Magyar Nemzet, 2005. június (68. évfolyam, 147-176. szám)

2005-06-15 / 161. szám

Japán karmesterek kolozsvári díjai Japán művészek vitték el a pálmát a kincses városban első alka­lommal rendezett nemzetközi operakarmester-versenyen, ame­lyen a világ 23 országának 38 karnagya vett részt. M Rostás Szabolcs (Kolozsvár)____­ imon Gábor, a Kolozsvári Ma­gyar Opera idén 212 éves intéz­ményének igazgatója szerint a kar­mesterverseny célja elsősorban az, hogy a felkutassák a világ különbö­ző részein élő fiatal, tehetséges ope­rakarmestereket. Az előselejtező eredményeképpen meghívott 45 művész közül az első versenysza­kaszban végül 23 ország képvisele­tében 38 versenyző mutatkozott be. A második szakaszba pedig 18-an jutottak tovább. A június 12-én vé­get ért döntő szakaszban hat ver­senyző vezényelte Bartók A kéksza­kállú herceg várát. A Háry Béla kolozsvári és Em­manuel Siffert svájci karmester, va­lamint Anthony Armore fesztivál­igazgató alkotta zsűri tetszését a ja­pán művészek dirigálása nyerte el. A verseny különdíját Kamio Nobo­­runak ítélték oda, a harmadik he­lyen Yoshida Hirofumi végzett, míg az első díjat az ugyancsak japán Matsushita Kyosuke megosztva kapta a francia Didier­ Lucchesivel (második díjat nem osztott a zsűri). Az ünnepélyes operagálát tegnap este tartották.­­ Vallásbölcseleti mű a Munkatársunktól______________ T­ egnap bemutatták a XXI. Szá­zad Intézetben Mezei Balázs Vallásbölcselet című művét. A ha­talmas, kétkötetes, több mint ezer oldal terjedelmű munkáról, amely az Attraktor kiadó edíciójában lá­tott napvilágot, a bemutatón a szerzőn kívül Lánczi András filo­zófus és Sárkány Péter pszicholó­gus beszélt. „Könyvem azoknak szól, akik a vallásbölcselet terén átfogó és tagolt ismeretre kíván­nak szert tenni. A vallásbölcselet kifejezést az alábbiakban egyrészt filozófiai gondolkodásként, más­részt a filozófia sajátos fogalma­ként értem. Munkámat azok is ha­szonnal forgathatják, akik a filo­zófia alapvető problémái és a böl­cseletként felfogott filozófia lehe­tősége iránt érdeklődnek” - mondta többek között Mezei Ba­lázs. Lánczi András filozófus sze­rint korunk gondolkodói belső kényszert éreznek az összegzésre és a világ újraértelmezésére. A val­lásbölcselet új értelme Sárkány Péter szavaira utalva nem más, mint a valóság teljes értelmezése. A könyvből idézve: dinamikus to­talitás. A végső célja pedig nem más, mint a teljes igazság. Alexa 60 Mi Barna Zol­tán A Magyar Írószövetségben ma délután ötkor köszöntik Alexa Károly irodalomtörténészt hatva­nadik születésnapja alkalmából. A nagy hatású tanulmánykötetek és esszéregények szerzőjére jellemző, hogy hitelesen nyilatkozik meg a régi, a XIX. századi és a kortárs ma­gyar irodalom minden korszakáról. Alexa másik fő jellemzője, hogy so­ha nem dől be talmi divatoknak. A percemberkék és a pillanatlovagok korában a gondolkodó ember ter­mészetes kételyével vizsgálódik. Tisztán, hitelesen ismerte föl a ma­gyar irodalom igazi maradandó ér­tékteremtőit, Nagy László, Kormos István, Nagy Gáspár, Balázs József, Tar Sándor, Mózes Lajos, Sarusi Mi­hály és mások életművének elem­zésekor. Alexa harmadik fő jellem­zője a közéleti bátorság, amelyet a pártállami években egyetemi tanár­ként, az 1983 elején brutálisan megszüntetett „igazi” Mozgó Világ munkatársaként, majd főszerkesz­tő-helyetteseként, az MDF alapító tagjaként gyakorolt. Ma sem rejtő­zik, pedig már megtehetné. Tisztá­ban van azzal, hogy itt és most a gondolkodó embernek vállalnia kell az egyértelmű politikai hova­tartozás kinyilatkoztatását is. Kí­vánjuk neki, őrizze meg sokáig tö­retlen alkotókedvét, aktivitását és merészségét. m 11 m­eta­­mi Csontos János költői estje ■ POSA 7.01 .TÁN_____________________ B­ emutatták Csontos János költő, a Magyar Nemzet főmunkatár­sa Részekre szabott hitünk című költői estjét a belvárosi Haris köz­ben a Varga László Polgári Teátrum színművészei, Szentpéteri Eszter, Dörögdy Miklós, Gyevát Ottó, s a New York-i Magyar Színház igazga­tója, Cserey Erzsébet, valamint Sziki Károly rendezésében és Széki Győző klarinétművész közreműködésével. Az est középpontjában Csontos Já­nos XL (azaz: negyven) című gyűj­teményes verseskönyve állt. Cson­tos János és Sziki Károly beszélgeté­sén többek között szó esett Alföldy Jenő Közel a delelőhöz című tanul­mányáról is, amelyben a tekintélyes kritikus kifejti, hogy Csontos Jánost jelentős alkotóvá teszi a korszerű­ség és a konzervativizmus ideális ötvözeti aránya, a bravúros forma­készség és az eredeti gondolatok egysége. Az est másik részében a verseké volt a főszerep. A műsorban hangsúlyos szerepet kapott a Szo­nettregény, ez a szonettkoszorúkból felépített, regénnyé kerekedő vers­­katedrális. „Önéletrajz minden so­rod, / terhelő vallomás, melyet föl­használhatnak ellened, s még felleb­bezni sincs jogod” - így fogalmazza meg a költő az írástudó ember fele­lősségét. Az est érzelmi tetőpontja volt az Anyám című költemény, kö­szönhetően Szentpéteri Eszter kü­lönlegesen érzékeny, ihletett elő­adásának. A jeles előadóművész őszinte személyes megrendülését kiválóan építette be tisztán artiku­lált versmondásába, amelyet a kö­zönség vastapssal jutalmazott. Zsivajgó pécsi fesztivál Zajlik az országos színházi találkozó a baranyai fővárosban 11 Metz Katalin (Pé­cs)_______ M­egkímélt a sors a Pécsi Or­szágos Színházi Találkozó (POSZT) első, fázós, esős napjától. De megúsztam a máig hullámokat verő, botrányos vitákat is, amelye­ket a fifss- és szemtanúk most is em­legetnek, a műsorvezető Fiala János és a színházi szakma jelesei közti nézeteltérések dolgában. Vitát ren­deztek a színházi világot, a rendező­ket, kritikusokat régóta foglalkozta­tó, igencsak esedékes struktúravál­tásról, ami évtizedek óta jottányit sem halad előre, már csak azért sem, mert akik „helyzetben” van­nak, s hosszú idők óta igazgatnak, ellenzői minden változtatásnak; a színházi épülettel vagy társulattal nem rendelkező, fiatal rendezők vi­szont „a körön kívül” értelemsze­rűen rugalmasabb színházi szerke­zetet áhítanak, amelyben a meg­csontosodott formák fellazulnak, s nekik is több teret engednének. A POSZT, akárcsak a korábbi években, megszerezte és megkapta a versenyprogramhoz szükséges anyagi fedezetet, ami nem kis telje­sítmény manapság. A vetélkedés­ben 13 társulat 16 előadása szere­pel, köztük három határon túli. A Katona József Színház szenvedé­lyes, mai jellemdeformálásokkal jelzett (lásd Jászon), életerős Mé­­deia-előadásáról az évad során már írtunk, Fullajtár Andrea megrendí­tő játékával a címszerepben, amely megítélésem szerint könnyen esé­lyes lehet a legjobb női alakítás díjá­ra. A Radnóti Színház IV. Henrik­­produkciójáról szintúgy - amely­nek legfőbb erénye a címszereplő Szervét Tibor katartikussá magasz­tosuló, komplex alakítása. A Kamra Kafka Ledaráltak/eltűntem című színpadi adaptációját szintén ele­meztük lapunk hasábjain. A tatabá­nyai Jászai Mari Színház felkavaró­­an izgalmas látleletét adja a ma­gányra, kilátástalanságra ítélt, ho­zomány nélküli eladó lányok kitöré­si kísérleteiről Barta Lajos a Szere­lem című színjátékban. Merőben más stílusban fogant Seribe Adrienne Lecouvreur-ének, minimális gesztusokra csupaszí­tott, puritán előadása. Zsótér Sán­dor utóbbi produkcióit játékeszkö­zökkel való takarékossága, a moz­dulatvilág „szűkszavúsága” jellem­zi­­ a szöveg és a mögötte robbanó, időzített lélektani drámák előtérbe helyezésével. Börcsök Enikő a cím­szerepben a belső játék izzásának mintapéldáját nyújtja, hihetetlen természetességgel, oldalán néhány karakteres szereplővel (Szarvas At­tila, Balogh Erika, Makranczi Za­lán). Az effajta „minimalizálás” egyetlen kockázata - mint ez eset­ben is -, ha a kényesen finomra hangolt szöveget némelyik színész nem tölti föl kellő (ám legyen szi­kár) tartalommal, vagy a tárgyila­gos hangvétel kedvéért szövegértel­mezése sivárrá silányul. Felhívás! A második világháború lezárásának hatvanadik évfordulóján a Terror Háza Múzeum felhívást tesz közzé azon magyar állampolgárok felku­tatására, beszámolóik, esetleg személyes tárgyaik összegyűjtésére, akik civil internáltként, hadifogolyként vagy a Szovjet katonai törvényszékek elítéltjeiként járták meg a Szovjetunió kényszer­munkatáborait. EZÚTON KÉRJÜK AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIKET SZOVJET KÉNYSZERMUNKATÁ­BOROKBA HURCOLTAK, VAGY AKIKNEK TUDOMÁSUK VAN ILYEN MÉG ÉLŐ VAGY ELHUNYT SZEMÉLYEKRŐL, JELENTKEZZENEK LEVÉLBEN, INTERNETEN VAGY TELEFONON A TERROR HÁZA MÚZEUMBAN. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60. E-mail:gulag@terrorhaza. hu Telefon: 374 26 06 152005. június 15., szerda Kultúra • Magyar Nemzet PEN-világkongresszus A szlovéniai Bledben tegnap meg­kezdődött a Nemzetközi PEN Klub hetvenegyedik világkong­resszusa. Az egyhetes tanácsko­záson ötvenkét országból több mint háromszáz író, illetve köl­tő lesz jelen, akik az irodalom mai helyzetének legkülönbö­zőbb problémáiról folytatnak eszmecserét. Az MTI értesülé­sei szerint több nemzeti PEN Klub pénzügyi nehézségek mi­att nem képviselteti magát a vi­lágkongresszuson. (MTI) Pavel Fajt és Dreschék Csehország legaktívabb, legtehetsé­gesebb és legismertebb dzsesszdobosa, Pavel Fajt rend­kívül gazdag életművében szín­házi, tánc- és filmzenék éppúgy megtalálhatók, mint a feleségé­vel, Iva Bittovával készített le­mezek, vagy az 1995-ben alapí­tott fúziósdzsessz-zenekar, a Pluto munkái. Fajt ma este 8 órától az A38 hajón koncertezik a Dresch Quartettel. (H. N.) Tajó kiadó Tasi József István erdélyi alkotó Tajó kiadó című kiállítását nyitja meg ma este 6-tól Szombathy Bálint író, képző­művész a Magyar Műhely Galé­riában. (N. H.) Szári, miniszoknya Mától június 29-ig indiai filmfeszti­vált rendeznek a budapesti Örökmozgó Filmmúzeumban. A szemle két hete során húsz­nál is több alkotás mutatja be India múltjának és jelenének hol színpompás, hol kegyetle­nül sivár világát: a „holly­woodi” produkciók mellett a szikárabb művészfilmek is lát­hatók a válogatásban. (N. M.) OTP MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Ránk számíthat! Ön kire bízná a jövőjét? Válassza a megnyugtató megoldást. Az OTP Magánnyugdíjpénztár Magyarország piacvezető nyugdíjpénztára, amely méltán kiérdemelte a bizalmát, hiszen­ 17,74% -os az éves hozama,­ megbízható a működése, stabil háttérrel rendelkezik. *2064-es bruttó adat a fedezeti tartalékon Bővebb információkat a www.otpnyugdij.hu weboldalon találhat. Neffcc-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék