Magyar Nemzet, 2001. február (64. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-06 / 31. szám

Merre vonul az orosz tőke? Közvetlenül két szingapúri s közvetett módon két Virgin-szigeteki, illetve egy Man-szigeteki tulajdonos birtokában van a magyarorszá­gi orosz tőke „házikasszájaként” emlegetett Általános Értékforgal­mi Bank (ÁÉB Bank) Rt. kisebbségi tulajdonhányada. A többségi ré­szesedést a Gazprombank birtokolja. M Hommeer Tibor_________________ A hétszázalékos gazdasági, s a még ennél is nagyobb ipari tel­jesítménynövekedésnek természe­tes velejárója, hogy erőteljes terjesz­kedésbe kezd az orosz tőke. Ezt Eu­rópának előbb vagy utóbb tudomá­sul kell vennie - hangoztatta múlt heti budapesti látogatása alkalmával Alexandr Dondukov, orosz ipari mi­niszter. Akkor ígéretet tett arra is, hogy az orosz jegybank minden se­gítséget megad a magyar hatóságok­nak, hogy kivizsgálják: volt-e tör­vényszegés a BorsodChem (BC) Rt. felvásárlása kapcsán. A Magyar Nemzet kérdésére, hogy a jegybank megvizsgálja-e a Gazprom tőkeki­helyezési gyakorlatát, mivel az­on­kicsi az esélye, hogy ez a Bor­sodChem, illetve a magyar társada­lom javára történne. Alapvető gond - mondja Zsolnai László -, hogy Magyarországnak nincs kiérlelt stratégiája arra, hogyan fogadja az orosz, s úgy általában a keletről ér­kező tőkeexpanziót. A kockázatok a BorsodChem részvényárfolyamában materializá­lódtak látványosan. A legutóbbi közgyűlés után, amikor kiderült, hogy a Gazprom érdekeltségi köré­hez tartozó befektetők többségi irá­nyítást szereztek a cégben, több mint 9 százalékkal esett a vegyipari vállalat részvényárfolyama. Szakértők állítják: az orosz tőké­nek a legnagyobb problémája az, hogy kifürkészhetetlen az eredete, Mával alakult, 1993. március 12-én. Két hétre, hogy az Intergazprom­­invest megvette a Csepel-TRADE-t, 1,06 milliárd forinttal emelte meg a cég vagyonát. Miután részvénytár­sasággá alakult, Petre Gábor került a vezérigazgatói székbe, az igazgató­ság elnöke pedig 1998-ig az ÁÉB Bank Rt. elnök-vezérigazgatója, a Milford Holdings Ltd. magyarorszá­gi képviselője, Megdet Rahimkulov volt. A Milford - az I. G. P. I. Hol­ding Rt. számlavezetőjének, az ÁÉB Bank Rt. által kiadott tanúsítvány szerint - 1999 áprilisában 1,039 mil­liárd forinttal, 2,1 milliárdra emelte az I. G. P. I. alaptőkéjét. Három hó­napra rá pedig eladja tulajdonrészét a brit Virgin-szigeteken bejegyzett Undall Ltd.-nek. Az I. G. P. I. Holding Rt.-nél rövi­­debb idő alatt duplázta meg alaptő­kéjét az ÁÉB Bank Rt.-ben szintén 10 százalékkal részesedő Interener­­go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is, amelynek ugyancsak egy off­ra, további 115 millióval fejeli meg az alaptőkét. Akár a Milford esetében, a cégbí­rósági okmányokból az sem derít­hető ki, hogy milyen kapcsolatban áll a Gazprom, vagy a Gazprom me­nedzsmentje az ÁÉB Bank Rt. rész­vényeseiként bejegyzett hazai cégek tulajdonosaival. Miként vélhetően az is örökre titok marad, hogy hova távozik az ÁÉB Bank Rt. által kifize­tett részvényesi osztalék, és fordítva: honnan ered az a tetemes mennyi­ségű forrás, amely az említett cégek bravúros alaptőke-emelésében nyil­vánult meg, igen rövid idő alatt. Az kétséges, hogy egymástól tel­jesen független befektetők töreked­tek volna egy zártkörű részvénytár­saság tulajdonlására. A külföldi be­fektetők közül az Undall Ltd. és az Interprocom (tehát az Intergaz­­prom-invest és az Interenergo tulaj­donosainak) kapcsolata nyilvánva­ló, hiszen a Virgin-szigeti Tortolán, ugyanarra a címre (Wanterpool nan elszármazó pénznek szinte tel­jes egésze off-shore cégeken keresz­tül érkezett (érkezik) Magyaror­szágra, a miniszter nemleges választ adott. Szavait idézzük: „... és akkor mi van, ha off-shore cégeken keresz­tül érkezett az orosz tőke? Az legyen a magyarok problémája”. Európa nyugati felében aligha hagynák szó nélkül, ha egy adott ál­lam szempontjából stratégiai sze­reppel bíró vállalatban kockázati elemekkel terhelt, s nehezen átlátha­tó eredetű tőkét invesztáló befekte­tők jelennének meg - állítja Zsolnai László egyetemi docens, a gazdaság­etikai központ vezetője. Ez ugyanis kockázatok tucatját, például techno­lógiai értékcsökkenést, s nem utol­sósorban fogyasztói bizalomvesz­tést eredményez. A professzor emlé­keztetett a Malév és az Alitalia fri­gyére, amelyről a „mézeshetek” után bebizonyosodott, hogy félresi­került egyesülés volt. Az a legkeve­sebb, hogy senki nem viseli majd a felelősségét annak, ha a légitársa­ságokhoz hasonló módon, a Gaz­­prom-BorsodChem ügylet is nega­tív eredménnyel zárul. Nagyobb baj az - állítja a professzor -, hogy egy­­egy vállalat bekebelezésénél annak teljes ökoszisztémája megváltozik, s Tavaly ősszel írtuk, a Milford Hol­dings Ltd. felbukkanása után, hogy tisztázatlan, milyen pénzből szerzett az Írországban bejegyzett Milford 24,8 százalékos tulajdont a Bor­­sodChemben. A Gazprom, vagy a Gazprom menedzsmentjének ma­gántőkéjével sáfárkodott-e? Ugyan­ezt a kérdést ma is feltehetjük. De nem csak a BorsodChem kapcsán. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. a magyarországi orosz pénzek „házikasszájaként” híresült el. A zártkörű részvénytársaságként mű­ködő pénzintézet tulajdonosai kö­zött több off-shore cég is megtalál­ható, holdudvarában pedig ott­ho­nos a két ciprusi társaság tulajdoná­ban álló, s a magyarországi vegyipa­ri cégfelvásárlásokban aktív szere­pet játszó Milford Holdings Ltd. is, amely 1999 júliusáig, az ÁÉB Bank Rt.-ben 10 százalékos részesedéssel bíró Intergazprom-Invest Energeti­kai Tervező, Fejlesztő, Beruházási és Vagyonkezelő (I. G. P. I. Holding) Rt. egyedüli tulajdonosa volt. Az I. G. P. I. Holding Rt.-t 1997 júliusában alapították 1,061 milliárd forintos alaptőkével. Elődje, az In­­tergazprom-Invest Holding Kft. az 1,3 millió forintos Csepel-TRADE Hegesztő-forgácsoló Kft. felvásárlá­skori cég, szintén a brit Virgin-szi­­geteken bejegyzett Albis Business Ltd. volt akkoriban a fő tulajdonosa. Az Interenergót a Cseng Kung Kft. felvásárlásával alapították Budapes­ten 1997 márciusában, 1,33 milliárd forintos alaptőkével, amelyet egy év­re rá, 1998 márciusában 2,1 milli­árdra emelt az Albis Business Ltd. Ezt követően, tavaly januárban az Albiss továbbadta az Interener­­góban meglévő tulajdonát a szintén Virgin-szigeteki Interprocom and Co Ltd.-nek. (Itt jegyezzük meg, hogy az Interprocom a tulajdonosa annak a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft.-nek is, amelyet Megdet Rahimkulov és neje, vala­mint két fia jegyez Budapesten.) A legbravúrosabb alaptőke-eme­lést talán az ÁÉB Bank Rt.-nek egy további magyar, szintén 10 százalé­kos tulajdonosa hajtotta végre, az IGM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az 1991-ben, alig egymillió fo­rinttal alapított kft. tavaly május 19-én összeolvadt a hétmillió forin­tos (ötmillió készpénz, kétmillió ap­port) alaptőkéjű IGM Játékszervező Kft.-vel, s még aznap 1,07 milliárdra emelte annak alaptőkéjét. Az IGM tulajdonosa, a Man-szigeteken be­jegyzett Cubbaren Ltd. nem sokra Plaza, 2nd Floor, Cay 1.) jegyezték be mindkét céget. Azonos továbbá az IGM Kft. székhelye is a Gazprom és a Mal Rt. közös tulajdonában lé­vő, a gázkereskedelem lebonyolítá­sát biztosító Panrusgáz Orosz-Ma­gyar Gázipari Rt. székhelyével, amely Budapesten, a Bimbó út 109. szám alatt található. Megkérdeztük az IGM ügyveze­tőjét és a Panrusgáz Rt.-ben főmun­katársi besorolásban vezető tisztsé­get viselő Vízváry Gézát, aki azt mondta: az IGM nem áll kapcsolat­ban a Panrusgáz Rt.-vel, csupán bérli az irodahelyiséget. Arra a kér­désre, hogy kapcsolatban áll-e az IGM a Gazprommal, az ügyvezető nem kívánt válaszolni. Ugyanakkor, az érintett hazai társaságok vezető testületeiben is meglehetősen nagy az „átjárás”. Megdet Rahimkulov, az ÁÉB Bank Rt. elnök-vezérigazgatója, a Panrus­gáz Rt. elnöke és a Milford Holdings magyarországi képviselője például elnöke volt az Intergazprom-Invest­­nek és mindmáig igazgatósági tagja a DKG-EAST Rt.-nek. Az IGM Kik­ben egykor még tagként jegyzett Wojta László és Petre Gábor pedig egymást váltotta az Intergazprom­­invest Rt. vezérigazgatói székében. AZ ÁÉB BANK RT.TULAJDONOSI SZERKEZETE (a legutolsó, 2000. április 14-i közgyűlési jegyzőkönyv szerint) * Tulajdonát 2000. 01. 31-én adja el az Interprocom & Co Ltd.-nek; ** Tulajdonát 1999. 07. 26-án adja el az Undall Ltd.-nek; *** A jelenleg a CIB Bank Rt.-nél lévő részvénycsomag vételi opciójával rendelkezik Forrás: Fővárosi Cégbíróság, BorsodChem Rt., TVK Rt. CITYCOM HOLDINGS PTE ____ GAZPROM ^ (irányító SIBUR *** (10%) (Szingapúr) (Moszkva) többség) (24,8%) (Moszkva) tZZiZZM'i-- ' ■ i * ACMA INVESTMENTS PTE GAZPROMBANK BorsodChem RT. (10%) (Szingapúr) (43%) (Moszkva) (15%) ~ 1 --------► . , m (5% alatt) ------► Általános ---------tvk rt. ÉRTÉKFORGALMI BANK RT. DKG-EASTRT® * ^ X (8%) (Nagykanizsa) ^__________| ^ ^ ^ ------■■»■■■'----------- 1 G. P. í. HOLDING RT. INTERENERGO KFT. --------------------1---------------------- (10%) (Budapest) (10%) (Budapest) 1GM KFT. #' i i \ - I (10%) (Budapest) | j Í undall i;rr>. interprocom & co ltd. Jr (100%) (Virgin-sziget) (100%) (Virgin-sziget) CUBBAREN LTD. ....—■■■■■.................................. (100%) (Man-sziget) f^J MILFORD HOLDING ** ÁL B1S BUSINESS LTD. * , (Dublin) (Virgin-sziget) ~ | .......- " r —;............... .........................."i GREF.PF.AK CONSULTING-LID. OUTBREAK CONSULTING-LTD. (50%) (Ciprus) (50%) (Ciprus) (TVK-tulajdon 13,5%; BC-tulajdon: bejelentésre nem kötelezett mennyiség) 2001. február 6., kedd Gazdaság - Magi­ar sznet . Mehib: túl a terveken '& Barát Mihál­y____________________ S­ikeres volt a Magyar Exporthi­tel Biztosító Rt. (Mehib) szá­mára a 2000. év, az üzleti eredmé­nyek mind a nem piacképes tevé­kenység, mind a piacképes tevé­kenység területén jelentősen túl­szárnyalták az eredetileg tervezettet - közölte Botos Balázs vezérigazga­tó a társaság tegnapi sajtótájékozta­tóján, Budapesten. A Mehib díjbevétele múlt évben lépte át először a lélektani egymilli­­árd forintos határt, ezzel párhuza­mosan viszont drasztikusan csök­kent a kárkifizetések mértéke, a ter­vezettnek nagyjából felét érte el. A cégnél több százmillió forintos in­formatikai fejlesztés zajlott 2000- ben, a költségnövekedés viszont az elfogadható szinten, az inflációs rá­ta alatt maradt. A sajtótájékoztatón bemutatták a társaság új termékét, a Partner el­nevezésű, kis- és középvállalkozá­soknak kidolgozott biztosítást. Ez­zel kapcsolatban elhangzott: A szektor gazdasági szerepe Magyar­­országon egyre nagyobb, a kis- és középvállalkozások állítják elő a bruttó hazai termék közel ötven százalékát. Az is tény ugyanakkor, hogy a kisvállalkozások termelésé­nek hozzávetőlegesen csak negyede kerül exportra, ami jelentősen el­marad az uniós országok átlagától. A Mehib a Széchenyi-tervel összhangban, a szektor exportké­pességének javítása érdekében dol­gozta ki az új biztosítást. A célcso­portra való tekintettel a biztosítás kevés adminisztrációs feladatot igényel, az exportőrnek csak évente egy alkalommal kell foglalkoznia a kötvénnyel. A biztosítás díja kedve­ző, járulékos költségek nélküli, és rögzített, emellett egy részét 2001- ben a Mehib saját forrásainak ter­hére átvállalja. A konstrukció en­gedményezhető a finanszírozó pénzintézetre, így megkönnyíti a vállalkozások hitelhez jutását. A biztosítási kör mintegy száz ország­ra terjed ki, a vevőkre megállapított hitellimit maximum hatvanezer euró. A biztosítás megkötésének egyetlen feltétele, hogy az ügyfél a törvény szerint kis- és középvállal­kozásnak minősüljön. MNB-kötvényaukció: mérséklődő hozam CSÖKKENT a hozam a Magyar Nemzeti Bank három hónapos futamidejű, nem kamatozó köt­vényeinek hétfői aukcióján, az előző heti értékesítéshez képest. A kötvények 11,04 százalékos átlagos éves hozammal keltek el, ami 0,38 százalékponttal ala­csonyabb a legutóbbi aukció át­laghozamánál. A 2001/06. köt­vénysorozatra 159,02 milliárd forint összértékben érkeztek vé­teli ajánlatok, ebből az MNB 60,27 milliárd forintnyit foga­dott el. A legmagasabb elfoga­dott hozam 11,12 százalék, a legalacsonyabb 10,93 százalék volt. (MTI) Vezérváltás az ABN AMRO Bankban DRASKOVICS TIBOR, az ABN AMRO Magyar Bank Rt. eddigi vezérigazgató-helyettese tölti be tegnap óta a bank vezér­­igazgatói tisztségét - közölte a pénzintézet. Draskovics Tibor megbízatása az ABN AMRO Magyar Bank és a Kereskedel­mi és Hitelbank Rt. (K&H) jogi egyesüléséig szól. A vezérigaz-­ gatói posztról leköszönő Bemard Yoncourt továbbra is a bank igazgatóságának tagja marad. Az ABN AMRO Ma­gyar Bank és a K­­H egyesülé­sével egy új pénzintézet jön lét­re Kereskedelmi és Hitelbank néven, amelynek élén Rejtő E. Tibor, a K&­H jelenlegi vezér­­igazgatója áll majd. (B. M.) Tudásalapú együttműködés A WESTEL Mobiltávközlési Rt. és az Ericsson Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ke­retszerződést kötött. Fodor István, az Ericsson vezérigaz­gatója elmondta, hogy a ke­retszerződés alapvetően kor­szerű technikai, ezen belül hálózatfejlesztési eszközök szállítására vonatkozik. Sugár András, a Westel vezérigazga­tója aláhúzta: a Westel feb­ruár 14-én Budapest teljes te­rületén, a hónap végéig pedig az ország területének 70 szá­zalékán bekapcsolja a cso­magkapcsolt adatátviteli szol­gáltatást (GPRS). (MTI) AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA a 2001. január 29- február 2. között tartott aukcióiról * Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az állampapírok további értékesítése a 2000. január 3-tól érvényes üzleti feltételeknek megfelően folytatódik! Diszkont kincstárjegy aukciók A sorozat kódjele: D010509 D010711 D020123 ISIN kód: HU-0000513056 HU-0000512975 HU-0000513031­­ Az aukció időpontja: 1/30/2001 1/31/2001 2/1/2001­­ Első kibocsátás napja: 2/7/2001 12/27/2000 1/24/21­01 Pénzügyi teljesítés (kibocsátás napja): 2/7/2001 2/7/2001 2/7/2001 Lejárat dátuma: 5/9/2001 7/11/2001 1/23/2002 Futamidő (nap): 91 154 350 Értékesítésre felajánlott összeg (m Ft) 15,000.00 20,000.00 22,000.00 A benyújtott ajánlatok összege (mR) 58,543.70 56,912.65 64,215.71 Az elfogadott ajánlatok összege (mR) 14,999.99 19,999.95 21,999.99 Kibocsátott összes mennyiség (m­R) 16,500.00 22,000.00 24,000.00 Maximális éves hozam (%)-EHM 11.31 10.87 10.33 Minimális éves hozam (%)-EHM 10.90 10.50 10.25 Átlagos éves hozam (%)-EHM 11.29 10.83 10.31 Átlagos eladási ár (%) 97.2623 95.6303 91.0032 Az aukción részvételre nem jogosult belföldi jogi illetve magánszemélyek­­ vásárlási szándékukkal az elsődleges forgalmazókhoz fordulhatnak. Az államparlírok tőzsdei bevezetése a Tőzsde ügyvezető igazgatójának külön határozata nélkül történik. A tőzsdei bevezetés napja és az első tőzsdei kereskedési nap a pénzügyi teljesítés (kilucsátás) napjával egyezik meg. Budapest, 2000. február 5. Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ v L HAMVAK ÁLL­AMR­ 14h/

Next