Magyar Nemzet, 1996. december (59. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-04 / 283. szám

SZERDA, 1996. december 4. Kultúra A pécsi botanikus sikere A szlovák botanikai társaság idén egy pécsi professzort, a nyolcvannégy éves Uherkovich Gábort tüntette ki Holub-emlék­­éremmel, ami északi szomszé­dunknál az egyik legmagasabb tu­dományos elismerésnek számít. Ez a kitüntetés inkább erősíti, mint­sem cáfolja azokat a vélekedése­ket, hogy Uherkovich Gábor alga­kutató szakmai életútját sokkal na­gyobb elismerés övezi külföldön, mint idehaza. A Felvidéken, Dobsinán született Uherkovich Gábor 1912-ben. E vadregényes táj életre szólóan meghatározta tu­dományos érdeklődését. Főiskolai és egyetemi tanulmányait 1931 és 1937 között Szegeden végezte Gelei és Győrffy professzor neves algakutató iskolájának tanítványa­ként. Közben egy évig a prágai Károly Egyetem hallgatójaként a világhírű Pascher Intézetben is dolgozhatott. Oktatói és tudomá­nyos pályája a szegedi tudomány­­egyetemen indult, majd tíz éven át a pápai és a budapesti tanítóképző intézetben tanított. 1944-ben kor­szerűen berendezett Duna-kutató állomás várta Baján, mielőtt azon­ban megkezdhette volna a munkát, a szovjet offenzíva után a kutató­hely megsemmisült. Négy évvel később a frissen létrehozott Pécsi Tanárképző Főiskola növénytani tanszékére nevezték ki Uherkovich Gábort, aki ebben az időszakban kezdte el a scenedesmus zöldalga nemzetség intenzív kutatását. „Ellenforradalmi” tevékeny­sége miatt 1957-ben megfosztot­ták katedrájától, de akadémiai kutatóként folytathatta tudomá­nyos munkáját. Nemzetközi pub­likációkban megjelent kutatási eredményei alapján 1963-tól fo­lyamatosan kapta a meghívásokat finn, svéd, német, lengyel és hol­land egyetemekre. Tudományos eredményeinek hazai elismerése sokáig várat ma­gára. 1957-ben megírt kandidátu­si értekezését csak 1962-ben véd­­hette meg. Nagydoktori disszertá­ciója még ennél is tovább poroso­dott a tudományos minősítő­­bizottság valamelyik fiókjában: 1971-ben nyújtotta be, de megvé­désére csak 1990-ben (!) adott le­hetőséget a magyar tudományos testület. Kései kárpótlásként a Janus Pannonius Tudományegye­tem 1991-ben címzetes egyetemi tanárrá választotta. Uherkovich Gábor fontos ku­tatásokat végzett a Tiszán, a Du­nán, a Dráván és a Balatonban. Mint mondja, az algakutatás jelen­tősége abban áll, hogy e növényi mikroorganizmusok érzékeny mű­szerként reagálnak mindenfajta vízszennyezésre, ezért több tudo­mányág szakemberei sem hagy­hatják figyelmen kívül az algoló­­gusok jelzéseit. A Holub-emlékérem odaítélé­sével a szlovák botanikusok nem utolsósorban annak az áldozatos munkának hódoltak, amelyet a szlovákul és németül anyanyelvi szinten beszélő Uherkovich pro­fesszor a kelet-közép-európai tu­dósok jobb együttműködéséért fej­tett ki élete során. (h­j.) -------­-------, t­enosto Mm tsto&ro S kEm uytt a Mta PmposMa Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37. Telefon: 131-2329 Egy hely, ahol az egész családnak megvásárolhatja a karácsonyi könyvajándékot! A Helikon Kiadó teljes választéka Igényes szépirodalom Ifjúsági és gyermekkönyvek Társadalom- és természettudomány Számítástechnika, CD-ROM Idegen nyelvű könyvek Folyóiratok - Kávézó Egy új könyvesbolt Pesten, ahová Budáról is érdemes betérni... Decemberi hétvégéken meglepetésekkel várjuk a vásárlókat! Bronztól az aranyig karácsonyi vásár Budapest Sportcsarnok 1996. december 5—23-ig - A vásárt idén hatodik alkalommal rendezi meg a Népstadion és Intézményei. - Kivitelező SYMA SD Kft. - Napi nyitva tartási idő: vasárnap-csütörtök: 10.00-20.00-ig péntek-szombat: 10.00-22.00-ig - 400 pavilon mintegy­ 5000 nm-en. - Több ezer fajta árucikk (az afrikai népművészeti tárgyaktól a szobaszökőkútig). - Helyszínek: nagyterem, kisterem, galéria, 1996-ban először 2. emeleti galéria - Kiegészítő programok: • TS-Nagy­karácsony • rendszeres műsorok a nagytermi színpadon (hétköznap délutánonként, szombat-vasárnap délelőtt, délután • népszerű együttesek, szólisták, élsportolók, divatbemutatók stb. • a vásár teljes ideje alatt dartsversenyek • jegyelővételi és tombolavásárlási lehetőség a BS szilveszteri házibulijára - A látogatók száma megközelíti az egymilliót.­­ A vásár szervezői 1996-ban megpróbálják megszámolni az idelátogató közönség létszámát. A számlálási akciót összekötik a zuglói Aprófalva óvoda Guinness-rekordkísérletével, amelynek lényege: azonos címletű (1 Ft-os) pénzérmék gyűjtése. A bevé­telt az óvoda sportudvarának felépítésére fordítják. A szervezők a bedobott pénzérmék számából következtetnek a látogatók szá­mára.­­ A BS bejáratánál karácsonyfa-árusítás. Elkészült a Nemzeti Színház építési tervpályázata A pályaudvar egyelőre a helyén marad A Nemzeti Színház építését előkészítő bizottság megvitatta és elfogadta a csaknem ötventa­­gú szakértői gárda által készített tervpályázati kiírást, így decem­ber 16-tól az a pályázni szándé­kozók rendelkezésére áll, tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, amelyet Magyar Bálint miniszter és Fiala István, a színház kor­mánybiztosa tartott kedden dél­előtt a művelődési minisztérium­ban. A tervpályázat beadási ha­tárideje április 15., az eredmény­­hirdetés és a pályaművek díjazá­sa május végéig lezajlik. A terv­­pályázatra huszonötmillió forint áll rendelkezésre, a legmagasabb díj ötmillió forint. A tájékoztatón a résztvevők kézhez kapták a pályázat bíráló­­bizottságának névsorát. Tagjai: Fiala István, Aczél Gábor, Eltér István, Ferkai András, Hofer Mik­lós, Kapitány József, Karsay Ká­roly, Kovács Imre, Somogyi Bo­­tond, Sylvester Ádám és Roderick Ham (Nagy Britannia) építész, Helmuth Grosser (Németország) színházi szakértő, Kollár Lajos építőmérnök, Ölveczky Miklós (Norvégia) színháztechnikai terve­ző, valamint Szegő György dísz­lettervező-belsőépítész. Magyar Bálint elmondta, közadakozásból eddig 1,7 mil­­lárd forint gyűlt össze, de a számla továbbra is nyitott, így bárki gyarapíthatja a kincstár ál­tal kezelt összeget. Fiala János arról is szólt, hogy a szakértők megvizsgálták a Nemzeti Szín­ház számára kijelölt telket, ame­lyet a főváros a közgyűlés no­vember 28-i döntése értelmében térítésmentesen a magyar állam­nak ajándékoz, és alkalmasnak találták az építkezésre. A tervpályázati kiírásban a korábbiakhoz képest annyi válto­zás található, hogy a nagyterem és a stúdiószínház befogadó­­képességét az eredeti elképzelé­sekhez képest megnövelték. A nagyterem minimum hatszáz, a stúdió pedig kétszáz személyes lehet. Fiala Jánostól megtudtuk, az építkezés ideje alatt az Erzsébet téri buszpályaudvar egyelőre a helyén marad, de működése a színház megnyitása után már nem látszik lehetségesnek. Megállapodás ebben a kérdés­ben még nem született a kor­mánybiztosi iroda és a Volán között. (hanthy) Költők, írók, szerkesztők A téli könyvvásár a magyar könyvkiadók má­sodik számú megmérettetése: ha a cég egész évben takarékoskodik, a könyvhétre vagy decemberre biztosan előáll néhány újdonsággal, mert bízik az olvasó szokásaiban, abban, ha máskor nem is, e két ünnepi alkalommal biztosan vásárol. A Kortárs Kiadó hétfőn este az írószövetség klubjában muta­tott be hat kötetet. A legnagyobb szenzáció Petőfi Sándor Ibolyák című hat verset és két novellát tar­talmazó kéziratos füzetének közzététele, benne két korábban ismeretlen verssel és novellával. A Mé­száros Vince hagyatékában megtalált füzetet Sze­keres László gondozta, a kiadást Kecskemét váro­sa segítette (itt született a kézirat). Fábri Anna, a XIX. század kutatója, Mikszáth, Krúdy monográ­­fusa a magyar írónők történetét írta meg a két szá­zadforduló között (1795-1905). Nemcsak az iro­dalom, hanem a magyar művelődés egésze szem­pontjából fontos, hogy a művelt hölgyek miként hódítanak meg újabb és újabb területeket, s miként fogadja ezt a férfitársadalom. Ötvenegy életút fó­kuszba állításával Fábri Anna a még mindig rejté­lyes XIX. századról rajzol tanulságos és élvezetes képet A szép tiltott táj felé című könyvben. Alexa Károly 1970 és 1994 között született tanulmányait és esszéit tartalmazza az Élettől fogva című kötet, amelyben a közéleti szerepet vállaló irodalomtör­ténész-szerkesztő a régitől a kortárs irodalomig terjedő érdeklődéséről vall. Tárnok Zoltán Az ár­nyék című kisregénye gogoli értelemben vett rea­lista próza a kisemberről. Faludi Ádám két vers- és egy prózakötet után tette közzé Big Mek című nyelvi játékokban bővelkedő, mégsem igazán hu­moros regényét, amelynek története a hetvenes évek közepén játszódik Tatabányán. A Hungarovox Kiadó kedden délelőtt Csornai Zoltán A bitón című verseskötetét mutatta be. Csornai a reálszférából kirándul a költészet terepé­re, sikeres mérnök-közgazdászként írja a szeretet, a szerelem, a vágy, a hűség titkait firtató verseit. Az Osiris Kiadó igazgatójának, Gyurgyák János­nak Szerkesztők és szerzők kézikönyve című mun­kája a könyvkiadási rendszerváltás legfontosabb dokumentuma, mondta Bárt István, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének el­nöke azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Osiris Veres Pálné utcai boltjában tartottak. (osztovits) A magyar televíziózás terüle­ti újrafelosztása folyik napjaink­ban. A háttérben folyó egyezke­déseknek képernyőnkön is jól láthatók a jelei: akik nagyot sze­retnének kanyarítani a holnapi médiabirodalomból, mindent el­követnek, hogy jelen legyenek a műsordzsungelben, reggel, dél­ben, este, éjszaka. Szenes Andreával... A Székely Ferenc regnálása idején feltűnt, újsütetű média­személyiség, Szenes Andrea pél­dául, akinek korábban csak egy­­egy késő esti félórácska jutott, mostanában közéleti mélyinterjúi­val jelen van kora délután (Tv 2), és késő este is (Szív tv) a képer­nyőn, mintha csak gyakori szerep­léseivel kívánná tanúsítani, megta­nulta a szakmát. Tud végre mind­annyiunk nevében és mind­annyiunk helyett kérdezni, akkor is, ha Lezsák Sándor ül vele szem­közt, akkor is, ha Tamás Gáspár Miklós, és akkor is, ha Jitzak Shamir. Úgy tűnik azonban, e so­kak számára egyszerűnek tartott foglalkozás (beszélgess a kamerák előtt úgy, mintha egy lennél a sok ezer néző közül, kérdezzed meg, amire mindenki kíváncsi, csak a fölkészültséged, a tudásod legyen alaposabb azokénál, akiknek nem adatott meg, hogy ők maguk fag­gassák a bel- és külpolitika híres embereit!) megtanulhatatlan. A sors különös fintora, hogy olykor éppen azok küszködnek a legre­­ménytelenebbül a tájékoztatási tudnivalókkal, akiket személyes ambícióikon kívül seregnyi támo­gató nyom fölfelé. A kellemes külsejű Szenes Andreának barátja a fél világ, drukkere a médiahatalom jelen­­tősebbik része. Televíziós be­szélgetéseihez tucatnyi munka­társ hordja össze az információ­kat. (Valószínűleg a „stáb” hatá­rozza meg diskurzusainak a főbb vonulatait is.) A végeredmény mégis igen gyöngécske. Egy Ri­porter kerestetik első elődöntőjé­re se volna elegendő. A széles mosolyú ifjú hölgy mégis sorra­­rendre helyet kap a közszolgálati televízióban is, kereskedelmi sá­vokon is. Amatőr próbálkozásait profiknak kijáró, megkülönböz­tetett figyelem veszi körül, Sze­nes Andreával tele az életünk. Meg a hócipőnk, ha Lezsákot épp akkor szakítja félbe, amikor érdekes vallomások felé tart az MDF elnöke; ha Shamimak (aki­vel már izraeli egyetemistaként is jó ismeretségbe keveredett Szenes Andrea) minden egyes mondatát készpénznek veszi, az öregúr gyöngülő memóriáját és a nézőknek Izrael Állam történel­mével kapcsolatos hiányos (vagy éppen a kérdezőnél is pontosabb) ismereteit figyelmen kívül hagy­ja; ha Tamás Gáspár Miklóst nyomatékosan biztosítja róla, hogy feleletei a „híres” Szenes Andrea-i kérdésekre őszintén ér­deklik. A kádári időkben azt tar­tották, nem lehet megbukni a Magyar Televízióban, de a köz­életben, a művészeti életben sem. Ha valakinek fontos emberek a pártfogói, és nyilvánvaló a párt­hűsége, bármily ügyetlen vagy alkalmatlan is választott területén, ott marad az idők végezetéig. Ma már látni, a kádári világban meg­honosodott káderpolitika a rend­szerváltozás után is tovább él. Legfeljebb az arcok, a személyek változnak. A mechanizmus soha. Halálra ítélve, életre kényszerítve Sovány vigasz, hogy a miénknél jóval kifinomultabb médiavilágokban sem feltétle­nül nyerő a profizmus. Külön­ben hogyan készülhetne tőlünk nyugatra is oly sok vacak pro­dukció éppen a legfontosabb té­mákban? Korunk réme, az AIDS olyan fenyegetettség az emberiség szá­mára, hogy már világnapot is ren­deltek a „tiszteletére”. A világ­napok, mint tudjuk, kampányok­kal járnak, ünnepi beszédekkel, konferenciákkal, hatásos filmbe­mutatókkal. Hátha tanul valamit belőlük a világ. (A nagy múltú világnapok azonban - a környe­zetvédelem, a takarékosság napja - híven tanúsítják, nem tanulunk mi semmiből. Ha sokkolnak ben­nünket, az talán megmozgatja az agyunkat.) December 1-jén, az AIDS világnapján a televízió is kötelességének érezte, hogy tuda­tosítsa nézőiben, mit jelenthet ez az új vírus az emberiség jövője szempontjából. A kilátástalansá­­got. Ennek bizonyítására egy 1993-as, hosszú, rosszul szerkesz­tett és rendezett, rosszul is elját­szott amerikai filmet sugároztak (És a zenekar tovább játszik), majd pedig a film hatását egy ugyancsak hosszú stúdióműsorral egészítették ki. Akiből nem ölte ki teljesen a humort a televízió, a 136 perces amerikai film felénél vicceket kezdett faragni a rettene­tes betegség rovására. Vagy át­kapcsolt egy könnyű operettre, esetleg a Duna televízióban futó, kitűnő angol játékfilmre. A profi amerikai filmesek ugyanis elap­rózták, majd elkenték az AIDS- veszedelem drámáját. Majdnem valóságot adtak a valóság helyett. Az AIDS igazi poklát egy amatőr filmfelvételekből összeállított svéd dokumentumműsor szállí­totta, sajnos nézhetetlen adásidő­ben, szombat éjszaka a Tv 2-n. Egy koraszülött kisfiú története a Halálra ítélve, életre kényszerít­ve. A szülők által felvett képeken követhettük nyomon a rettenetes vírussal egy vérátömlesztés során megfertőzött kicsi élet szörnyű sorvadását. Körülötte egy kétség­­beesett család, egy gyógyításra alkalmatlan, amúgy fejlett egész­ségügyi rendszer meg a világ, amely nem tudja feldolgozni, mi­vel jár, ha fertőző személy él kör­nyezetében. Ha van ma hatásos propaganda az AIDS ellen, és a józan egészségvédelem érdeké­ben, az a néhány filmtekercs az, amit Svédországban egy boldog­talan édesanya és édesapa forga­tott gyermekéről. Ezt kellett vol­na vasárnap este főműsorként ve­títeni, nem az amerikai nagyfil­met, hogy megtudja végre a ma­gyar társadalom is, mit jelent a négy rettenetes betű: AIDS. Lőcsei Gabriella A TÉVÉ MŰSORÁRÓL Profik és amatőrök VÍZKő? cms. KÖRNYEZETfrRRRT MÁGNESES VÍZKEZELŐ HOTCM­I KFT. 1029 DUDAPEST, TUJAFfl U. 3. Magyar Nemzet 9 Zenei parlament összehívását kezdeményezik Magyar Muzsikus Fórum né­ven működik tovább a Magyar Zenei Kamara, mely a hatályos polgári törvénykönyv jogi szabá­lyozása miatt kénytelen volt ne­vet változtatni. A fórum a leg­utóbbi közgyűlésén megerősítette tisztségükben eddigi vezetőit. A szervezet elnöke továbbra is Tóthpál József, a Nemzeti Filhar­mónia igazgatója, alelnöke pedig Szőnyi Erzsébet zeneszerző és Devich János gordonkaművész. A Magyar Muzsikus Fórum a kö­zelgő Kodály-emlékév tavaszán zenei parlament összehívását kezdeményezi­­ a társszerveze­tekkel együttműködésben - a ha­zai zenei élet időszerű és feszítő gondjainak megvitatására. (d. m.)

Next