Magyar Nemzet, 1989. augusztus (52. évfolyam, 178-204. szám)

1989-08-25 / 199. szám

e Magyar Nemzet___________________ Magyar Nemzet saatpo Kia@G3im~"~l ­ Igazi választási kampány­­hangulat jellemezte az MSZMP tatai nyári egyetemét: kora reg­geltől késő éjszakáig táborszerte hirdették programjukat a meg­alakult platformok, híveket tobo­rozva maguk köré a választási küzdelemre. A mintegy 900 párt­aktivista — az MSZMP leendő választási kampányfőnökei — gyakorolta a választási modellt, kötetlen eszmecseréken járulva hozzá az MSZMP politikai prog­ramjának formálásához.­­ A Magyar Gyermeksebész Társaság széles körű nemzetközi részvétellel rendezte meg idei kongresszusát Pécsett. A tegnap kezdődött tudományos üléssza­kon összesen 70 előadás hangzik el és 30 szemléltető posztert mu­tatnak be, továbbá hazai és kül­földi videoszakfilmeket vetíte­nek.­­ A Magyar Nemzeti Bank 75 millió ECU (82,5 millió dollár) összegű publikus kihelyezésű kötvényt bocsát ki, hétéves le­járatra. A kötvénykibocsátás szervezője a luxemburgi Kre­­dietbank SA. A kötvény kibo­csátási ára 101,875 százalék, évi kamata csaknem tíz százalék. A köt­vény ki­bocsátási ügylet alá­írására szeptember 15-én kerül sor Brüsszelben.­­ Az ózdi munkásgyűlésen csütörtökön a küldöttség vezető­je, Hernádi János megnyugvás­sal szólt a szerdai parlamenti tárgyalásokról. Elmondta, hogy Horváth Ferenc ipari miniszter, valamint a Pénzügyminisztérium, az ABMH, az OT, a Belügymi­nisztérium és a társadalombiz­tosítás vezetői jelenlétében meg­értő támogatást kaptak Németh Miklóstól. Tájékozódhattak ar­ról, hogy a gazdaságtalanul mű­ködő termelőberendezések leál­lításával párhuzamosan gondos­kodnak a munkásokról.­­ A MÁ­V vezérigazgatósága a tá­rok vasutaktól kapott hivatalos érte­sítés alapján arról adott tájékoztatást, hogy augusztus 29-től — a bolgár török­ határon kialakult helyzet miatt — ideiglenesen felfüggesztik az Isztam­bul expressz járatait. Magyarország­ról a Bulgárián át Törökországba in­dulók utoljára a további intézkedésig — augusztus 27-én, a Budapest Nyu­gati pályaudvarról 0.15 órakor induló Puskin expresszel, a 6.00 órakor induló Pannon expresszel, valamint a Buda­pest Keleti pályaudvarról a 6.05 óra­kor induló polonia expresszel — belgrádi átszállással — utazhatnak. Az Isztambul expressz — a további intéz­kedésig — augusztus 28-án indul visz­­sza utoljára Isztambulból.­­ Az MSZMP Baranya Me­gyei Bizottsága munkacsoportot hozott létre a különböző politikai pártokkal és mozgalmakkal való folyamatos konzultációra. Vála­szul hat független baranyai szer­­vezet ellenzéki kerekasztal (BKA) néven megalakította koordináló szervét, s megválasztotta tárgya­ló küldöttségét az MSZMP-vel folytatandó eszmecserére.­­ Támogatásáról biztosította az országgyűlési képviselők Ba­ranya megyei csoport­ja Pécsett tartott csütörtöki ülésén az urán­bányászok augusztus harminca­dikára tervezett demonstrációját, mert egyetért annak céljaival. — Ifjú fizikusok országos ta­lálkozója kezdődött csütörtökön Egerben. Az eseményen közel száz középiskolás diák vesz részt. LELKIISMERET 'Λ-Aΐ100 Odahaza Magyarországon vajon jutnak húskészítmények szegény nyugdíjasok asztalára ...? (Brenner György rajul Pénteki kulturáli» programok Vidám Színpad — a Hild udvarban: ön is lehet gyilkos! (8) — Margit­szigeti Szabadtéri Színpad: A Győri­ Balett vendégjátéka (9) — Lézerszín­ház: Depeche Mode (fél 8), Mike Old­field (9) — Mátyás-templom: Alek­­szandr Fiszejszkij (Szu) orgonaestje (8) - Fővárosi Nagycirkusz: Cirkusz és varázslat (du. 3 és 7) — Elveszett az alábbi feliratú bélyegző: Magyar Írók Szövetsé­ge Budapest VI., Bajza u. 13. MNB: 232-90171-1558, mely 1989. augusztus 24-től érvénytelen. — a LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG dr. Pék Sándor büntetőtanácsa, csütör­tökön, emberölés bűntettének kísér­lete miatt, jogerősen, három év hat hónapi börtönbüntetésre ítélte az 52 éves Bistei Kálmánt, s a közügyek gyakorlásától négy évre eltiltotta. A büntetlen előéletű férfi egy évvel ez­előtt kidobta feleségét sajószentpéteri, első emeleti lakásuk ablakából. A sú­ly­osan megsérült asszony életét annak köszönhette, hogy a több mint négy méter magasból nem a betonjárdára, hanem egy virágágyásra zuhant. Az ítélet indoklásában elhangzott: a bíró­ság enyhítő körülményként értékel­te a többi között azt, hogy a vádlott korábban sohasem került összeütkö­zésbe a törvénnyel, illetve, hogy az asszony magatartása is hozzájárult a bűncselekményhez. — ENTERO vírust mutattak ki öt megbetegedett baranyai újszülöttnél, s azt is megállapították, hogy az okozta a komlói kórház szülészeti osz­tályán múlt héten elhunyt újszülött halálát. Ez a kórokozó volt a debreceni csecsemők halálának az oka is. A fer­tőzések megelőzése végett látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el­­ a komlói kórház, valamint a Baranya megyei kórház pécsi szülészeti osztá­lyán. Csak azokat a várandós anyákat fogadja a két osztály, akik az utóbbi hat héten belül már megfordultak ott. A többieket a Pécsi Orvostudományi Egyetem születészet klinikájára irá­nyítják át.­­ Kínai üzleti negyed létre­hozását ajánlják Moszkvának kínai üzletemberek. Elképzelé­sük szerint helyreállítanák Moszkva egyik belvárosi utcá­ját, ahol kínai boltokat és étter­meket nyitnának.­­ A derékfájás és isiász diag­nosztikai és kezelési módjaival, valamint a combfej egyre gya­koribbá váló, ismeretlen eredetű elhalásával, s gyógyításával ösz­­szefüggő témakörök legújabb ku­tatási eredményeit vitatják meg azon a háromnapos kongresszu­son, amely csütörtökön kezdő­dött a Számalk Hotelben, Buda­pesten. A tanácskozáson négy kontinens 23 országának mint­egy 400 szakembere vesz részt. Az eszmecsere házigazdája a Magyar Ortopéd Társaság.­­ Századik születésnapját és egyúttal névnapját is ünnepelte csütörtökön a Szabolcs-Szatmár megyei Nagykállóban Mikó Ber­talan. A tanács „Kálló városá­ért” emlékplakettel tüntette ki a település legidősebb polgárát.­­ A Fertő-tó és környéke rendezé­sére, idegénforgalmi hasznosítására tervpályázatot írt ki a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Környezet­védelmi és Vízgazdálkodási Miniszté­rium, a Győr-Sopron Megyei Tanács VB és a Sopronhegyaljai Intéző­bizottság. A kiírás és mellékletei át­vehetők Sopron Városi Tanács VB műszaki osztályán, valamint a Közle­kedési, Hírközlési és Építésügyi Mi­nisztérium területrendezési főosztá­lyán. (Bp. VII., Dob U. 75—81. VII. 716.) A pályaművek beküldési határ­ideje 1989. okt. 30. Díjazásra és meg­vételre 1 200 000 forint áll rendelkezés­re. A legmagasabb díj 400 ezer forint­nál nagyobb, a legkisebb díj, illetve megvétel összege 60 ezer forintnál ki­sebb nem lehet.­­ A Magyar Nemzeti Galéria Gyer­mek- és Ifjúsági Képzőművészeti Mű­helye (GYIK Műhely) az új tanévre, szeptember 15-ig várja a 4-től 18 éves gyermekek és fiatalok névvel, címmel, életkorral ellátott jelentkezését a kö­vetkező címen: MNG GYIK Műhely, 1250 Budapest, Pf. 31. — 745-EN VESZTETTÉK ÉLETÜKET közúti baleset következtében Bulgáriá­ban, az év elejétől augusztus közepéig. 85-tel többen, mint 1988-nak ugyan­ebben az időszakában. Ami a szabad­ságukat itt töltő vagy Isztambulba ki­ránduló magyarokat illeti, halállal ugyan eddig csak egy ötéves kisfiú számára végződött, az édesapja hibá­jából bekövetkezett karambol, de — a magyar konzulátustól nyert tájékozta­tás szerint — több tucat sérült szorult kórházi kezelésre és sok a totálkáros autó.­­ Huszonöt milliárd dolláros vagyo­nával Brunei szultánja a világ leg­gazdagabb embere jelenleg. A második helyen Fahd király, Szaúd-Arábia uralkodója és családja áll 18 milliárd dollárral. „Bronzérmes” az amerikai Mars família csokoládé és cukorka vál­lalata révén, 12,5 milliárd dolláros va­gyonnal. A világ leggazdagabb asszo­nya II. Erzsébet, Nagy-Britannia ki­rálynője 10,9 milliárd dollárral. A lottó nyerőszámai: 8, 52,55,65, 76 . Az 1956-os mosonmagyar­óvári eseményekről, az október 26-i tragikus sortűzről és a fele­­lősségre vontak peréről forgat dokumentumfilm­et a Mozgókép Innovációs Társulás Zsigmond Dezső és Erdélyi János rendezé­sében. Az alkotók a Magyar De­mokrata Fórum helyi szervezete és a BM segítségével felkutatták a szemtanúkat, az egykori aka­­démistákat, a sorkatonákat és a város polgárait, s közreműködé­sükkel rekonstruálják a több mint három évtizeddel ezelőtt történteket. Felkeresik a sortűz több áldozatának hozzátartozóit, s megszólaltatják a kamerák előtt Dudás Istvánt, a laktanya akkori parancsnokát. A­­ Szociáldemokrata Ifjúsági Moz­galom (SZIM) küldötteinek első orszá­gos találkozója záródokumentum el­fogadásával csütörtökön befejeződött Debrecenben. Állást foglaltak a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt működésével kapcsolatban, azaz az if­júsági mozgalom erős szociáldemokra­ta pártot támogat, s fontosnak tekin­ti, hogy az MSZDP a választások so­rán egységesen lépjen föl. A SZIM a párt platformvitáiban nem kíván állást foglalni: egységesen egyik plat­formot sem támogatja, de nem is ha­tárolódik el azoktól.­­ Csatár István volt hírlap­író életének 88-ik évében el­hunyt. Temetése augusztus 30- án, délután 3 órakor a Rákos­­keresztúri új köztemető 53-as szóróparcellájában lesz. — HALÁLOZÁS: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dobó András üzem­mérnök, életének 41. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1969. szeptember 5-én, 16 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. A gyászoló család. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Tóth Hilda főorvosasszony életé­nek 47. évében elhunyt. Drága halot­tunk temetése 1689. augusztus 29-én, 14 órakor a Rákoskeresztúri új közte­metőben lesz. X — Fájdalommal tudatom, hogy Aradvák­i László 1989. augusztus 19-én, 71 éves korában elhunyt. Temetése a Farkasréti temetőben, (Hóvirág u.), szeptember 1-jén, fél 11 órakor lesz. Levélcím: A. Lné, 1114 Bp., Villányi út 10. IV. em. 5.­­ — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lehoczky Endréné szül.: Liteczky Margit, 1989. augusztus 2-án, hosszan tartó súlyos betegségben, csendben elhunyt. Hamvainak elhelyezése 1989. augusztus 28-án, du. 3 órakor lesz az Új köztemetőben. A gyászoló család.­­ — Ezúton tudatom, hogy hosszú szenvedés után Szemző Gézáné Pál Ibolya, 1989. aug. ΐθ-én meghalt. Örök nyugalomba helyezése 1989. aug. 27-én, vasárnap 11 órakor lesz a Kozma utca 6. Izraelita temetőben. Mély fájdalom­mal gyászolja leánya, testvére, roko­nai, barátai. ' χ — Köszönetnyilvánítás: Ezúton kö­szönjük mindazoknak, akik Gálosi Elemér gyémántdiplomás gépészmér­nök elhunyta alkalmából részvétük­kel enyhíteni próbálták fájdalmunkat. A gyászoló család. χ — Köszönetet mondunk mindazok­nak, akik szeretett édesanyánk, dr. Schindler Pálné elhunyta alkalmából osztoztak fájdalmunkban. Leányai: Pogány Györgyné és dr. Makovsky Gézáné. χ — TEMETKEZÉSI SZOLGÁLATOM MINDENT ELINTÉZ. VIII. Mátyás tér 4. 332-960. χ A televízió és a rádió műsora ΒΘ0 1­ 9.05: Tévétorna 9.10: Szünidei Ma­tiné 10.30: Az „öreg" — NSZK-bűn­­ügyi tévéfilmsorozat (ism.) 17.00: Év­gyűrűk 17.30: Téka 17.40: Közlekedés­ről mindenkinek 18.00: Ablak 19.00: Esti mese 19.10: Tévémozi-előzetes 19.30: Híradó 20.05: Tévémozi. Serpico — amerikai film 22.15: Erzsébet-díj előzetes 22.20: Parabola 22.50: Kettes­fogathajtó világbajnokság 23.30: Hír­adó 3.­ ­ 17.35: Tv2 Reklám — Riportok — Időjárás — Zene 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek 18.46: Torpedó 19.00: Szerelem bolondjai — tévéfilm II2. (ism.) 20.13: Tv2 (Klub) 21.00: Híradó 2. 20.20: Tv2 A hét műtárgya 22.10: Az utolsó akció — francia film (ism.) 23.35: Tv2 Napzárta: SZLOVÁK/1. 9.00: Kicsinyek magazinja 9.35: Ro­mán film (ism.) 10.50: Az utolsó for­duló (angol tévésorozat) 11.45: Kék fény (ism.) 12.25—12.45: Egy család üzenete (ism.) 16.50: Orion (magazin) 17.30: A nap percei 17.45: Nemzetközi publicisztikai műsor 18.10: Mezőgaz­daság magazin 19.00: Esti mese 19.30: Híradó 20.00: Természetfilm-sorozat 20.30: Az utolsó forduló (angol tévé­sorozat) 21.25: Az olasz tévé zenés szórakoztató műsora 22.20: Holdfény­nél (olasz film-komédia). SZLOVÁK 8. 18.00: Gyerekek műsora 19.30: Híradó 20.00: Fiatalok tévéklubja 21.00: Az én háztetőim (dokumentumfilm) 21.30: Híradó 22.00: Világhíradó 22.15: Blues Peter Lipával (zenés műsor) 23.05: Va­dászkés (tévéjáték) SZOVJET/1. 4.30: 120 perc 6.30: Műsorismertetés 0.35: Rajzfilmek 7.00: Dokumentum­film 8.30: Vélemény 9.20: Földünk 13.35: Vidám történetek (gyermekfilm) 15.00: Közvetítés Ungvárról 15.30: Tudomány, elmélet, kísérlet, gyakorlat 18.15: In­­terszignál 10.45: Világhíradó 17.00: Köz­vetítés Kemerovóból 17.20: Rajzfilmek 17.35: M. Musszorgszkij: Borisz Go­dunov (részletek) 19.00: Híradó 19.40: Nosztalgia 20.00: ősz (film) 21.30: Világhíradó 21.45: Dokumentum­film 22.30: Hattyúk tava (balett) 1.02: Hí­rek 1.07: Sz. Jeszenyin versei. A SKY CHANNEL MŰSORÁBÓL 13.00: Egy másik világ 14.50: Változó világ — film 15.45: Szeretni — film 10.45: Sylvanians —­ rajzfilm 17.00: Visszaszámlálás 18.00: Eurosport. A SUPER CHANNEL MŰSORÁBÓL 10.30: Forró drót 19.30: Foley Square — vígjáték 20.00: Turistamagazin 20.25: Hollywood belülről 20.50: Transmis­sion 21.50: Világhíradó 23.00: Koncert­­különlegességek. A TV2 MŰSORÁBÓL 18.10: Pihenőidő — gyermekműsor 18.30: Szárnyaló képzelet — gyermek­­műsor 19.30: Hegymászók magazinja 20.00: A pincér — film— 21.40: Körevet — interjú — 22.35: Territóriumok — természetvédelmi magazin. KOSSUTH 8.20: Magyar tudósok világtalálko­zója Budapesten 8.50: Külpolitikai fi­gyelő 9.00: Napközben 11.05: Az élet joga és kötelessége 11.10: Magyar Írás 12.45: Külpolitikai arcképcsarnok 13.00: Zenekari muzsika 14.10: A tanácstól az önkormányzatig 15.00: Erről beszél­tünk 15.30: Nóták 16.00: Tizenhat óra 18.10: Szívesen hallgattuk: Egy te­nyérjós és monológjai­­ hangjáték 17.00: Mi lesz veled, szakszervezeti üdülész 17.25: Ipargazdák 17.30: Idő­sebbek hullámhosszán 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Könyvújdon­ságok 18.30: Esti Magazin 19.15: Al­világ 20.15: Lemezek közt válogatva 21.05: Kilátó 21.50: Gong 22.00: Hír­világ 22.30: Mérleg. PETŐFI 8.05: Kölyökrádió a szünidőben 8.45: Táborélet Sződligeten 9.05: Sláger­múzeum 9.50: Rivaldafényben: Olasz énekesek 11.05: Világújság 11.10: Tér­kép és útravaló 11.30: Balaton rádió 12.10: Népi muzsika 13.05: ide nekem a rádiót! 14.00: Péntektől péntekig 17.00: Nyáridő 17.30: ötödik sebesség 18.30: Pop-regiszter 19.30: Sport 19.40: „Van egy álmom..." 21.05: Hét szűk évtized 21.21: Cigány népdalok 22.05: A Kattogó kabaré különkiadása 23.10: Sporthírek 23.15: Slágerfilmek — film­slágerek 23.53: Gil Evans dzsesszzene­­kara játszik. BARTÓK 9.08: Zenekari muzsika 10.00: Nagy mesterek kamarazenéjéből 11.10: XX. századi operákból 11.55: Évszázadok zenekari muzsikája 12.41: Bemutatjuk új kóruslemezünket 13.05: Csak fia­taloknak! 14.00: Híres zongorás triók 15.20: Barokk zene 18.00: A főszerep­ben: Simándy József, Erkel, Bánk bán 18.23: Magyar zeneszerzők 19.05: Mont­reux Vevey-i Fesztivál 1988. 20.21: „Az emberi eszme valóságos erő" 20.50: Isabella Nane operaáriákat éne­kel 21!6: Nagy siker volt! 22.535 Kó­dexek zenéje. tsz ten­yivjfd/d/o/ Ki tudja folytatni? Egressy Béni a kolozsvári Nemzeti Színház 1850. évi avatóünnepségén fergeteges sikerrel szavalta el az alábbi irodalmi haland­zsát: »Az aszteroidok kétes létjogával Te ne törődj ha dúl a bajadér, S a vesztaszűz ha kedvesére rávad­, Logaritmus, egy lesz a pályabér. S ha az alkony hetérák tanyáján Prométheuszként láncát szétveti, Babért lövell a szirtövezte pályán, Nekem, neked, nekünk, nektek, A # nekik. És mély alkonyatba vásik a . „ teget...** A Magyar Nemzet olvasói között bi­zonyára van, aki folytatni tudja e számomra fontos irodalmi csemegét. Ha közölné velem — megköszönném. Fodor István Bp., VI., Anker köz 2—4 NI. em. 2 b. FOLYTATÓDIK A HAMISÍTATLAN NYÁR Mondhatni „vihar előtti csend uralja” ma időjárásunkat, amely ma még csaknem zavartalanul napos, meleg, eseménytelen , azaz hamisítatlan nyári lesz. Északnyugat felől markáns hi­degfront közeledik, amely várha­tóan a hét legvégére éri majd el térségünket, egyre inkább őszbe hajló időjárást okozva. Ma azon­ban még igazi nyár lesz. A nap­sütést legföljebb délután zavar­ja meg kevés gomolyfelhő, szá­raz marad az idő. Az érkező le­vegő nedvességtartalma átmene­tileg egyre csökken, így „barát­ságosabb” lesz a mai meleg. Délutánra általában 25 fokig me­legszik fel a levegő, de főként délen és keleten akár 27, 28 fo­kos meleg is valószínű. A Dunán­túlon időnként megélénkül a dél­nyugati szél, mintegy jelezve a front közeledtét. Az este is eny­he lesz, átmenetileg gyengül a szél, a hőmérséklet körülbelül 20 fokig csökken. Miután vize­ink még mindig kellemesen me­legek, mondhatni igazi strand­időnek nézünk ma elébe. A Duna vízállása Budapestnél 254 cm, 21 fok volt. Európai városok péntekre vár­ható legmagasabb hőmérséklete: Athén 34, Belgrád 27, Berlin 19, Bécs 23, Budapest 26, Buka­rest 31, Kijev 21, Leningrád 15, London 23, Madrid 34, Moszkva 12, München 22, Párizs 20, Prága 21, Róma 31, Szófia 30, Varsó 20 fok. V 14 órára //Ki­várható IDŐJÁRÁS/** Péntek, 1989. augusztus 25. Folytatódik az éhség- és ü­­lőszt­rájk Ha kell, tiltakozó akciót szerveznek akár Prágában is Csütörtök délután nemzetközi sajtótájékoztatóra hívta az újság­írókat a Fidesz a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége elé. Mint közis­mert, augusztus 22. óta éhség- és ülősztrájk folyik az épületnél, amelynek célja, hogy mielőbb ki­szabaduljanak csehszlovákiai bör­töneikből azok a magyarok, aki­ket a prágai események miatt tartóztattak le. Molnár Péter, a Fidesz választ­mányának tagja elmondta, hogy nem forrófejű fiatalok tiltakozá­sáról volt szó augusztus 21-én. A Fidesz-tagok igazságot akartak szolgáltatni megmozdulásukkal a „prágai tavasz"-nak. Tették ezt azért, mert magyar csapatok is részt vettek annak elfojtásában. Hangsúlyozta: a Fidesz tagjai nem tettek mást Prágában, mint éltek a Helsinkiben is elfogadott emberi jogaikkal, azaz gyakorol­ták az utazáshoz és a vélemény­nyilvánításhoz való jogukat. Kakukk György elmondta, hogy a Fidesz válságstábja állan­dó kapcsolatban áll a prágai ma­gyar konzullal. A legfrissebb hí­rek szerint a csehszlovák rendőr­ség csütörtök délután adja át a vizsgálati anyagot Prága I. kerü­leti ügyészségének. A még fogva tartott Deutsch Tamást és Heré­nyi Györgyöt nem bűncselek­mény, csak vétség elkövetésével vádolják. Taba Lajos konzultól származó értesülés szerint, amennyiben az ügyészség elfo­gadja a rendőrség javaslatát és eljárást indít a magyarok ellen, abban az esetben a magyar Kül­ügyminisztérium várhatóan hiva­talos lépéseket fog tenni állam­polgárainak védelmében. Németh László Ákos, Kubinyi Gergely és Pesthy László, akik elszenvedték a fogva tartást, be­számoltak ennek körülményeiről. Elmondták, hogy nemcsak a tün­tetésben tevőlegesen bekapcsoló­dó magyarokat vették őrizetbe, de olasz, lengyel és arab turistákat is. Minden követelésük ellenére a csehszlovák hatóságok nem enge­délyezték, hogy fölvegyék a kap­csolatot a magyar külképviselet munkatársaival. Így a letartózta­tottak megállapodtak egymás kö­zött abban, hogy amíg erre nem kerül sor, addig nem hajlandók „vallomást” tenni, és nem írnak alá semmilyen jegyzőkönyvet. Ennek ellenére egy előre elkészí­tett vallomást mutattak az illeté­kesek a magyar konzulnak, amelyben állítólag Deutsch Ta­más elismerte bűnösségét. Szóltak azokról a pszichikai módszerek­ről is, amelyekkel meg akarták őket félemlíteni. A sajtótájékoztatón szó esett a további teendőkről is. Elhangzott: addig folytatódik az éhség- tís­ülősztrájk, amíg a fogvatartottak ki nem szabadulnak". A Fidesz nyilatkozatot is kibocsát, amelyet prominens magyar közéleti sze­mélyiségek írtak alá, elsősorban azok, akik annak idején szolida­ritásukról biztosították a Charta ’77 aláíróit. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy nemzet­közi tiltakozó akció szervezésére kerül sor Párizsban, Bécsben és Varsóban, sőt, nem kizárt, hogy a Fidesz-aktívisták ülősztrájkkal fejezik majd ki tiltakozásukat akár Prágában is. Mint mondták, egyszerűen azért, mert meg kell védeni tagjaikat. A csehszlovák nagykövetség épülete előtt jelenleg öten foly­tatnak éhségsztrájkot, és 10—30 között van azoknak a száma, a­kik jelenlétükkel tiltakoznak a csehszlovák hatóságok, eljárása ellen. Mint az újságíróknak el­mondták: nemcsak az utca embe­re lojális akcióik iránt, de a rend­őrök is, szerda este a független rendőrszakszervezet szervezői látták el őket némi élelmiszerrel. (boros) NYÍLT LEVIL CSEHSZLOVÁKIA ÉS MAGYARORSZÁG POLGÁRAIHOZ, VALAMINT A VILÁG KÖZVÉLEMÉNYÉHEZ Huszonegy évvel ezelőtt, 1968. augusztus 21-én a Varsói Szerződés öt tagállm­ának — köztük Magyar­­országnak — a csapatai eltiporták a csehszlovák reformmozgalmat. Kilenc évvel később a Charta '17 mozgalom ismét kinyilvánította elkötelezettségét a szabadság és a demokrácia értékei mellett. Ez a példa erőt adott a ma­gyar demokratáknak: 1977-ben 36, 1979-ben több száz magyar értelmiségi aláírásával tiltakozott a Charta '77 vezetőinek bebörtönzése ellen. Ez az esemény fontos lépés volt a magyar ellenzék megszerveződésében, mely el­évülhetetlen érdemeket szerzett a mai magyarországi változások elindításá­ban. Azóta az államszocialista világrend erőteljesen megbomlott Lengyelország­ban, Magyarországon és magában a Szovjetunióban is, és történelmi anak­ronizmusnak tartjuk azt, hogy az 1968-as bevonulás 21. évfordulóján, 1989. augusztus 21-én, Prágában lezaj­lott tüntetést a csehszlovák rendőrség durván szétverte, több száz csehszlo­vák, lengyel, olasz és magyar demok­ratát — köztük a Fidesz aktivisztáit — a rendőrség bántalmazott, őrizetbe vett és akik ellen eljárást szándéko­zik indítani. Tiltakkozunk az emberi jogok, a vé­leménynyilvánítás és gyülekezés sza­badságának megsértése ellen; követel­jük a letartóztatottak azonnali sza­badon bocsátását. Szabadságot és demokráciát Cseh­szlovákiának ! Balassa Péter, Bauer Tamás, Boj­tár Endre, Bruszt László, Csoóri Sán­dor, Demény Pál, Ember Mária, Endreffy Zoltán, Eörsi István, Er­délyi Ágnes, Esterházy Péter, Fehér Márta, Göncz Árpád, Gyenes Judit (Maléter Pál özvegye), Halda Aliz, Hankiss Ágnes, Haraszti Miklós, Ha­vas Gábor, Hegedűs B. András, Ho­dosán Róza, Jeles András, Jeney Zoltán, Kis János, Kis Pintér Imre, Kocsis Zoltán, Kodolányi Gyula, Konrád György, Kornis Mihály, Ko­zák Gyula, Kőszeg Ferenc, Krassó György, Kulin Ferenc, Litván György, Ludassy Mária, Makk Ká­roly, Magyar Bálint, Mécs Imre, Mészöly Miklós, Perczel Anna, Pető Iván, Petri György, Pik Katalin, Radnóti Sándor, Roszik Gábor, Sán­dor Pál, Sós Vilmos, Szabó Miklós, Szalai Pál, Szelényi Iván, Szilágyi Á­kos, Tamás Gáspár Miklós, Tardos Márton, Vajda Mihály,­ Vásárhelyi Miklós, Vezér Erzsébet,­­­Vitányi Iván, Vitézy László. A listához csatlakozni lehet: Víg Mónika, 330-624, vágvölgyi B. András, 334-647. Verseny­tárgyalást nyert a Transetektro Ifjabb Láng-turbina Finnországnak Siker koronázta a Transetektro és a Láng Gépgyár közös rész­vételét egy finnországi erőművi versenytárgyaláson. A rendelés­nek az ad igen nagy jelentőséget, hogy eddigi, kommunális jellegű erőműszállítások után ez az el­ső olyan alkalom, amikor ma­gyar cég Finnország legnagyobb iparágában, a papíriparban nyert versenytárgyalást. A szerződés aláírására tegnap került sor a Láng Gépgyárban. Ennek értel­mében a Láng Gépgyár — a sváj­ci ASEA Brown Bovers Baden céggel együttműködve — egy komplett fűtőturbinát szállít fő­vállalkozásban, valamennyi se­gédberendezésével, fűtési hőcse­rélőkkel, saját tápvíz-előmelegítő rendszerrel, komplett irányítás­­technikával a Kymmene Oy pa­pír- és faipari konszern részére. A generátort az ABB Baden szál­lítja. A turbocsoport villamos tel­jesítménye 35 megawatt, és egy­idejűleg távfűtésre 60 megawatt teljesítményt ad le. Láng Gépgyár 1990-ben kezdi meg a gépcsoport helyszíni szere­lését és 1991. januárra vállalja az átadást. A gépcsoport teljes el­lenértéke 26 millió finn márka, melyből a magyar cégek 15,5 mil­lióval részesülnek. Ezzel az üz­lettel folytatódik a Transelektro és a Láng Gépgyár finnországi szállításainak sorozata, mely 1974-ben kezdődött, amikor a Helsinki közelében lévő Espoo város részére szállított fűtőturbi­­nához a generátort a finn­ piacon akkor már ismert Ganz Villa­mossági Művek szállította. (1. j.) MDF „alternatív piac” * · Már akár sikeres is lehet... Állami rangra emelkedett a Magyar Demokrata Fórum szer­vezésében múlt szombaton meg­kezdődött — és „visszavonásig” tartó — zöldség-gyümölcs vásár. A fővárosban, a Határ úti metró parkolójába hívják továbbra is — immáron a múlt szombatinál több siker reményében — a kisterme­lőket, gazdaságokat, termésfeles­legeik értékesítésére. És persze ide várják az olcsóbban vásárol­ni akaró lakosságot is. Tegnap erről tartott sajtótájékoztatót az MDF, ám — innen az állami rang — a házigazda az Országos Piackutató Intézet volt. Az „alternatív piac” — jelentet­ték be — képes felkelteni most már a termelők és a vásárlók ér­deklődését. A fogyasztók a számí­tások szerint 20—40 százalékos árnyereségre jogosan számíthat­nak, és a termelők is több hasz­not érhetnek el, mintha a nagy­bani értékesítés lehetőségét vá­lasztják. És a leglényegesebb: im­máron mindkét minisztérium­ tá­mogatja az MDF kezdeményezé­sét. Megjegyzendő persze, hogy ez a piac nem úgy működik, mint például a Nagycsarnok. Itt addig áll a vásár, ameddig tart az áru és a választékot, a mennyiséget, az árakat a termelők alakítják saját belátásuk szerint, a keres­letnek megfelelően. Az MDF elő­rejelzése: e héten­ paprika, para­dicsom, hagyma, káposzta, sárga­répa, burgonya és cseresznyepap­rika várható nagyobb mennyi­ségben. Meglehet, az MDF állami rangra emelkedett programját az is igazolni fogja, amit a tájékoz­tató színhelyén az Országos Piac­kutató Intézet termének falán egy táblán olvashattunk: „Az egyet­értésben a kis dolgok is gyarapod­nak, a széthúzásban a legnagyob­bak is széthullanak”... (gergely)

Next