Magyar Nemzet, 2004. október (67. évfolyam, 259-287. szám)

2004-10-01 / 259. szám

Szilvásy, a hűséges üzlettárs Szilvásy Györgyöt, a Belügymi­nisztérium tegnap kinevezett új politikai államtitkárát Gyur­csány Ferenc volt üzlettársa­ként és régi segítőjeként ismer­hette meg a közvélemény. A­ Munkatárs­unktól.__________ S­zilvásy György a miniszterel­nök érdekeltségébe tartozó Al­­tus Rt. és Perfekt Rt. vezetőségi tag­jaként tevékenykedett az Orbán-­­kormány idején, de egy időben a balatonőszödi kormányüdülőt megszerző Aldo Kft.-ben is tulaj­donrésszel rendelkezett. Ez azért is figyelemreméltó, mert az Antall­­kormány Miniszterelnöki Hivata­lának helyettes államtitkáraként az állam részéről Szilvásy járt el a volt kormányüdülő magánosításában (ez nem felelt meg az akkor hatá­lyos versenytárgyalási szabályok­nak), amelynek végeredményeként Gyurcsány Ferenc cége lízingelhette a balatonőszödi ingatlant évi 2,5 millió forintért tízéves futamidőre, és ötmillió forint 2003-ban való ki­fizetése ellenében. Emlékezetes, hogy a Magyar Hivatalos Közlöny­­kiadó 1997-ben évi 2,5 millió forin­tért visszabérelte az üdülőt, így még a csekély vételár nagy része is meg­térült az Aldo Kft.-nek. Szintén Szilvásy helyettes ál­lamtitkársága idején adták el a kancellária belvárosi Szalay utcai ingatlanát az Aldo Kft.-nek. Az ösz­­szesen 478 négyzetméternyi külö­nösen értékes házrészért húszmil­lió forintot fizetett a cég. Itt később a képviselőklubot rendezték be, amit szintén visszabérelt a kancel­lária. Szilvásy legutóbb a Hiller Ist­ván vezette kultusztárca közigazga­tási államtitkáraként bukkant fel, ahol beosztottja volt az Altus-üzle­­tekben szerephez jutó ügyvéd, Rá­kosi Ferenc és Alács Tibor, aki a rendszerváltáskor a Demisz nevé­ben aláírta a csillebérci úttörőtábor ajándékozási szerződését. Szilvásy György Még egy milliárdos a kormányban Folytatás az 1. oldalról­­ Répássy Róbert emlékeztetett: az érintettek akkoriban vadul tagad­ták az összefüggést a luxushétvége és a cég pályázati győzelme között. - Szemérmetlenség, ami történik. Maguk szolgáltatnak most bizo­nyítékot az ügylet tisztátalanságá­­ra - vélte a politikus, aki szerint az, hogy az SZDSZ-es gazdasági tárca élén látjuk most viszont az Elender vezetőjét, azt mutatja, „összenő, ami összetartozik”. Ré­pássy ráadásul úgy véli, felveti az összeférhetetlenséget, hogy az ok­tatási tárcával most is szerződéses viszonyban álló cég vezetője rövi­desen egy olyan tárca élére állhat, amely közvetve foglalkozik infor­matikával is. HERÉNYI: SZOKATLAN VÁLTÁS­ Szokatlannak tartja a kormány­­váltást, illetve annak módját He­rényi Károly, az MDF országgyű­lési frakcióvezetője, ám - mint mondta - ennek a felelőssége a miniszterelnököt terheli. Heré­nyi szerint egy normális demok­ráciában az új kormány tagjai kapnak némi időt arra, hogy al­kalmasságukat és felkészültsé­güket nemcsak a parlamenti bi­zottságok előtt hanem a gya­korlatban is bizonyítsák. TÖRÖK GÁBOR POLITOLÓGUS: Az újdonsült kor­mányfő a lehető legtöbb poszton igyekezett új személyeket megnevezni kabinetje tagjaként. Olyan embereket választott ki, akik mögött nincs komoly politikai háttér, amellyel feltéte­­lezhetőleg saját politikai hatalmát akarja meg­­kérdőjelezhetetlenné tenni a kormányon belül. Az, hogy Lamperth Mónika mégiscsak megőriz­hette belügyminiszteri bársonyszékét, Gyur­csány Ferenc korlátait mutatja: nincs kétségem afelől, hogy nem a tárca­vezető eddigi teljesítménye győzte meg a miniszterelnököt, sokkal in­kább úgy vélem, az MSZP egyik vezető politikusának leváltása már „sok lett volna” a nagyobbik kormánypárt számára. Kovács László „halasz­tott” távozása - a külügyminiszter csak október végén adja át a staféta­botot Somogyi Ferencnek - mellett józan politikai érv nem szól, vélhető­leg az MSZP-elnök személyes presztízsérdekeils a háttérben. GIRÓ-SZÁSZ ANDRÁS POLITIKAI SZAKÉRTŐ: az új kormány összetételében szembetűnő, hogy azok­nak a tárcáknak az élére, ahol konfliktusokra lehet számítani a 2002-es ígéretek miatt - ilyen szerin­tem az egészségügyi, a gazdasági, valamint a mun­kaügyi minisztérium -, olyan új bizalmi emberek kerültek, akik Gyurcsány Ferenccel szemben nem kívánják majd keresztül vinni az eredeti vállaláso­kat. Lamperth Mónika belügyminiszterségének megőrzését nagyon komoly szocialista lobbitevékenység segíthette..Figye­­lemre méltó Veres János kabinetfőnöki megbízása, hiszen mély szocialis­ta beágyazottsága a párt és a miniszterelnök közötti kommunikációt segí­ti, ám a Pénzügyminisztérium volt politikai államtitkára ellenpontot is je­lenthet Draskovics Tibor fiskális politikájának. Mindezekből következtet­hetünk arra, hogy Gyurcsány kabinetje egy, erősen a minisztériumok fe­lett álló, Tony Blair-féle miniszterelnöki kabinet alapján alakul ki. 2004. október 1., péntekBelföld • Mam­ar n­emzet 3 Kihirdették a kormánynévsort Nagy Sándor hoppon maradt és távozik, Szanyi Tibornak és Keller Lászlónak mennie kell Folytatás az 1. oldalról­­ Bárándy Péter igazságügy-minisz­ter bejelentette, hogy nem kíván tovább a kabinetben dolgozni, amit Gyurcsány sajnálattal vett tu­domásul, mert - mint fogalmazott - „igazi személyes barátként” vi­szonyul hozzá. Az IM vezetését Petrétei József, a pécsi tudomány­­egyetem alkotmányjogi tanszéké­nek a vezetője veszi át. A Külügy­minisztériumban Kovács László eddigi tárcavezető folytatja mun­káját, amíg Brüsszelben meg nem kezdi EU-biztosi munkáját. Ezt kö­vetően utóda, Somogyi Ferenc, a tárca volt euroatlanti ügyekért fele­lős államtitkára november 1-jei ha­tállyal váltja. Gyurcsány Ferenc volt tárcája megszűnik, egy részét a Göncz Kin­ga eddigi tárca nélküli miniszter alatt létrehozott Ifjúsági, Család­ügyi és Esélyegyenlőségi Miniszté­riumhoz csatolják. Ugyancsak ide kerül az egészségügyi tárcáról levá­lasztott rész, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal is. Poli­tikai államtitkárnak a GYISM-ből Mesterházy Attilát és Korózs Lajos szocialista képviselőt kérték fel. A Sporttal viszont a továbbiakban nem foglalkozik önálló miniszté­rium, a Miniszterelnöki Hivatal­ban Ábrahám Attila olimpiai baj­nok kajakos felügyeli a területet mint államtitkár. Az egyházügyet a kultusztárcához sorolják, a Hatá­ron Túli Magyarok Hivatalát vi­szont a külügy alá. A hivatal jelen­legi vezetője, Szabó Vilmos a MeH- ben lesz államtitkár. A kormányfő létrehozott két új, tárca nélküli miniszteri posztot, az európai uniós integrációért a Nem­zeti Fejlesztési Hivatal eddig politik A kormánynévsor kihirdetése előtt Lendvai Ildikó az MSZP, és Kuncze Gábor az SZDSZ frakcióvezetője aláírta az új koalíciós megállapodást fotó: Körneczi Bálint Az első kudarc G­yurcsány politikai kudarccal kezdte miniszter­­elnöki pályafutását, nem sikerült ugyanis ke­resztülvernie az MSZP-n Lamperth Mónika belügy­miniszter leváltását. A kudarc politikai lavinát indí­tott el, hiszen ezt a posztot Gyurcsány Ferenc az egyik legfőbb támogatójának, Kolber Istvánnak szánta. Kolbernek így be kellett érnie a területfejlesz­tési tárca nélküli miniszteri poszttal, amelyet erede­tileg kimondottan Nagy Sándornak, a területfejlesz­tésért felelős jelenlegi politikai államtitkárnak talál­tak ki. Nagy viszont ennek következtében az MSZP- frakció ülésén lemondott a posztjáról, mert nem kí­vánt egy poszttal lejjebb, államtitkárként Kolber be­osztottjaként dolgozni. Információink szerint értet­lenség fogadta szocialista korokban az új kormányfő ama döntését, hogy az eredetileg tervezett önálló fej­lesztési minisztériumot két tárca nélküli miniszteri posztra osztotta szét. A kormányalakítás további vesztesei között van Szekeres Imre, a MeH jelenlegi általános politikai államtitkára is. Medgyessy Péter annak idején ormányátalakítási tervében neki szánta a munkaügyi miniszteri posztot, és Szekerest többen most is esélyesnek tartották egy bársonyszékre. In­formációink szerint Gyurcsány Ferenc már közölte vele, hogy október közepétől, az MSZP tisztújító kongresszusát követően már nem számít munkájára. Úgy tudjuk, kérdéses Baja Ferenc államtitkári pálya­futásának folytatása is. Keller László tegnap bejelentette: nem kívánja folytatni a közpénzügyi államtitkári munkát. Ezt azután tudatta, hogy konzultált Gyurcsánnyal. kai államtitkárként vezető Baráth Etele felel majd és Kolber István So­mogy megyei szocialista elnök lesz a területfejlesztési tárca nélküli mi­niszter. Kolberhez kerül a lakás- és építésügy, valamint az idegenfor­galom is. A többi miniszteri posz­ton nem lesz változás, ugyanakkor a Belügyminisztérium két új politi­kai államtitkárt kapott -Szilvásy György, a kultusztárca eddigi köz­­igazgatási államtitkára és Juhász Gábor MSZP-frakcióvezető szemé­lyében. Ugyancsak új politikai államtit­kára van a földművelésügyi és vi­dékfejlesztési tárcának, az MSZP- frakció agrármunkacsoportja köve­telésének megfelelően Szanyi Tibort Pásztohy András, a munkacsoport vezetője váltja. A miniszterelnök ka­binetfőnöke Veres János, a Pénzügy­minisztérium jelenlegi politikai ál­lamtitkára lesz (aki korábban szin­tén szóba került kormányfőjelölt­ként), őt Katona Tamás jelenlegi kormányfői kabinetfőnök váltja, te­hát cseréről van szó. Új politikai ál­lamtitkára van az oktatási tárcának is, Szabados Tamás helyett Arató Gergely szocialista országgyűlési képviselő kapja ezt a posztot. Gyurcsány Ferenc egyébként kormánya névsorának nyilvános­ságra hozatala előtt tegnap reggel még egyeztetett a szabad demokra­ta, majd pedig a szocialista parla­menti frakcióval. A Fidesz zűrzavart emleget­ ő Kis Ff.rf.nc_________________ Z­űrzavar uralkodik a kor­mányban, ugyanis nem mó­dosították a miniszterek felsorolá­sáról szóló törvényt, amely a kabi­net szerkezetét határozza meg - jelentette be tegnap Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, hozzátéve: kiderült ugyanakkor, hogy nemcsak új miniszterek lesz­nek, hanem a tárcák munkameg­osztását is megváltoztatták, így a jelenleg hatályos törvény alapján van olyan miniszter, akinek egy­szerre több tárcája lesz, illetve olyan is, akinek egy sem. Példa­ként említette, hogy Göncz Kinga, az esélyegyenlőségért felelős mi­niszter átveszi az ifjúsági, illetve a szociális területet is. Rámutatott: Baráth Etele és Kolber István vi­szont a jelenlegi jogszabály értel­mében nem rendelkezik egyetlen tárcával sem. Az új kormánytagokkal kap­csolatban a fideszes politikus azt mondta: a Gyurcsány-kabinet a milliárdosok kormánya, hiszen a miniszterelnök mellé az SZDSZ is beküldte a maga milliárdosát Kóka János személyében. Az új­donsült gazdasági miniszter be­csült vagyona - a Magyar Hírlap a leggazdagabb száz magyarról ké­szült listája szerint - 2,6 milliárd forint. Rogán azonban hozzáfűzte, hogy az informatikai szférában ennél jóval többre taksálják Kóka magánvagyonát. A Fidesz úgy véli: több alkalmatlan miniszter a he­lyén maradt, így Juhász Ferenc a honvédelmi, Lamperth Mónika a belügyi és Kovács Kálmán az in­formatikai tárca vezetője. Áder kérdései Gyurcsányhoz T­eljesítetlen ígéretek? címmel írásbeli választ igénylő kérdést intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz Áder János, a Fidesz frakcióvezetője, miután összehasonlította a Medgyessy-kormány és a jelenlegi kabinet programját. Áder János utalt arra, hogy a Cselekedni most és mindenkiért című, Medgyessy Péter kormánya által készített program 1-185. pontjaiban foglaltak nem valósultak meg, és a szerdán elfogadott új kormányprogramból már kimaradtak. Áder feltette a kérdést­­a kormányfőnek: ez azt jelenti-e, hogy visszalépett a 2002-es programban szereplő vállalásoktól, és azokat a ciklusból hátralévő időszakban már nem kívánja teljesíteni? A Fidesz frakcióvezetője többek között említést tett a Medgyessy-kormány által ígért nyolcszáz kilométer autópályáról, a Tisza és mellékfolyóinak árvízvédelmi biztosításáról, vagyis a gátépítésről. A 185 teljesítetlen programpont között szerepelt, hogy nem lesz gázáremelés, illetve segítséget ígért a kormány az önkormányzatoknak, hogy a lakosság által felhalmozott 25-30 milliárd forintnyi közüzemidíj- és lakáskölcsön­tartozás kompenzálásában segítenek. A Medgyessy-kabinet ígéretet tett a pályakezdő fiatalok részére garzonlakás építésére is. Nem valósult meg az az ígéret sem, hogy ingyenessé teszik a tankönyveket és ugyancsak díjmentes lesz az utazás az iskola és az állandó lakóhely között. Anya­gilag független önkormányzati rendszerről is szólt a program, ígéretet tettek a települések pénzügyi-gazdasági megerősítésére, illetve a közbiztonság javítása érdekében a rendőrség létszámemelésére, vala­mint jelentős béremelésre. A kormányszóvivői irodán - kérésünk ellenére - lapzártánkig nem értékelték Áder kijelentéseit. SAJTÓSZEMLE 3bue Jirdfier Zeitung Gyurcsány - a magyar baloldaliak Messiása? címmel közölt elemzést csütörtökön a tekin­télyes svájci napilap. A cikkíró szerint a magyar szocialisták­nál egyfajta - bűntudattól sem teljesen mentes - megelégedés uralkodik Gyurcsány üstökös­­szerű felemelkedésével kap­csolatban. A bűntudat azzal kapcsolatos, hogy ugyanazok a szocialisták, akik ma Gyur­­csányt Messiásként üdvözlik, kevesebb mint egy évvel ez­előtt még izgatottan arról vi­tatkoztak, hogy egyáltalán el­viselhető-e a dolgozók pártja számára az olyanok tagsága, akik a botrányos privatizáció­ban ilyen gazdagok lettek. A cikk szerint a Fidesz a kemény kritika és az adagolt leereszke­dés keverékét alkalmazza Gyurcsánnyal szemben, s ez bizonyos idegességet árul el. mm A magyar Országgyűlésben mi-­­ niszterelnök vagy miniszterel­nök-jelölt még nem szólalt meg cigányul - jegyzi meg a napilap. transfurter Allaemeim: A magyar külpolitikában tovább­ra is prioritást élvez a szom­szédokhoz fűződő jó viszony. A megalakuló kormánytól idegen a történelmi frusztrá­cióból eredő sérelmi politika. A szomszédos országokban élő magyarok védelmét a Gyurcsány-kormány nem kí­vánja belpolitikai kampányté­mává tenni, a kormány egyik célja ugyanakkor a magyar nemzet újraegyesítése euró­pai keretek között.

Next