokon a fe­lek megvitatták, miként lehet javítani Magyarország gazdasági kapcsolatait az EK-val, de nem volt szó Budapest esetleges­­ ké­sőbbi társulásáról. Az NSZK mérvadó újságjai hétfőn, visszatérve Németh Mik­lós miniszterelnök és Horn Gyu­la külügyminiszter múlt pénteki NSZK-beli villámlátogatására el­ismeréssel írnak a Magyarorszá­gon tartózkodó NDK-állampolgá­­rok problémájának kezelésében megnyilvánuló magyar készségről, s egyúttal kiemelik Bonn arra irányuló törekvését is, hogy az NSZK gazdaságilag is tevőlege­sen támogassa a magyarországi reformfolyamatot Az Augsburger Allgemeine jól tájékozott bonni forrásokra hi­vatkozva azt jelentette a meg­beszélések fontos eredményeként hogy a nyugatnémet kormány kész elébe menni mindenekelőtt a ma­gyar fél kamatkönnyítések irán­ti óhajainak. Dole szenátor Walesa levelét viszi Bush elnöknek Tokiói támogatás Varsiónak és Budapestnek Hágából jelenti a Reuter. Len­gyelországnak nem segélyekre, ha­nem sokkal inkább működő tőke­­befektetésekre van szüksége — jelentette ki hétfőn Hágában Ro­bert Dole amerikai szenátor, az amerikai szenátus republikánus párti kisebbségének vezetője. A politikus, aki múlt heti lengyel­­országi látogatását követően ér­kezett Hollandiába, levelet visz Lech Walesától George Bush el­nöknek. A szenátor az amerikai elnök múlt havi varsói látogatására utalva a Reuter brit hírügynök­ségnek azt is elmondta: a Szoli­daritás vezetője azt pártolná, ha Lengyelországban nyugati ban­kok nyílnának, az ország továb­bi kölcsönökhöz és beruházások­hoz jutna. Varsó alacsony kamatozású ja­pán hitelekhez és segélyekhez sze­retne jutni — jelentette ki hét­főn Lengyelország tokiói nagykö­vete egy sajtóértekezleten. A len­gyel diplomata úgy nyilatkozott: hazája igényt tart a szigetország által nyújtott hivatalos fejleszté­si segélyre (ODA), mivel Len­gyelországban az egy főre eső éves nemzeti jövedelem kétezer dollár alatt van. Ugyanakkor azonban közölte, hogy Varsó hi­vatalosan még nem terjesztette elő ezt a kérését. Bár a Japán hivatalos fejlesz­tési segélyből kelet-európai or­szág ez idáig nem részesedhetett, a szigetország kormányának egy képviselője nem tartotta kizárt­nak, hogy Varsó kérése Tokió ré­széről meghallgatásra talál. Mint mondta, Kaifu Tosiki kormányfő támogatni kívánja a lengyel is magyar demokrat­álódási folya­matot, így várhatóan csatlakozik Bush amerikai elnök kelet-euró­pai kezdeményezéseihez. Tokióból jelenti az AP. A japán kormányzat Lengyelországnak nem fog az egyébként a fejlődő országoknak nyújtott hivatalos fejlesztési segélyezés keretében hitelt folyósítani. Lengyelország kedvezményes támogatást kért, mondván, a je­lenlegi lengyel jövedelmi viszo­nyok alapján járna, de japán vé­lemény szerint Lengyelország nem jogosult fejlesztési segélyezés ke­retében kedvezményes kölcsönre, mivel az egy főre eső nemzeti jövedelme több mint 2 ezer dol­lár, azaz magasabb az ENSZ ál­tal meghatározott szintnél. Japán ugyanakkor mérlegeli, hogy műszaki segítségnyújtásban részesíti Lengyelországot, ami vissza nem térítendő pénzsegélye­zést is jelenthet, és a külkereske­delmi ügyletekhez hitelt is adhat a kormányellenőrzés alatt mű­ködő Export-Import Bank révén. .... . r.Jívj A Szolidaritás lapja szerint a Glemp-beszéd sértő lehet a s­oloraust áldozatainak utódaira Varsóból jelenti az MTI. „A II. világháború kitörésének ötvene­dik évfordulója előestéjén fájda­lommal és sajnálattal hallgattuk Józef Glemp bíboros, lengyel prí­más Jasna Gora-i beszédét. A le­hető legszerencsétlenebb válasz­tás volt ez a hely és ez az idő­­pont, hogy a német püspöki kar képviselőinek jelenlétében ele­mezzék a „hét New York-i zsi­dóból álló különítmény” (idézet a bíborostól) által a lengyel nép és a karmelita apácák sérelmére történteket" — állapítja meg hét­fői első oldalas kommentárjában a Szolidaritás napilapja, a Gaze­­ta Wyborcza. „A prímás egyes megfogalma­zásai — talán a bíboros szándé­ka ellenére is — érzelmileg mé­lyen megsérthetik a Holocaust ál­dozatainak utódait. A prímás vé­lekedését a „tisztelt zsidók" (is­mét idézet a bíborostól) hatal­mas befolyásáról a világ tömeg­tájékoztatási eszközeiben szintén nehéz elfogadni magyarázatul azokra a szavakra, amelyek va­lódi fájdalmakat ébresztenek” — írja a Szolidaritás lapja. A kommentár (amely példátlan a Szolidaritás és a lengyel kato­likus egyház viszonyában) igyek­szik elégtételt adni a karmelita kolostor és a katolikus érzelmek védelmezőinek, de — elismerve az auschwitzi zsidó demonstráció helytelen formáját — az evangé­liumra hivatkozva emlékezteti a lengyel katolikus egyház fejét ar­ra, hogy a sérelmek felemlegeté­se helyett a kibékülésre és az egymáshoz való közeledésre kel­lene helyeznie a hangsúlyt Visszaélések a menekülők helyzetével Pártkizárások Bulgáriában Szófiából jelenti az MTI. A bulgáriai muzulmánok tömeges távozásának heteiben a legkü­lönbözőbb hírek terjedtek arról, milyen lehetőségeket kínálnak a menekülők az élelmeseknek. Mi­után a Törökországba utazóknak csak a magukkal vihető tárgyak jelentették értéket egy használt autóért — amúgy is csillagászati — forgalmi értékének a többszö­rösét, 30—40 ezer levát is megad­tak. A dollár állítólag 20—30 le­­vás fekete árfolyamot elért, sőt egyesek — így beszélik —, ahogy kivették pénzüket a takarékpénz­tárból, ott helyben elégették. Mindezen hírek azonban ellenőriz­hetetlenek, a sajtóban korábban nem esett szó róluk. A délkelet-bulgáriai Kardzsa­­liban megjelenő Nov Zsivot be­számolói azonban most megerősí­teni látszanak ezeket a híreket. A Szófiába megkésve érkezett augusztus 22-i lapszámból kide­rül: a körzeti (obstinai) pártbi­zottság négy vezető kádert — kö­zöttük megyei ügyészhelyettest, vállalatvezetőt stb. — a pártból is kizárt „a szervezeti szabály­zattal összeegyeztethetetlen ma­gatartásuk miatt”. Az ügyészhe­lyettes esetében az ok konkrétan azt jelenti: két autón is túladott gyors egymásutánban. Hogy ki vette meg és mennyiért, azt nem részletezi a pártbizottsági hatá­rozat, amely szerint további sze­mélyek részesültek szigorú meg­rovásban, a vezető párttestü­le­­tekből való kizárásban, figyel­meztetésben. Az erről szóló köz­lemény szerint „jelenleg az ösz­­szes pártszervezetekben ellenőr­zik, nem követtek-e el hasonló cselekményeket, amelyek rom­bolják a kommunisták presztí­zsét, különös tekintettel a vezető beosztásban levő káderekre”. Nem tudni, ez az ellenőrzés és felelősségre vonás folyik-e más vidékeken is vagy csupán Kar­­dzsali körzetében.­­ (Szöul, MTI) Az Egyesült Ál­lamok szeretné megakadályozni, hogy a COCOM-listán szereplő gépek és berendezések Dél-Ko­­reán keresztül jussanak el a kom­munista országokba — írta hét­főn a dél-koreai sajtó azzal kap­csolatban, hogy kedden Wa­shingtonban dél-koreai­ ameri­kai megbeszélés kezdődik a szo­cialista országokba irányuló dél­­korai­ exportról.­­ (Róma, AFP) Hat napja ti­zenkét szovjet állampolgárságú zsidó folytat éhségsztrájkot az Egyesült Államok római nagy­­követsége előtt. Akciójukkal azt remélik elérni, hogy ők is meg­kapják az amerikai beutazó ví­zumot. Hétfőn a tiltakozókhoz­ mintegy 300 személy, köztük a hozzátartozók, csatlakoztak a la­­dispoli menekülttáborból. H­azánkban tárgyal ,­ a thaiföldi trónörökös Hétfőtől négy napon át ismét királyi vendége van Budapestnek: Straub F. Brúnónak, az Elnöki Tanács­­elnökének meghívására hivatalos látogatásra érkezett Maha Vadzsiralongkorn herceg, a Thaiföldi Királyság trónörököse. A királyi herceg kíséretében van Mecsai Rucsupán, a Miniszterel­nöki Hivatal minisztere, tárca nélküli miniszter, Suttisurat Kri­­dakon, Thaiföld budapesti nagy­követe, és Wikrom Koompairo­­dzsana nagykövet, a külügymi­nisztérium európai ügyeinek fe­lelőse. A Parlament előtt államfőnek kijáró tiszteletadással köszöntöt­ték a trónörököst. Maha­­Vadzsi­ralongkorn ugyanis a Thaiföldi Királyság legmagasabb rangú képviselője külföldön. Az idős uralkodó, Bhumibol Aduljadet (IX. Ráma) király megbízásából a királyi herceg képviseli a koro­nát a külhoni látogatások alkal­mával. Straub F. Brúnó megbeszélést tartott a trónörökössel a Parla­mentben. Maha Vadzsiralongkorn­­dél­után koszorút helyezett el­ a ma­gyar hősök emlékművénél a Hő­sök terén, majd Szűrös Mátyás­sal, az Országgyűlés elnökével ta­lálkozott a Parlamentben.­ S Medgyessy Péter miniszterel­nök-helyettes a késő délutáni órákban szállásán kereste fel a thaiföldi trónörököst. A megbe­szélésen a kormányfő,helyette­se a magyar politikai, gazdasági reformtörekvésekről, a piacgaz­daság kialakítását célzó intézke­désekről adott áttekintést. A trónörökös örömmel nyugtáz­ta tárgyalópartnere elismerő sza­vait, s hangoztatta, hogy a ma­gyarországi látogatás számára is tanulságokkal szolgál. Medgyessy Péter szavaira válaszolva támo­gatásáról biztosította a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését. Ez — mondotta — találkozik a thaiföldi kormány sándékaival is, s a mos­tani látogatás is ezt a célt szol­gálja. Λζ SZKP egyelőre nem tervez külön intézkedéseket a­ Baltikumban . Moszkvából jelenti­­ az MTI. Nem kizárt, hogy az­ SZKP Köz­ponti Bizottságának nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó rendkívül fontos ülésére rövid időn belül, talán még szeptember végén sor kerülhet — mondta hétfői tájé­koztatóján Gennagyij Geraszi­­mov. A szovjet külügyi szóvivő ezt a baltikumi helyzettel kap­csolatos kb-határozat kapcsán fejtette ki. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy következő tájékoztató­ján visszaér a határozatra. Egy idevonatkozó kérdésre vá­laszul Geraszimov értésre adta: az SZKP KB egyelőre nem ter­vez­­külön intézkedéseket a bal­ti helyzet kapcsán. Hangoztatta: a kb ez ügyben a nemzetiségi prétru­m összehívását tervezi, ame­lyen egy általános platform ki­alakítása a fő feladat. Gennagyij Geraszimov szóvi­vő hétfői tájékoztatóján közölte, hogy Eduard Sevardnadze szov­jet külügyminiszter nem­ vesz részt a Kambodzsáról folyó pári­zsi értekezlet befejezésén. Mint a szóvivő elmondta, a szovjet ál­láspont változatlan e kérdésben, ezt a szovjet külügyminiszter még az értekezlet megnyitóján rész­letesen ismertette. A szovjet kül­döttség mindazonáltal megfele­lően magas szintű lesz, s rendel­kezni fog a tárgyalásokon szük­séges felhatalmazással. A tájékoztatón felmerült: le­­hetséges-e, hogy Mihail Gorba­csov a közeljövőben találkozik az új lengyel vezetőkkel? A szóvivő úgy nyilatkozott, hogy ilyen ta­lálkozóról egyelőre nincs tudo­mása. Izrael és Szíria egyidejű kivonulásai, javasolja Moszkva Libanon-terve Bejrútból jelenti a Reuter. Iz­rael és Szíria egyidejű kivonulá­sát előirányzó rendezési tervet terjesztett­ elő a­­Szovjetunió a li­­banoni válság megoldása­­érdeké­ben­­ vált­ ismeretessé.. Bejrút­­ja Ti­ és s­z maraitf -i Arab diplomatáktól Származó értesülések szerint Gennagyij Ta­­raszov szovjet külügyminiszter­­helyettes, aki három napon át folytatott intenzív tárgyalásokat Libanonban a legkülönbözőbb po­litikai erők vezetőivel, igyekezett elfogadtatni Moszkva kompro­misszumos javaslatát.­­ A szovjet terv szerint Szíria ki­vonulna Nyugat-Bejrútból, vala­mint a kelet-libanoni Bekaa-völgy­­ből, s ezzel egyidejűleg Izraelnek el kellene hagynia Dél-Libanont. A külföldi csapatok távozása után megtarthatnák az 1988 szeptem­bere óta esedékes elnökválasztást és ezzel megoldódhatna az ország alkotmányos válsága. Moszkva szeretné az Egyesült Államokat rávenni, hogy hasson — a dél­libanoni kivonulást mindeddig el­utasító — Izraelre e terv meg­valósítása érdekében. A vasárnapi izraeli légitámadás következtében Libanonban , „az­­ Irán-barát Hezbollah" szervezet , három tagja életét vesztette, tíz­­ személy pedig megsebesült. Va­­­­sárnap este kiadott közleményé­­i­ben a muzulmán fegyveres szer­­­­vezet élesen bírálta az egyik fő- s hadiszállása elleni izraeli tám­a-­­­dást és azt hangoztatta, hogy „a c cionista barbárság csak fokozni fogja az iszlám ellenállás elszánt­­ságát az Izrael megsemmisítéséig­­ tartó küzdelemben”. Miközben egy iráni lap eltaná­csolta a pápát Libanon megláto­gatásától, a Hezbollah, vallási ve­zetője meghívta a katolikus egy­házfőt a muzulmánok lakta Nyu­­gat-Bejrútba. A teheráni sajtóje­lentés szerint „a katolikus egy­házfő libanoni útja csak az Aun tábornok vezette keresztény erő­ket segítené további bűnös tevé­kenységükben”. Fadlallah ajatol­­lah, a Hezbollah vallási vezetője ezzel szemben felajánlotta, hogy garantálják a pápa biztonságát. Szaharov eredménytelenül nyomozott Wallenberg után Stockholmból jelenti a Reuter. Eredménytelenül jártak Andrej Szaharov szovjet akadémikusnak azok az erőfeszítései, hogy sze­mélyesen derítse fel a második világháború után a Szovjetunió­ban eltűnt svéd diplomata, Raoul Wallenberg sorsát — jelentette hétfőn egy svéd napilap. A stockholmi külügyminiszté­rium hhivatalos dokumentumaira hivatkozva a Svenska Dagbladet beszámol arról, hogy Szaharov — akit a közelmúltban választottak be a Legfelső Tanácsba — több szovjet börtönt és munkatábort személyesen keresett fel azért, hogy kiderítse: van-e alapja azok­nak a híreszteléseknek, amelyek szerint az 1911-ben született svéd férf­i egy szovjetunióbeli mun­katábor foglyaként ma is életben van. A svéd lap szerint a börtönök­ben és munkatáborokban tett lá­togatások során Szaharov tudo­mására jutott, hogy egy másik svéd származású férfi,­­ Einar Marcus is hosszú ideig a szovjet börtönök lakója volt. Marcus­ a második világháború alatt Wal­­lenberghez hasonló tevékenysé­get folytatott Csehszlovákiában, így lehetséges, hogy a szemtanúk nem Wallenberget, hanem honfi­társát, a közelmúltban szabadon engedett Marcust látták, ami egy­ben a híresztelések magyaráza­tául is szolgálhat. A svéd lap ugyanakkor azt is megírta: a svédországi Wallen­­berg-szakértők sosem hallottak Marcusról. A tények feltárása ér­dekében Szaharov kezdeményez­te, hogy Svédország képviselője látogassa meg a Moszkvától ezer kilométerre északkeletre élő Mar­cust, aki a jelentések szerint tá­jékoztatást tud adni Wallenberg­­gel kapcsolatban. A szovjet kormány egyébként e hónapban októberi látogatás­ra hívta meg Wallenberg két hoz­zátartozóját. Nem kért halálbüntetést az ügyész a volt kubai belügyminiszter perében Havannából jelenti a TASZSZ. Húszéves szabadságvesztés kisza­bására tett­ indítványt vasárnap Havannában az ügyész José Ab­­rantes Fernandez, közelmúltban leváltott kubai belügyminiszter perében. A volt minisztert és tár­sait a szolgálati rend megszegé­sének, az állami javak hűtlen ke­zelésének, valamint lőfegyverek eladásának és jogtalan birtoklá­sának vádjával állították kato­nai bíróság elé. A kubai forradalmi fegyveres erők minisztériumának főügyésze — aki a többi vádlott esetében 8-tól 10 évig terjedő szabadság­­vesztés kiszabását indítványozta — kiegészítő büntetésként kérte azt is: a vádlottakat fosszák meg rangjuktól, vonják vissza a kitün­tetéseiket, foglalják le jogtalanul szerzett javaikat és szabadulásuk után egyikük se tölthessen be ve­zető beosztást. Washingtoni tudósítónk hírmagyarázata „Lengyel" vita Washington, augusztus 28. „Kétszer ad, ki gyorsan ad" — idézte Robert Dole szenátor, re­publikánus kisebbségi vezér az őt és kormánytag (munkaügyi mi­niszter) feleségét, Elisabeth Dole-t fogadó Tadeusz Mazowiecki sza­vait. Mivel az új lengyel minisz­terelnököt első munkanapjain sorra látogatták — a törvényho­zási vakációt külföldi felmérő körutakkal töltő — amerikai kongresszusi tagok, az üzenet ért­hetően megkapta a kellő tálalást az óceán innenső partján. Ahol máris kibontakozóban a „lengyel" vita: mit és hogyan kellene tennie a hivatalos és magán Ameriká­nak, hogy megfeleljen annak, amit a The New York Times elemzése „történelmi kiívásnak” minősít. Hiszen egy másik varsói megjegyzés is washingtoni vissz­hangot vert, ezt Charles Robb virginiai demokrata szenátor (Johnson néhai elnök veje, és ne­tán majldani elnökjelölt?) idézte Lech Walesától, aki a kérdésre, mit tehetne Lengyelország érde­kében az Egyesült Államok, ekként válaszolt: ,,Nyissanak egy bankot". Mármint csupa nagy­betűvel amerikai bankot, amelyet a komputerek összekapcsolnak az Egyesült Államok pénzvilágával. Gyors változások Walesa kérése, természetesen, kettős értelmű. Nemcsak jelképes folyamodás az amerikai segítsé­gért, hanem nagyon is konkrét el­képzelés a banktapasztalatok át­ültetésére, tükrözve a lengyel ki­ábrándulást az állami bankmono­póliumból. S a Szolidaritás-vezér elképzelte nagy cégét alighanem hamarosan meg is jelenik Varsó­ban, hiszen amerikai kormány- és pénzügyi körökben már eddig is foglalkoztak a gondolattal — amint pénteken a The Wall Street Journal megírta, elsősor­ban a vízybank sikeresnek tartott budapesti vegyes vállalkozása kí­nálja a mintát. Kelet-európai po­litikai fordulatot végrehajtva, a Szolidaritás azonban aligha éri be csupán még oly fontos jelképes támogatással — mutatnak rá töb­ben is a hét végi amerikai sajtó­ban, fokozva a Susst-kormány ér­zékelhető dilemmáját. Általános vélemény szerint ■Ugyanis,a Fehér Ház igazi konf­­liktushelyzetbe­ került a minden washingtoni várakozást messze felülmúló, és,­főként, „észbontóan gyors­’a varsói változásokkal.’ Az elemzők szerint a kormányzat m­ég az elnök minapi kelet-euró­pai­­ utazása idején is más fejlő­dési ütemmel számolt, és arra próbált berendezkedni. Az is két­ségtelen, hogy a Szolidaritás kor­mányra kerülése kellemetlen idő­pontban történt: az amerikai po­litikai vakáció kellős közepén, amikor az elnök és külügyminisz­terei szedte széjjel üdülnek, s leg­feljebb szórványos kapcsolatot tarthatnak, így már eleve óvatos reagálásokat lehetett várni, ha úgy tetszik, „időkérésre”. Csak­hogy George Bushnak ez a meg­fontoltság éppenséggel fő politi­kai jellemzője is, s így a hatás kétszeres lett. Miként egy har­vardi politológus fogalmazta, ha valaki mindenek fölött a felelős ügykezeléssel törődik, az elsősor­ban is a hibák elkerülésére össz­pontosít. Mármost ez kiválóan megfelelt a túszválság tetőpont­ján, mert akkor pontosan erre volt szükség, nem megismételen­dő az előző elnökök hibáit. A lengyelhez hasonló kihívások vi­szont kifejezetteen „látnoki" ké­pességeket követelnek — így a szakértő. Hatalmas tét S amit George Bushnak meg kell „látnia”, azt tudatja is vele a vasárnapi The Washington Post vezércikke. Egybekapcsolva a kolumbiai (a kábítószerbárók el­leni harchoz igényelt) és a lengyel segítségkérést, a lap sürgeti „a gyorsabb és erőteljesebb választ az Egyesült Államoktól, mint ami­lyenre a jele szerint jelenlegi gon­dolati és költségvetési kereteit ké­pessé teszik”. Mert a Post szerint „a Nyugat nem ülhet az oldalvo­nal mentén, és nézheti csupán, hogy a szűkölködés és a nyomor terhe tönkre tegye a Szolidaritás­­kormányt”. A konzervatív The Washington Times közírója is úgy fogalmaz, hogy „a Nyugatnak ha­talmas tétje van a lengyel kísérlet sikerében vagy kudarcában". Nyilvánvalóan tisztában vannak ezzel a Fehér Házban és a State Departmentben is, s gayníthatóan egyet is értenek a Post-vezércikk megállapításával: „Unalmas hall­gatni, hogy az Egyesült Államok, még mindig messz a világ leggaz­dagabb országa, folyvást azt is­mételgeti, nincs pénze érdekei vé­delmére és barátai megsegítésé­re.” Hiszen — óvatosan névtele­nül maradó — külügyi tisztviselők is akadnak, akik odanyilatkoznak, hogy már két (darabonként öt­százmillióba kerülő) B—52-es áráért „az elnök hozzájárulhatna Lengyelország kelet-európai mo­dellé tételéhez”. Csakhogy egyelő­re legalábbis még annak a július­ban Bush által Varsónak meg­ajánlott 119 milliónak az előte­remtése is gondot okoz, ami pedig közkeletűen találtatott könnyűnek a politikai ítészek mérlegén. Nem a látásmódból van kevés, hanem a pénzből­­ ismételgetik kormánykörökben, s hát a varsói igények kielégítésére még­sem lehet oly sietve rálelni pár tucat millióra, mint a múlt hét végén, amikor a Kolumbiának szintén vezércikkben sürgetett összeget csak előteremtette a kormány. Ahogyan egy szintén külügyi ma­gas rangú felsóhajtott a The New York Times tudósítójának, „az el­nök még­sem kérhet adóemelést a roskadozó kommunista rend­szerek megmentésére...” Ez kü­lönben, még a Szolidaritás-kor­mány esetében sem érvénytelen megjegyzés. Már csak azért sem, mert több elemző is utal Walesa „Harold Wilson dilemmájára": eg­y munkáspárti vezetőnek kel­lene elsősorban is korszerűsítenie a lengyel gazdaságot (amire egy publicista szavai szerint a hajda­ni brit kormányfő nem is volt ké­pes, és a tory Thatcherre maradt a feladat). Végtére is, Walesa va­lójában „balra áll Neil Kinnock­­tól (a mai brit munkáspárti ve­zértől) — mutat rá egy konzerva­tív közíró. Az adóemelést választási kam­pányában kereken kizáró elnököt tehát immár a lengyel kihívás is a nehéz — a vasárnapi tévényi­latkozók szerint a hamarosan el­­kerülhetetlen — döntés felé so­dorja. Hiszen pár centnyi benzin­vagy italadóemelés kincstári be­vétele már biztosíthatná az ala­pokat, a varsói és egyéb, nemzeti érdekből oly fontos igények kielé­gítésére. S ha George Bush ért­hetően retteg is a visszajátszott videofelvételektől, amelyek egy adóemelés esetén takarítanák a tévéhíradókat („olvassák le aj­kamról, nem lesznek új adók”), valahogyan ki kell majd törnie a nagyhatalmi cselekvőképességet korlátozó bűvös körből. A 22-es csapdája Akad persze más tényező is, tör­ténetesen szintén nagyhatalmi megfontolás, ami indokolta a Bush-kormány feltűnő óvatossá­gát. Semmiképpen sem óhajtott Washington olyan benyomást kel­teni Moszkvában, mintha „kicsá­bítani" akarná Lengyelországot a Varsói Szerződésből. A The New York Times idéz is egy név­telen kormánytisztviselőt, aki el­mondta: Mihail Gorbacsov az el­múlt hetekben több csatornán ke­resztül is az elnök értésére adta, hogy méltányolja a kelet-európai fejleményekkel kapcsolatos óva­tosságot és visszafogott hangne­met. Publicisták ehhez hozzáte­szik, hogy a szovjet katonai erő változatlan („talán az egyetlen konstans tényező Kelet-Európá­ban"), s ez már magában is óva int a nyugati elhamarkodottság­tól. "Nincs szükség az ötvenes évek megalapozatlanul harcias retori­kájára — véli Edwin Yader a va­sárnapi Postban. Mellőzhetetlen elem még a var­sói változásokkal kapcsolatos amerikai vitákban (kapcsolódva a Szolidaritás eredetével és mun­káspárti jellegével érvelő aggá­lyokhoz) a lengyel gazdaság szin­te kilátástalan állapotának két­ségtelenül csüggesztő hatása. „Egy ki nem mondott borúlátás tapasz­talható a washingtoni kormány­körökben” — jelzi a The New York Times, ahol jószerivel a 22-es csapdájának látják Walesa és Mazowiecki problémáját: meg­hozni a radikális változásokhoz elkerülhetetlen népszerűtlen in­tézkedéseket. Michael Madel­baum, a tekintélyes New York-i Külkapcsolatok Tanácsának veze­tő kelet-európai szakértője így foglamazott: az új lengyel minisz­terelnöknek először ellenfeleivel, utána pedig a támogatóival kel­lene elszámolnia... Mindezzel együtt a The Wall Street Journal úgy tudja, a kor­mányzat elkezdte a lehetőségek tanulmányozását, egy „mini Mar­­shall-terv" kidolgozását Varsó számára. A cél a magángazdálko­dás „magvainak”­elültetése. Evé­gett kerülhet sor a jelzett és kért bankalapításra — az amúgy is döntően magánkézben lévő len­gyel agrárszektor „megugrasztá­­sa" esélyeinek felmérésére —, a világbajnok­ hitelfolyósítás ösz­tönzésére. Mindenesetre senki sem óhajtja megismételni a hetvenes évek hibáját sem, amikor a pénz „belepumpálása” csak a mai adós­ságteher létrejöttét eredményez­te Lengyelországban. Maga az amerikai kormány csupán két-há­­rom milliárd lengyel tartozásról dönthet (a többi főleg Nyugat-Eu­­rópának jár), s ezért Washington­ban mindenki tolná is az előtér­be a közös piaci országokat (már csak a jelzett nagyhatalmi óva­tosság miatt is). Hogy Varsóban kitörhessenek a maguk bűvös kö­réből, ahhoz a jelentős reform­tervek kidolgozása szükséges — vélik az amerikai elemzők. S ak­kor megjósolhatóan megnő a nyo­más Bush elnökre, is, törne ő is ki a maga — világpolitikát bék­lyózó — pénzügyi bilincseiből. Avar János

Next