Magyar Nemzet, 2000. október (63. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-27 / 252. szám

Elegendő pénz jut sztrádákra • Piszsay Gábor_________________ N­em hátráltatják pénzügyi problémák a megkezdett autópálya-beruházásokat, így az M3-as építését, a kijelölt nyomvo­nalon folyamatosan halad a munka - mondta el tegnap lapunknak Ba­konyi István, a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) kapcsolati igazgatója. Az autópálya-programot finanszí­rozó Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) abban az esetben utalja át az NA Rt.-nek az eddigi 15 milliárd fo­rinton felüli összeget, ha a bank megkapja a 32 milliárdos tőkeeme­lés második részét. Mint ismeretes, az ÁPV Rt. tőkeemelésként 18 mil­liárd forintot márciusban átutalt az MFB számlájára, a 14 milliárd fo­rint folyósítását pedig a kormány­­határozat szerint október 31-ig kel­lene megtennie. Elképzelhető azon­ban, hogy az ÁPV akkor kerít erre sort, amikor a parlament elfogadja a zárszámadási törvényt, ez novem­ber végén lesz. Az NA Rt.-nél úgy tájékoztatták lapunkat, hogy a pro­jektek finanszírozásához minden­képpen elegendő pénz áll rendelke­zésre november végéig. Az autópá­lyák építésének a tőkeemelésből származó pénzek mellett még két finanszírozási forrása lehet: a ma­gyar bankok által biztosított hitelek és a kötvények kibocsátásából szár­mazó bevételek. A sztrádaprogram megindítása előtt a pénzügyi kon­díciókról az MFB úgy foglalt állást, hogy az építkezések első három évében 270 milliárd forintra lesz szükség, amit biztosítani tudnak. Bakonyi István elmondta, hogy október 25-ig százötven alvállalko­zói szerződést kötött a konzorcium. Orosz-magyar vegyipari kiszorítósdi Folytatás az 1. oldalról­­ Az orosz-magyar vegyipari láncban kulcsszerepet játszik az ukrán kalusi Oriana vállalat, amely csőrendszer­rel kapcsolódik a TVK-hoz, s a TVK által pedig a BC-hez. A TVK zömmel ipari benzint és gázolajat vásárol, amelyből etilént gyárt, amelyet a BC-nek értékesít. A Sibur látványos térnyerését némiképpen árnyalja az a tény, hogy a napokban orosz rivá­lisa, a Lukoil nyerte meg az Orianara kiírt tendert, így a Sibur nem kap­csolódhat közvetlenül sem a TVK- hoz, sem a BC-hez, csak a Lukoilon keresztül. (A Lukoil egyébként teg­nap már felvette a kapcsolatot a BC- vel egy esetleges együttműködés tárgyában.) Erre a felvetésre a Mikhail Sobolev, a Sibur alelnöke közölte: három hete megállapodtak a Lukoillal, hogy a Sibur polipropi­lént és etilént szállít a Lukoilnak. Sobolev ugyanakkor azt is felvetet­te: Kalusnak és Kazincbarcikának 1* 1 tQiif'trifc't • v­ • ' CitM .1 pár év múlva legalább egymillió tonnára nő az alapanyagigénye, amelyet a Mal nem tud kielégíteni, így mindkét vállalat a Sibur biztosí­totta alapanyag felvásárlására kény­szerül. Úgy gondolja Sobolov, hogy a Sibur a BC november végi közgyű­lésén képes lesz meggyőzni a tulaj­donosok többségét a Sibur-BC együttműködés előnyeiről. A BC-nek jól jön az alternatív beszállító és stratégiai befektető megjelenése - jelentette ki tegnap Kovács F. László, a BC elnök-vezér­igazgatója. A Móltól - amióta a BC eladta a Mol számára TVK-részvé­­nyeinek egy részét - ugyan már nem felárért vásárol alapanyagot a BC, de nem is kapja meg azokat a kedvezményeket, amelyek Európá­ban egy nagyfogyasztónak kijárnak. Az alternatív szolgáltató megjelené­sével viszont árversenyre kénysze­rül a Mal - indokolta az orosz­magyar beszállítói verseny kialaku­lásának előnyét. A Sibur megjelené­séről azt mondta: végre megszűnt a bizonytalan helyzet, amelyet a kétes hírű Milford okozott a BC-nek. Megdet Rahimkulov egyébként tegnap kitért arra is, hogy a Gazprom és a Mal partneri megálla­podásra törekednek a TVK irányí­tásában. A Gazprom ma kívánja nyilvánosságra hozni, hogy mekko­ra TVK-részesedéssel rendelkezik. A Magyar Nemzet úgy tudja: a Gazprom eddig 25 százaléknyi TVK-részvényt szerzett meg. KSH: európai uniós értékelés B Tóth Botond_________________ M­ellár Tamás, a KSH elnöke a tegnap záródó nemzetkö­zi statisztikai konferencia ismer­tetőjén elmondta, hogy a függet­len és érdekmentes adatközlés mi­att van szükség arra, hogy a Pénz­ügyminisztériumtól (PM) a KSH- hoz kerüljön az államháztartási kimutatások összeállítása. Az ál­lamháztartás adatait alapul vevő uniós feltételek teljesítése ugyanis a Pénzügyminisztériumnak fon­tos szempont l­esz, ezért speciális érdekek merülhetnek fel az adatok összeállításakor - derült ki az el­nök érveléséből. Yves Franchet, az EU statiszti­kai hivatalának (Eurostat) főigaz­gatója elmondta, a magyar állam­­háztartási adatok fő problémája az összehasonlíthatóság hiánya. Elmondása szerint felkérték a magyar PM-et, hogy az unió számlarendszerének megfelelően tegyék közzé a költségvetési és az államháztartási statisztikát, az EU módszereihez azonban a PM még nincs hozzászokva - fogal­mazott a főigazgató. Kiemelte: igyekeztek elkerülni, hogy az euróhoz csatlakozás feltételeinek az egyes országok a statisztikai adatok „kreatív” alakításával próbáljanak megfelelni, ezért szorgalmazzák most Magyaror­szágon is az EU-val összehason­lítható államháztartási kimutatá­sok készítését.■ A nemzetközi gyakorlat mind a statisztikai hivatalok, mind a kor­mányok államháztartási statiszti­kai tevékenységére mutat példát. Szenes Mónika, az Államadósság­kezelő Központ (ÁKK) főosztály­vezető-helyettese lapunknak meg­jegyezte: az államháztartás adós­ságának kimutatásával nincs szá­mottevő probléma. Az ÁKK által figyelt körből a helyi önkormány­zatok maradnak ki, ez jelentheti az egyedüli nehézséget az EU-kon­­form statisztikában. Az, hogy esetleg nem minden államháztar­tási alrendszernél szűrik ki az egy­más közti tartozásokat, szintén csak a helyi önkormányzatoknál jelenthet problémát. A központi költségvetésnél és az elkülönített alapoknál, ha van is ilyen, nem le­het szó jelentős összegekről - mondta Szenes Mónika. KÖZLEMÉNY A 2000. október 30-tól november 3-ig jegyzésre meghirdetett 2003/T7 jelű Kincstári Takarékkötvény jegyzési árfolyama: 99,50%, a lejáratkori elérhető éves hozama: 8,81%. Budapest, 2000. október 26. Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ állami Garanciával 11 2000. október 27., péntek Gazdaság Magyar Nemzet Rovatvezető: Schubauer Ferenc Tizenheten 4,7 milliárd dollárról ötéves a Világbankhoz küldött levél A Magyar Nemzet öt évvel ezelőtt közölte azt a nyílt levelet, amit a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Magyarországgal kapcsolatos elvárásaira reagálva írt tizenhét neves szakember a Világbank akkori elnökének. A levél kitér arra a 4,7 milliárd dolláros ál­lamadósság-növekedésre is, amely pusztán a keresztárfolya­mok alakulásából származott az 1994 májusa és 1995 ötödik hó­napja között. A nyílt levélre eddig nem érkezett válasz. A Barát Mihály z IMF levelében megfogalma­zott elvárások közül az egyik az volt, hogy csökkenjen a nettó adósságállomány a következő két költségvetési évben, és a fizetési mérleg hiánya ne haladja meg a kétmilliárd dollárt. A Magyar Nemzetben megje­lentetett levél szerint az adósság ér­zékelhető csökkenéséhez a válto­zásnak főként a jegybanknál kellett volna bekövetkeznie, hiszen az 1994 és 1995 májusa közötti idő­szakban csak a keresztárfolyamok változásának következtében 4,7 milliárd dollárral nőtt a bruttó adósságállomány. Ez az adósság­­növekedés az 1994. évi áru- és szol­gáltatásexport devizabevételének 44 százalékát teszi ki, így a kivitel intenzív fokozásával sem fedezhe­tő. A levél rámutat: a reálgazdaság sem az exportnövekményből, sem belföldi tevékenységéből nem lehet képes az ekkora mértékű adósság­­növekedés leállítására, annál in­kább alkalmas erre a Magyar Nem­zeti Bank. Teljesen érthető emiatt, hogy a levél írói kifogásolták az MNB ak­kor megjelent rendeletét, mely húsz évre titkosnak minősítette a hitel­es tartalékállomány szerkezetére, változásaira és döntéseire vonatko­zó információkat, mert ez lehetet­lenné teszi, hogy az IMF-en és a Vi­lágbankon kívül más is hozzáfér­hessen a részletes adatokhoz. Ez a körülmény annál inkább is figyelemreméltó, mert az említett 4,7 milliárd dollár több, mint a költségvetés 1994. évi teljes szemé­lyi jövedelemadó-bevételének, va­lamint a gazdálkodószervezetek teljes adó- és vámbefizetéseinek összege. A 4,7 milliárd dollár árfolyam­­változásból történő levezetését az MNB egyedülálló jogi helyzete idézi elő: a legkülönbözőbb ügyletek le­hetnek a kialakult veszteség mögött úgy, hogy az MNB elnökének sem­milyen ellenőrző szervezet számára nem kell erről számot adni. A Világbank lapunk információi szerint semmilyen formában nem reagált a levélre, és más forrásból sem érkezett válasz. Az MNB ada­tainak titkosítása kapcsán viszont lapunk úgy tudja, hogy 1996-ban két beadvány érkezett az Alkot­mánybírósághoz. Az iratok az ál­lamtitokról és szolgálati titokról szóló törvény, valamint a közérde­kű adatok nyilvánosságáról szóló törvény egyes passzusait kifogásol­ták, jogilag igen felkészült módon. A két beadvány a 4,7 milliárd dollá­ros adósságnövekményhez is kap­csolódik, hiszen a részletes adatok hiányában ennek keletkezési okait feltárni nem lehet, és könnyen be­látható, hogy itt közpénzről van szó. Az Alkotmánybíróság még nem hozott végleges döntést az ügyben, tavaly októberi végzésében a módosult személyi összetételre hivatkozva közölte, hogy új előadó dolgozik az ügyön. A TEKINTETTEL ARRA, hogy a Magyar Nemzeti Bank írásban kérte lapunk­tól az üggyel kapcsolatos kérdéseket, az alábbiakban közöljük azokat: - Mi okozta az említett 4,7 milliárd dolláros adósságnövekedést? - Milyen eszközök álltak akkoriban a jegybank rendelkezésére, hogy csökkentsék ezt az állományt? - Miért volt szükség a részletes jegybanki adatok 20 éves titkosítására? - Van-e összefüggés a kiemelkedően magas, keresztárfolyam-ala­kulásból származó adósságnövekedés és a jogszabály-módosítás kö­zött? - Van-e reális esélye annak, hogy az új jegybanktörvény lehetővé te­szi a hozzáférést a részletes adatokhoz? Folytatódik a Cereol-per A felperes a tényekkel ellentétesnek tartja a döntést Nem követett el jogszabálysértést az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) 1992-ben, amikor a Cereol Holding B. V.-nek eladta a Nö­vényolaj-ipari és Mosószergyártó Rt. (NMV) többségi tulajdo­nát - állapította meg közbenső ítéletben tegnap a Pesti Közpon­ti Kerületi Bíróság (PKKB). A vesztes felperes fellebbez, így a nyolc éve tartó per újabb, legalább ötéves szakaszba lép. A Hommeer Tibor_______________L­ apunk május 19-i és 20-i lap­számában részletesen ismer­tettük az NMV privatizációjának körülményeit, valamint azt is, hogy milyen kifogásokkal támadta meg az ÁVÜ és a Cereol között létrejött szerződést a másik pályázó, a hazai olajosmag-termesztőket is tömörí­tő Mentor Szövetkezet. A Mentor nyolc­ éve nyújtott be keresetet az ÁVÜ ellen, mert sze­rinte törvények és jogszabályok sokaságának megsértésével adta el a vagyonügynökség a multina­cionális Cereol Holding B. V.-nek a teljes magyar növényolajipart. A Mentor - számtalan más eljárási és összeférhetetlenségi tény mel­lett - azt kifogásolta, hogy míg tő­le részletes pályamunkát, így pél­dául a hat gyáregységből álló NMV mindegyik gyárára önálló, öt évre szóló üzleti tervet követel­tek meg a kiírók, addig a Cereoltól elfogadták annak - alig egyoldalas levélben benyújtott - vételi szán­dékát. A Mentor azzal sem értett egyet, hogy annak ellenére a Cereol nyerte meg a tendert, hogy vételi ajánlatát a pályázati határ­idő letelte után nyújtotta be. A nyolcadik éve tartó pereske­dés során a Mentor, ha kisebb módosításokkal is, de módszere­sen fenntartotta a privatizációs szerződés megsemmisítésére be­nyújtott keresetének indoklását. Korábban, egy a tegnapihoz ha­sonló bírói ítélet nyomán a Men­tor szintén fellebbezett, amelynek hatására a Fővárosi Bíróság meg­semmisítette a PKKB határoza­tát, és új eljárás lefolytatására utasította a bíróságot. A tegnapi ítélet után Varga István, a Mentor elnöke közölte kérdésünkre: megint fellebbeznek, mert a kere­setüket elutasító bírói döntést „iratellenesnek”, tehát a tények­kel ellentétesnek tartják.­­ Twining-program • Hunyor Erna_________________ lap Mikolt, a Vám- és Pénz­ügyőrség Országos Parancs­nokságának integrációs és nemzet­közi főigazgatója tegnapi sajtótájé­koztatóján közölte, hogy az Európai Unió Twining-programja keretében a magyar vámhatóságot a spanyol vámigazgatás szakemberei fogják felkészíteni az EU-integrációra. Kifejtette: ezt a projektet az EU PHARE-programja kétmillió euró­­val támogatja, amelyet a magyar költségvetés ugyanekkora összeg­gel egészít ki. Az egy évig tartó program a tervek szerint 2001 ja­nuárjában indul, ekkor spanyol vámtanácsadók érkeznek Magyar­­országra, a hazai pénzügyőrök pe­dig Spanyolországban tanulmá­nyozzák az EU-ban alkalmazott vámeljárásokat, az ahhoz használt eszközöket. Csap Mikolt szólt arról, hogy a magyar vámhatóság az EU-tag­­országok vámigazgatásainak pá­lyázatai közül azért választotta a spanyolt, mert ott a magyarorszá­gihoz hasonlóan fontos szerepet játszik az agrárexport-import vámellenőrzése. A magyar-spa­nyol vámegyüttműködési megál­lapodás kiterjed az EU vámjogá­nak, eljárásainak és integrált áru­besorolási rendszerének átvétele­ire, az unió közös agrárpolitikája által megkövetelt vámellenőrzési eljárások megismerésére, vala­mint a nyomozati területen az EU váminformatikai rendszerének adaptálására. A VPOP nemzetközi főigazgató­ja közölte: a PHARE 2000. évi prog­ramja további hatmillió euróval tá­mogatja többek között a tompai és a barcsi határvámhivatal-beruhá­zásokat.­­ APEH-bevételek AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI Ellen­őrzési Hivatal (APEH) Pest megyei igazgatóságához az év első kilenc hónapjában nettó 106 milliárd forint ki­emelt adót és járulékot fizet­tek be az adózók, ami 25,5 milliárddal több, mint a múlt év azonos időszakában - közölte tegnap Mandzák László, az APEH Pest megyei igazgatóságának vezetője. Vida Ildikó, az APEH elnöke tegnap átadta az igazgatóság új, hatszintes, négyezer négyzetméter hasznos alap­­területű, Kresz Géza utcai irodaházát. (MTI) Novembertől dráguló repülőjegyek A MALÉV RT. átlagosan négy­hét százalékkal emeli no­vember 1-jén a repülőjegyek árát, ezzel igazodik a nem­zetközi díjtételekhez. Emel­lett a Bangkokba és Pekingbe közlekedő járatokra szóló je­gyek árát mintegy tíz száza­lékkal emeli a magyar légi­­társaság, függetlenül a nem­zetközileg egyeztetett díjtéte­lektől. (MTI) Új vizsgacentrum Vácott NÓGRÁDI LÁSZLÓ közlekedési és vízügyi miniszter tegnap Vácott átadta a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet új gépjárművezetői vizsgacent­rumát és az ország legkor­szerűbb mobil vizsgálójár­művét. Vácott a korábban el­készült ügyfélfogadótér, el­méleti vizsgaterem és mű­szaki vizsgáló­­állomás mel­lett most átadásra került a járművezetői vizsgacentrum is. (P. G. I.)

Next