Magyar Nemzet, 2004. június (67. évfolyam, 138-167. szám)

2004-06-01 / 138. szám

Magyar művek a fény városában Kádár Béla: Kártyajátékosok (1920) IM Munkatársunktói.__________ Három párizsi galéria és a ma­gyarországi Makláry Art­­works összefogásával mutatják be magyar avantgárd alkotók műveit a francia főváros szívében, a Saint Germain-des-Prés negyedben. A Minotaure, a Zlotowski és a Vallois galéria válogatása a magyar avant­gárd második világháború előtti, Párizsban is alkotó képviselői mun­káiból nyújt ízelítőt a mai francia közönségnek. A közelmúltban újra felfedezett Réth Alfrédtől mintegy húsz festményt mutatnak be, a pa­tinás Artcurial árverezőház pedig egy kamaratárlattal összekötve tar­totta a festő életművét feldolgozó tanulmánykötet hivatalos francia­­országi bemutatóját. A szobrászat­ra szakosodott Vallois Sculptures galéria Csáky József és a szülőföld­jén még kevéssé ismert Miklós Gusztáv műveiből rendezett tárla­tot. A kiállítások francia nyelvű ka­talógusához Passuth Krisztina és Makláry Kálmán írt bevezetőt. A három galéria közös, három helyszínen zajló kiállításával azt az időszakot idézi, amikor a művésze­ti élet egyik legfontosabb központja Párizs volt. Számos magyar mű­vészre is hatott a francia főváros. Az 1900-as évek első évtizedében érke­zett Párizsba Réth Alfréd, Mattis- Teutsch János, Csáky József, Miklós Gusztáv és Kassák. Az első világhá­ború után érkezett Beöthy István (Etienne Beöthy), Neugeboren Hen­rik (Henri Nouveau), Lahner Emil és a fiatal Vasarely is. A Zlotowski és a Le Minotaure galéria közös magyar avantgárd kiállításán Etienne Beöthy, Bortnyik Sándor, Kádár Béla, Kassák Lajos, Lahner Emil, Mattis-Teutsch János, Henri Nouveau, Scheiber Hugó és Victor Vasarely alkotásai szerepelnek. A Vallois Sculptures galéria tárlata Csáky József és Miklós Gusztáv ku­bista korszakát mutatja be. A visszalépés politikája A kulturális tárca milliárdos pénzelvonásokhoz asszisztál MTI A visszalépés politikájának ne­vezte a szocialisták kulturális politikáját Halász János, a Fidesz­­frakció szóvivője, reagálva Hiller István kulturális miniszter szomba­ton, Sopronban elhangzott, a tárca tevékenységét értékelő beszédére. A nemzeti kulturális örökség mi­nisztere a jelenlegi kulturális politi­ka legfontosabb előnyének nevezte, hogy világos és egyértelmű. Halász János viszont arra emlékeztetett, hogy egyaránt a polgári kormány Filmek, zene, beszélgetések, szenvedélyek 11 Nf.dbái. Miklós______________ Idén is június első keddjén rende­zi meg a szenvedélyek napját a Corvin Budapest Filmpalota, illetve a Kultiplex Művelődési Ház. A Cor­vin moziban többek közt a Kont­rollt, a Snowboardert és a Pesty Fe­kete Doboz dokumentumfilmjeit vetítik. Lesz beszélgetés a táncról mint a feszültségoldás formájáról. Fellép Ladányi Andrea társulata, bemutatkozik a pszichodráma és Bácskai Juli pszichoszínháza, és lát­ható lesz Peer Krisztián színdarabja, a Szorongás Orfeum. A mozitermek előterében alapítványok, egyesüle­tek mutatkoznak be. A Corvin köz­ben a zene kapja a főszerepet: fellép majd a Toy Division, a Hyperkam­­ra, a Neo, a Zanzibár és a Nyers. idején indult a Monet-kiállítás, a Magyar Magic elnevezésű, nagy­­britanniai rendezvénysorozat és a Holokauszt Dokumentációs Köz­pont építésének előkészítése. Az el­lenzéki politikus szerint „fontos, hogy ezt folytatták a szocialisták, a baj az, hogy új programokat nem indítanak”. Az elmúlt évek során nem fordult elő az, ami a szocialis­ta kultusztárca idején, azaz, hogy a kultúra támogatása reálértékben is csökken, mondta Halász János, aki különösen veszélyesnek ítélte, hogy Hiller István az adótörvények tá­mogatásával hárommilliárd forin­tos elvonással „büntette” a magyar kultúrát. A jól hangzó Alfa prog­ram, az állami múzeumok ingye­nessé tétele csak súlyosbítja az in­tézmények helyzetét, hiszen az épü­letek felújítása gyakorlatilag szüne­tel, s műemlékvédelemre is kétmil­liárddal kevesebb pénz jut, mint a polgári kormány idején. Újabb ér­vágásnak tartja Halász azt is, hogy a Pénzügyminisztérium újabban a si­kerként elkönyvelt ötszázalékos könyváfát is 25 százalékosnak kezdi értelmezni. Földvári napok Eötvös Péterrel M Ktss Észtre Veronika__________ Eötvös Péter és Vidovszky Atti­la hatvanadik születésnapja, valamint Bozay Attila halálának ötödik évfordulója alkalmából e három komponista életművének szentelik az idei földvári napokat, amelyet kilencedszerre rendeznek meg a Balaton-parti településen a Bajor Gizi Közösségi Házban, jú­nius 16. és 20. között. Az elsősor­ban zenéről szóló, ötnapos talál­kozó programját a hangversenyek és a zenetudományi konferencia előadásai mellett Keserű Ilona képzőművészeti tárlata, felolva­sóest, számos dzsesszkoncert, va­lamint opera-előadásokról ké­szült filmfelvételek vetítése szí­nesíti. A rendezvénysorozat egyik legkiemelkedőbb eseményének Eötvös Péter június 19-i work­­shopja ígérkezik, amelyen Kor­­respondenz című művét gyako­rolja nyilvánosan a Pellegrini vo­nósnégyessel. Eötvös három na­pig személyes jelenlétével is meg­tiszteli a találkozót, szintén 19-én délelőtt tíz órakor Farkas Zoltán zenetörténész beszélget a szerző­vel műveiről és kompozíciós tech­nikáiról. Mivel Eötvös életművé­nek súlypontját elsősorban az operák és a nagyzenekari darabok jelentik, s ezeket a helyszínen nem lehet bemutatni, a találkozón élőben csak a kamaraműveket ad­ják elő, a nagyobb együttesekre írt kompozíciókat pedig a zeneszerző saját bevezetőjével, CD-felvétel­­ről, illetve videofilmen láthatják a résztvevők. A tervek szerint a jövő évi, jubileumi földvári napokat szintén nemzetközileg elismert magyar szerző, Kurtág György tiszteletére rendezik. Bár a világszerte ünnepelt Eöt­vös Péter személyes jelenléte és a nagy számú elismert előadó kon­certje nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, a rendezvényt szervező Strém Koncert Kft. veze­tője, Strém Kálmán azonban el­mondta, hogy a földvári napok korábbi legjelentősebb támogató­ja, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma válaszra sem mél­tatta októberben írt levelét, amelyben az eddigi kétmillió fo­rint összegű támogatás megeme­lését kérte, tekintettel a nemzetkö­zi hírű vendégekre, szóban pedig azt közölték vele, hogy a kétmil­liós, kisebb összegre se számítson, így saját vagyonából kénytelen tá­mogatni az eseményt. A Kalrosz Könyvkiadó bemutatja Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei című, az ünnepi könyvhétre megjelentetett új kötetét. A könyvet Madas Edit, az MTA doktora méltatja. A könyvbemutató helyszíne: Patrona Hungáriáé Gimnázium, Budapest IX., Knézich utca 3-13. Ideje: 2004. június 1., 17 óra 30 perc. Filmfesztivál Erdélyben Kolozsvárott harmadszor rendez­ték meg az erdélyi nemzetközi filmfesztivált (TIFF), melyen több mint száz alkotást mutat­nak be 24 ország terméséből. A négyezer dollár díjazású Tran­­silvania Trófeáért játékfilmké­szítő fiatal rendezők mérkőz­hetnek meg alkotásaikkal a versenykategóriában. Közöt­tük van Antal Nimród magyar­­országi fiatal rendező Cannes­­ban az idén ifjúsági díjjal jutal­mazott Kontrollja is. (A. A.) Balassiról a Felvidéken Az egykori Liptó vármegyei Hib­­bén, a költő nyughelyénél Ba­lassi Bálint halálának 410. év­fordulójáról emlékeztek meg. A falu templomában Bartal Károly premontrei apát és Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság perjele konce­­lebrálták a szentmisét. Két­nyelvű emlékoszlopot állítot­tak a templom mellett, ame­lyet Szentimrey Zoltán Mun­­kácsy-díjas szobrászművész alkotott. (A. A.) Éliás Tibor Kálmán Imre-díjas Az opera és az operett műfajában is kiemelkedő teljesítményt nyújtó Éliás Tibort érdemesí­tette az idei Kálmán Imre-díj­­ra az operettfejedelem emlé­két ápoló siófoki alapítvány. A művész a múlt hét végén, a siófoki pünkösdi szezonnyi­tón vette át a kitüntetést Ba­lázs Árpádtól, Siófok polgár­­mesterétől. (G. J. A.) Szolzsenyicin-kötet bemutatója A. I. Szolzsenyicin: Együtt - oro­szok és zsidók a cári biroda­lomban című könyvének be­mutatóját rendezi meg az Alprint Kiadó holnap délelőtt tíz órakor a Pilvax kávéházban. A világhírű író hatévnyi mun­kával dolgozta fel a forrásanya­got, hogy az oroszok és a zsidó­ság együttélését bemutassa. A könyvbemutató díszvendége Rózsás János, a szerző barátja, gulági rabtársa lesz. (P. Sz. E.) Magyarország és a globalizáció Bogár László könyvének témáiról tartanak konferenciát a szerző részvételével szerdán délután öt órakor a Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézeté­nek előadótermében (VI., Lendvay u. 5.). A tanácskozá­son elhangzik Bogár László Narratívák háborúja, avagy le­hetséges-e a „lét-történetírás” című előadása is. (P. Sz. E.) 2004. június 1., kedd Kultúra Mafar Semzei B ||F” ^ | Magyar Állami Operaház PÁLYÁZAT A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet az Operaház épületében csoportos látogatások szervezése és lebonyolítása tárgyában. A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2004. május 25. A pályázati felhívás közzétételének helye: www.opera.hu L___ i , ■ ­­........... i -^m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék