Magyar Nemzet, 2005. szeptember (68. évfolyam, 238-267. szám)

2005-09-15 / 252. szám

MPSZ. A közművelődés­ügyi szakszervezet és a magyar művészeti szer­vezetek mellett az öntevékeny alkotók és művelődési közösségek is keményen bírálták a kulturális kormányzat politikáját. Bozóki Andráshoz írott, a hónap elején kelt levelükben a tárca intézkedé­sei miatt tiltakoztak, több szervezetnél a kényszerszabadságolás is szóba került. Egy biztos: egyik napról a másikra élnek. A tizen­hét szervezet képviselőit tegnap fogadta a kulturális miniszter. A tárgyalás eredményeként a tárca megígérte a szervezetek működési támogatásának idei kifizetését.­ ­ Muray Gábor B­ozóki András külön kérésére a sajtó kizárásával tanácskoztak tegnap az öntevékeny alkotók és a művelődési közösségek vezetői a kulturális tárca vezetőivel. A talál­kozót az indokolta, hogy a tizenhét szövetség, egyesület és társaság a tárca megszorító intézkedései, a maradványképzési kötelezettség és a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) átszervezése miatt úgy érté­kelte, hogy a kulturális kormányzat intézkedései sértik a magyar civil társadalmat. Egyben követelték, hogy az ez évi pályázatokon elnyert pénzeket haladéktalanul fizessék ki, a jövő évben pedig legalább az idei költségvetésben előirányzott összeget biztosítsák számukra. A tiltakozó szervezetek ragaszkodnak hozzá, hogy az NKA-t ne szervezzék át az érintettekkel való egyeztetés nélkül, és hogy az átalakítások után az amatőr művészeti terület ne kapjon kevesebb támogatást, mint korábban. Vadász Ágnes, a levelet aláíró Magyar Kórusok és Zenekarok Szö­vetsége ügyvezetője a Magyar Nemzetnek a találkozó előtt kije­lentette: egyik napról a másikra él­nek. - Itt áll előttem egy halom számla kifizetetlenül. A béreket a kórusok által befizetett tagdíjakból részletekben fizetjük, amíg tudjuk, tervezni azonban így nem lehet - mondta. Tavaly is kölcsönökkel si­került áthidalniuk az anyagi nehéz­ségeket, a nagyobb rendezvények tervezéséhez azonban félre kellett tenni. Most már nemhogy tartalé­kolni, de megélni sem lehet, szóba került a munkatársaik kényszer­szabadságolása is. Úgy igyekeznek megtartani a már betervezett ren­dezvényeiket, hogy akiknek például terembért, útiköltséget vagy egye­bet fizetni kellene, azokat megké­rik, hogy „várjanak türelemmel a pénzükre”. A kulturális minisztéri­um a civil szervezetek számára kiírt pályázatán májusban működési célra elnyert, júniusban aláírt szer­ződésükre is csak azt az ígéretet kapták, hogy majd kifizetik - ez máig nem történt meg.­­ És a pályázati pénzek kérdése csak a kisebbik gond - véli Vadász Ágnes -, a nagyobbik az NKA át­szervezése, a többi szakmai szerve­zethez hasonlóan ők is fontosnak tartják, hogy az átszervezés ne a megkérdezésük és meghallgatásuk nélkül történjen, hiszen a művésze­ti ágak összevonása azt eredménye­zi, hogy bizonyos területek képvise­lői majd be sem férnek a kuratóriu­mokba, és - mint mondja - egy biztos: az átalakítással a szakmai­ság elveszik. Bár a tanácskozásról kizárták a sajtót, a minisztériummal szem­ben található kávézóban gyüleke­ző egyesületi vezetőkkel sikerült találkoznunk. Lutter Imre, a Ma­gyar Versmondók Egyesületének kreatív alelnöke lapunknak el­mondta, Magyarországon olyan súlyos helyzet még nem állt elő, hogy időben ekkora késés legyen a működési költségek támogatásá­ban. Azt senki sem várhatja el, hogy egy közhasznú szervezet ál­lami támogatás nélkül tartsa fenn magát. „Egy egyesület nem gazda­sági társaság” - mondta. Hozzá­tette: a magyar állam nem utalja a pénzeket, holott érvényes szerző­dések vannak erről. „Nekünk ki­bocsátanak egy számlát, ami után fizetnünk kell, de nem fizet­hetünk, ezek után elvárják, hogy számoljunk el azokkal a pénzek­kel, amiket ők nem utalhattak, de megnyertünk. Mi nem tudunk el­számolni, bennünket perelnek egyik oldalról, másik oldalról meg kizárnak a pályázati rendszerből. Éppen azokat büntetik, akik évti­zedeken át küzdöttek egy civil szervezet életben maradásáért - mondta az egyesületi alelnök. A tanácskozás után kapott in­formációink szerint a találkozón - amelyen a miniszteren, két ál­lamtitkárán és a főosztályvezető­kön kívül részt vett Harsányi László NKA-elnök is - a hivatal képviselői belátták, nem hozhat­nak döntést a civil szervezetek be­vonása és szakmai konzultáció nélkül. A tárca a szervezetek mű­ködési támogatását rövid időn belül kifizeti, a programtámoga­tások kérdésében további egyez­tetést folytat. Az NKA - szerző­déskötés után - maradéktalanul kifizeti azokat a pályázati pénze­ket, amelyekről már pozitív dön­tés született, és a programot idén tartják. Az alapprogram átalakítá­sa az állami tisztségviselők ígérete szerint a szakmai szervezetek be­vonásával történik. Válságtanácskozás után ígéretek A kulturális szervezetek vezetőinek követelésére Bozóki András kifizeti a működési támogatásokat Tárgyalni indultak a minisztériumba az egyesületi vezetők FOTÓ: MÁTÉ PÉTER ­ Közlemény A Pannon GSM Rt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) és az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az 1. sz. mellékletét képező Díjszabások 2005. október 18-tól az alábbiak szerint módosulnak: WAP- és Internetszolgáltatások 2005. október 18-tól a Mobile Data Start, illetve a Mobile Data 500 csomag igénybevételi feltétele módosul, valamint a Mobile Data 1, Mobile Data 30 forgalmi díjas GPRS alapú csomagok, az átalánydíjas adathívás alapú PannonW@P hozzáférési szolgál­tatás, illetve az átalánydíjas GPRS alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatás értékesítése megszűnik. A Mobile Data 1, Mobile Data 30 csomagokra, az átalánydíjas adathívás alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatás, illetve az átalánydíjas GPRS alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatásra történő előfizetés a jelölt időponttól nem lehetséges. Ezen szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező Előfizetőink változatlan feltételekkel továbbra is használhatják azokat. 2005. október 18-tól a Pannon GSM új forgalmi díjas GPRS alapú csomagokat vezet be az alábbiak szerint (az árak belföldi használat esetén érvényesek): Mobile Data 3 Mobile Data 50 Mobile Data 250 Mobile Data 1000 Bruttó havi díj 490 Ft 1990 Ft 3990 Ft 12990 Ft Havi díjban foglalt forgalmi keret 3 MB 50 MB 250 MB 1000 MB Bruttó forgalmi díj 10 kB-onként Csúcsidőben Egyéb időszakban 6.00 Ft 6.00 Ft 3.00 Ft 1.00 Ft 2.00 Ft 0.50 Ft 0,75 Ft 0,25 Ft 2005. október 18-tól a Mobile Data Start, illetve a Mobile Data 500 csomagok igénybevételi feltétele az alábbiak szerint módosul (az árak belföldi használat esetén érvényesek): Mobile Data Start Mobile Data 500 Bruttó havi díj Havi díjban foglalt Bruttó forgalmi díj 10 kB-onként forgalmi keret Csúcsidőben Egyéb időszakban 0 Ft 0 MB 8,00 Ft 8,00 Ft 6990 Ft 500 MB 1,00 Ft 0,25 Ft Igénybevételi feltételek: A csúcsidő minden esetben az Előfizető tarifacsomagja szerinti csúcsidőt jelenti, minden ettől különböző időszak (pl. hétvége) egyéb időszaknak számít. A használati díj fizetése az átvitt adatmennyiség függvényében alakul. A havidíjban foglalt forgalmi keret belföldi igénybevétel esetén, bármely számlázási időszakban - korlátozás nélkül - felhasz­nálható. A forgalmi keret felhasználását követően a szolgáltatás forgalmi díj megfizetésével vehető igénybe. A számlázási egység belföldi igénybevétel esetén 10 kB. A GPRS alapú WAP- és Internetszolgáltatások külföldi használata csak akkor lehetséges, ha az adott külföldi szolgáltató és a Pannon GSM között érvényes GPRS-roaming szerződés áll fenn. A GPRS alapú szolgáltatások roaming során történő hasz­nálatára vonatkozó feltételeket a számlás Díjszabás 4.1.1. pontja, illetve a kártyás Díjszabás 4.4.8. pontja tartalmazza. A Pannon GSM-mel roamingszerződést kötött országok mindenkori listája megtalálható a Pannon GSM hivatalos honlapján (www.pgsm.hu). Az igénybevétel feltétele a Szolgáltatás megrendelése, valamint a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában szereplő - ezen szolgáltatásra vonatkozó - havidíj megfizetése (a havidíj-fizetési kötelezettség alól kivétel a havidíjmentesen igénybe vehető Mobile Data Start csomag). A Szolgáltatás számlás előfizetés esetén számlázási időszakonként egyszer, míg kártyás előfizetés esetén 30 naponta egyszer rendelhető meg. Számlás előfizetés esetén az adott számlázási időszakban, kártyás előfizetés esetén pedig az Előfizető által fel nem használt, havidíjba foglalt forgalmi keret nem vihető át a következő számlázási időszakra. Kártyás előfizetés esetén az Előfizetőnek rendelkeznie kell egyenlegén a Szolgáltatás megrendeléséhez szükséges összeggel, illetve a Szolgáltatás használata során nem rendelkezhet negatív egyenleggel. Kártyás előfizetés esetén a szolgáltatás a megrendelést követően 30 napig vehető igénybe. Ezen idő lejárta után, amennyiben az Előfizető a lejárat előtt másként nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás további egy hónapra való automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj levonására az Előfizető egyenlegéből. Az Előfizető a Szolgáltatás lemondására irányuló nyilatkozatát bármikor megteheti, azonban a lemondás kártyás előfizetés ese­tén mindig csak a Szolgáltatás megrendelésétől számított 30. napon, míg számlás szolgáltatás esetén a következő számlaciklus kezdetétől érvényes. Az új Mobile Data csomagok a megrendeléstől számított 72 órán belül vehetők igénybe. Egy időben egy Előfizetőnek csak egy Mobile Data csomag lehet aktív. A szolgáltatás megszüntetése számlás előfizetésnél a lemondást követően, kártyás előfizetés esetén pedig a fordulónapon történik. Bármely, fent megjelölt havidíjas Mobile Data csomag másik havidíjas Mobile Data csomagra történő váltása számlás előfizetés esetén a következő számlaciklustól, kártyás előfizetés esetén pedig a megrendeléstől számított 30. napon válik érvényessé. A szolgál­tatás­váltásra irányuló nyilatkozat a meglévő szolgáltatás egyidejű lemondását vonja maga után. A Szolgáltató SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt a Szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó információkról. Amennyiben az Előfizető egyenlegén a szolgáltatásváltás napján nem áll rendelkezésre az új szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában meghatározott összeg, ez nem akadálya a korábbi szolgáltatás megszüntetésének. Ez esetben a Szolgáltató a havidíjmentes Mobile Data START szolgáltatást biztosítja az Előfizető részére. A fogadott Emelt díjas SMS alapú szolgáltatás díjai A 1782-es rövid hívószám hívásának díja az alábbiak szerint módosul: Telefonszám 1782 Nettó ár 240,00 Ft Bruttó ár 300,00 Ft A fogadott Emelt díjas SMS alapú szolgáltatás az alábbi új hívószámokkal bővül: Telefonszám 1789 1796 Nettó ár 160.00 Ft 240.00 Ft Bruttó ár 200.00 Ft 300.00 Ft A Pannon GSM Rt. tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételek 4.2. pontjában foglalt rendelke­zésekre tekintettel az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásokra vonatkozó Díjszabás 2005. október 18-tól az alábbiak szerint módosul. Adatközvetítő szolgáltatások Adatkártya tarifacsomagra vonatkozó információk az alábbiakkal egészülnek ki. Adatkártya tarifacsomagú előfizetés csak számlás előfizetés mellé értékesíthető. Adatkártya tarifacsomagra átváltani csak más ipari tarifacsomagról lehet. A Pannon GSM Távközlési Rt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy a 2005. augusztus 29-i Magyar Nemzetben, illetve az augusztus 30-i Népszabadságban megjelent közleményét a PáratlanSzám módosításával kapcsolatban az alábbiakban kí­vánja pontosítani. PáratlanSzám A Szolgáltatás megrendelője egy általa választott Pannon GSM hálózatán belüli, vagy belföldi vezetékes hívószám hívásdíjából csúcsidőben 50% kedvezményt kap. Amennyiben az Előfizető Pannon Praktikum tarifacsomaggal rendelkezik, úgy a kedvez­mény továbbra is minden számlázási időszakban igénybe vehető. A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Rt. bemutatótermeiben és honlapján (www.pannongsm.hu) 2005. október 16-tól az Előfizetők rendelkezésére áll. Amennyiben Tisztelt Előfizetőink a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott jogokkal élhetnek. PANNON ▼▼▼▼▼ Ax élvonal. I A A A A A A A GSM 2005. szeptember 15., csütörtökKultúra Mafor Imrét Koncert Kolozsvárért Jótékonysági koncertet ad a Ma­gyar Rádió Szimfonikus Ze­nekara ma este fél nyolckor a Zeneakadémia nagytermében egy új kolozsvári szeretetott­hon építéséért. A Kolozsvár­­belvárosi Református Egyház­­község adománygyűjtésének célja, hogy változtasson a ko­lozsvári idősek helyzetén. A koncert teljes jegybevételét a kolozsvári szeretetotthonra fordítják. (J. I.) Mészáros Mártát jelölték a díjra Az Európai Filmakadémia (EFA) nyilvánosságra hozta a 2005-ös nevezések listáját, az ez évi filmdíjakra nevezett játékfil­mek között Magyarországot Mészáros Márta A temetetlen halott című alkotása képviseli. Az Európai Filmakadémia dí­jaira nevezett közel 46 mű felét a legtöbb EFA-taggal rendelke­ző húsz európai ország közvet­len szavazással juttatta a neve­zettek közé. December 3-án Berlinben az Európai Filmdíja­kat 19 kategóriában adják át, többek között a legjobb euró­pai film, rendező, operatőr, forgatókönyvíró, színésznő és színész, valamint zeneszerző díját. (M. G.) Egy csepp emberség az Éghajlatban Az Éghajlat Könyves Kávézóban ma este hatkor (XI., Karinthy út 9.) a Magyar Rádió által a nemrég megjelentetett nagy si­kerű művet, az Egy csepp em­berséget mutatják be. Az esten a könyv alkotóival, Lengyel Annával és Rados Péterrel ta­lálkozhatnak a valódi történe­tek iránt érdeklődők (P. Z.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék