Magyar Nemzet, 2004. január (67. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

D Hagy­ar* • Látó-Tér 2oo4. január 2., péntek Szerkeszti: Szényi Gábor latoter@magyarnemzet.hu MMiiiBmiiliiáro M Száry Zsol­t_____________________________ A magyar társasházak többsége az Európában sehol - sőt más, volt szocialista országokban - sem tapasztalható nagyüzemi lakásprivatizáció nyomán jött létre. Az úgynevezett elidegenítési folyamat már a rendszerváltozás előtt megkezdődött egy 1969-ben megjelent kormányrendelet alapján. Eleinte, az 1980-as évek­ végén még csak az akkori pártállam bennfente­sei vehették meg fillérekért a tanácsi la­kásokat Budapest és a vidéki nagyvá­rosok elitnegyedeiben. A rendszerválto­zás után beindult a vásár: az évtizedekig pusztulni hagyott IKV-épületeket az ön­­kormányzatok kapták tulajdonba, azzal, hogy amennyiben csak egy lakó is be­nyújtja vételi kérelmét, kötelesek azokat társasházasítani. Ezt követte az első sza­badon választott Országgyűlés által 1993- ban elfogadott elidegenítési törvény, amely bizonyos feltételek mellett általá­nossá tette a vételi jogot, továbbá ötéves moratóriumot hirdetett az önkormány­zati lakás lakottan való értékesítésére, az­az a bérlő feje fölül való eladásra. Mivel a lakbérek korlátlan emelésének lehetősé­gét sem az akkori kormányzat, sem az önkormányzatok hivatalosan nem cáfol­ták, a bérlők - leginkább a szegényebbek és a nyugdíjasok - a teljes kiszolgáltatott­ságtól tartottak. Csak az nem vette meg volt tanácsi la­kását, akinek még az akkori forgalmi ér­ték 10-15 százalékának kifizetése, illetve az alacsony, fix kamatú részletre vásárlás is gondot okozott, szükséglakásban vagy éppen úgynevezett rehabilitációs terüle­ten élt. Így fordulhatott elő, hogy néhány százezer forintért ma tízmilliókat érő la­káshoz lehetett jutni, mondván: így kár­pótolják az embereket az elmúlt évtizedek elmulasztott karbantartásaiért, elmaradt felújításaiért. Igaz, arról akkor még nem volt szó, hogy mennyibe kerül majd a fenntartás, a tatarozás, a működés hosszú távon. Ezért történhetett meg, hogy ösz­­szedőlés előtt álló épületekből lett társas­ház, születtek futószalagon az alapító ok­iratok, s lettek dúsgazdagok rövid idő alatt az élelmes ügyvédek. Az idő tájt egy­­egy alapító okirat legyártásáért tízezer fo­rintot is elkértek albetétenként. A „szak­értők” az értékbecslést gyorsan elintézték: elég volt az azonos szobaszámú lakások­ból egyet felmérni, majd beszorozni az összessel. Előfordult például az is: egy XIII. kerületi ház okiratán annyit dolgoz­tak, hogy egy XII. kerületit fénymásoltak le, majd az utca, házszám, helyrajzi szám kifestésén és kicserélésén kívül egy római egyest húztak a tizenkettes mellé. A bérelt tanácsi épületekből kialakított társasházak tömeges megalakulása felve­tette: az újdonsült tulajdonosi közösségek a lakóépületek földszintjén található üzle­tek hasznosításából fedezhetnék a fenn­tartáshoz szükséges kiadásokat. Csak­hogy az önkormányzatok hallani sem akartak a „nem lakás céljára szolgáló he­lyiségek” el-, illetve átadásáról. Ezzel lé­nyegében el is dőlt, hogy a társasházak - az átlagnál gazdagabb lakosságú belváro­si és budai kerületek kivételével - forrás nélkül maradnak Budapesten, akárcsak a vidéki nagyvárosokban. Rövid időre fel­lángolni látszott a tetőtér-beépítési láz, azonban hamar lehűtötte a kedélyeket, hogy egészen tegnapig a házak fölötti te­rületek eladásához a tulajdonosok száz százalékának hozzájárulása kellett. Most - legalábbis a hivatalos tájékoz­tatás szerint - úgy tűnik, „kiházasították” a társasházakat: az Országgyűlés decem­ber 8-án 191 igen szavazattal, 166 ellené­ben, egy tartózkodás mellett fogadta el a módosított társasházi törvényt, amely tegnap lépett életbe. Az előterjesztő Lamperth Mónika szocialista belügymi­niszter a parlamentben azzal érvelt, hogy a jogszabály a társasháztulajdon létesíté­sét és biztonságos fenntartását, a társas­házak szakszerű működését, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítését szolgálja.­­ Hamarosan, akár már az idén bein­dulhat a társasházak tetőtereinek beépíté­se, aminek révén a közösségek bevételei jelentősen nőhetnek - nyilatkozta a Ma­gyar Nemzetnek Horváth Csaba (MSZP) országgyűlési képviselő, a II. kerület pol­gármestere, aki a szocialista frakciót kép­viselte a törvénymódosítási vitában. Hoz­zátette: áttörést vár az úgynevezett négyö­tödös szabály bevezetésétől. Ez azt jelenti, hogy az alapító okirat módosításához - bár főszabályként továbbra is százszáza­lékos hozzájárulás szükséges - elegendő a tulajdonosok négyötödének a döntése, ha a kisebbség nem él keresetindítási jogá­val. Utóbbit az alkotmány 14. paragrafusa biztosítja, a már hatályos törvény szerint 30 napig - tette hozzá a politikus, aki a másik három jelentős változást is fontos­nak tartja. Az eddig „szabadon választha­tó” szervezeti és működési szabályzat (szmsz) kötelező elfogadásának a társas­ház közgyűlésén az összes tulajdonos egy­szerű szavazattöbbséggel tehet eleget. Az alapító okirat a jövőben csak a tulajdoni viszonyokat tartalmazza, míg az szmsz rendelkezik minden működéssel kapcso­latos kérdésről, így például a házirendről és a lakónyilvántartó könyv vezetéséről is. Ez utóbbi nagyon fontos a lakásmaffia el­leni küzdelemben - véli Horváth. Lapunk kérdésére kifejtette: nem tartja adatvédel­mi szempontból aggályosnak a lakók­re­ÉRDEMI VÁLTOZÁSOK NÉLKÜL. Nem hoz je­lentős változást a társasházak életében a de­cemberben módosított törvény - mondta el la­punknak Szentmiklósi Péter. A neves ügyvéd - felkérésre - már az előző jogszabály előkészíté­sében is részt vett, most pedig tagja volt annak az öttagú szakmai bizottságnak, amely egy évig dolgozott azon, hogy a magyar jogrendnek megfelelő és a valós élethez igazodó tervezet kerüljön az Országgyűlés elé.­­ Csakhogy a de­cember 8-án elfogadott módosított társasházi törvény nem ilyen, és „köszönő viszonyban" sincs az általunk megfogalmazott, az előterjesz­tésért felelős Belügyminisztériumnak átadott anyaggal - fogalmazott Szentmiklósi Péter, aki a megszavazott változatból egyedül az úgyne­vezett négyötödös szabály bevezetését tartja komolyabb változásnak. Hozzátéve, hogy az alapító okirat módosíthatóságának fenti előírá­sai ellentétesek a polgári törvénykönyvvel (Ptk.), hiszen a társasházak fő dokumentuma szerző­dés, így az arra vonatkozó szabályokat kell alkal­mazni.­­ Ha szigorúan nézzük, tulajdonképpen nincs is szükség társasházi törvényre, hiszen a tulajdonosi közösségek működésének szinte minden területét meghatározzák más jogsza­bályok, így például az alapító okiratok módosí­tásánál egyszerűen csak a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó paragrafusait kellene figyelembe venni - állítja az ügyvéd. Szerinte a társasházak legnagyobb nehézségeit az anyagi gondok okozzák, azokat pedig nem lehet törvénnyel or­vosolni. Úgy véli, az szmsz-ek létrehozása, a há­zirendek elfogadása csak akkor érne valamit, ha a jogszabály tartalmazna szankciókat is. Ilyenek azonban nincsenek, s például a lakásmaffia ellen hatékonynak képzelt lakónyilvántartó könyvek vezetése is csak ajánlott, de nem kötelező. Több olyan új rendelkezés született, amelyeket egyébként eddig is így végeztek a gyakorlatban, például az adásvételkor igazolandó tartozásról szinte mindig igazolást kértek az ügyvédi irodák. A lakásmaffiát mindezzel nem lehet felszámolni, de ez nem is feladata a törvénynek - tette hoz­zá.­­ Összegezve elmondható, hogy a társashá­zi törvény nemhogy könnyítené a tulajdonosi közösségek életét, de sok esetben inkább bo­nyolítja. Többek között nehezíti a közgyűlések menetét, ráadásul számos olyan, szakmailag nem indokolható változást fogadtak el az or­szággyűlési képviselők, amelyek újabb és újabb jogi vitákhoz vezetnek majd - szögezte le Szentmiklósi Péter. (Sz. Zs.)­gisztrálását, ami a tulajdonosok többsé­gének önkéntes döntésén múlik. A módosított törvény alapján a köz­gyűlés jelzáloggal terhelheti meg annak a tulajdonostársnak az ingatlanát, aki leg­alább hathavi közös költségnek megfelelő összeggel tartozik. Természetesen az adósság kiegyenlítése után nyolc napon belül ki kell adni az engedélyt a széljegyzet tulajdoni lapról való törléséhez. Az új sza­bály szerint az esetleges tartozásokról, il­letve annak hiányáról - adásvétel estén, az eladó kérésére - a közös képviselő kö­teles igazolást adni. Horváth Csaba ugyancsak hasznosnak nevezte, hogy a törvény a társasház-kezelői tevékenységet üzemszerűen végző közös képviselőket külön jogszabályban meghatározott szak­­képesítés megszerzésére kötelezi. Ez alól a tulajdonosok ugyan felmentést adhatnak, ám a rendelkezés célja mégis az, hogy a házak élén képzett emberek álljanak. Vál­tozás még, hogy az eddigi ötven helyett már huszonöt lakásosnál nagyobb társas­házakban is kötelező megalakítani a számvizsgáló bizottságot. Pontosított sza­bály, hogy a közgyűlésen, amelyet évente egyszer kötelező összehívni, csak a meg­hirdetett napirendi pontokról lehet hatá­rozni, a helyszínen már nem lehet újabb témákat felvetni. A képviselő végezetül elmondta: a most kezdődő időszak tapasztalatai alap­ján később felvetődhet a társasházi tör­vény további módosítása, a közösségek sokak által kívánatosnak tartott jogi sze­mélyiséggel való felruházása. Erre első­sorban a házak hitelképessége érdekében lenne szükség. A jelenleg is akut, gazdasá­gi jellegű és az együttéléssel összefüggő bajokat pedig más, kapcsolódó törvé­nyekben kell orvosolni - fűzte hozzá. Számos jogsértés elkerülhető lenne, ha a társasházak közös tulajdonú helyiségeit közterületté nyilvánítanák. Amennyiben ez lehetséges, akkor a szabálysértési tör­vényt kell módosítani. A különféle szol­gáltatókkal - közöttük a víz-, a gáz-, az elektromos és a távfűtő művekkel - foly­tatott társasházi vitákat, pereskedéseket is mederbe lehetne terelni a szolgáltatá­sokról szóló törvény kibővítésével - fo­galmazott. Ezzel szemben Kosztolányi Dénes fideszes országgyűlési képviselő lapunk­nak kijelentette: fellélegzett a lakásmaffia, amikor az ellene folytatott harc érdeké­ben létrehozott parlamenti bizottságnak a társasházi törvénytervezethez benyújtott javaslatait elvetette a kormány, majd a parlament is. Szerinte példátlan, hogy egy törvényhez csaknem háromszáz módosí­tó javaslatot nyújtsanak be, ebből har­minckilencet az utolsó napon. Ezek jelen­tős része a kormánykoalíciótól érkezett, s mindössze tíz százalékát fogadták el, ér­demit pedig egyet sem - tette hozzá. Mint mondta, indítványaik között szerepelt a tulajdonosi pozíciók erősítése, a szom­szédjogok biztosítása, azaz a részleges elővásárlási jog. Ezt azzal utasították el, hogy bevezetése sértené a családi, öröklé­si jogot, holott a társasházak biztonsága érdekében csak a közvetlen szerkezeti szomszédokat érintette volna. Elvetették a jogi személyiség megadását, mint ahogy a társasházak feletti ügyészségi törvé­nyességi felügyelet bevezetését is, holott a többpárti javaslatokat civil és szakmai szervezetek is támogatták. A társasházak­nak nem ilyen törvényre, hanem egy új, átfogó, európai szintű szabályozásra van szükségük - szögezte le Kosztolányi Dé­nes. Szerinte az szmsz-ek legfeljebb házi­rendekként funkcionálhatnak, s a többi változás sem éri majd el a kívánt hatást. Hozzátette: a szocialista kormány ismét kihagyta a törvény előkészítéséből a civil szervezeteket, a közös képviselőket, az érintetteket, vagyis a társasházakban élőket.­­ Jogi személyiség nélkül továbbra is hitelképtelenek a társasházak, így meg­maradnak az évtizedes gondok, nem pó­tolhatók az elmaradt felújítások, sőt a re­mélt tetőtér-beépítések sikere is kétséges­nek látszik - közölte lapunkkal Fürjes Ár­pád, a Társasházi Közös Képviselők Egye­sületének elnöke, aki a fővárosban tizen­két éve kezel lakóépületeket. Megerősítet­te: a törvény kidolgozásához nemhogy a véleményüket nem kérték, de többszöri megkeresésre is csak Csabai Lászlóné, a lakásügyekért felelős MSZP-s kormány­­biztos fogadta őt, egyszer. Bár az elfogadott törvény pontos szö­vegét nem látta, úgy véli, hogy az alapító okirat most bevezetett négyötödös módo­síthatósága sérti a tulajdonhoz fűződő jo­got. A római jog alapján a társasházak fő dokumentuma szerződésnek számít, amelyet a polgári törvénykönyv szerint csak közös megegyezéssel lehet megvál­toztatni, tehát valamennyi tulajdonosiul® hozzá kell járulnia a módosításhoz. Jó szok hangsúlyozták mindezt 1997-be , amikor szintén felvetődött a könnyítés gondolata, és azóta sem változott meg a jogrendszerünk - fogalmazott a közös képviselő, aki szerint célszerű lenne vé­gigtekinteni az eddigi szabályokat egé­szen 1924-től, és figyelembe venni a tár­sasházak eltérő létrejöttét és működését. Nem kell nagy szakértelem ahhoz, hogy elképzeljük egy, a tulajdonosok önerejé­ből épült néhány lakásos ingatlan vagy egy több tucat lakást magában foglaló klasszikus bérház kezelésének különbsé­geit, nem is beszélve a nem egyszer 300- 400 lakásos nagy paneltömbökről. Fürjes leszögezte: a tetőtér-hasznosí­tásoknak gazdaságélénkítő hatása lehet­ne, azonban nem minden tető építhető be, ráadásul egy-egy elvi építési engedély költsége az összes szakhatósági vélemény beszerzésével együtt, házanként elérheti a 7 millió forintot is. Ahhoz, hogy egy vál­lalkozóval akár csak barterüzletet is kös­senek, biztonság kell. A felújítási hitelfel­vételt az könnyítené meg, ha az állam ga­ranciát vállalna a bankok felé. Fürjes szerint a közös képviselők kép­zése sok esetben megalázó lehet. Furcsáll­ja, hogy nem tettek különbséget a közgyű­lés által választott tisztségviselő, illetve a hivatásos ingatlankezelői tevékenység kö­zött. Hozzátette: a közös képviselőknek nem kell törvényben előírt kényszerkép­zettség, ilyet még a köztársasági elnöktől és a kormányfőtől sem követel semmilyen jogszabály. Az pedig, hogy az ingatlanke­zelő gazdasági társaságok, illetve azok ve­zetői közül ki alkalmas, más jogszabályok már meghatározták - vélekedett. Kiházasított társasházak Nincs egyetértés arról, hogy az új törvény valóban segíti-e a tulajdonosi közösségeket Hatályba lépett tegnap az Országgyűlés többsége által elfogadott módosított társasházi törvény. Magyarországon 1924 óta ez már a negyedik jogszabály, amely a többlakásos házak életét szabá­lyozza. Becslések szerint hazánkban ma csaknem 2,1 millió ember él társasházakban, s a lakásál­lomány egynegyedét is az ilyen tulajdonformában működő­ épületek, zömmel a volt IKV-házak te­szik ki. Az új rendelkezések jogokat adnak és elvesznek, további kötelezettségeket írnak elő. A kor­mány szerint ezzel hamarosan megoldódnak a társasházak gondjai. Az ellenzék, civil szervezetek, valamint közös képviselők viszont úgy vélik: a jogi személyiség, illetve hitelképesség nélküli tulaj­donosi közösségek gazdasági helyzete nem változik.

Next