Magyar Nemzet, 2002. április (65. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-12 / 85. szám

gazdasag@magyarnemzet.hu MnMHBMnMHMHMMMMMi Milliárdok a vidék fejlesztésére ■ MTI______________________ T­avaly 31,9 milliárd forint de­centralizált, közvetlen terü­letfejlesztési forrást ítéltek oda pá­lyázat útján a megyei, illetve a re­gionális területfejlesztési tanácsok - derül ki az Országos Területfej­lesztési Tanács (OTT) részére ké­szített beszámolóból. A területfej­lesztési célelőirányzatból a megyei területfejlesztési tanácsok 2001 - ben 7 milliárd 716 millió forintot ítéltek oda 1013 pályázónak, ami 55,8 milliárd értékű beruházást és 7041 munkahely létesülését ered­ményezi. Az öt kiemelt regionális fejlesz­tési tanács 6,8 milliárd forint támo­gatásról döntött 501 pályázat eseté­ben a területfejlesztési célelőirány­zatból. A legnagyobb összeget a kö­zép-magyarországi régióban ítélték oda, a támogatott pályázatok szá­ma a Közép-Dunántúlon volt a leg­magasabb. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás­ból a megyei területfejlesztési taná­csok 11,3 milliárd forintot ítéltek oda 1743 pályázónak, összesen 61 milliárd forint értékű beruházás­hoz. A támogatás 60 százaléka a belterületi termelő infrastruktúra fejlesztését, illetve az önkormány­zati intézmények beruházásainak támogatását szolgálja. A céljellegű decentralizált támogatásból 6 mil­liárd 154 millió forint támogatásról döntöttek a megyei testületek. A fejlesztések összköltsége megköze­líti a 17 milliárd forintot, a támoga­tás egyharmadát oktatási célú be­ruházások kapták. A területfejlesztési célelőirány­zatból munkahelyteremtő beruhá­zásokhoz 3 milliárd 90 millió fo­rint támogatást kapott 371 pályá­zat, amelyekkel 3707 munkahelyet hoznak létre. Munkahelyterem­tésre Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Bács-Kiskun megyében ítélték meg a legtöbb támogatást. 2002. április 12., péntek Gazdaság * MiglT­­(‘N­17J‘I­ED Rovatvezető: Schubauer Ferenc Hat százalék alatt a drágulás Az elemzők szerint kedvezőtlenül befolyásolhatja a csökkenést az olaj ára Márciusban hat százalék alá csúszott a fogyasztói árak növeke­désének szintje az előző év azonos hónapjához mérten - tette közzé tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az elemzők a következő hónapokra további csökkenést várnak, ám szerintük ezt a trendet megállíthatja az olaj világpiaci árának növekedése. HÍRÖSSZEFOGLALÓ M­árciusban a fogyasztói árak 0,7 százalékkal haladták meg a februári és 5,9 százalékkal a múlt év márciusi szintet - közölte tegnap a KSH. A maginfláció már­ciusban februárhoz képest 0,5 százalék, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6,2 százalék volt. A KSH adatai szerint idén az első há­rom hónapban átlagosan 6,2 szá­zalékkal voltak magasabbak az árak, mint az előző év azonos idő­szakában. 2002 márciusában a nyugdíjas fogyasztói árindex az előző hónaphoz képest 0,6 száza­lékos, az előző év márciusához vi­szonyítva pedig 6,7 százalékos ár­emelkedést mutatott. Az MTI által megkérdezett elemzőket nem érte váratlanul a márciusi inflációs adat, ezzel együtt az év második felére az inf­lációs ütem növekedésével szá­molnak. Dwyfor Evans, a Bank of America londoni irodájának térsé­gi elemzője szerint a márciusi szám nem okozott meglepetést, s az egyetlen kérdés most az, hogy a jegybank mikor és mennyivel csökkenti tovább kamatait. Evans várakozása szerint az idén még egy kamatcsökkentés valószínű, en­nek időzítése azonban jelenleg po­litikai ügy. A ház most azzal szá­mol, hogy a jegybank a hónap vé­gén hajt végre 25, esetleg 50 bázis­pontos kamatcsökkentést. Az elemző előrejelzése szerint az éves fogyasztói infláció májusig csök­kenhet - arra a hónapra a Bank of America 5,4 százalékos 12 havi adatot vár -, utána azonban a je­lenleg érvényesülő erős bázishatá­sok kifutása és kisebb részben az élelmiszerszegmens árhatása mi­att a cégnél az ütem emelkedésével számolnak. Evans megerősítette a Bank of America által már koráb­ban is jelzett véleményt, miszerint a tizenkét havi infláció az év végé­re elérheti a 8,0 százalékot is. Az elemző áprilisra 5,8 százalékos éves fogyasztói drágulást jósolt. Charles Robertson, az ING be­fektetési bank feltörekvő piaci stratégája szerint az infláció a kö­vetkező két hónapban csökken. Robertson szerint a mélypont má­jusban lesz 5,1-5,4 százalék közöt­ti éves ütemmel, utána azonban a tavalyi igen jó termés összes ked­vező hatása elenyészik, s a trendet az új terméskilátások fogják meg­határozni. Ha az időjárás továbbra is olyan száraz marad, mint jelen­leg, ez a trend meglehetősen nega­tív lesz - mondta. Robertson sze­rint egyelőre 5,5 százalékos év végi inflációval számol. A választási eredmény és a forintárfolyam kö­zötti összefüggésről azt mondta: bármilyen öszszetételű kormány alakul, szüksége lesz a jelenleginél is valamivel erősebb forintra az infláció alacsonyan tartása miatt. Simon Watts, a UBS Warburg kelet-európai szakértője szerint az idei év egészére még 100 bázis­pontos jegybanki kamatcsökken­tés várható, de legközelebb csak a választások után, esetleg május­ban valószínű monetáris enyhítési döntés. Watts nem számol az inflációs nyomás erősödésével az év későbbi szakaszában; a ház az év végére 4,9 százalékos tizenkét havi drágulást vár. Az elemző sze­rint ezen a prognózison elsősor­ban az olajárak további emelkedé­se ronthat. Lassult a deficitnövekedés Az időarányosnak megfelelően alakulnak a költségvetés bevételei Egyelőre jóval nagyobb az időarányosnál az államháztartás hiá­nya: az első három hónapban - a helyi önkormányzatok nélkül - 242,7 milliárd forintot ért el. A nagyobb deficit javarészt egy­szeri hatásokkal magyarázható. A költségvetés bevételei az idő­arányosnak megfelelően alakultak.­ ­ Barát Mihály___________________ A­­­z államháztartás hiánya már­cius végén - a helyi önkor­mányzatok nélkül - 242,7 milli­árd forintot ért el, amely az éves előirányzat 48 százalékának felel meg - derül ki a Pénzügyminisz­térium (PM) tegnap nyilvános­ságra hozott adataiból. A közpon­ti költségvetés ez évi első negyed­éves hiánya 186,9 milliárd forint volt, ami az éves előirányzat 38,4 százaléka. Az államháztartás be­vételei 2002. március végéig az előirányzat 24,9 százalékára telje­sültek, az elmúlt év azonos idő­szakában a tényleges teljesülés 23,8 százalék volt. Az államház­tartás hiányának növekedése március folyamán az előző hóna­pokhoz viszonyítva jelentősen le­lassult. A PM felhívja a figyelmet: a központi költségvetés hiányá­nak jelentős részét a zárszámadá­si törvényben szereplő módosítá­sok 2002. év januárjára áthúzódó kifizetései magyarázzák, illetve jelentkeztek egyéb, viszonylag je­lentős kiadási tételek is. Márciusban a központi költ­ségvetés hiánya 43,8 milliárd fo­rinttal nőtt, az időarányos hiány 41 milliárd forint. A társadalom­­biztosítás pénzügyi alapjainak hiá­nya a hónap folyamán 17,6 milli­árd forint volt, az elkülönített álla­mi pénzalapok pozíciója pedig 0,5 milliárd forintos romlást mutatott. A központi költségvetés 2002. március végi hiánya 186,9 milliárd forintban, azaz az előirányzat 38,4 százalékában teljesült. Az elkülöní­tett állami pénzalapoknál március­ban 0,5 milliárd forint hiány kelet­kezett, ami a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 1,2 milliárd forint többletéből és a Munkaerő-piaci Alap 1,7 milliárd forint deficitjéből alakult ki. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak március végi hiánya 63,2 milliárd forintot tett ki. A deficit mértéke a Nyugdíjbiztosí­tási Alap esetében 32,2 milliárd fo­rint, az Egészségbiztosítási Alapnál 31 milliárd forint volt. Tízéves program állomásfelújításra A MÁV Rt. által 2001-ben meghirdetett állomásfelújítási programra 25 milliárd forin­tot költ a vasúttársaság. Tíz év alatt jelentős állami támoga­tással és önkormányzati hoz­zájárulással harminchárom vasúti létesítményt építenek át. Több állomáson jelenleg is folynak a munkák. ■ Pazsay Gábor___________________ S­tumpf István kancelláriami­niszter nyitotta meg tegnap a sátoraljaújhelyi vasútállomás csarnokát, amit a tervezők és a kivitelezők a megváltozott utazá­si szokásokat és a XXI. század igényeit figyelembe véve készítet­tek el. A teljes felújítás során az épületet, illetve az ott található irodákat, műhelyeket építik át, és elektronikus utastájékoztatási rendszert helyeznek üzembe. Sá­toraljaújhely állomására 2003 vé­géig 480 millió forintot költ a MÁV. A tízéves program keretében 25 milliárdért a 33 legjobban ki­használt állomást alakítják át, aminek elsődleges célja az utas­­forgalmi létesítmények, illetve a munkahelyek műszaki állapotá­nak, komfortjának javítása és nem utolsósorban a fogadóépületek új arculatának kialakítása. A prog­ramban a főváros és a megyeszék­helyek vasúti létesítményei mel­lett meghatározó szerep jutott a nagyobb forgalmú városok - Sá­toraljaújhely, Záhony, Mezőhe­gyes, Gödöllő, Dombóvár, Celldö­­mölk, Nagykanizsa, Füzesabony, Hatvan, Cegléd, Dunaújváros - pályaudvarainak is. Az infrastruktúrák fejlesztésé­re 650-700 milliót költ el a MÁV, jelenleg több állomáson zajlanak a munkálatok. A miskolci műemlék épület tel­jes felújítása például négy ütem­ben valósul meg - eddig már meg­nyitották a pénztár- és utascsarnokot -, hasonló léptékű építkezés folyik Nyíregyházán, ahol az állomásépületet a tervek szerint október 15-én adják át. Szegeden, Szombathelyen idén látnak munkához a kivitelezők, és szintén 2002-ben folytatják a Ke­leti pályaudvar átépítését. A MÁV az elővárosi program keretében több utasforgalmi léte­sítményt korszerűsített az elmúlt hónapokban 400 millió forintért. A beruházásokat az önkormány­zatok mind több helyen támogat­ják. A tízéves programban nem szereplő kisebb állomásokat is fo­lyamatosan fejleszti a vasúttársa­ság, a közelmúltban Szerencs, Vásárosnamény, Nagyecsed, Pá­­csony, Vasvár és Somlóvásárhely épületei és peronjai egészültek ki új műszaki megoldásokkal. Sikeres magyar modell Közel 100 milliárdos nyugdíjemelést jelentett be a kormány Hatszázalékos gázáremelésre sem lesz szükség, ha a kormány vissza tudja szerezni a Mal gázüzletágát, amelyre még ebben a kormányzati ciklusban sor kerülhet - mondta tegnap Orbán Viktor miniszterelnök, a kormány gazdasági kabinetjének ülé­sét követően. Elhangzott továbbá, hogy a magyar gazdaság négyszer olyan gyorsan bővül, mint az EU gazdasága, a munka­­nélküliség tovább csökken, az infláció pedig 5,9 százalékra mérséklődött. Az első három hónapban a bérek jobban emelkedtek, mint amire számítani lehetett, ezért a kormány a nyugdíjakra további 60-100 milliárd forintot fordít. ■ Csákó Attila_____ N­égyszeresen haladja meg a magyar gazdaság első ne­gyedévi növekedése az EU gazda­ságának bővülését. A magyar gaz­dasági modell, melynek közép­pontjában a Széchenyi-terv áll, az év első negyedévében is meghozta a várt eredményeket - mondta tegnap Orbán Viktor miniszterel­nök. Hozzátette: a negyedéves számok alapján kijelenthető, az export növekedésének üteme ma­gasabb mint az importé, s ennek fenntartása hosszabb távon is kí­vánatos. Matolcsy György gazda­sági miniszter ismertette, hogy gyorsuló ütemben bővül a beru­házási célú gépimport. A szakminiszter rámutatott, hogy a kedvező gazdasági teljesít­mény mögött döntő módon már a Széchenyi-terv folyamatai húzód­nak meg. Az első negyedévben ezekre a programokra négyszer annyi pályázatot várnak, mint amennyi a múlt esztendőben ösz­­szesen beérkezett. Orbán Viktor aláhúzta, hogy a munkanélküliség tovább csök­kent, az infláció pedig a legutóbb regisztrált 6,2 százalékról 5,9-re mérséklődött. A miniszterelnök kérdésre válaszolva a költségveté­si hiányról megjegyezte, annak mértéke rendben van, s nem kell a költségvetésen módosítani. A kor­mányfő aláhúzta: a költségvetés a gazdaságpolitika lenyomata, ezért azt módosítani gazdaságpolitikai irányváltás nélkül nem lehet, ezt pedig nem tervezik. Az évközi mó­dosítás kifejezetten ellentétes a magyar gazdaság és minden sze­replőjének érdekével. Ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a mostani mutatók megegyeznek az 1998. évi első negyedév számaival. A kormányfő azt viszont elkép­zelhetőnek tartja, hogy az év vége felé a zárszámadási törvényben a számokat összhangba hozzák. A miniszterelnök ismertette: ha­zánkban a bérek az első negyedév­ben jobban emelkedtek, mint amit várni lehetett. Emiatt a törvényben előírt nyugdíjemelést fognak végrehaj­tani, amely összesen mintegy 60- 100 milliárd forintos nyugdíjkifi­zetést eredményez a már megítélt nyugdíjak mellett. Ez a kifizetés közel egyhavi nyugdíjat jelent. (Varga Mihály pénzügyminiszter ismertette, hogy erre két részlet­ben, június elsejével és december elsejével, a kormány döntését követően kerülhet sor.) Orbán Viktor hangsúlyozta: még 6 százalékos gázáremelésre sincs szükség. A lakossági fo­gyasztás és a hazai kitermelésű gáz mennyisége közel azonos nagyságú. Amennyiben a világpi­aci árnál több mint egyharmad­­dal olcsóbb hazai termelés és az árszínvonal meghatározása a kormány kezében lesz, akkor eb­ből sokkal olcsóbban lehet ellátni a lakosságot. Ezért a kabinet to­vábbra is ragaszkodik a Mal gáz­üzletágának állami tulajdonba vételéhez, visszavásárlásához. A miniszterelnök szerint erre még ebben a kormányzati ciklusban sor kerülhet. Orbán Viktor kitért arra, hogy az ellenzék külföldön a liberalizált gázpiacról tett nyilat­kozatot, amivel a kormány nem ért egyet. A GÁZÁRÜGYRŐL TOVÁBBIAK A 13. OLDALON Új „lakó" az ipari parkban A zalaegerszegi Flextronics Ipari Park 11. betelepülője, a Tyco TD1 Hungary Kft. kétmillió dolláros technológiai befekte­téssel csaknem 1800 négyzet­­méter területű mobiltelefon­­akkumulátor-üzemet létesí­tett, amelyet tegnap avattak fel. A három földrészen érde­kelt, chicagói központú Tyco International Ltd. első közép­európai üzeme - a Flextronics International (FI) beszállítója­ként - az induló negyedévben tízmillió, év végére negyven­­millió dollár értékű akkumu­látort szerel öszsze. (MTI) A Tokaj Kereskedőház bővíti piacait Az idén várhatóan 2,7-2,8 milliárd forintos árbevételt ér el a To­kaj Kereskedőház Rt., ami 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi esztendő eredményé­hez képest - közölte tegnap Hegedűs Zoltán vezérigazgató. Idei exportbevételét 30-40 százalékkal kívánja növelni a kereskedőház. Annak érdeké­ben, hogy a cég megfeleljen a növekvő elvárásoknak, tavaly 350 millió forintot fordítottak korszerűsítésre. Ez a program idén is folytatódik. (H. E.) Visszavont szlovén óvintézkedés A korábbi feltételek mellett lehet magyar húst exportálni Szlo­véniába, miután a magyar Külügyminisztérium tiltako­zására az ottani agrárkor­mányzat felfüggesztette a ha­tárhelyi állatorvosi vizsgálat harmincszoros megdrágításá­ra vonatkozó intézkedését - közölte tegnap lapunkkal a Külügyminisztérium. (MTI) Sertéspestis Aradon Nincs szükség rendkívüli intézke­désekre Magyarországon a Romániában, Arad közelében, Kisszentmiklóson tegnap ész­lelt sertéspestis miatt - közöl­te tegnap Németh Antal orszá­gos főállatorvos. A Földműve­lésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági főosz­tályának vezetője szerint Ro­mániából Magyarországra hi­vatalosan nem importálnak sertéshúst és abból előállított húskészítményeket. (MTI) Távozik a Panrusgáz elnöke Lemondott Mihail Rahimkulov, a Panrusgáz Rt. igazgatósági el­nöki tisztjéről. Mihail Rahimkulov tegnap közle­ményben közölte mindezt, hozzátéve, hogy személyes okokból, április 12-i hatál­­­­lyal válik meg posztjától. A Panrusgáz Rt. ötven százaléka a Mal Rt., 31 százaléka az orosz Gazprom kezében van. Az orosz cég érdekeltségébe tartozó Általános Értékforgal­mi Bank kilencszázalékos, az Interprocom Rt. pedig tízszá­zalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik. (MTI) Elismert a hazai agrárkutatás Jó a magyar agrárkutatás nemzet­közi megítélése, az intézetek jelentős része sikeres résztve­vője a nemzetközi progra­moknak. Ennek egyik ered­ménye, hogy a társulási meg­állapodást követően az Euró­pai Unió kutatás-fejlesztési programjaiban Magyarország a teljes jogú tagokkal azonos feltételekkel rendelkezik majd - mondta tegnap Vonza And­rás agrárminiszter egy szak­mai fórumon. (G. J.)

Next