Magyar Nemzet, 2002. január (65. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

I naponta]­­___________| P­olgári napilap LXV. évfolyam, 1. szám Országos kiadás • 2002. január 2. szerda www.mno.hu Ára: 98 forint M­A: MŰSORÚJSÁG Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Szényi Gábor • ■ Lapszerkesztők: Kő András, Ludwig Emil, Szerető Szabolcs • Művészeti vezető: Gremsperger Péter • Képszerkesztő: ff Koncz György • Szerkesztőség: 1091 Budapest, Üllői út 51. • Telefon: 216-1274,476-2131,06-30/916-3843, fax: 215-3197. || Levélcím: 1450 Bp. 9., Pf. 74. • E-mail: szerk@magyarnemzet.hu • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Korlátolt ffj Felelősségű Társaság • Felelős kiadó: A Nemzet Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató­ ff­ja Lapigazgató: Dr. Kövesdi László ■ Lapigazgató-helyettes: Ostrowski Mária­­ Terjesztési igazgató: Csóry György J. Hirdetésfelvétel: 1075 Budapest, Wesselényi u. 8. Telefon: 342-6164, fax: 342-6132 ■ On­ line hirdetésfelvétel: ■ puskas.bence@mno.hu. Telefon: 06-20/934-0640, fax: (00-36-1) 306-2963. Terjesztési ügyekben telefon: 476-2176, ■ e-mail: terjesztes@magyarnemzet.hu. • Terjeszti a Hírker Rt., a Nemzeti Hírlap-kereskedelmi Rt. és a regionális |­ részvénytársaságok • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatósága (HELP). • Előfizethető a hírlapkézbesítőknél, vidéken a postahivatalokban, Budapesten a HELP ügyfélszolgálati irodáinál,­­ valamint a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (1089 Budapest VIII., Orczy tér 1.). Telefon: 303-3441, 303-3442,­­ fax: 303-3440, közvetlenül postautalványon vagy kutalással a Postabank és Takarékpénztár Rt. 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon ■ InterTicket ügyfélszolgálat (06-1) 266-0000 (OTP által kibocsátott bankkártyával), külföldről: Batthyány Kultur-Press fax: (00-36-1) 201-8891 • Előfizetési díj egy hónapra 1512 forint, negyedévre: 4536 forint, fél évre 9072 forint, egy évre 18 144 forint • Nyomtatás: Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája ■ Felelős vezető: Burján Norbert igazgató • Vidék ISSN: 0237-3793, Budapest ISSN: 0133-185 X Mai számunkat szerkesztette: Kő András & J M Alapította: P­e­t­h­ő Sándor 5 BELFÖLD_______________________ ■■■ KÜLFÖLD______________________ gSfpW GAZDASÁG____________________ MPI KULTÚRA______________ Új műtéti módszerek Hatályba lépett a státustörvény Támogatott bérlakások Az erdélyi néprajzkutatásról Határon túli magyar orvosokat segít Lichtenberger A kedvezménytörvény jogalanyai mától adhatják Másfél év alatt összesen 32,5 milliárd forintnyi ál- Kallós Zoltán, akit nemrég Corvin-lánccal is kitünt György, a Szent Rókus Kórház professzora, hogy hazájukban is be azon dokumentumokat, amelyek a magyar igazolvány ál­­lami támogatást hagyott jóvá a gazdasági miniszter a Széche- tettek, az erdélyi nép­rajzkutatók előtt álló feladatokról de­elvégezhessék a legmodernebb sebészi beavatkozásokat nyeréséhez szükséges ek. nyi­ terv bérlakásprogramjának részeként. szólt munkatársunknak. Hazai sugárzásmérő a világűrben Magyar tudósok által kifejlesztett Pille nevű sugárzásmérő is se­gíti a készülő nemzetközi űrál­lomás munkáját. A kisméretű berendezés alkalmas a világűr­ben dolgozó űrhajósokat érő sugárterhelés mérésére sugár­zás vagy rendkívül nagy dózis esetén. A tudósok szerint an­nak kicsi az esélye, hogy bárkit nagyobb terhelés érjen az űrál­lomáson, de azért eleve kizárni sem lehet. A másfél évtizede folyó magyar kutatómunka eredményeképpen az ameri­kaiaknak egy Pillét szállítanak, és az oroszok is rendeltek a műszerből. (MN) Ópusztaszeri szoborállítások Huszonegy új szobrot állítottak az elmúlt évben az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark­ban. A Megyék Történelmi Szoborparkja az Árpád-emlék­mű megújult környezetében épült fel. Az emlékhely az or­szág tizenkilenc megyéjének közös akaratából készült el. B. Nagy Ágnes sajtóreferens el­mondta, hogy a millenniumi kormánybiztosi hivatal húsz­millió forinttal támogatta a szoborpark megvalósulását, a költségek másik felét a megyék állták. (MTI) Tajvan csatlakozott a WTO-hoz Tajvan tegnap hivatalosan csatla­kozott a Világkereskedelmi Szervezethez, a WTO-hoz. Ez­zel a világ 14. legnagyobb ke­reskedelmi hatalma követte anyaországát, a Kínai Népköz­­társaságot a gazdasági elitklub­ba. Szakértők szerint a legfon­tosabb következménye a csat­lakozásnak az lesz, hogy egyre több tajvani cég fog befektetni Kínában, és ez magával hozza a szigetország és Kína kapcso­latának javulását. Ezzel szem­ben sok tajvani attól fél, hogy a náluk jóval alacsonyabb kínai munkaerő miatt el fogják árasztani piacukat a kínai ter­mékek. (S. L. S.) Terrorellenes lépések Ausztráliában Az ausztrál légügyi biztonsági szer­vezet tisztjei megkezdték titkos akcióikat a terrorizmus elleni harc jegyében a belföldi légi já­ratokon - jelentette be Chris Ellison igazságügyi miniszter. A politikus hozzátette: a jára­tokat véletlenszerűen válasz­tották ki és a repülőgépek fe­délzetén utazó tiszteket pisz­tollyal látták el. (MTI) Készpénzként működik az euró Optimista nyilatkozatok a közös valuta bevezetéséről A tizenkét érintett uniós tagál­lamban tegnap óta készpénz­ként is működik a számlapénz­ként már három éve bevezetett euró. Az érintett országok poli­tikusai Európa gazdaságának erősödését is váják az eurótól. A lakosság többsége örömmel vette tudomásul az új fizetőesz­köz bevezetését.­ ­ Barát Mihály________________ A­z euró, amely 1999. január el­sejei bevezetése óta kizárólag számlapénzként funkcionált, teg­naptól törvényes fizetőeszközként, készpénz formában is létezik az euróövezetben. Az átállásra - amíg az euróval párhuzamosan a meg­szűnő nemzeti valuták is forgalom­ban vannak - két hónapnyi idő áll rendelkezésre a legtöbb euró­övezeti államban. Az átállásról és a közös fizető­­eszköz bevezetésének kockázatairól derűlátóan vélekedtek a napokban nyilatkozó vezetők: az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Wim Duisenberg hétfőn azt mondta, hogy az euró készpénzként való be­vezetése sima átmenet lesz, mivel minden illetékes és érintett kemé­nyen és jól dolgozott ennek érdeké­ben. Romano Prodi, az Európai Bi­zottság elnöke az euróbankjegyek és -érmék megjelenésének előes­téjén tartott brüsszeli sajtóértekez­letén megállapította, hogy a közös valutát használó országok számára könnyebbé válhat a költségvetési politikájukkal kapcsolatos infor­mációcsere. Schröder német kan­cellár szerint az euró bevezetésével még szebb idők várnak nemcsak a németekre, de egész Európára. A közös valuta megjelenése még kéz­zelfoghatóbbá teszi az eurózóna polgárai számára az európai integ­rációt - hangoztatta a német kor­mányfő. Az Európai Központi Bank teg­nap déli becslése szerint a pénzki­adó automaták átállítása euróra or­szágonként 50-85 százalék körüli arányban lezajlott, és az arány estig még jelentősen nőni fog. Vezércikk a 7., összeállítás a 11. oldalon Az emberek többsége örömmel fogadta az európai pénznem bevezetését FOTÓ: REUTERS/JACK DABAGHIAN Jogszabálydömping MN-ÖSSZEÁLLÍTÁS T­ öbb tucat rendelet, jogszabály és törvény változott január el­sejével. A munka világát érintő leg­fontosabb fejlemény, hogy tegnap­tól bruttó ötvenezer forintra nőtt a minimálbér összege. Átlagosan 5 százalékkal drágult a villamos ener­gia ára: eszerint a lakossági villa­mos energia áfa nélküli ára 21 fo­rintról 22 forintra emelkedett kilo­wattóránként. Az éjszakai vezérelt lakossági áram áfa nélküli ára 9,70 forintról kilowattóránként 10,20 forintra emelkedett. Formailag is lezáródott a kötött devizagazdálko­dás korszaka, így a forint konverti­bilitása teljessé vált. A kiemelten súlyos bűnügyek­ben, a szervezett bűnözéssel ösz­­szefüggő ügyekben a hatóságok munkáját segítő fontos, védett ta­núk új nevet, lakhelyet, sőt „múl­tat” is kapnának. A büntető tör­vénykönyv módosítása szerint egy ízben, egyévi időtartamra fel kell függeszteni a büntetőeljárást azon kábítószer-fogyasztókkal szemben, akik ellen még nem született elsőfo­kú ítélet. A magánbefektetőket érintő legfontosabb változás, hogy tőzsdei ügyleteik nyeresége után negyedévenként kell forrásadót fi­zetniük. Az új évben már tilos a do­hányáruk hirdetése a szabadtéri reklámhordozókon és büntethető a gyűlöletbeszéd stadionokban. Részletek a 4. oldalon Kabulban a békemisszió HÍRÖSSZEFOGLALÓ Ú­ jév napján elindult Afganisz­tánba az ottani nemzetközi békeerő (ISAF) előőrse. A német­ légierőhöz tartozó szállítógép fe­délzetén 149 személy indult Lon­donból Kabul felé - közölte a né­met védelmi minisztérium szóvi­vője az AFP jelentése szerint. Az első egységgel tizennyolc ország katonái keltek útra, köztük néme­tek és britek. Ez utóbbiak ahhoz a háromszáz brithez csatlakoznak, akik már hetek óta Afganisztán­ban állomásoznak, s akik a londo­ni döntés értelmében szintén be­kapcsolódnak majd a békeerők munkájába. A haderő telepítésénél az áttö­rést az hozta meg, hogy Kabulban hétfőn parafálták az afganisztáni nemzetközi békefenntartó erők fel­állításáról szóló megállapodást. A megállapodást Junisz Kanuni, az afgán ideiglenes kormány belügy­minisztere és John McColl tábor­nok, a nemzetközi békeerő (ISAF) brit főparancsnoka látta el kézje­gyével. Rutinrepülés közben vasárnap Afganisztánban lezuhant egy pilóta nélküli amerikai felderítő repülő­gép - közölte hétfőn az amerikai fő­parancsnokság illetékese. [Hajsza...] Folytatás a 8. oldalon . Elismerés a nemzet polgárainak Külön köszönetet mondott Mádl Ferenc, a Magyar Köztár­saság elnöke újévi beszédében azoknak, akik helytállásukkal segítettek a tavalyi árvíz leküz­désében. Ugyanakkor hangsú­lyozta: törekednünk kell arra, hogy politikai pártjaink ne egy­más hitelét rontsák.­ ­ Munkatársunktól____________ N­ em kevés erőfeszítést vállal­tunk a nagyobb kenyérért, a jobb egészségért, a jobb munká­ért, a jobb biztonságért, a több tu­dásért, családunk szebb holnapjá­ért az új évezred első esztendejé­ben - mondta Mádl Ferenc, a Ma­gyar Köztársaság elnöke újévi kö­szöntőjében. Sok megpróbáltatás­sal is szembe kellett nézni az or­szágnak, mint például a tavaszi ár­víz, a világ eddigi értékrendje és biztonsága elleni terrortámadás, valamint a globalizáció kihívásai - fejtette ki. Nem vizsgáztunk rosz­­szul - emelte ki a köztársaság el­nöke, aki külön is köszönetet mondott azoknak, akik az árvíz le­küzdésében helytálltak. „Köszönet katonáinknak, a rendőröknek, az egészségügyben és a közlekedés­ben helytállóknak, a katasztrófa­elhárítás minden áldozatos közre­működőjének.” (2001....] Folytatás a 3. oldalon . Óévbúcsúztató Tízezrek vettek részt a fővárosban és az ország számos pontján megren­dezett óévbúcsúztató ünnepségeken. A Hősök terén (képünkön) tűzijá­tékkal köszöntötték a 2002-es esztendőt fotó: Tóth Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék