Magyar Nemzet, 2000. február (63. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-07 / 31. szám

Kormányvizsgálatot ígérnek a külföldet, felbujtók Klima ellen Csituló csatazaj Bécs utcáin BÉCS - Jörg Haider, a szabad­ságpárt vezetője azzal vádolta az Európai Unió elnöki tisztét betöl­tő Portugáliát, hogy az osztráko­kat sújtó szankciók esetében nem járt el törvényesen. Haider sze­rint Lisszabon nem konzultált előzőleg az EU-tagállamokkal az osztrákokkal szembeni intézke­désekről, és erről a tagállamok nem együttesen döntöttek. A va­sárnapi Pressestunde (Világóra) című tévéműsorban azt is a por­tugálok szemére vetette, hogy nem konzultáltak Ausztriával, nem tájékozódtak az új kormány szándékait illetően, hanem mind­ezek figyelembevétele nélkül be­vezették a szankciókat Ausztria ellen. Haider annak a véleményé­nek is hangot adott, hogy a jelen­legi intézkedések politikai jelle­gűek, és nem fogják érinteni hosz­­szú távon Ausztria gazdaságát. Az FPÖ vezetője elmondta továbbá, hogy pártja semmilyen olyan intézkedést nem tervezett az Európai Unióval szemben, amely a közösség politikáját megzavarhatta volna. Nem fe­nyegetőzött blokáddal, nem he­lyezett kilátásba vétót Brüsszel­lel szemben, és ezért fokozottan indokolatlannak tartja mindazt, ami Ausztria körül történik. Mindemellett Jörg Haider ki­tért Viktor Klimával való koráb­bi megbeszéléseire is. A szabad­ságpárti vezető véleménye sze­rint Viktor Klima, az SPÖ veze­tője arra kérte őt, hogy pártja, a szabadságpárt egy éven keresztül támogassa a szociáldemokrata kisebbségi kormányzást. Ebben az esetben Klima nemzetközi kapcsolatait kihasználva elérte volna, hogy a szabadságpárt a nemzetközi közvélemény szemé­ben szalonképessé váljon, hiszen erre a szociáldemokratáknak megvannak az összeköttetéseik, míg az Osztrák Néppártnak nin­csenek. Haider ezt a maga részé­ről visszautasította. A tiltakozások miatt a jelenle­gi kormány vizsgálatot kíván in­dítani arról, hogy valóban a jelen­legi osztrák szociáldemokrata el­lenzék és az államfő szervezte-e a nemzetközi tiltakozásokat. Hai­der személy szerint erről meg van győződve. Eközben folytatódtak az ut­cai tüntetések a városközpont­ban, és időről időre összetűzések­re került sor a hét végén a rendőr­ség és a tüntetők között. Szom­batra virradó éjszaka a tiltakozá­sok igen heves összecsapásokká fajultak a rendőrökkel, akik víz­ágyúkat és könnygázgránátokat is bevetettek a tüntetők ellen, de mint rendőrségi források el­mondták, a vasárnapi tüntetések már békésen zajlottak, igaz, van­nak kisebb csoportok, amelyek újra és újra összetűzéseket pro­vokálnak. (Folytatás a 3. oldalon) Szombat éjjel még valóságos utcai harcok dúltak mti-fotó-epa *■ ± Középút Azáltal, hogy a Magyar Demokrata Fórum hét végi országos gyűlése hitet tett egy mérsékelt nemzeti közép létjogosultsága mellett, tudat alatt a tíz esztendeje sikert hozó választási szlogenre, a „nyugodt erőre” utalt vissza. Mostanság, amikor Antall József történelmi szerepét, rendszerváltoztató kvalitásait egykori dühödt ellenfelei is elismerik, ez a két politikai érték - a nyugalomra, békés gyarapodásra vágyó választók által kölcsönzött erő, illetve az e támogatottságból fakadó mértéktartás - újfent a legkívána­tosabb portékák közé került a hazai parlamentarizmus piacán, így a frappáns üzenet nemcsak egy szívósan küzdő, lassan erőre kapó párt eltökéltségéről, hanem a közhangulat pontos érzékeléséről is tanúskodik. A „mérsékelt nemzeti középerő” önmeghatározás mindhárom tagjának lényeges funkciója van, ám a mostani professzionista MDF gyengéiről is árulkodik az egy évtizeddel korábbi tömeg­párthoz viszonyítva. A legszembetűnőbb különbség Antall József hiánya. Hozzá, de akár Orbán Viktorhoz mérhető formátumú ve­zetője pillanatnyilag nincs a Fórumnak. Dávid Ibolya azonban koalíciós miniszterként maximálisan kiaknázza a lehetőségeket, hogy megcsillogtassa pragmatikus politikusi képességeit. Az ebből eredő egyszerűség pártelnökként integráló személyiséggé, a „békejobb” címkével illetett laza pártszövetség összekovácso­­lójává is tehette. Az MDF tehát ott tart, mint egy ciklussal előbb, csak időközben a kisgazdák magukhoz szippantották a „nemzeti”, a Fidesz pedig a jobbközép” értékeket, így a definícióban felér­tékelődik a „mérsékelt” jelző. Az MDF politikai túlélése érdekében létszükséglet az önálló (a Fidesztől és az FKGP-től különböző) arculat. Az MDNP-fiaskó után viszont kétséges, mennyire hatékony ezt mérsékelt középerő­ként sugalmazni. A nemzeti „arany középút” megtalálása min­denesetre épp olyan fontos a magyar demokrácia számára, mint a diktatórikus örökségtől megszabaduló balközép megjelenése. A rendszerváltozás lezárult - a tisztulás nem várathat sokáig magára. Csontos János Praxisjog és orvosi megélhetés 6. oldal A közoktatás vagyonvesztése 7. oldal Ára: 59 Ft •Magmat ^ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR LXIII. -------------|. ----------­_ Pf. 35 Csőd szélén a diósgyőri futball 12. oldal Mellékletünk: Telecomputer LXIII. 31., 2000. február 7., hétfő ,Az osztrák fejlemények lassíthatják a bővítést" Európai néppárti vita Schüsselékről MADRID - Az az európai jövő­kép, amelyről két napon át ta­nácskoztak a kontinens jobbkö­zép pártjainak vezetői, teljesen elfogadható a Fidesz, a Magyar Köztársaság és annak polgári kormánya számára - szögezte le Orbán Viktor a spanyol főváros­ban tartott sajtóértekezletén. A miniszterelnök népes küldöttség, benne Kövér László nemzetbiz­tonsági miniszter, a Fidesz új el­nöke, valamint Szemerkényi Ré­ka és Németh Zsolt államtitkárok kíséretében szombaton kapcso­lódott be a madridi konferencia munkájába. A magyar kormány­fő előadásában az információs társadalom kihívásairól beszélt, s hangsúllyal szólt arról, hogy sem a nemzeti, sem az európai hagyományos értékrenddel nem kerülhet szembe a technológiai fejlődés. (Folytatás a 3. oldalon) A Fidesz a szociális támogatási rendszer kiszélesítését tervezi kedvezményes hitelek használt lakásokra is? • A Fidesz azt ígéri, hogy a most bevezetendő és minden korábbinál jelentősebb anyagi segítségnyújtást jelentő álla­mi lakástámogatási rendszer mellett újabbak kidolgozása várható a közeljövőben. (Munkatársunktól) Ha a nemzet­­gazdaság általános helyzete le­hetővé teszi és a megtérülési szá­mítások is alátámasztják a kö­zéptávú elképzeléseket, a­kkor még szélesebb körben nyílik majd lehetőség arra, hogy a ren­delkezésre álló önerő mellett az önkormányzatok és a központi költségvetés is hozzátegye a ma­ga részét a fiatalok, az idősebbek és a nyugdíjasok lakásgondjai­nak megnyugtató megoldásához - tudtuk meg Mátrai Mártától. A Fidesz parlamenti frakciótitkára szerint a terveket alátámasztó fontosabb számítások még nem készültek el, de annyi bizonyos: a belátható jövőben szeretnék ki­terjeszteni a szociálpolitikai tá­mogatások körét a használt laká­sok megvásárlásának támogatá­sára is; ezt nemcsak a társadalmi igazságosság, de a lakáspiaci mobilitás elősegítése is diktálná. Bár a részletes elképzeléseket még nem öntötték végleges for­mába, ám az biztos, hogy a szo­ciális lakásépítés és a panella­kás-felújítás terén is előkészítés alatt állnak programok. A Fideszben a mostani lakás­­támogatási szisztémához hason­lóan nyolc százalék körüli kama­tozású hitellehetőség folyósítá­sán gondolkodnak azok számára, akik szeretnének továbblépni a panellakásokból a magasabb komfortot jelentő társasházas vagy családi házas megoldás irá­nyába. (Folytatás a 4. oldalon) ­ Megtorpantak a kísérletek Lassan terjed a részmunka (Munkatársunktól) A részmun­kaidős foglalkoztatás az új típu­sú munkavállalási formák kor­mányzati ösztönzése ellenére sem nyert teret Magyarországon. A Szociális és Családügyi Mi­nisztérium adatai szerint míg az Európai Unió tagországaiban a csökkentett munkaidőben fog­lalkoztatottak aránya meghalad­ja a tizenhat százalékot, addig hazánkban ez a mérték - a nyug­díjas munkavállalókkal együtt - mindössze öt százalék. (Folytatás a 9. oldalon) Autonóm politikai szervezet marad az MDF Cél a polgári erők összefogása • Az MDF XV. országos gyűlése szombaton megerősí­tette a párt elnökségének kezdeményezését, a „békejobb" politikáját. A tanácskozás hitet tett a polgári erők össze­fogása mellett, ugyanakkor minden kétséget eloszlatott, autonóm párt marad a Demokrata Fórum, nem lehet szó a Fidesszel való egyesülésről. Az országos gyűlés fel­szólalói elismeréssel szóltak a kabinet működéséről, kiemelték az MDF felelősségét a hosszú távú konzervatív kormányzásáért. A gyűlés két új taggal - Csapody Mik­lóssal és Viniczai Tiborral - egészítette ki az országos elnökséget. (Munkatársunktól) „A mai nap­pal lezárul a Magyar Demokrata Fórum 1998-ban kezdődött kor­szaka. Kezdetét vette az újabb szakasz, amely a legjobb erők be­vonását célozza meg. Ennek a je­gyében is kell terveznünk jövőn­ket, autonómiánk, mi több, önál­lóságunk folyamatos hirdetésé­vel és az ehhez párosuló cselek­véssel” - mondotta Dávid Ibolya pártelnök vitaindító felszólalásá­ban a párt országos gyűlésén. Ki­emelte: nem gondolja, hogy az MDF az egyetlen letéteményese a nemzet ügyének, illetve hogy csak a pártnak van mondanivaló­ja, azt azonban az MDF tudja: összefogni, integrálni kell. (Folytatás az 5. oldalon) Feltalálóolimpia lesz májusban Budapesten Több állami segítség kellene (Munkatársunktól) Májusban immáron második alkalommal­­rendezi meg a Magyar Feltalá­lók Egyesülete Budapesten a feltalálók olimpiáját. Eddig 168 hazai találmány nevezett be a versenyre. Vedres András főtitkár elégedett a jelentkezé­sek számával, ugyanakkor azt szeretné, ha az állam jobban tá­mogatná ezt­­az alkotótevé­kenységet. Az 1998-as rendezvény ta­pasztalatait felhasználva az idén immár második alkalommal ren­dezi meg a Magyar Feltalálók Egyesülete a feltalálók olimpiá­ját. Vedres András, az egyesület főtitkára lapunknak elmondta: hazánkból eddig 168-an nevez­tek be a versenyre, s várják az egyetemi és kutatószférából is a feltalálókat. (Folytatás a 4. oldalon) 9!!!!!! @­lllll 111 k­ t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék