Magyar Nemzet, 1996. május (59. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-06 / 105. szám

4 Magyar mun hazai tudositások HÉTFŐ, 1996. május 6. Nemcsak a győzelem, a nyilvántartás is fontos... Százpártrendszer A Fővárosi Bíróság a Magyar Nemzet rendelkezésére bocsátotta a Magyarországon bejegyzett, vagy jelenleg bejegyzés alatt álló politikai pártok közel száz nevet tartalmazó jegyzékét. A társadal­mi szervezetek nyilvántartását végző csoport lajstroma a bejegy­zési kérelem sorrendjében tartal­mazza a Magyarországon műkö­dő - akár csak névleg is egzisztá­ló - 93 politikai párt lajstromát, önmagában is érzékeltetve ezzel a politikai alapjogok szélesedését, az egypártrendszertől a „százpárt­rendszerig” megtett jogállami út távolságát. A rendszerváltás óta bejegy­zett közel száz politikai párt na­­cionáléjába tekintve kiderül, első­ként az SZDSZ bejegyzését ké­relmezték 1989. február 6-án. Közel egy évig tartott a hivatalos procedúra, míg végül 1990. ja­nuár 18-án bej­egyezték a pártot. Az „érkezési sorrendben” máso­dik Fidesz bejegyzését a Fővárosi Bíróságtól kapott adataink szerint 1989. február 20-án kezdemé­nyezték, s csak mintegy másfél év múlva született meg a bejegyzést megerősítő jogerős bírósági ver­dikt. Az MDF áprilisban startolt 1989-ben, a kimuttás tanúsága szerint mégis elsőként, 1989. de­cember 11-én jegyezték be a pár­tot, amit a pártállami idők végén akár helyi rekordként is elköny­velhetnénk, ha nem tudnánk, hogy a Magyar Liberális Párt ennél is rövidebb idő alatt vette a bürokratikus akadályt: bejegyzé­sét 1989. november 6-án kérték, s november 22-én kelt a bejegyző végzés. Hasonlóan kedvező a Ma­gyar Szociáldemokrata Párt bíró­sági ügyintézési ideje. A Magyar Szocialista Párt bejegyzését 1989. október 24-én kérték, s no­vember 11-én jegyzeték be. Talán a Kereszténydemokrata Néppárt „programozott születése” tartott a legrövidebb ideig: a párt bejegy­zése iránti kérelmet 1989. decem­ber 5-én kapta meg a bíróság, s másnap már be is jegyzetetett. A Független Kisgazdapárt nacioná­­léja szerint a bejegyzési procedú­ra már hosszadalmasabb volt. A bejegyzés érkezési bélyegzője 1989. december 6-át jelez, de csak 1990 május 9-én jegyzeték be a bírósági kimutatás szerint az FKGP-t. (Torgyán József nem bíz semmit a véletlenre: 1993. októ­ber 11-től hivatalosan működő pártként jegyzik a „Torgyáni Ma­gyar Jövő Párt”-ot, amelynek egyik képviselője Torgyán Jó­­zsefné, Cseh Mária.) A rendszerváltás idején, majd a következő parlamenti választá­sok előtt élénkült meg a pártalakí­tási kedv. A kedvezőtlen válasz­tási eredmény sem szegte kedvét sok politikailag aktív polgártár­sunknak: úton-útfélen alakultak a politikai pártok. Egyébként is: nemcsak a választási győzelem, a bejegyzés is fontos - vallja a pár­tok derékhada. Ám 1995-ben már csupán három bejegyzés alatt álló pártról tud a bírósági nyilvántartás. A vá­lasztási ciklus félidejében, 1996- ban pedig valóságos pártapátiá­ról beszélhetünk, hiszen csak egyetlen párt bejegyzését kérték az idén a Fővárosi Bíróságtól. A nyilvántartás tanúsága szerint ezúttal újabb törvényes rekordot sikerült beállítani: a Magyar De­mokrata Néppárt bejegyzési ké­relme 1996. március 7-én kelt, s a Budapest, Bartók Béla út 61. szám alatti székhely alatti MDNP-t még ugyanaznap be is jegyezték. A dokumentum arra is kitér, hogy folyamiban lévő ügy­ről van szó, a hivatalos terminoló­giai szerint „Új ügy bejegyzés alatt”. Mint ismeretes, a bejegy­zést tartalmazó végzés ellen fel­lebbeztek. A hatályos párttörvény szerint azonban a végzés jogerőre emelkedése nem előfeltétele a párt megalakulásának. Nem gyorsítja a bejegyzési eljárás lezárását, ha bíróság elé kerül a névvita. A Keresztényde­mokrata Néppárt ugyanis a Fő­városi Bírósághoz fordult, kérve a Magyar Demokrata Néppárt rövidített nevének és betűjelének megváltoztatását. E beadvány­ban egyebek között arra hivat­koztak, hogy az MDNP rövidítés könnyen összetéveszthető a KDNP hat és fél éve bejegyzett rövidítésével. Sőt, az új párt rö­vidített neve (Néppárt) a politi­kai pártok egy típusát jelöli, ezért - állítják - más párttól való megkülönböztető névként nem is szerepelhet. Az Magyar De­mokrata Néppárt rövidített név­­használata „sérti a nyilvántartás­ba vett, illetve a jövőben esetleg nyilvántartásba vételét kérő más néppártok jogos érdekeit is” - vonta le az érintett a jogkövet­keztetést. Tény, hogy a polgári törvénykönyv egyik passzusa ki­mondja: „A névviselési jog sé­relmét jelenti különösen, ha va­laki jogtalanul más nevét hasz­nálja vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ". Az MDNP frakcióvezetője, Szabó Iván korábban úgy nyilatkozott: a név nem volt védett, ilyen né­ven ugyanis a kérdéses időpontig nem jegyeztek be más pártot a bíróságon. Természtesen e „párt­­patvarban” már a jog és a bíró szava a perdöntő, nem pedig a peres felek álláspontja. (bodnár) Bírósági lajstrom 1989-től 1996-ig (A jelentkezések sorrendjében­­ a bejegyzés dátumával) Szabad Demokraták Szövetsége (1990.I.18.), Fidesz (1990. VII. 18.), Ma­gyar Demokrata Fórum (1989. XII. 11.), Magyar Liberális Párt (1989. XI. 22.), Magyar Nemzeti Párt (1989. XII. 4.), Magyarországi Szociáldemokrata Párt (1989. XII. 19.), Magyar Radikális Párt (1989. XI. 27.), Kelet Népe Párt Keresz­ténydemokraták (1989. XII. 5.), Magyar Néppárt-Nemzeti Parasztpárt (1990. I. 3.), Liberális Polgári Szövetség - Vállalkozók Pártja (1989 XII. 5.), Magyar Szocialista Párt (1989. XI. 21.), Republikánus Nemzeti Párt (1990. I. 9.), Ma­gyarországi Zöld Párt (bejegyzés alatt), Független Magyar Demokrata Párt (1990. IV. 17.), Magyar Függetlenségi Párt (1989. XII. 29.), Magyar Október Párt (1990.I.25.), Szociáldemokrata Párt (1990.1.2.), Haza és Vállalkozás Párt (1990. I. 9.), Kereszténydemokrata Párt (1989. XII. 6.), Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (1990. V. 9.), Katolikus Néppárt (1990.1.2.), Ma­gyar Egészségpárt (1990. II. 1.), Magyar Ipari Egység Párt (1990. II. 12.), Ma­gyar Legitimista Párt (1990. I. 28.), Kisnyugdíjasok Pártja (1990. II. 1.), Ma­gyarországi Kommunisták Pártja (1990. II. 12.), Nemzeti Újjáépítés Pártja (1990. II. 20.), Nyugdíjasok Pártja (1990. II. 14.), Igazságos Úton a Demokráci­áért Párt (1993. XII. 3.), Republikánus Fiatalok Pártja (1990. II. 20.), Baloldali Revízió Pártja (1990. II. 20.), Magyar Cigányok Béke Pártja (1994. II. 24.), Ál­talános Párt (1990. V. 9.), Új Magyarországot Építők Pártja (1990. VI. 12.), Ma­gyar Igazság Párt (1990. XI. 21.), Magyar Republikánus Párt (1990 XII. 18.), Átalakulás Mag Párt (1991. III. 27.), Független Liberális Párt (1991. VII. 23.), Magyar Munkavállalók Pártja (1991. VIII. 8.), Magyar Keresztény Polgári Párt (1991. VI. 27.), Európa Párt (1991. VIII. 8.), Munkások, Gazdálkodók és Vállalkozók Nemzeti Pártja (1991. XII. 18.), Boldogság Párt (1991. XII. 18.), Sörpárt (1992. III. 30.), Magyarországi Adós Polgárok Pártja (1992. VII. 18.), Tisztesség Egyesület Párt (1992. IX. 22.), Magyar Természetgyógyászok Uniója (1992. VIII. 31.), Történelmi Magyarországért Párt (1992. VIII. 27.), Aktív Párt (1992. VIII. 24.), Munkavállalók az Expóért Párt (1992. X. 26.), Köztársaság Párt (1992. VIII. 27.), Magyar Nemzeti Polgári Párt (1992.I.11.), Történelmi Független Kisgazdapárt (1992. XI. 10.), Nemzeti Érdekek Pártja 1992. XI. 12.), Magyar Szabadság Párt (1993. I. 19.), Magyar Nép Érdekképviselő Pártja (1993. II. 12.), Demokratikus Kisgazda- és Polgári Párt (1993. II. 8.), Család- és Gyermekvédők Pártja (1993. IV. 8.), Magyar Szocialista Munkáspártja (1993. VIII. 9.), Ökumenikus Összvallási és Politikai Párt (1993. IX. 27.), Kommunis­ta Munkáspárt (1993. VI. 21.), Polgári Öntevékeny Csoport Párt (1993. XII. 2.), Magyar Igazság és Élet Pártja (1993. VII. 23.), Magyar Egység Párt (1993. IX. 8.), Humanista Párt (1993. XII. 22.), Országos ’56-os Forradalmi Politikai és If­júsági Párt (1994. II. 3.), Radikális Zöld Párt (1993. XI. 17.), Magyar Piacpárt (1993. X. 11.), Nemzeti Kereszténydemokrata Munkáspárt (1993. X. 22.), De­mokrata Párt (1993. X. 4.), Torgyáni Magyar Jövő Párt (1993. X. 11.), Piros-Fe­­hér-Zöldek Pártja (1993. XI. 26.), Demokratikus Centrum Unió Párt (1993. X. 22.), Békepárt (1993. XI. 17.), Megújulás Párt (1993. XII. 17.), Nemzeti Egység Párt (1993. XI. 17.), Egyesült Történelmi Kisgazda- és Polgári Párt (1994. I. 17.), Kossuth Nemzeti Egységpárt (1994. III. 7.), Új Irányzatok Pártja (1994. VI. 6.), Nyolcparancsolat Párt (1994. II. 28.), Demokratikus Magyarország Párt (1994. II. 3.), A Peches Üldözöttek Szövetségének Pártja (1994. III. 7.), Termé­szetóvó Polgárok, Horgászok, Vadászok Pártja (1994. III. 11.), Cigányok Szoli­daritási Pártja (1994. III. 7.), Kisgazda- és Munkásszolidaritás Párt (1994. II. 28.), Hátrányos Helyzetű Nyugdíjasok Pártja (1994. III. 7.), Problémában Segí­tők Független Pártja (1994. III. 9.), Természeti Törvény Párt (1994. III. 25.), Magyar Fizikai Munkások Szövetségének Pártja (1994. X. 25.), Hét Szomszéd Barátság Párt (1995.I.30.), Kéthír Anna Szociáldemokrata Párt (1994. IX. 30.), Nemzeti Zöld Vállalkozó Párt (1995. X. 18.), Környezeti Katasztrófaellenes Párt (1995. XI. 28.), Liberális Demokrata Párt (1995. XI. 14.), Magyar Demok­rata Néppárt (1996. III. 7.). ^s av v,'v/ Kibocsátás 200 mFt* p AaA ,'S­­ p / 5'*y Futamidő 1,5 CV 11 ppjq | JEGYZÉSI HELYEK 1 [ ilitik­: % 1. London Bróker Részvénytársaság H 1P­­­yyr 1055 Bp., Balassi B. utca 9-11. Tel.: 269-2754 .115 W 2. Bud.i-Ca­sh Brókerház Kft. 1055 Bp., Fálk Miksa utca 4. Tel.: 153-3840 Jegyezzen 3. Cenzor Bróker Értékpapír Forgalmazó Kft. HB WESTMINSTER ^„r^i^sfióktakizm IHI 4. Első Magyar-Angoll Bróker Rt. kötvényt IBI 1075 bp ., Madách ima 13-14. tel 208-1550 5. Equitas Bróker Részvénytársaság k I 1052 Bp., Petőfi Sándor u. 12. Tel.: 118-0290^ m I 6. CO-NEXUS Értékház Rt. J.I | ytgPy I 1013 Bp., Roham utca I Telefon: 175-0375 ||lij| I és országos fiókhálózata CvjF 'inr J 7. Konzumbank Részvénytársaság , 1132 l Bp., Nyugati tér 5. Telefon: 269-3840 S m és országos fiókhálózata GV G S Bővebb információ: kamattal! 269-2754 ^ '"'J/Á I * A forgalmazó a jegyzést korábban is lezárhatja, amennyiben a kibocsátás maximuma lejegyzésre­­ kerül. V , f H TIM FVg ff fi f­ lll ** A kötvény az 1,5 éves futamidő alatt a London Bróker irodáiban értékesíthető, amennyiben Ön rövidebb lejáratot szeretne. Háziorvosok konferenciája Jogszabályi rendezés szükséges A háziorvosi rendszer alap­vető formái már kialakultak, ám sok még a bizonytalanság, ezért a szabályzásban magasabb rendű törvényt kell alkotni, amihez az eddig összegyűlt gyakorlati ta­pasztalatokat is felhasználják - közölte Kuncze Gábor belügymi­niszter szombaton Ráckevén, a vállalkozó háziorvosok országos tanácskozásán tartott előadásá­ban. Kijelentette: az egészség­­ügyi alapellátás biztosítása az önkormányzatok kötelessége, ezért a háziorvosi rendelők fel­újítása, a berendezések cseréje is a kasszájukat terheli. A bérleti díjak kivetésében azonban - tette hozzá - más-más gyakorlat érvé­nyesül, a helyi testületek hatá­rozzák meg ennek mértékét. A háziorvosok nagy része sürgeti ugyan a rendelők privatizációját, ám erre egyelőre nem lehet szá­mítani - közölte az MTI. Márpedig - ezt már az elő­adást követő fórumon - a gya­korló orvosok vetették fel, szükség lenne a szabályzók mi­előbbi rendbetételére, mert az orvosok gyakran kiszolgálta­tottjai az önkormányzatoknak, s ennek többnyire a betegellátás látja kárát. Jelenleg harminc, önkormányzatok kontra orvos per van folyamatban, ami 50 ezer lakost érint. A háziorvosi rendszer - az orvosok megíté­lése szerint - színvonal-emelke­dést hozott az egészségügyi el­látásban, amire annál is na­gyobb szükség van, mert a la­kosság egészségi állapota nem­zetközi összehasonlításban igen rossznak mondható. A Szonda Ipsos felmérése Csatlakozzunk Európához? (Folytatás az 1. oldalról) A válaszolók harmadának álláspontja nem ilyen határo­zott, többségük felemás állás­pontot képvisel atekintetben, hogy az unióbeli tagság fon­­tos-e vagy sem, kisebb hánya­duknak pedig nincs véleménye ebben a kérdésben. Azt, hogy hazánk EU-csatla­kozása a társadalom számára egy jelentőségteli, lényeges ese­mény lenne, jól mutatja a vála­szolók átlagaként adódó 31-es fontossági mutató (amely egyéb­ként 1-es lenne, ha senki nem tartaná fontosnak a csatlakozást, és 5-ös ha mindenki annak tarta­ná). A vélemények leginkább az iskolázottság és az életkor sze­rint különböznek: minél képzet­tebb valaki, annál nagyobb je­lentőséget tulajdonít az európai integrációs folyamatnak és mi­nél idősebb, annál kisebbet. Ugyanakkor még a legkevésbé támogató csoportok - a legfel­jebb alapfokú képzettségűek, az idősek - körében is a közepest meghaladó értékeket, 3,2-et kaptunk, tehát még ők is inkább a csatlakozás oldalán állnak és nem a távolmaradásunkat szeret­nék. Az EU-csatlakozás várható időpontját az emberek többsége - 59 százaléka­­ a 2000-ig terje­dő időszakra teszi. A kérdezet­tek 13 százaléka az ezredfordu­lót követő öt évben, öt százaléka ezután várja az unióbeli tagsá­gunk megvalósulását. A NATO-hoz való csatlako­zásunkat a lakosság valamivel kisebb fontosságúnak tartja, mint az uniótagságot és egy ár­nyalattal későbbre is várják. A kérdezettek 38 százaléka pozití­van viszonyul ahhoz az elképze­léshez, hogy az Észak-atlanti Szövetség tagjai legyünk, míg 27 százalék véleménye negatív­nak mondható. Egynegyednyien közömbösek a csatlakozás meg­ítélésében, egytizednyien pedig nem alakítottak ki véleményt er­ről. Az adatokból képzett fontos­sági mutató a NATO esetében alacsonyabb, mint az EU-nál: 3,1. A katonai csatlakozás fon­tosságát illetően az iskolai vég­zettség szerint nincsenek mar­káns eltérések, a társadalom kü­lönböző képzettségű csoportjai lényegében azonos állásponton vannak. Az életkor viszont itt is differenciál: a fiatalok és az idősek az átlagosnál fontosabb­nak tartják a NATO-tagságot, a középkorúak viszont nem. A többség - 53 százalék - ez eset­ben is azt várja: a tagsági vi­szony az ezredfordulóig reali­zálódik, egy egytizednyien van­nak, akik szerint a 2000 utáni öt esztendőben. Az Európához való közele­dés lakosság által összeállított menetrendjében - ha a vélemé­nyek együttesét, mérlegét felál­lítjuk - végülis inkább az EU- csatlakozás tekinthető első ál­lomásnak, mint a NATO-tag­­ság. A véleményalkotók 54 százaléka ugyan egyformán fontosnak tartja mindkettőt, de jóval többen vannak azok (34 százalék), akik szerint az Euró­pai Unióhoz való csatlakozás lényegesebb, mint a NATO- tagság (12 százalék). a Kereskedő Kft. „FER" Kisáruház 2143 Kistarcsa, Szabadság út 14. Telefon: 06-28-370-452, 06-28-370-459 PINCE ! Rendkívüli akció az alsó szinten, amíg a készlet tart! Philips AE3625 digitális rádió 15 400,- 13 990,­Philips VP151 2 fejes videó 43 560,- 40 700,-1 Samsung 51 cm tv 59 900, - 50 200,­IGNISLADEL EL 40 felültöltős mosógép 5Q-26Q,- 46 900,­Hajdú keverőtárcsás mosógép 12 630,- 11 800,-1201 villanybojler -27­ 800,- 26 000,­­ 2001 villanyboljler 35 600, 34 400,­Nyár előtti hűtőszekrényvásár! Zanussi 163 hűtő 36 700,- 33 700,­Zanussi 203 hűtő 39 400,- 35 300,­Zanussi 243 hűtő 41 400,- 39 400,­Zanussi 264 hűtő (kombinált) 59 000, 54 600,-1 Zanussi 304 hűtő 65 400,- 62 400,­Zanussi 230 fagyasztószekrény 62 300,- 59 700,-1 Party grill szendvicssütő 2 930,­Villanyszerelési anyagok, világítástechnikai eszközök, háztartási elektromos kisgépek, üveg-porcelán áruk nagy választékban! ItCTIMT­a­viil­BAN­K­I DUNAFERR LUX tagos fürdőszoba-radiátorok MÁRKAKERESKEDÉSE várja kedves vásárlóit! OVENTROP és HERZ egycsöves és kétcsöves radiátorszelepek, egyéb szerelvények, szaniteráruk, gázkonvektorok, kazánok, cirkok, tűzhelyek. Az építkezéshez szükséges vasanyagok: zárt szelvények, betonacél hálók, betonacélok, csövek (horganyzott, fekete, szigetelt), idomacélok igen kedvező áron kaphatók! Nagyobb mennyiségű vásárlás esetén engedményt adunk! EMELET Rendkívüli árengedmény női tavaszi cipőkre, amíg a készlet tart! Kínálatunkból: női felcipők 2600,- ZéTér- 2236,-3-Vér- 1716,- 2070- 1656,­Nyári szandálok és cipők felnőtt- és gyermekméretekben folyamatosan érkeznek! | 18-23-as méretig bébi bioszandál 1950,- Ft-ért! Rövid ujjú pólók divatszínekben kaphatók. EGO pólók, szabadidőruhák mérsékelt árakon. Nyári női ruhák szezon előtt 40 százalékos engedménnyel kaphatók! Triumph és Felina fehérneműk széles kínálata. Kiváló minőségű Triumph egy- és kétrészes női fürdőruhák és férfifürdőnadrágok. Munkaruha megrendelésre is (kertésznadrág, 1 cipzáras kabátka 3960,­). OTP-hitelvásárlási lehetőség­ 30 százalék előlegbefizetéssel - radiátorokra és egyéb tartós fogyasztási cikkekre 18 havi részletre. Nyitva tartás: Földszint, emelet: H.-P.: 7.30-18.00, Szó.: 7.30-12.00 Pince: H.-P.: 9.00-18.00, Szó.: 7.30-12.00 20 kilométeres körzetben ingyenes házhoz szállítás!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék