Magyar Nemzet, 2001. április (64. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-24 / 95. szám

O Magyar Difiimet Dokumentum 2001. április 24., kedd Tisztelt (szeretett..., kedves..., nagyon drága...) Rákosi elvtárs! (5.) Szoktunk mi még keresztapaságot vállalni? 8 Kő András-­Nagy J. Lambert____________________ Vajon mi készteti 1945 után vagy az ötvenes évek elején a szegényebb sorsú, sokgyerme­kes családok némelyikét arra, hogy kereszt­apának kérje fel a kommunista párt első em­berét? A válasz egyszerű és gyarlóságot ta­kar: előnyt remélnek abból, ha Rákosi a fel­kérést elvállalja. Kezdetben, 1945 és ’49 kö­zött RM és pártja számára egyaránt jó pro­paganda a keresztapaság (ekkor a válaszle­vél hangja is elüt a későbbiektől), az ötvenes évektől azonban - a bizalmatlanságok mi­att - egyre kellemetlenebbé válik. Ezért az­tán Rákosi a legtöbb esetben nemcsak hogy visszautasítja a felkéréseket, hanem, mint látni fogjuk, a titkársága még vissza is kéri az erre vonatkozó értesítéseket. Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége Budapest, 1947. május 30. F. József elvtársnak Újpest [utca, házszám] Megkaptam levelét, melyben most szüle­tett gyermekének keresztapai tisztségére hív meg. A megtiszteltetést örömmel elfogadom, bár a keresztelőn nagy elfoglaltságom miatt nem tudom[k] személyesen megjelenni. [Állítólag egy esetben volt személyesen is jelen, különben mindig a járási, illetve a helyi párttit­károk képviselték.] Ha Újpesten járok, azon leszek, hogy megláthassam kis keresztgyer­mekemet. A keresztelőn a Magyar Kommu­nista Párt helyi titkára fog képviselni. [Vélhetően a papír sok forgatása miatt olvas­hatatlan szavak] ... kívánok a keresztgyerme­kemnek és kedves szüleinek jó egészséget, és azt, hogy sok örömük teljen az újszülöttben. Meleg kommunista üdvözlettel Rákosi Mátyás ★ Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Budapest V., Akadémia utca 17. Budapest, 1951. július 24. F. Józsefné Budapest [utca, házszám] Tudomást szereztünk arról, hogy kisgyer­meke, kinek keresztapaságát 1946-ban [1947-ben - a szerk.] Rákosi Mátyás elvtárs vállalta - még 1947-ben meghalt. Ezért kér­jük, hogy nyilvántartásunk céljára [ezt az okot találják ki] a keresztapaság vállalásáról szóló értesítést e sorok kézbesítőjének adja át, mivel a kisgyermek anyakönyvi kivonatán úgyis szerepel a keresztszülők neve. Üdvözlettel: Rákosi-titkárság [olvashatatlan aláírás, pecsét] Az alábbi levél írója postai műszerész. Bizalmi ember, aki többek között BM tele­fonkészülékeit is karbantartja. A bizalmi ember most kér: a lányát akarja elhelyezni a párt Árpád utcai telefonközpontjában. Rákosi azonban bizalmatlan, mint mindig, mindenkivel. Nézzenek utána, hogy ez az ember miért kéri, amit kér. AM titkárnője, Simon Jolán szól a férjének, Péter Gábor­nak, aki továbbadja az ügyet Szűcs ezredes­nek, ő pedig Moravetz őrnagynak. És utób­bi írja majd a „környezettanulmányt” a bi­zalmi emberről. De előbb még a kérés. Kedves Rákosi Elvtárs! Úgy is mint pártunk Vezéréhez, úgy is mint Mátyás és Edit iker gyermekeim Keresztapjához, azon kéréssel fordulok [önhöz], hogy [olvas­hatatlan szó] indokaim alapján segíteni legyen szíves rajtunk. Tizenegy apró gyermekem van, a legidősebb 16 éves, a legfiatalabb 11­2 éves. Én a postán va­gyok mint telefonműszerész, de keresetem csak az életemre elég valahogy szűkösen, úgyhogy itt állok tizenharmad magammal a tél előtt, gyer­mekeimnek sem cipőjük, sem ruhájuk, sem ka­bátjuk nincs, nem beszélve, hogy tüzelőnk sincs, s hogy 4 havi lakbérrel is tartozom, szóval mind­ezek előteremtése erőmön felüli, miért is kérem Rákosi Elvtárs szíves jóindulatú segítségét fenti kérésemmel kapcsolatban. Egyben kérem, ha egy mód van rá, úgy legyen szíves odahatni, hogy a 16 éves Anna kisleányomat felvegyék az Árpád utcai telefonközpontba kezelőnek, nagy segítség lenne részünkre. Egyébként az Árpád utca[1] kapcsolónak, s azok mellékállomásainak én vagyok a karbantartó műszerésze a posta Te­réz telefonközpontja részéről. Kérésemet ismételve: Maradtam a Rákosi Elvtársnak Elvtársi Üdvözlettel „Szabadság” A. Pál [pontos cím] Bp 1­948. X. 20. Szűcs elvtársnak, ÁVH 1948. október 27. Csatoltan küldjük A. Pál [pontos cím] Rá­kosi elvtárshoz intézett levelét. Nevezett Rá­kosi elvtárs keresztkomája. Kérjük az Elvtár­sat, nézesse meg, hogy nincs-e valami külö­nösebb oka, hogy a lányát is a telefonhoz akarja betenni. Nevezett kezeli az Árpád ut­cai telefonközpontunkat, Rákosi elvtárs hi­vatali és lakás­miniszteri váltóját. Az eredményről kérünk értesítést. Elvtársi üdvözlettel: Fehér Márta Rákosi-titkárság [pecsét] ★ Rákosi-titkárság Fehér Márta elvtársnőnek, Budapest A. Pálnál környezettanulmányt végeztet­tünk és nevezettről az alábbiakat állapítottuk meg: A. Pál - szül.: 1911. nős, anyja: B. Gizel­la, postai műszerész [pontos cím] - 1935-41- ig a Mária Valéria telepen lakott. Innen köl­tözött a Tömöri telepre. 1942-ben került a Li­­pót távbeszélő központba, ahol 4 évig dolgo­zott. Itt nagyon jó szakmunkásnak tartották, azonban munkáját hanyagul látta el. Négy év után áthelyezték az Erzsébet központba, majd a Teréz központba került. A felszabadulás előtt politikával nem fog­lalkozott. [A] felszabadulás után belépett a[z] MKP-ba. Pártmunkát nem végzett és ál­lítólag csak azért iratkozott be a pártba, hogy állását, illetve előmenetelét biztosítsa. Rossz anyagi körülmények között élnek. Tizenegy gyermeke van. Felesége egy alkalommal pa­naszt tett férje munkahelyén azért, mert fér­je megveri őt. Iszákos. A munkahelyén be­osztott nőkkel igyekszik szoros barátságba lépni. Gyakran jár haza taxival, ami nem egyeztethető össze anyagi körülményeivel. Megállapítást nyert még az is, hogy a Hor­­thy-rezsimben születendő [született] gyerme­kének Horthy volt a keresztapja, a nyilasok hatalomra jutásával születendő [született] gyermekének Szálasi volt, míg a felszabadu­lás után Rákosi elvtársat kérték fel a kereszt­apaság elvállalására. A Rákosi elvtárstól ka­pott csomagot megkritizálja, és azt a kijelen­tést teszi, hogy többet is kaphatott volna. A fentiek alapján nem tartjuk nevezettet megbízhatónak és alkalmasnak arra, hogy ilyen fontos beosztásban dolgozzon. A lányá­ról, akit be akar vinni a telefonközpontba, nem tudtuk semmit megállapítani, mert nem kaptunk közelebbi adatokat. Budapest, 1948. november 10. Szűcs Ernő r. ezr. mb. Moravetz László r. őrgy. [Utóbbi aláírása szerepel a levélpapíron.] [Kézírással ugyanott.] L. Vánkos elvt. Intézkedjen, hogy ne A. járjon ki az elvtár­sak lakására a miniszteri váltót felülvizsgál­ni. (Azt hiszem, általában nem helyes, hogy ő vizsgálja felül a miniszteri váltókat.) XI. 10. Fehér Márta Közlekedési Miniszter, Titkár Budapest, 1948. november 12. Kedves Pamlényi elvtárs! Mellékelten megküldöm A. Pál postai mű­szerészről beszerzett adatokat, és a tegnapi telefonbeszélgetésünk alapján kérem, hogy nevezettet a bizalmas telefonvonalak felül­vizsgálati megbízatása alól azonnal leváltani szíveskedjék. Az ügy elintézése után a mellékletek visz­­szaküldését kérem. Elvtársi üdvözlettel Vánkos Szenzációként hatott az ötvenes évek el­ső négyes ikerpárjának megszületése Ma­gyarországon. Az újságok szárnyra kapták a hírt, az újszülötteket bemutató filmhír­adó kockái körbejárták az országot. A tele­pülés járási párttitkára pedig - közösségi érdekektől vezérelve - arra kérte Rákosit, vállalja el az egyik gyerek keresztapaságát. Ezután íratott az alábbi felj­egy­zés. Cs. József erdészeti munkás feleségének négyes ikrei születtek. Összesen 6 gyereke lett ezekkel. Cs. József kéri Rákosi elvtársat, hogy az ikrek közül elsőnek született Lacika keresztapaságát vállalja el. [Rákosi kézzel írott megjegyzése:] L. Szatmári e. Szoktunk mi még kereszt­apaságot vállalni? Úgy tudom, nem. Ajándé­kot kellene küldeni. VI. 10. R. Ajándékot kapott VI. 16. Szatmári [További feljegyzés:] L[erakva] levelezésen [RM tehát már nem állt kötélnek. A család szociális gondjaira való tekintettel azonban egy állami csecsemőotthonban helyezték el a kicsi­ket, akik ottmaradtak hároméves korukig.] 1951 tavaszán az ország keleti végéből kap táviratot, majd keresztapaságra invitá­ló levelet a főtitkár. A levél írójáról nyom­ban információkat kérnek. A járási párttit­kár sorai után feljegyzést írnak Rákosinak, majd részletes jelentés is készül. De előbb még lássuk az RM-nek szóló, április 3-i kel­tezésű táviratot. FELSZABADULA­S NAPJA DERCEM NAPJÁRA SZERETTÉL KOSZCENTIES KERESZTAPAANAK HÍVJA KISLÁNYÁNAK SZ.-RÓL H. ANDRAAS DEFOSZ TITKARR ★ [Feljegyzés:] H. András sz.-i DÉFOSZ-titkár kereszt­apának hívta meg Rákosi elvtársat. A k.-i já­rási bizottság megállapította, hogy H. And­rás Rákosi elvtárson kívül még három ke­resztszülőt hívott meg, köztük egy 36 holdas kulákasszonyt, aki a gyereket már meg is ke­resztelte. [Rákosi kézzel írott sorai a papíron:] Bizalmas [aláhúzva] L. Dögér­e. Érdemes volna megnézni, miféle ember ez a H. Vissza­­várólag! V. 9. R. ★ Jelentés H. András sz.-i DÉFOSZ-titkárról A hozzám küldött feljegyzés alapján meg­vizsgáltattam és magam is megnéztem, ki ez a H. András. Az alábbiakat közlöm: H. András sz.-i lakos nem DÉFOSZ-titkár, hanem DÉFOSZ-irodavezető. H. András 1944-ben Romániából menekült magyar te­rületre a szovjet csapatok elől kb. tizenheted magával. Hogy honnét jött, melyik részről, s mi volt a foglalkozása, nem lehetett megálla­pítani, mert bár a tanácselnök több esetben kérdezte tőle, de nem válaszol rá. Azok kö­zül, akikkel együtt menekült Romániából, már többen visszamentek, ő azonban nem ment vissza, sőt a személyazonosságát iga­zoló iratokat sem volt hajlandó mind ez ide­ig beszerezni. Jelenleg törvénytelen házas­ságban él egy sz.-i nővel, akit H. Jolánnak hívnak. Már három gyermekük van. A legki­sebb gyermekük 1951. március 30-án szüle­tett. H. András a gyermek keresztszülőknek [keresztszüleinek] N. Károly helyi MDP- elnököt, B.-nét, egy vasutas feleségét és Sz. Kálmán 36 holdas kulák feleségét hívta meg. A gyermeket már meg is keresztelték, ke­resztanyának törvényesen Sz. Kálmánné 36 holdas kulák feleségét jegyezték be. H. András 1945. év óta párttag, jelenleg tagja a termelőszövetkezetnek. A fentiekből tehát kitűnik, hogy H. And­rás nem valami rendes ember. Mindenesetre tisztázatlan a kiléte, s erősen feltételezhető, hogy nincs rendben a szénája. 1951. május 22. Dögei Imre A fiatalasszony gondja nagy: megkeresz­telheti-e gyermekét anélkül, hogy ebből kel­lemetlensége származna? A megbélyegzést akarja elkerülni, amikor ír Rákosinak. Kedves Rákosi elvtárs! [Dátum nélkül] Én mint Ózd III. kerületi lakos, nagyon külö­nös kéréssel fordulok Rákosi elvtárshoz. Más ál­lapotban vagyok és [az] utolsó hetekben, a fér­jem most lett behíva katonának, mint tartalékos hadnagy. Mielőtt elment, nagyon rámkötötte, hogy ha meglesz a kisbaba, nehogy megkeresz­teljem, vagyis megkereszteltessem. Ebben szeretném drága Rákosi elvtárs a ta­nácsát és a véleményét kikérni, mert én nem va­gyok templomjáró, sőt mind a ketten a férjem­mel pártéletet élünk és a közért dolgozunk. Fér­jem lent a gyárban, én pedig a helyi szervezetnél mint 10-es csoport bizalmi és népnevelő, az MNDSZ-nél mint oktatási felelős, azután most is szemináriumot járok. Tehát azok közé tartozom, akik megértik a fejlődést és azzal is akarnak ha­ladni, de a környezetünkben lévő emberek ezt sehogy sem tudják megérteni, s hogy őszinte le­gyek, nekem is nagyon nehéz az a gondolat, hogy ne kereszteljük [meg] a gyereket. Drága Rákosi elvtárs, nagyon szépen ké­rem, válaszoljon nekem, hogy mennyiben vé­tenék a Párt és a demokrácia ellen, ha mégis megkeresztelnénk a kisbabát, aztán a férjem­mel sem szeretném felbontani emiatt a családi békességet. Maradok elvtársi tisztelettel és szeretettel: M. Antalné [helység, utca, házszám] [Rákosi megjegyzése:] L. Egriné e. Feleljen röviden, hogy a férje álláspontja helyes. IV. 12. R. Folytatás a május 8-i, keddi számunkban —----------------~“—7—.—'---------­Megkapt­a levelét,­ melyben most szüle­ in­tett gyermekén* £ keresztapai tisztségére hiv ^$j§t meg. A megtiet­i éltetést örömmel elfogadom, bár a keresztelőn­y iség elfoglaltságom, miatt nem tu­dott Sisettélyesei "megjelenni. Ha újpesten járok • . asen lecsók, ho­gy meglát&aikoem kié keresztgyer­• , * 'y. fcT \ v ■* ; • ‘­­ mákomét#^A kép sittelőn a­ Magyar Kommunista Párt­­ szüle­in ef ‘ j t*. vogy sok öröSKík-F'^^ RM levele arról, hogy a keresztapaságra való felkérést elfogadja rakosi@magyarnemzet.hu

Next