Magyar Nemzet, 1999. május (62. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-25 / 119. szám

16 MagyarNemzeí 1999. május 25., kedd Olga Csellovával, Hitler kedvenc színésznőjével csak dicsekedett a Lubjanka Az orosz Mata Hari, avagy Berija trükkje A győzelem napján, az oroszok eme leg­őszintébb ünnepén a moszkvai sajtóban egymást érték a háborús visszaemlékezé­sek, így a Stirlitzről s másokról szóló valós és álkémtörténetek is. Köztük egy gyönyö­rű asszonyé, Olga Csehováé, a Harmadik Birodalom sztárszínésznőjéé, Hitler egyik kedvencéé, akinek sorsa után máig élénken érdeklődnek a kutatók. Köztük Mihail An­­tonov is, aki a második világháború után a német sajtóban árulóvá, „orosz Mata Marivá" kikiáltott sztárról beszélgetések alapján kiderítette, hogy valójában a Lubjanka ármánykodása miatt kellett pá­riaként leélnie élete felét választott hazá­jában. Olga Csehova a világhírű író, Anton Csehov feleségének unokahúga, s e híres nevet Mihail Csehov színésszel kötött rö­vid házasságából vitte magával kislányá­val együtt 1921-ben Németországba. Az akkor 24 éves, energikus, becsvágyó Olga külföldön akarta kipróbálni magát, s a ke­leti titokzatosságot árasztó szépségre ha­mar felfigyeltek a német filmesek. Berlin­be érkezése után alig két évvel már meg is kezdődött szédületes karrierje. Több mint száz filmben szerepelt, s a Gyönyörű or­chideák, az Álarcosbál vagy a Veszélyes tavasz, akárcsak főszereplőjük hamar Hit­ler kedvencei lettek. Éva Braun, a Führer ágyasa is lelkesedett értük, s Olga barátnő­je lett, aki ezután természetesen mindenna­pos vendége volt a legmagasabb szintű fo­gadásoknak. Senki sem gyanakodott Mata Hari történetének megismétlődésére, a né­meteket még a színésznő orosz származása sem zavarta. Egészen 1941. június 22-ig, a Szovjet­unió megtámadásáig. Az ennek tiszteletére rendezett fogadáson ugyanis a visszaemlé­kezések szerint Hitler vagy Goehbels fel­tette a kérdést a társaság kedvencének: „Ön az ország ismerőjeként mit gondol, valóban Moszkvában ünnepelhetjük a karácsonyt?” S ekkor Olga Csehova elkövette azt a hi­bát, hogy a Szovjetunió méreteire s Napó­leonra utalt. Ezzel kegyvesztett is lett, s tíz perc múlva már közölték is vele, hogy előállt a kocsija. A birodalom kedvencét ezután a fogadásokra nem nagyon hívták, s a forgatásokról is lassan kikopott. A háború befejezése után újabb csapás érte. Ujjal mutogattak rá, kerülték. Olga a kedvencből, barátból egyszerre ellenség lett. A lapok arról írtak, hogy szovjet kém volt, s érdemeiért egyenesen Sztálintól kapta meg a Lenin-rendet. Beszervezéséről azonban a legcsekélyebb bizonyítékot sem tudta felmutatni senki. Antonov ilyet a Lubjankán sem talált, s Lavrentyij Beri­­jának, az NKVD akkori vezetőjének fiával beszélgetve sem tűnt Olga Csehova igazi Mata Harinak. Az apja történetét kutató Szergo Berija azzal magyarázta a doku­mentumok hiányát, hogy apja nem akarta felfedni Olgát. Antonov számára azonban lassan tisz­tul a kép. Úgy véli, feltehetőleg azért nin­csenek ügyiratok, mert nem volt mit doku­mentálni, Olga legfeljebb csak a régi társa­sági beszélgetésekről számolhatott be. S ezekről be is számolt, derült ki egy elszó­lásból. Berlin bevétele után ugyanis az NKVD azonnal lecsapott az orosz szárma­zású színésznőre, akit már a Molotov szá­mára rendezett évekkel korábbi német fo­gadásokon is láthattak. Azonnal Moszkvá­ba szállították Olga Csehovát, s leíratták vele, amit tud. A Führerrel folytatott asztal melletti csevegések azonban már nem so­kat értek, ezért Olgát vissza is vitték vá­lasztott hazájába. Antonov szerint azonban Berijának mégis támadt egy ötlete a törté­neteket olvasva. A Lubjanka számára ugyanis még így utólag is jó reklámfogás­nak tűnt, presztízsét emelte, hogy a híres színésznőt egyfajta „orosz Mata Hariként” állítsa be, mondván, „lám-lám, nekünk még Hitler környezetében is volt embe­rünk”. S elkezdték a nyugati sajtóban ki­szivárogtatni a hírt. Olga Csehova pedig 1980-ig, haláláig hordta a „stratégiai mí­tosz”, a Lubjanka keresztjét, volt azonban belső ereje ahhoz, hogy ennek ellenére is talpra álljon. (stier) Az évszázad legsúlyosabb árvize Bajorországban Heves esőzések Nyugat-Európában Négyre emelkedett a halálos ál­dozatok száma pünkösdhétfőn Bajorországban, ahol az évszá­zad legsúlyosabb árvize ellen küzdenek a tartomány lakói - je­lentette az MTI. Továbbra is har­madfokú árvízkészültség van ér­vényben a Duna ingolstadti sza­kaszán, ahol a folyó 7,48 méteres szintje 1845 óta a legmagasabb. Neu-Ulmban hétfőre virradóra az egész belvárosban szünetelt az áramszolgáltatás, miután az ár el­öntötte a központ jelentős részét. A víz eddig már több millió már­kányi anyagi kárt okozott a vá­rosnak, 230 embert kellett ki­menteni lakóhelyéről, és egy kli­nika betegeit is más kórházakban kellett elhelyezni. A München melletti Fürstenfeldbruckban a tűzoltóság és a hadsereg emberei homokzsákokkal és szivattyúkkal próbálják meg feltartóztatni a Lech folyó egyre fenyegetőbb áradását. Nyugat-Európa-szerte több halálos áldozata volt a szombati heves esőzéseknek. Dél-Német­­országban több száz személyt ki kellett menekíteni házából a he­ves esőzések kiváltotta árvizek következtében. Az ország déli ré­szén - így Garmisch-Partenkir­­chenben is - rendkívüli állapotot hirdettek ki. Két idős férfi meg­fulladt, amikor a víz elárasztotta pincében rekedt. Több települést az esőzés következtében meg­áradt folyók elzártak a külvilág­tól -jelentette a Reuters. Ausztriában egy 63 éves asszony holttestére találtak egy megáradt patakban a svájci határ közelében fekvő Feldkirchtől nem messze. Az ÖAMTC, az osztrák autóklub szóvivője, Hel­mut Goldemund arról tájékoztat­ta az AFP-t, hogy javult a közle­kedési helyzet. Az Olaszország­ba tartó autósok számára azt ajánlotta, hogy München, illetve Salzburg felé vegyék az irányt. Innsbruckban, Tirol tartomány székhelyén négyzetméterenként 100 liter eső hullott. Ekkora csa­padékmennyiséget százévente mérnek. Jura svájci kanton Amsteg városában egy német turista éle­tét vesztette, a vele utazó asz­­szony pedig megsérült, amikor a heves esőzés kiváltotta földcsu­szamlás következtében egy szik­ladarab és iszaptömeg zúdult a vendégházra, amelyben meg­szálltak. A heves esőzések következ­tében több száz otthont öntött el a víz Romániában is. Az esőzések és a nyomukban fellépő áradások háziállatok tucatjait pusztították el, és a megművelt területeken is nagy károkat okoztak, közölte a román környezetvédelmi minisz­térium. * A Duna, a Rába és a Mura mentén összesen 172 kilométe­ren rendeltek el első , illetve má­sodfokú árvízkészültséget, közöl­te az Országos Vízügyi Főigaz­gatóság ügyeletese az MTI érdeklődésére. Mint mondta, a Dunán az árhullám lefelé vonul, ezért a szigetközi felső szakaszon már másodfokú az árvízkészült­ség. Budapestnél szintén erősen árad a Duna. Az előrejelzések szerint a fővárosnál néhány nap múlva a 650 centimétert is elér­heti a vízmagasság, ami a rak­partok szintjét már mintegy 20 centiméterrel meghaladó mérték. A Rába és a Mura áradásai miatt első fokú az árvízkészültség. * Árvíz sújt Peruban is. Az or­szág északi részén 250 ezer em­ber vált hajléktalanná, miután az özönvízszerű esőzések következ­tében kiöntött medréből az Ama­zonas és annak mellékfolyói, kö­zölte a legsúlyosabban érintett város, Iquitos polgármestere. A város egyes negyedeinek 90 szá­zaléka áll víz alatt, a lakók innen a magasabb fekvésű kerületek­ben kerestek menedéket. Egyes becslések szerint egyedül Iqui­­tosban 80 ezren vesztették el ott­honukat. Tűzoltók segítenek az árvíz elleni harcban Ausztriában mti külföldi képszolgálat Csíksomlyói búcsú évszázados hagyományokkal Zarándokok Magyarországról is Legalább 150-200 ezer ember vett részt szombaton az évszáza­dos hagyományokkal rendelkező csíksomlyói búcsún, amelyre az utóbbi években nemcsak a kato­likus székelyek gyűltek össze, hanem Magyarországról is nagy számban érkeztek zarándokok, érdeklődők - jelentette az MTI. A zarándokok közül sokan gyalog jöttek, a Csíksomlyóba vezető utakon már az ünnepet megelőző napon is mindenütt templomi zászlók alatt menetelő csoportúkat lehetett látni. Volt csoport, amely Kolozsvártól tette meg gyalog a mintegy 250 kilo­métert, de gyalog érkeztek Bakó megyéből a moldvai csángók is, akiknek papjai odahaza nem en­gedik meg, hogy magyarul imádkozzanak. Az ünnepi szentmisét Jean- Claude Perissét érsek, a bukares­ti pápai nuncius mutatta be mint­egy gesztusként arra, hogy II. János Pál pápa két héttel koráb­ban romániai látogatása során csak Bukarestet kereste fel. Sok magyarországi politi­kus, közéleti személyiség is el­utazott Csíksomlyóba,és részt vett a búcsún és a szentmisén. Jelen volt többek között Csoóri Sándor költő, a Magyarok Vi­lágszövetségének elnöke és Dá­vid Ibolya igazságügy-minisz­ter, a Magyar Demokrata Fómm elnöke. Fedezd fel Franciaországot! Ma kezdi meg Párizsban fran­ciaországi útját az a több mint ezer magyar gyerek, harminc szakközépiskolai osztály diákjai, akik nyertek a Fedezd fel Fran­ciaországot című vetélkedőn, amelyet a francia nagykövetség kezdeményezésére, a Francia- Magyar Kezdeményezések tá­mogatásával rendezett meg az idén az Oktatási Minisztérium. Ez a vetélkedő párja a tavaly Franciaországban meghirdetett Fedezd fel Magyarországot című versengésnek (f. m.) A május 20-án megjelent közlemény helyesbítése Az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 1999.1. félév­ben kiírt pályázatára beérkezett pályamunkákat a közalapítvány kuratóriuma 1999. május 11-i ülésén értékelte. A kuratórium az alábbi 29 db pályázatot tartotta támogatásra érdemesnek: Sorszám Pályázó Pályázati ______________________________________________________________________díl(EFt) 004. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 008. Polgárőr Egyesület, Hévíz 200 011. Palotai Polgárőrség, Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 200 012. Bp. Főváros XIII. kér. Önkormányzat Közbiztonsági Bizottsága 300 013. Belső Józbefvárosi Polgárőr Egyesület 200 017. Salus Alapítvány 200 022. Avasi Polgárőr Egyesület 250 023. „Éberség” Polgárőr Egyesület 200 024. Debrecen Kertségi Polgárőr Szövetség Kiemelten Közhasznú Társaság 200 025. Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 300 036. Biztonságért Alapítvány, Miskolc 200 040. Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület „Polgárőrség”, Balatonberény 200 047. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Földesi Csoportja 200 048. ,A Sárrét Közbiztonságáért” Közalapítvány 200 052. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Közhasznú Egyesület, Eger 200 062. Kislőd Község Önkormányzata 110 064. Szederkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200 068. Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület 300 069. Polgárőr Szervezet, Fülöp 200 074. Gyarmati Polgárőr Egyesület 45 079. Pusztaszabolcsi Polgárőrség 200 082. „Zsákutca” Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet 295 098. Polgárőr Egyesület Kelebia 200 101. Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 200 102. Vocational Academy Szakközépiskola 200 110. Pismány Barátainak Egyesülete 200 115. Mórahalom Város Önkormányzata 200 117. „Profilaktika” Alapítvány 200 128. Nap Klub Egyesület 250 Összesen: 6050 Megjelent a REGI ELITE legújabb, májusi száma. 91 . . BENNE: ♦ Faradis Latin - egy párizsi mulató élete. ♦ Az egyik leghíresebb francia divatház történelme. ♦ Az évszázad nagy szerelmei. ♦ Riportok: Medgyessy Péterrel, Egerszegi Krisztinával,Lagzi Lajcsival. 4 Hálószobatitkok - Szepes Mária írása. Ezenkívül: receptek, lakberendezés, kozmetika, megújult társasági élet a RÉGI ELITE májusi számában. Kutatási és Fejlesztési fpj Pályázat Ejj Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet állami és államilag elismert felső- 1^9 oktatási intézmények oktatói és kutatói részére a 2000. évtől induló pályázati 1^3 ciklusra szóló, a költségvetési törvényben meghatározott kutatási előirányzatból |S1 finanszírozott kutatások és fejlesztések támogatására. A pályázat célja, hogy a felsőoktatási intézményekben végzett, kiemelkedő I tudományos eredményeket ígérő, konkrét célokat megfogalmazó kutatásokat és jt fejlesztéseket, valamint az új utakat kereső művészeti programokat támogassa, s I ily módon közvetve elősegítse a minőségi oktatást és tehetséggondozást. A pályázat céljára 2000-ben a Felsőoktatási Törvény 9/E. § alapján várhatóan jpj 750 millió Ft áll rendelkezésre. Támogatásban részesülhet minden olyan benyújtott pályázati program, amelynek ■ vezetője állami és államilag elismert felsőoktatási intézménynek a program fcgf időtartamára oktatói vagy kutatói státuszon teljes munkaidőben nfl foglalkoztatott, tudományos (PhD vagy azzal egyenértékű), illetve mester (DLA) fokozattal /vagy a Felsőoktatási törvény 123. § (8) bekezdésében ffijfttj! említett művészeti díjjal/ rendelkező alkalmazottja; ■ célkitűzéseit a pályázó részletesen ismerteti; ■ megvalósításához adottak a személyi feltételek, és a programban közre- I működőik) szakmai alkalmassága az adott szakmai tevékenységi területen el- RRE fogadott szempontok alapján megállapítható; ILjgl ■ befogadására és a pályázat általános feltételei szerinti kezelésére a téma­­vezető intézménye előzetesen kötelezettséget vállal; ■ teljesítéséhez adottak a szükséges tárgyi feltételek, vagy lehetőség nyílik azok M beszerzésére a pályázati, illetve a pályázathoz kapcsolódó támogatásból. A pályázati anyag beszerezhető az egyetemek és főiskolák tudományos ügyekért írj felelős szervezeti egységénél, az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Buda- Kg pest, Szalay u. 10-14.), a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában (1146 Budapest, 1 Ajtósi Dürer sor 19-21., V. em. 505., illetve letölthető: http://www.fpi.hu , I http://info.om.hu, httpyAvww.matav.hu/uzlet/fopi További információ: Felsőoktatási Pályázatok Irodája / FKFP Professzorok Háza 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 343-0163, 0343-0586, 343-0588, Fax: 343-0587 ftjjg|

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék