Magyar Nemzet, 1999. december (62. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-04 / 283. szám

a­­lamk­ Nem­zet Társadalom 1999. december 4., szombat A Tárki legfrissebb jelentése szerint a lakosságnak még több mint fele a szükségleti fogyasztás szintjén él Tovább nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek Az elmúlt két évben újra megindult dinamikus gazdasági nö­vekedés viszonylag jelentős reáljövedelem-emelkedéssel járt együtt, de ennek - egyelőre - a legmagasabb státusú társadal­mi csoportok a fő haszonélvezői. A magyar társadalomban 1998-99-ben tovább nőttek a jövedelemegyenlőtlenségek, ugyanakkor a szegények aránya nem változott, a szegénység „mélysége” pedig némileg enyhült. Ez derül ki a Tárki Társa­dalomkutatási Intézet Rt. Monitor 1999 jelentéséből, amely­nek szakmai vitája a jövő év elején várható, s a tanulmánykö­tetet azt követően publikálják. A Tárki mostani jelentése abba a kutatássorozatba illeszkedik, amely a magyar háztartás­­panel korábbi évenkénti nyomon követő vizsgálatát folytatja, de most már mindig változó két-kétezer háztartás jövedelmi, munkaerő-piaci helyzetét, gazdálkodási, fogyasztási szokásait, attitűdjeit, a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyét és mobili­tását vizsgálja és elemzi. A legfrissebb vizsgálat adatfelvétele ez év április-májusban történt, tehát a jelentés adatai az 1998. április és 1999. március közötti társadalmi állapotokat, folyamatokat, változásokat tükrözik és értelmezik. A Monitor 1999 szerzői kötete alapján alábbi összeállításunkban közre­adjuk a társadalomszerkezetre-rétegződésre és a fogyasztási szokásokra vonatkozó legfontosabb megállapításokat. A Tárki Monitor kötetének a jö­vedelmeket és a fogyasztási cso­portokat vizsgáló fejezetében a szerzők - Fábián Zoltán, Kolosi Tamás és Róbert Péter - az anyagi és kulturális fogyasztás, valamint a lakásvagyon szem­pontjából különítik el a magyar társadalom fő csoportjait. A cse­kély létszámú - a népesség egy­két százalékát kitevő - 1. sz. cso­port kimagasló anyagi és kultu­rális fogyasztási pozíciója alap­ján egyértelműen elit helyzetű, és elkülönül a nyolc-kilenc szá­zalékra tehető jómódú 2. sz. cso­porttól. Az előnyös helyzetű két csoport aránya a 16 éven felüli népességben tíz százalék. A 3. és 4. sz. csoportok az átlag körül, illetve valamivel az átlag felett helyezkednek el. E két csoport képezi a fogyasztási középréte­geket. Együttesen az egyének kb. harmada (31 százalék) tarto­zik a középrétegekbe. A két cso­port leginkább az anyagi és a kulturális fogyasztás tekinteté­ben tér el egymástól. A 3. sz. csoport (14 százalék) az anyagi fogyasztási javak felhalmozásá­val tűnik ki, míg a 4. csoport (17 százalék) kiemelkedő kulturális fogyasztásával. Mivel ez utóbbit főképpen a szabadidő felhaszná­lásán keresztül mérték, szabad­idő-orientált középnek nevezik. Az ötödik csoport lakásstátu­sa átlag feletti, még az említett középrétegekénél is magasabb. E csoport anyagi és kulturális fo­gyasztása azonban az átlagtól el­marad. A szociológiában és a szociálpszichológiában a vi­szonylagos hátrányos helyzetet, illetve annak érzetét a latin ere­detű depriváció fogalmával jelö­lik. Az ötödik klasztercsoportot, mely arányában 28 százalékot tesz ki, jó lakású­ deprivált cso­portnak nevezik a szerzők, mert ez a csoport a lakást kivéve az átlaghoz viszonyítva „megfosz­tott” (deprivált) az anyagi és kul­turális javak fogyasztásától. Más szempontból ez a csoport már „megkapaszkodott” a fogyasztá­si létrán, hiszen az egyik legalap­vetőbb szükségletét képes átlag feletti szinten kielégíteni. A fo­gyasztási hierarchia alján a mindhárom vizsgált szempont­ból legkedvezőtlenebb helyzetű csoport helyezkedik el. Ez a tár­sadalom alsó harmadát (31 szá­zalék) kitevő csoport a fogyasz­tási szempontból deprivált­ sze­gények csoportja. A két deprivált csoport között és a csoportokon belül jelentős különbségek van­nak, továbbá a depriváció nem azonos az abszolút értelemben vett szegénységgel. A legalsó csoport tíz százaléka olyan csa­ládok tagja, melyekre a háztar­tásfő szerint az jellemző, hogy „nélkülözések között élnek”, s további 31 százalék esetében pe­dig arról számoltak be, hogy „ h­ónapról hónapra anyagi gond­jaik vannak”. A társadalmi státus konven­cionális mutatóit tekintve a fo­gyasztási csoportok szerinti hie­rarchikus különbségek kisebbek, mint a fogyasztás szerinti hierar­chikus különbségek. Ezt a szer­zők a társadalmi integráció szempontjából kedvező jelként értékelik: a fogyasztási egyen­lőtlenségek hosszabb távon csökkenhetnek, ha a társadalmi egyenlőtlenségi rendszer egyéb meghatározói - oktatás, jövede­lemeloszlás, foglalkozási szer­kezet - nem betonozzák be a ki­alakult fogyasztási egyenlőtlen­ségeket. A felhalmozó és a sza­badidő-orientált közép társa­dalmi státusa gyakorlatilag azo­nos, és e középső csoportok tá­volsága az alsóbb kategóriáktól is kisebb. A deprivált­ szegények csoportjából tehát vezethet­nek mobilitási utak a középréte­gek felé. Nagyobb fokú hierar­chikus különbség a középső cso­portok és a fogyasztási hierar­chia csúcsa (jómódú, elit) között található. A fogyasztói csoportok meg­lehetősen konzisztensek az isko­lai végzettség, a foglalkozási presztízs és a személyes jövede­lem együttjárását tekintve. Az inkonzisztencia az elitre jellem­ző, amely kimagasló jövedelmét tekintve „túljutalmazott” hely­zetben van. Ez az eredmény egybevág azzal, amit korábban a jövedelmi dinamikával kapcso­latban megállapítottak: a gazda­sági növekedés következtében a legfelső csoportok jövedelmi pozíciója javult az átlagot meg­haladó mértékben. A fogyasztási jellegzetessé­gekről a kutatók megállapították, hogy átlagosan a személyek 44 százalékának a családjában hasz­nálnak személyes célra gépko­csit. A hierarchikus különbsége­ket a fogyasztási csoportok ki­alakítása során figyelembe vet­ték, tehát nem meglepő, hogy ez az arány a deprivált csoportok esetében átlag alatti, míg a kö­zéprétegek és a jobb módúak esetében átlag feletti. Cég tulaj­donában lévő személygépkocsit csak nagyon kevesek (két száza­lék) családjában használnak be­vallottan magáncélra. Ez az arány gyakorlatilag nulla a depriváltak esetében, viszont 30 százalék az elit esetében. Hűtőgép, automata mosógép, színes televízió és személyi szá­mítógép. Ezek a tartós fogyasz­tási cikkek minden elitbe tartozó személy háztartásában megtalál­hatók. A hűtőgép státusjelző sze­repe persze csekély, hiszen még a deprivált­ szegény személyek több mint kilenctizedének is van hűtőgépe a lakásban. Más fo­gyasztási cikkek marker jellege kézenfekvőbb: például az elitbe tartozó személyek száz százalé­kának van a lakásában személyi számítógép, míg a deprivált­ sze­gények körében ez az arány csu­pán egy százalék. A legfelső stá­tuscsoport 82 százaléka számára a számítógépes világhálózat, az internet otthon is elérhető. Az otthoni internet lényegesen ki­sebb arányokban a jómódúak és a felhalmozó közép háztartásai­ban található még meg, alacso­nyabb fogyasztási csoportokban gyakorlatilag nem fordult elő. Az igazán luxuscikknek számító fogyasztási javakról (például há­zimozi, vitorlás hajó) a Monitor­kérdőív nem tartalmazott kérdé­seket. Elterjedtsége alapján csak a mosogatógép és a légkondicio­náló berendezés számít annak: az előbbi 30 százalékos, az utób­bi pedig mindössze ötszázalékos arányban található meg a legfel­ső fogyasztási csoport tagjainak háztartásában. A fogyasztási csoportok tár­sadalmi-demográfiai profilját tömören az jellemzi, hogy a fia­talabbak, a gazdaságilag aktívak - mindenekelőtt a vállalkozók - és a nagyobb városban lakók helyzete általában kedvezőbb, mint az idősebbek, a nyugdíja­sok és más inaktív csoportok, valamint a vidéki kistelepülése­ken élők helyzete. Az elit és a jómódúak közel fele felsőfokú végzettségű, a deprivált­ szegé­nyek több mint kilenctizede nem rendelkezik érettségivel. Az elit több mint fele a fővárosban él, a deprivált­ szegények viszont a községekben koncentrálódnak. Fontossági sorrendben az iskolá­zottsági és települési egyenlőt­lenségeket az életkori, a jövedel­­g­es csoportok gazdasági ak­tivitás szerint (százalékban) mi és a gazdasági aktivitásbeli különbségek követik. A társadalmi identitást te­kintve a­ magyar népesség na­gyobb része vagy a munkásosz­­­ályba tartozik (38 százalék), vagy a középosztály valamelyik szegmensébe sorolja magát (52 százalék). Az embereknek csak nyolc százaléka sorolja magát az „alsó osztályba”, s mindössze két százaléka a felső középosz­tályba. A középosztályi identitás a hat fogyasztási csoport közül a harmadik-negyedikben tipikus­sá, a második (jómódú) csoport­ban pedig dominánssá válik. A legnagyobb arányban (86 száza­lék) a jómódúak körében sorol­ták magukat a középosztályba. Az elit tagjainak negyede a felső középosztállyal azonosul. „Az önök jelenlegi anyagi helyzete az ország lakosainak többségéhez képest...”­­ Az anyagi helyzet megítélése a fogyasztási csoportokban (százalékban) a magyar nemzet grafikái jómódú Alkalmazott 52% Egyéb inaktív Önálló vállalkozó 9% Nyugdíjas 10% Szabadidő-orientált középréteg Egyéb inaktív Alkalmazottig®—28% 53%----­Önálló vállalkozó 5% Szegény Alkalmazott­ 26% Nyugdíjas 0% Egyéb inaktív 26% Önálló vállalkozó 2% | TÁRKI­­ Nyugdíjas 46% Tóth István György közgazdász-szocio­lógust, aki Szívós Péterrel együtt szer­kesztette a Tárki Monitor 1999 tanul­mánykötetét, megkérdeztük: - Történt-e lényeges változás az el­múlt évben a jövedelmek, a munkaerő­­piac és a társadalmi rétegek egymáshoz viszonyított helyzetében? -Adataink szerint az 1998 és 1999 márciusa közötti időszakban a jelentős gazdasági növekedés nem hozott nagy változást a munkaerőpiacon. A foglal­koztatottság a rendszerváltozást és a gazdasági válságot kísérő jelentős csök­kenés után a kilencvenes évek közepé­től többé-kevésbé stabilizálódott, és az egyes gazdasági aktivitási kategóriák te­kintetében az utóbbi két évben a statisz­tikai hibahatáron belüli mozgásokat ész­leltünk. A magánszektor aránya nem nőtt tovább, ellenben az állami szektor­ban való foglalkoztatottság némileg emelkedett. Másfelől a gazdasági növe­kedés magával hozta a reáljövedelmek emelkedését. 1997 és 1999 márciusa között a fogyasztói árak 21-25 száza­lékkal emelkedtek, ugyanekkor ada­taink szerint a foglalkoztatottak nettó személyi jövedelme mintegy 27, a nyugdíjasoké 31 százalékkal nőtt. - Az országos átlagban kimutatott reáljövedelem-emelkedést személy sze­rint sokan nem érzékelik, ezért kétségbe vonják. Ténylegesen mely társadalmi csoportoknak javult, illetve romlott a jö­vedelmi pozíciója 1998-99-ben? - A jövedelmi decilisek (tizedek) elemzésével azt állapítottuk meg, hogy a háztartások alsó nyolctizedének mind­egyikében húsz százalék körüli az egy főre jutó jövedelem emelkedése, a ki­lencedik decilisben 25, a legfelsőben pedig 35 százalék az előző évhez képest az emelkedés. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés - korábbi előrejel­zésünknek megfelelően - először a leg­felső jövedelemcsoportokat érte el, ugyanakkor viszont - várakozásainkkal szemben - csak lassabban „szivárog le” a középső és alsó társadalmi rétegekhez. Vagyis a középső rétegek felzárkózása még várat magára. Az időben „elcsú­szó” jövedelempozíció-javulás követ­keztében az idén a legfelső és a legalsó lakossági decilis jövedelemegyenlőtlen­sége első alkalommal haladta meg a nyolcszoros mértéket. Ez a szorzó tíz éve még négy-ötszörös volt.­­ Ha figyelembe vesszük, hogy Ma­gyarországon meglehetősen nagy az ár­nyékgazdaság és az eltitkolt jövedelmek aránya, a jövedelmi különbségek még ennél is nagyobbak lehetnek, vagy nem?­­ Biztos, hogy azok az egyenlőtlen­ségek, amelyeket ki tudunk mutatni, ki­sebbek a valóságosnál. Különösen a legfelső és a legalsó jövedelmi csopor­tok közötti különbséget illetően. -A nagymértékűnek tartott jövede­lemeltitkolás miatt a fogyasztás megbíz­hatóbb mérce a társadalmi rétegződés vizsgálatához? - Nemcsak a jövedelmeket, de a fogyasztást is nehéz mérni. De kétség­telenül mi úgy gondoljuk, hogy az anyagi és kulturális fogyasztást, továb­bá a vagyoni eloszlást azért érdemes tudományos módszerekkel alaposan vizsgálni, mert ez a társadalmi rétegző­dés leginkább látható dimenziója. A szociológia és a statisztika tudományos szempontjai mellett az üzleti, piackuta­tási szempontok is indokolják ezt a megközelítést. A Monitor kötetünkben ezért külön tanulmány foglalkozik a fogyasztási státuscsoportok társadalmi térképének megrajzolásával, a fogyasz­tási jellegzetességeik és attitűdjeik fel­tárásával.­­ A jövedelmi és a fogyasztási ada­tok alapján vajon a szegények még sze­gényebbek, a gazdagok pedig még gaz­dagabbak lettek?­­ Az elmúlt egy évben a szegénység nagyon kis mértékben ugyan, de nőtt. Ha a szegénység kritériumának az át­lagjövedelem felénél alacsonyabb jöve­delmet tekintjük, akkor jelenleg a lakos­ság 13 százaléka körül van a szegények aránya. A szegénységi ráta a ’90-es évek közepéig emelkedett, 1997-től pe­dig csökkent, s az elmúlt egy évben ez lényegét tekintve nem változott. Ugyan­akkor a szegénység mélysége - vagyis hogy a szegények jövedelme hány szá­zalékkal marad el a szegénységi kü­szöbtől - az utóbbi két év alatt némileg enyhült. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a munkanélküliek, eltar­tottak, a gyesen-gyeden lévők, a köz­ségben, illetve Észak- és Kelet-Magya­­rországon élők, a fiatal háztartásfővel rendelkező háztartások, a kisgyerme­kek, a három- és többgyermekes csalá­dok, valamint a cigány etnikumhoz tar­tozók körében a legmagasabb a szegé­nyek aránya. Sajnálatos módon az elmúlt évben jelentősen nőtt a gyer­mekek, elsősorban a legfiatalabb élet­korba tartozó gyermekek szegénysége. - Vizsgálatuk szerint milyen módon és eszközökkel lehet előrejutni a társa­dalmi ranglétrán? - Olyan modellt készítettünk, ame­lyikben egyszerre vizsgáltuk az adottsá­gok, erőfeszítések, erőforrások és beál­lítottságok hatását az anyagi-jóléti stá­tus alakulására. Kiderült, hogy legna­gyobb mértékben az erőfeszítések szab­ják meg, ki hová kerül a társadalmi hie­rarchiában. Ezen belül is első helyen az iskolai végzettség (tágabb értelemben a minőségi tudás), aztán a munkaerő­piaci státus és az idegennyelv-ismeret a legfontosabb. Nagyon fontos az erőfor­rások szerepe is, ezen belül a társas kap­csolatháló nagysága és intenzitása, és az anómia, elidegenedés, megléte vagy nemléte. Modellünk eredményei szerint a szegénységbe kerülés legnagyobb mértékben az etnikai hovatartozás és az inaktív munkaerő-piaci státus függvé­nye, és a nagyobb gyerekszám is növeli a szegénységi kockázatot. Ezzel szem­ben alaposan megnöveli a legfelső ré­tegbe kerülés esélyét, ha valakinek ma­gas iskolai végzettsége van és beszél idegen nyelveket, továbbá középkorú, tájékozott, fizikailag és lelkileg egészsé­ges, és a takarékosságot a hedonizmus­­sal, a befektetést a vagyonfeléléssel szemben előnyben részesíti. Faggyas Sándor Hogyan lehet előrejutni a ranglétrán? Szegények és gazdagok Érettséginél kevesebb Érettségi Felsőfokú Összesen “Elit ' 21 34 45 fő0 Jómódú T9-------------36 44------------0­50----­Felhalmozó-közép 44 40 T7 TDD Szabadidő-orientált 43 44 T3 IDD Jó lakású-deprivált TI 19 4 100 Deprivált-szegény 92 7 1 IDD Átlag 65 24 11 100 A fogyasztási csoportok iskolai végzettség szerinti összetétele, százalékban

Next