Magyar Nemzet, 1993. június (56. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-26 / 147. szám

1 IV MafiarNemzet ON ES A SZÓRAKOZÁS 1993. JUNIUS 26. Művészszoba Mindenki zenetanára: Földes Imre- Több mint tíz éve már, hogy egy ország „iratkozott be" hozzád a rádió Mindenki zeneis­kolája sorozatát hallgatva. Ma­radandóan használt ez az általá­nos zenei érdeklődésnek, vagy hatása megkopott azóta ?- Nem tudom lemérni, mint ahogy te sem láthatod az arcokon, hogy darabjaidtól megváltoztak-e. Eleinte éhesen vártam a hatást, nem tudtam, hogy a rádióműsoro­ké nem azonnal jelentkezik. Ám négy-öt évvel később a Marx téren egy fehér botjával kopogtató vak nénit kísértem át. Egyszer csak így szólt: „Tanár úr?” - Igen, tanítok ­­feleltem., JDe hiszen maga vezeti a Mindenki zeneiskoláját!” Ettől könnybe lábadt a szemem. S ahogy azt mondta, ő azt soha nem mulasztotta volna el, rádöbben­tem, mindegy, mikor, milyen ha­tással dolgozunk. Csinálni kell! S egyszer csak találkozunk egy vak nénivel...- E rádióműsortól függetle­nül milyennek értékeled az em­berek zenei tudását, érdeklődé­sét?- Tudod, hogy több mint 30 éve a Kossuth Klubban meghir­detek cgy-egy sorozatot. Mindig másról, hogy a közönség vissza­­léijen. Tavaly, amikor dalokról beszéltem, kevesebben jöttek. Idén stílusokat hasonlítottam össze - telt ház előtt.- Kik töltik meg a házat?- Sok új hallgatóm volt, a fiataloknak különösen őrölök. Néhány zenész is eljár, de főleg egyszerű érdeklődők, többen nyugdíjasok.- Csak értelmiségiek?- Régebben mérték ezt, ma már nem, így nem tudom.- Tehát számodra nem derül ki.- Úgy igyekszem beszélni, hogy mindenki értse. Nem hasz­nálok idegen szavakat, vagy rög­tön megmagyarázom azokat.- Nemcsak érdeklődő nem zenészeket tanítasz, hanem főis­kolásokat is, mind a művész-, mind a tanárképzőben. Ok mennyire érdeklődőek?- Mindig vannak gondolko­dók, s mindig van egy rejtélyes réteg, amely nem eléggé kíván­csi. Kiemelkedő teljesítményű­ek mellett adódik egy-egy olyan, akinél bárki tájékozot­tabb lenne, akit az utcáról hív­nék föl.- Fontos, hogy egy előadó­­művész a zenetörténetben jártas legyen?- Nem árt, de elsősorban mindenféle szép befogadására kell késznek lennie. Ma már mindent, amit fontosnak érzek, becsempészek az órába. Mitoló­giai, bibliai, képzőművészeti, irodalmi vonatkozásokat, kép­anyagot. Nem az érdemjegy mi­nősít. Az a fontos, hogy a növen­dék kíváncsi legyen, hogy kíván­csivá tehesse későbbi tanítvá­nyait is.- Nem hoznak elég ismeretet a növendékek a középiskolából?- Van, aki olyan környezet­ből jön, ahonnan nem hozhatta ezeket magával. Főleg az isme­retek közti összefüggés hiány­zik. Például én azt szeretném, hogy Dávid király ne csak mint bibliai hős, hanem mint a Händel- vagy Honegger-oratóri­­um főhőse, Donatello, Michel­angelo, Bernini figurája is álljon előttük, és akinek házából Krisz­tust származtatják.- Tehát értelmiségit kellene a zenészből faragni.- Ha a ma körülöttünk lévő értelmiséget nézem, akkor vagy nem tudom, mi az, vagy nagy baj van vele. Azt hittem, ha az értel­miség kerül vezető pozícióba, harcolni fog a kultúráért. Nem ezt látom!.,. Hollós Máté KITÖRT A VAKÁCIÓ. A nyár gazdag­nak ígérkező, elsősorban vékony pénztárcájú fiataloknak, diákoknak szóló popeseményei közül a legjelentősebb az agárdi rocktábor. Az elmúlt évek sikeres rendezvényeinek tapaszta­latai alapján idén júniusban indul a szezon. Kéthetes turnusokban várják a diákokat napi hatórai munkára, környezetvédelmi tevékeny­ségekre. A nyaralás, strandolás, szórakozás és a szállás ingyenes. A fiatalok közreműködhet­nek majd a nagy nyári rockbulikon is. A sort a Cadillac együttes nyitja július I-jén. A II. rockparti rock and toli-fesztivál ötödikéig tart. Július 8-án az Edda-rajongók lepik el a tópartot. Harmadik országos találkozójuk egy nagy ünnep is lesz, ahol a zenekar tagjai­val együtt fürdenek majd a rajongók - remél­hetően nemcsak a boldogságban, hanem a hűs habokban is. Július 22-én „Tiszta erőből nyár" cím­mel az R-GO veszi át a terepet, 26-ig váiják rajongóikat az ország minden részéből. Sőt azon túlról is. „Lesz egy igazi, gyönyörű nyár" - ígérik a Manhattan együttes szép­­fiúi. Minden bizómi^áVtítéglelik majd Csinos Nyaraljunk együtt — ésszel Agárdi popvakáció A Manhattan lányokkal és az őket kísérő fiúkkal a tópart augusztus 12-től 16-ig. A főrendező, Turbók János valamennyi iáborozónak kultúrált körülményeket ígér. Kéri, hogy akinek van saját sátra, hozza ma­gával. A részvételi díjak igazodnak a diákok pénztárcáihoz. Három napra 1200 forint, 7 napra 1800 forint személyenként. Ezért a koncertekre, a diszkóba, a klubba és a mozi­ba ötvenszázalékos kedvezményt nyújtanak, a strandra pedig ingyen belépést. A táboro­­zóknak a hétvégeken ingyenes zsíros kenye­res-teás reggelivel kedveskednek. A bulikba szívesen látják az „ősöket”, az­az a szülőket is. Ha nem kívánnak a sátrak­ban horkolászni a nyári éjszakákon, részükre kőházas szállást kínálnak, szintén kedvezmé­nyes áron. Az agárdi popbázison fellépnek még; június 26-án Zorán, július 16-án a Ladánybene 27, július 17-én Szandi, 30-án a Benkó Dixieland és 31-én D. Nagy Lajos és a Frakció. Az agárdi poptábor idei nyári jelszava: Nyaraljunk együtt! Ésszel, ne AIDS-szel. No drog! No smoke! No AIDS! Remélhetően a rendezőknek és a vendéglátóknak lesz olyan hatásuk, hogy érvényt tudnak majd szerezni a jelmondataiknak. G. Németh György /4 étet fastet Lenin és a Dolly Roll Beszélgetés Kékes Zoltánnal- Mi újság a Dolly Roll-lal?- A Dolly Roll hasonlít Le­ninre, élt, él és élni fog, de külön­bözik is, mivel nincs bebalzsa­mozva.- Egyes állítások szerint Le­nin teteme műanyagból van!- Határozottan állíthatom, ez rágalom! A saját szememmel lát­tam, nagyon jól nézett ki, majd­nem felkelt és körbejárta a mauzó­leumot. Amennyiben a hír mégis igaz lenne, ez újabb hasonlóságot jelent köztünk, mett ezek szerint őt is nagyon jól tudják csomagolni.- A legutóbbi Bedtturmix le­mez nagyobb siker volt, mint az előző Wanda és Dolly produkció?- Igen, a mai viszonyok kö­zött elégedettek lehetünk, a szo­kásosnál kétszer többet adtunk el belőle. A kiadótól megrendelést kaptunk a folytatásra, most ezen dolgozunk. A mai szigorú pénz­ügyi érdekeltségben csak az átla­gosnál lényegesen jobb teljesít­ménnyel lehet ilyesmit elérni. A témakör kimeríthetetlen, jobbnál jobb nótákat kell félretennünk, mert egyszerűen kiszorulnak az anyagból, pedig az új lemez is 16 számból áll. Érdekes módon a fel­dolgozáslemezek dömpingjében a beaikorszak alapdalainak többsé­ge érintetlen maradt, mert akik másolják az előadói stílust, azok­nak nem mindig áll módjukban eleget tenni a magas minőségi kö­vetelményeknek. Szerencsére a Dolly Roll soha nem ilyen szán­dékkal nyúlt a témához, mi min­dig a saját stűusunkban adtuk elő a dalokat, saját szövegeinkkel, így a szerző, szövegíró és előadó által teremtett produkció kéthar­mados többséggel mindig a miénk volt.- KI képviseli legtöbbször a zenekar által felfedezett és támo­gatott fiatal előadókat?- Túlságosan sokan szerepel­nek ezen a lemezen ahhoz, hogy valakit igazán ki tudjunk emelni, most legközelebb július 3-án Zán­­kán a Poppiacon a Topless duóval lépünk fel. A nevükkel ellentétben nem toplessben lépnek fel, ez a mai Balaton-parton kettős poént jelent.- Nem igazán ismert Dolly szerzői és szövegírói tevékenysé­ge!- így van, pedig több mint 100 szöveget írt már, és az utóbbi időkben több teljes lemezanyagot is szerzett. Dollynak, mint minden kiemelkedően lehetséges ember­nek, van egy belső világa, amely vissszatükröződik a dalok hangu­lati-érzelmi töltésében. Kedves .Olvasó!- Hogyan viseled a krízis­­helyzetet?- Igazán hálás vagyok min­denkinek, aki életem során ko­moly nehézség elé állított! Ami­kor a világ összeomlik, mindig le­hetőség van egy jobb megszületé­sére. Lelki alkat kérdése, hogy ki zuhan Ilyenkor össze, vagy ki húzza meg úgy a saját haját, aho­gyan azt Münchhausen báró is tet­te. A Dolly Roll életében az egyes változások alkalmat teremtettek rejtett értékek színre kerülésére. Egyre jobban csiszolódtunk, de szerencsére nem koptunk el. Ezért lett Dolly énekesből szövegíró, zeneszerző és hangszerelő, én pe­dig gitárosból menedzser, produ­cer vagy zenei rendező.- Mi újság Richivel?- Katonaként, rövid hajjal né­mi image-váltáson ment át. A svéd hadsereg hajhálós rendszerét még nem értük el, de nem vagyok elégedetlen, igazán rugalmasan bánnak vele, el tud jönni a fellépé­sekre és koncertekre.- Egy régi felvételen hallotta­lak gitározni, llacsaturján Kard­­táncát virtuóz módon játszót tad...- Zongoráztam tíz évig, az­után tanultam meg gitározni. Az Amerikából kapott villanyvonato­mat fájó szívvel eladtam, ebből lett a rollerem, ezt is eladtam, eb­ből lett a biciklim, majd végül a gitárom, amely mellett azóta is ki­tartok. Hiszen ma is úgy van, mint a régi időkben, ha az ember nem tud visszhangot faragni és erősítő­je sincs, akkor legalább játszani tudni kell! (kubinyi) Λ társasági élet híreiben teret adunk a társadalmi és a családi élet jeles eseményeinek. Az esküvő, a születés, az évfordulók bejelentéseinél lehetőség van szokatlan módszerek a üt alma zására, a gyószhlrekel mint a társa­ságot értesítő szomorú eseményt szeretnénk Igényesebb formában megjeleníteni. A gazdasági, politikai, tudomá­nyos és művészeti szervezetek hírei rovatunkban széles körben válnak ismertté, elősegítve az életerős polgári társaság újjáalakulását. Hívja munkatársainkat, hagyjon üzenetet vagy küldjön faxot a 202-5155-ös telefonszámon.. MULTIMEDIA jegyek kaphatók a CALYPSO jegyirodák az MMC hanglemezboltban(Bp. JPgpi ' 1 Budapest Pl. 1. címen, PSO hanglemezboltban (Bp. VII., Dohány utca 39.), minden ismert jegypénztárban, valamint a helyszínen!, ,.....

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék