Magyar Nemzet, 1994. május (57. évfolyam, 101-125. szám)

1994-05-12 / 110. szám

CSÜTÖRTÖK, 1994. május 12 Universitas: Felvételik Magyar Nemzet 17 Kapuk előtt Ez idő tájt minden évben az érettségi és a fel véte­li borzolja a kedélyeket. Az új felsőoktatási törvény nem törölte el a felvételi vizsgát, de megváltoztatta alapelveit. A felsőoktatásban azonban már évekkel ezelőtt bevezettek több olyan változtatást, amely ha meg nem is szüntette, jelentősen enyhítette a felvéte­lizők késerveit. Az alábbiakban az idei felvételikről adunk körképet, valamint összehasonlító táblázat­­bán közöljük a tavalyi és az idei jelentkezők és fel­­yettek/irányszáníókadatait., . Λ Γ | 7\, Hagyomány és újítás Veszprémben a Uj törvény — új rendszer Nyolcvanháromezren versenyben a nappali szakokon A Veszprémi Egyetemről Bárdos Jenőtől, a tanárképző kar dékánjától, az angol tanszék vezetőjétől kértünk tájékozta­tást. Megtudtuk, hogy az egye­tem évek óta az irányszám fölött vesz fel hallgatókat, rendszere­sen emelkedik a ponthatár, való­színűleg az idén is így lesz. A ta­nárképző kar addig ritkán elő­forduló szakpárokkal (humán és természettudományi tárgyak), ötéves szakokkal 1990 óta mű­ködik. Ősztől színháztörténet szak indul, tervezik a magyar nyelv és irodalom, valamint a testnevelés szak megindítását is. A mérnöki karon megvan az összes hagyományos szak, de a kétnyelvű műszaki informatika és a környezetvédő mérnök szak a legvonzóbb. Ezek megindítá­sát a Veszprémi Egyetem kezde­ményezte. A diákok harmadév­től angolul hallgatják az előadá­sokat. Két éve kezdődött, és az­óta igen sikeresnek bizonyul a műszaki menedzserképzés. Az egyetem arra számít, hogy az idén is jelentős lesz a másodje­lentkezés, hiszen Veszprém kö­zel van a fővároshoz, ezért a bu­dapestiek közül is sokan szeret­nének majd ide bejutni. Az automatikus korrupció ellen Zoológus szak *az Allatorvosin Az Állatorvos-tudományi Egyetemre körülbelül ötször annyian jelentkeztek, mint ahányat jelenleg fel tudnak venni. Három éve nincs szóbe­li vizsga. Frenyó V. László rektor tájékoztatott arról, hogy tudatosan törölték el a szóbelit - az objektivitást erősítendő. Meg vannak győződve arról, hogy a szóbeli vizsga évtize­des „automatikus korrupciót” jelentett, óhatatlan befolyáso­lást, ami torzította a pontszá­mokat. „Aki két felvételi tárgyból (itt biológiából és ké­miából) magas szinten teljesíti az írásbelit, és még komoly nyelvtudásról is bizonyságot tesz, annak alkalmasságát illetőén nagyon nem tévedhe­tünk" - mondja a rektor. Más egyetemekről is kizárólag az írásbeli alapján hajlandók át­venni hallgatókat. Újdonság az egyetemen a most meghirdetett zoológus szak, amely iránt hatalmas az érdeklődés, de csak húsz em­bert vesznek fel. Az ország­ban, nappali tagozaton, csak itt képeznek majd graduális szinten zoológusokat (az EL­­TE-n csak posztgraduális kép­zés van ezen a szakon). A zoo­lógia legjelentősebb szakem­bereinek bevonásával a szak­terület bázisát akarják kialakí­tani az Allatorvosin. Most ké­szítik elő a postsecondary kép­zést. Kétéves kurzusokat indí­tanak majd fontos szakterüle­tek ellátására (állatorvos szak­­asszisztens, idomár, biotech­nológus asszisztens, patkoló­kovács és így tovább) az egye­temen belül biztosítva a ma­gas színvonalú szakképzést. Az elhelyezkedési lehetősége­ket illetően .a rektor úgy látja, hogy állatorvosként éppoly nehéz elhelyezkedni, mint más pályán. Áz egyetem a ka­marákkal szemben is vállalta, hogy fenntartja a kismérvű túlképzést, mert a versenyt sokkal fontosabbnak ítéli, mint azt, hogy stabil munka­helyeket garantáljanak min­denáron. Hamarosan kezdődnek a felvételi vizsgák. Az idén is di­ákok tízezrei futnak neki a nem kis erőpróbának. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium tanácsosával, Bakos Károllyal a változásokról, az esélyekről beszélgettünk.- A parlament 1993. júliu­sában elfogadta a felsőoktatási törvényt, amely megváltoztat­ta a felvételi eljárás elveit. A korábbi jogszabályok kimond­ták, hogy a felvételi vizsga mindenki számára kötelező, aki be akar jutni a felsőokta­tásba. A főiskolák, egyetemek azonban meghatározott kör számára részben vagy egész­ben elengedhették a felvételit. Az új törvény, amely a magyar történelemben először szabá­lyozza átfogóan a felsőokta­tást, megfordította a logikát: a jelentkezés és felvétel egyetlen feltételeként az érettségi vizs­gát jelölte meg, és lehetővé tet­te a felsőoktatási intézmények­nek, hogy valamilyen módon (alkalmassági, gyakorlati, tan­tárgyi vizsga) szelektáljanak.- A felvételi mégiscsak megmaradt...- A lényeg az, hogy elvileg nem kötelező tantárgyi felvé­teli vizsgát tartani. A másik leglényegesebb változás az, hogy a felvételi ponthatár meghatározása teljes egészé­ben a felsőoktatási intézmé­nyek hatásköre lett. A korábbi jogszabály szerint végső soron a miniszter határozta meg, illetve hagyta jóvá a pontha­tárokat a felsőoktatási intéz­mények vezetőinek javaslatát követően. Az új törvény ezt megszüntette. Az intézmé­nyeknek nyilvánvalóan együtt kell működniük, hiszen a rendszerben ma is egy helyre lehet jelentkezni és két helyre átjelentkezni. Ezért egyeztető megbeszélések lesznek a kü­lönböző intézménytípusok (bölcsészkarok, jogi karok, műszaki, agrár felsőoktatás és így tovább) vezetői között. Ők állapodnak meg a ponthatá­rokról.- A törvény előírja, hogy a művelődési minisztérium­nak a felsőoktatási törvény­hez kapcsolódó kormányren­deletet kell előkészítenie. Mi­re vonatkozik majd ez a ren­delet?- A felvételi eljárás általá­nos, gyakorlati szabályait, a je­lentkezők általános védelmét szolgáló kérdéseket kell meg­fogalmaznia.- Van-e remény arra, hogy megszűnik a felvételi?- Teljesen nem szűnik meg. A nemzetközi tapasztala­tok is azt mutatják, hogy az egész világon vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahova be lehet iratkozni, és vannak olyanok, ahova felvéte­lizni kell - valamilyen módon. Úgy gondolom, ez Magyaror­szágon is így lesz. De az a fe­szültség, ami most még meg­van, a következő években biz­tosan enyhül. Már csak azért is, mert demográfiai hullámvölgy következikjóval kevesebb 18-23 éves korú fiatal jelent­kezik a következő években.- Hányán jelentkeztek egyetemre, főiskolára az idén?- Tudtuk, hogy a demográ­fiai hullám csúcsára érünk, de még a várakozásainkhoz mér­ten is sokkal több a jelentkező. Nappali tagozatra a tavalyi 73-74 ezerrel szemben több mint 83 ezer jelentkező van, ami azt jelenti, hogy az idén összességében romlottak a fel­vétel esélyei. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy az utóbbi négy évben több mint kétszeresére nőtt az elsőévesek létszáma. A nyolcvanas évek végén 16-17 ezer, tavaly 32 ezer hallgató került be az egyetemekre, főiskolákra, per­sze a kimaradók száma is jelen­tős.- Az esélyek nagy részben attól is függnek, hova jelent­kezik valaki. Nagyon nagy el­térések vannak a különböző egyetemek, főiskolák kö­zött...- Ez részben érthető, rész­ben nem. Az ugyanis, hogy az egyik bölcsészkaron hatszoros a túljelentkezés, a másikon nem éri el a háromszorost, nem magyarázható egyértel­műen a két intézmény közötti minőségi különbséggel. Ugyanez érvényes például a jogi karokra is.- Hova jelentkeztek a legtöbben?- Első helyen a művészeti főiskolákra, az Államigazgatá­si és a Rendőrtiszti Főiskolára, a jogi karokra meg a budapesti bölcsészkarra. Nagyon jelentő­sen emelkedett a jelentkezők létszáma a műszaki és, érdekes módon, az agrárterületen is.- Az agrárterületen vajon miért?- Nyilvánvalóan azért, mert az agrár-felsőoktatás át­alakította a képzését. Már nem­csak agrármérnököket, nagy­üzemi szakembereket képez­nek, hanem agrármenedzsertől kezdve a farmergazdaság kü­lönböző igényeinek megfelelni tudó sokféle szakembert.- Tavaly a tanárképző fő­iskolákra jelentkezők száma emelkedett a legjobban, húsz százalékkal, az idén némi csökkenés mutatkozik...- Ez természetes folyamat. Az új felvételi eljárási rendnek köszönhetően nőtt meg 1993- ban ugrásszerűen a jelentkezők száma. Ennek azonban meg­volt az az eredménye is, hogy csak a legjobbak kerültek be, nagyon magasra kúsztak a pontszámok. A főiskoláknak ez jó volt, mert magasra állít­hatták a mércét, a gyengébb eredményűeket azonban eltán­torította a jelentkezéstől...- Vannak-e speciális kö­vetelmények az egyházi felső­­oktatásban?- Azok az egyházi felsőok­tatási intézmények, amelyek állami szakon is képeznek, benne vannak a felvételi rend­szerben, ugyanúgy vizsgáztat­nak, mint az államiak. Termé­szetesen a saját egyházi köve­telményeiknek megfelelően bi­zonyos kiegészítéseket kérhet­nek, de nem feltétlenül élnek ezzel a lehetőséggel.- Az alapítványi főiskolák felvételi rendszere más...- A három alapítványi főis­kolára (a budapesti Gábor Dé­nes Műszaki Informatikai Főis­kolára, a székesfehérvári Ko­­dolányi János Főiskolára és a tatabányai Modern Üzleti Tu­dományok Főiskolájára) más rendszerben kell jelentkezni ­­a felvételi tájékoztatóban fog­laltak szerint.- Mennyire esetleges a fi­atalok döntése, amikor kivá­lasztanak valamilyen főisko­lát, egyetemet?- Sokan nézik azt, hova le­het a legkönnyebben bejutni, ebből következően hullámzás mutatkozik a jelentkezésben. Olyan intézményekben, ame­lyekből sok van, például taní­tóképzőből, folyamatosan változik az egyes iskolákba je­lentkezők száma attól függően is, hogy előző évben magas vagy alacsony volt-e a pontha­tár.- Hogyan alakul az idei vizsgamenetrend?- Május 24-26-án lesznek a közös érettségi-felvételi írás­beli vizsgák (matematika, fizi­ka, kémia, biológia, angol, né­met, francia). Az idén a ma­gyarérettségi eredménye nem része a felvételi pontszámnak} Június 15. körül dönt a műsza­ki felsőoktatás a felvételekről, június 22-23-án tartják meg a központi írásbeliket, utána kez­dődnek a szóbelik. A döntést július 4-től 18-ig hozzák meg intézménytípusonként. A pont­határokat az országos napila­pok - a Magyar Nemzet is - fo­lyamatosan közük. Mentesítések a Műegyetemen A műszaki felsőoktatásban már évek óta középiskolai ered­ményei alapján jut be a jelentke­zők jó része, mentesül a felvételi vizsga alól. Réfi József, az ország egyik legnagyob egyetemének, a Budapesti Műszaki Egyetemnek a rektorhelyettese arról tájékoz­tatta lapunkat, hogy az idén a fel­vehetők 70 százalékát mentesí­tették a felvételi alól, a többi hely még betöltésre vár. Tavaly óta 8,5 százalékkal emelkedett a je­lentkezők száma, az egyetem kö­rülbelül 10 százalékkal növeli a hallgatók létszámát. Az érdeklő­dés az idén is vegyes a különbö­ző karokon. A legtöbben évek óta az építész, valamint a villa­mosmérnöki és informatikai kar­ra szeretnének bejutni. Itt három­négyszeres a túljelentkezés. Mindenkinek, akit felvettek az egyetemre, értesítést külde­nek: lehetőség van arra, hogy német vagy francia nyelven ta­nuljon. A jelentkezők közül au­gusztus végén, szeptember ele­jén válogatják ki a legbiztosabb nyelvtudásúakat. Évente 40-50 hallgató kezdheti meg tanulmá­nyait mindkét nyelven (franciá­ul hat karon: csak a természet- és társadalomtudományi kar mérnök-fizikus szakán nincs francia nyelvű képzés; németül három karon: építőmérnöki, gé­pészmérnöki, villamosmérnöki és informatikai). A Műegyetemen tavaly vezették be a kreditrendszert, rugalmasabb oktatási forma, amelyben nagyobb választási lehetőségük van a diákoknak, különösen a felsőbb évesek­nek, akik a törzsanyag elsajátí­tása után egyénileg alakíthatják ki tanrendjüket. Hányán jelentkeztek, hányat vettek, vesznek fel? X' ' ■'» ' - · < ' . Pf ■ · ....■'v> * \· ·· jÉ S V (Nappali tagozat) fi Intézmény Jelentkező Felvett Kecskeméti Tanítóképző F.371 423 184 200 BME-Közlekedésm. K.446 409 251 250 kar 1993 19941993 1994 Körösi Csorna Sándor BME-Természet- és lárs.tud. K. 74 87 54 50 irányszám F. Békéscsaba 231 369 143 205 BME-Vegyészm. K. 231 239 215 200 ELTE-ÄJK 1583 1965 352 280 Pető Intézet Bp. 264 223 57 70 BME-Villamosmémöki JPTE-ÁJK 487 575 179 150 Benedek Elek ésInf.K. 1282 1075 519 590 JATE-ÁJK 534 806 268 250 Óvóképző F. Sopron 168 224 139 150 ME-Bányam. K. 98 160 138 ISO Miskolci E.-(ME)ÁJK 523 660 151 150 Brunszvik Teréz ME-Gépészm. K. 300 414 449 500 Államig.F. 1389 1170 203 200 Óvóképző F. Szarvas 171 259 125 120 ME-Kohóm. K. 40 19 50 80 Rendőrtiszti F. 1375 1743273 274 Hajdúböszörményi ME-Dunaújvárosi Főisk. K.233 305 484 535 ELTE-BTK 5973 70971267 1461 Óvóképző F. 237 282 163 160 VE-Mémöki Kar 410 689 485 390 ELTESZ 524 607 101 100 Pázmány Péter Katói. E.-BTK131 252 42-Bánki Donát Műsz. F. 832 722 459 440 JPTE-BTK 1955 2143 486 691 Károli Gáspár Ref. E.-BTK-87 -120 Gépipari és Automatizálási JATE-BTK 1475 1767 600 610 Károli Gáspár Ref. Műsz. F. Kecskemét *619 304 405 450 KLTE-BTK 1995 1920 680 615 E. Tanítóképző Főisk. Kar 90 70 51 50 Kandó Kálmán Műsz. F. Bp.1260 1432 865 900 Miskolci E.-BTI 474 1172 518 300 Kölcsey Ferenc Ref. Könnyűipari Műsz. F. Bp.-527 841 354 350 Veszprémi E. Tanítóképző F. Debrecen 425 526 238 220 Pollack Mihály Műsz. F.- Pécs 1041 923 741.720 (VE) Tanárképző Kar 385 734 186 215 Vitéz János Róm. Katói. Széchenyi István F. Győr 1251 1677 914 900 ELTE-TTK 2162 2338 739 683 Tanítóképző F. Esztergom 131 158 159 165 Ybl Miklós Műsz. F. Bp.309 490 322 300 JPTE-TTK 591 762 270 269 Zsámbéki Katói, Tanítóképző F.614 357 138 140 Ybl Miklós Műsz. JATE-TTK 1362 1044 701 575 DOTE-ÁOK 480 550 198 190F. Debrecen 391 490 333 300 KLTE-TTK 899 1110 560 565 DOTE-FOK 305 443 140 120DATE-Mezőgazd.tud. Berzsenyi Dániel POTE-ÁOK 619 560 189 170K. Debrecen 201 187 161 150 Tanárképző F. Szombathely 2401 1727 7571132 POTE-FOK 307 349 273 270DATE-Állattenyészlési főisk. Bessenyei György SOTE-ÁOK 780 942 302 280K. Hódmezővásárhely 130 192 90 100 Tanárképző F. Nyíregyháza 1776 1855 778 859 SOTE-FOK 229 236 66 60DATE-Mezőgazd. Víz és Eszterházy Károly SOTE-GYK 250 282 97 120Kömyezetgazd. K. Szarvas 195 244 117 90 Tanárképző F. Eger 2139 1975 810 669 SZOTE-ÁOK 427 332 152 170GATE-Mezőgazd.tud. Juhász Gyula SZOTE-GYK 171 148 96 90K. Gödöllő 289 335 169 195 Tanárképző F. Szeged 1853 2227 810 756 SZOTE-FOK 270 291 141 160GATE-Gazd.- és Társ.tud. ELTE-Tanárképző Főisk. Haynal Imre K. Gödöllő 968 543 173 170 Kar Bp. 899 1047 414 406 Egészségtud. E. Bp. 468|581 306 275 GATE-Mezőgazd.Gépészm. 214 264 152 160 Bárczy Gusztáv Kossuth Lajos Katonai F.294 173 175 Gyógypedagógiai Bolyai János Katonai Műsz. F.628 305 300 GATE-Mezőgazd. Főisk. Tanárképző F. Bp. 557 676 164 160 Szolnoki Repülőtiszti F.309 341 122 120 ■ K. Gyöngyös— 941 263 220 Testnevelési Egyetem 455 455 156 120 Bp. Közgazd.tud. E. 2056 2181 648 600mérnöki Főisk. K. Mezőtúr 144 598 211 160 Apáczai Csere János JPTE-KTK 405 341 159 135GATE-Mezőgazd. Tanítóképző F. Győr 413 608 205 200 KLTE-KTK “288 -90 Főisk. K. Nyíregyháza 258 332 150 150 Bp.-i Tanítóképző F. ME-GTK 314 304 133 140GATE-Keresked. Sárospatak 1379 1639 363 366 Keresked. és Gazd. F. Szolnok-669 ■ -290 és Vállalkozási Akad. Bp. 553 349 120 60 Comenius Tanítóképző F.303 333 137 150 Keresked., Vendéglátóip. GATE-Vezető Csokonai Vitéz Mihály és Idegenforg. F. Bp.1520 1299 488 320és Továbbképző Int. Bp. 9 130 32 32 Tanítóképző F. Kaposvár 535 488 246 249 Külkereskedelmi F. 1414 1580 530 450Pannon Agrártudományi Eötvös József Pénzügyi és Számviteli F.2074 2159 641 700Egyetem (PATE) - Georgikon Tanítóképző F. Baja 325 386 232 240 Széchenyi István F. Győr 186 272 252 180Mezőgazd.tud. K. Keszthely 316 352 226 200 Illyés Gyula Pedagógiai F. ΒΜΕ-Epítészm. K. 674 690 258 220 PATE-Mezőgazd.tud. K. Szekszárd 289 391 166 165 BME-Építőm. K. 313 342 286 290 Mosonmagyaróvár 164 197 136 150 Jászberényi Tanítóképző F.352 375 202 200 BME-Gépészm. K. 496 442 379510 PATE-Állattenyésztési K. Kaposvár 261 198 122 130 Állatorvos-tud. Egyetem Bp.·361 533 97 105 Erdészeti és Faipari E. Erdőm. K. Sopron 223 167 79 80 Erdészeti és Faipari E. Faipari m. K. Sopron 123 126 101 115 Erdészeti és Faipari E.­Földmérési és Földrendezői Főisk. K. Székesfehérvár 116 98 80 80 Kertészeti E.­Élelmiszeripari K. Bp.138 185 105 120 Kertészeti E -Kertészeti K. Bp.377 260 122 120 Kertészeti E-Tájépítészeti...K. Bp.-115 32 30 Kertészeti E.-Élelmiszeripari Főisk. K. Szeged 365 304 218 190 Kertészeti E. -Kertészeti Főisk. K. Kecskemét 340 292 125 120 LFZF-Egy .ágazat Bp. 480 554 179 90 LFZF-Debreceni Konz.197 174 48 50 LFZF-Szegedi Konz. 144 145 52 40 LFZF-Bp-i Tanárképző Int.324 363 81 75 LFZF-Győri Tanárképző Int.64 69 33 25 LFZF-Miskolci Tanárképző Int73 74 29 30 LFZF-Pécsi Tanárképző Int.78 58 26 30 Iparművészeit F. 937 0%95 109 Képzőművészeti F. 760 775 76 60 Színház és Filmműv. F.444 901 45 30 Táncművészeti F. 7-7 25 Intézmény Jelentkező Felvett Jelenik. kar 1993 1994 1993 1994változás % Jogi karok 5891 6919 1426 1304+17,5 Bölcsészkarok 12781 15440 3838 3992+20,8 TTK-K 5014 5254 2270 2092+4,8 Tanárképzők 10080 9962 3889 4102-1,2 Tanító-ővóképz. 5038 6000 2362 2475+19,1 Gazdasági int. 7969 9093 2851 2995+14,1 Műszaki imézm.10827 11750 7961 8125+8,5 Művészeü int. 4508 4209 671 564-6.6 Egészségügyi i. 4306 4714 1960 1905+9,5 Agrár int. 5745 6942 3081 2927+20,8 Egyházi int. 1391 - 1450 628 695+4,2 Katonai int. 1231 1456 600 595+18.1 Összesen 74781 8318731537 31771 +11,2 Csúcs az ELTE-n Több mint hétezer bölcsészjelölt Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem Bölcsészettudo­mányi Karának nappaü tagoza­tára több mint hétezren jelent­keztek az idén, a felvételi irányszám 1461. Dercze Lász­lótól, a tanulmányi osztály ve­zetőjétől megtudtuk, hogy nem érte váratlanul őket a roham. Számoltak a demográfiai hul­lámhegyből következő növe­kedéssel és azzal, hogy a tavaly kimaradtak közül is sokan újra próbálkoznak. A legtöbben művészettörténet szakra szeret­nének bejutni, itt 13,6 százalé­kos a túljelentkezés. Pszicholó­gia, régészet szakon tizenegy­­szeres, történelem szakon hét­szeres, a nyugati nyelvszako­kon öt-hatszoros. Most első alkalommal lehet jelentkezni ebben a felvéteü rendszerben amerikanisztika, skandinavisztika és japán szak­ra. Ezek a szakok eddig is lé­teztek, de csak egyetemi hall­gatók vagy már diplomások je­lentkezhettek. Az amerikanisz­tika tanárképes szak, tehát ta­nárként is elhelyezkedhet, aki elvégzi. A skandináv és a japán szakon csak nyelvészeket, filo­lógusokat képeznek. A húszas csoportokba osz­tott jelentkezőket az egyetem oktatóiból álló 93 bizottság fel­­vételizteti. A korábbi években általában öt-hat napig tartott a szóbeli, ebben az évben kilenc napig vizsgáztatnak, június 27- tői július 6-ig. Ponthatár júüus 15 után várható. ' Az oldalt írta &f|fff| összeállította: Ferch Magda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék