Magyar Nemzet, 2007. június (70. évfolyam, 147-176. szám)

2007-06-09 / 155. szám

Hades körében A hetvenéves Sárközi Mátyás karcolatai LŐCSE:__________________________________ Szabó Zoltánnak, a Magyar Nemzet hajdani közkedvelt szerzőjének és szerkesztőjének az emigránslét mély­pontján, az eltiport forradalom után volt egy asztaltár­sasága a kensingtoni Hades eszpresszóban, ahol meg­vitatták a világ dolgait a ’49-es és az ’56-os magyar me­nekültek. „Gyűlöltek bennünket, mert egyrészt hango­sak voltunk, másrészt túl keveset fogyasztottunk, de jó hangulatú presszó volt...” - így emlékezik a Hadesre a kompánia tán legifjabb tagja, a ma hetvenéves Sárközi Mátyás könyvhéten megjelent kötetében. Az 1990 és 2006 között írt esszék, kis tanulmányok, karcolatok és vázlatok helyszíne Pest, London és a nagyvilág, alakjai nagyobbrészt a Hadesbő­l személyesen vagy közvetett módon, a Szabó Zoltán törzsasztalát körülülő­k elbeszé­lései révén megismert angliai ma­gyarok. Sárközi Mátyás szellemes skiccekben örökíti meg őket Róth Mátyástól, Kossuth orvosától André Deutschig, a legsikeresebb és legismertebb angol könyvki­adóig. Remek történetei vannak Solti Györgyről, akinek 1945 után a „magyar segít magyart” hálózat egyengette nyugaton a pályáját, és aki brit lovaggá ütött Sir George Soltiként is a magyaroknak szur­kolt, ha Anglia-Magyarország lab­darúgó-mérkőzésre került sor. Arthur Koestlerről, a Sötétség dél­ben című könyv szerzőjéről meg azt meséli el Sárközi Mátyás, hogy honnan szerezte azokat a döbbe­netes információkat, amelyek nélkül a szovjet valóság­­ ábrázolása több tucat nyelvre lefordított regényében­­ nem lett volna hiteles. Hajdani pesti óvodás pajtása, Striker Éva mondta el részletesen a magyar származású brit prózaírónak, hogyan működik a kommunista ter­rorgépezet. (Hogy Striker Évát és a férjét kiszabadítsa a szovjet rabságból - az volt ellenük a vád, hogy összees­küvést szőttek Sztálin meggyilkolására -, a Nobel-díjas Joliot-Curie házaspárt mozgósította Koestler, később, Obersovszky Gyula és Gáli József halálos ítéletének a megváltoztatása érdekében, Bertrand Russellt.) Alkalmanként azokkal a honfitársaival is foglalko­zik Sárközi, akik itthoni teljesítményükkel vívták ki a nyugati világ érdeklődését. Az Európa boldogabbik ré­szén koncertező előadóművészek, zeneszerzők, vala­mint a felolvasóestekre kiengedett írók Sárközi-féle arcképcsarnokából számomra az Ottlik Gézáról szer­kesztett vázlat a legemlékezetesebb. Mindössze két jel­legzetes Ottlik-vonásból áll. Az egyik: „Magyar ember ne mutatkozzék október hatodikén fekete nyakkendő nélkül.” A másik akkor hangzott el, amikor azt latolgat­ta a szerző az „apolitikusnak” mondott író társaságá­ban, hogy kinek származott előnye s kinek kára abból, hogy aláírta a csehszlovák értelmiségiek üldöztetése el­leni tiltakozást. „Aláírásokat gyűjteni nem elég, puská­kat kell osztogatni!” - mondta erre Ottlik Géza. Nem titkolt meghatottsággal ábrázolja Sárközi Má­tyás azokat az angolokat, akik megkülönböztetett figye­lemmel, lelkesen kutatják a magyarságot. Sárközi Má­tyás az 1947 és 1949 között a rommá lőtt Budapesten tanító George Cushing mellett az 1956-ban (!) magyar irodalmi olvasókönyvet kiadó professzort is bemutatja. És azt a Budapestre óvatosan visszatérő férfiút is, aki a magyar rendőrt is udvariasan el­igazította, ha az éppen tőle tuda­kolta, melyik villamossal jut el a Nagymező utcába. Steven Runci­­man felnőtt fejjel sohasem járt Magyarországon. Kisfiúként is csak egy röpke családi kirándulás idejére, még az első világháború előtt. „Európa egyik legműveltebb és legszórakoztatóbb férfiúja”, aki szaktudósként is olvasmányos és szórakoztató műveket írt a közép­korról és Bizáncról, műveibe bele­belevette a magyar história neve­zetes alakjait (például Hunyadit) és sorsdöntő fordulatait. Sárközi Mátyás úgy véli, Sir Steven Runci­­man művei­­ a gyors egymás­utánban megjelenő magyar kiadásoknak köszönhe­tően - jelen lesznek a magyar történelmi közgondolko­dásban. A kötet első és utolsó írása önarckép. Az első a több évtizednyi kénytelen távollét után hazatérő emigránst vázolja fel, az utolsó a kisgyermeket a Nyúl utcából. Az első pontosan meghatározza azt a helyet, „a kívüliség­nek azt a kilátópontját”, ahonnan a ma is a szigetor­szágban élő író az itthon maradtaknak Pestről, Lon­donról és a nagyvilágról adomázhat. Az utolsó írás az örökre elveszett édent festi meg, siratni való tárgyila­gossággal. A befejezett múltnak ez dukál. Az első írás viszont némi reményt csepegtet az olvasó szívébe. Azt hiteti el velünk, hogy az erődöt, amelyet hazának is ne­vezhetünk, belülről is, kívülről is lehet védeni. (Sárközi Mátyás: Pesten, Londonban és a nagyvilág­ban. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007. Ára: 1900 forint) Édestestvérek Dsida-versek a Misztrál „zenés szigetén” K . András_____________________________ Születésének századik évfordulója ráirányította a figyelmet. Emlékeztünk rá itthon és Erdélyben, koszo­rút kapott a Házsongárdi temetőben. Dsida Jenő (1907-1938) koszorúja mellé a Misztrál együttes illesz­tett lemezt, felidézve a XVI. századi nagy énekmondó­kat, amikor még egyenrangú volt szöveg és a dallam. „Vándor voltam, koldus, / vándor, mint a gólya. / Kur­jongattam olykor, / Isten csavargója” - írta a költő Jám­bor beszéd magamról című versében. Költeményeinek játékossága, a pillanatokat kifejező nyelve, formakeze­lése, humanizmusa, a szépség áhítata­­ zenéért kiáltott, így lett az évfordulón a Hangzó Helikon sorozat darab­ja a Misztrál „kicsi zenés versszigete” - ahogy maguk nevezték alkotásukat. S ahogy annak idején Latinovits Zoltán sem magáért a versmondásért mondott verset, hanem többet akart: gondolkodtatni, rádöbbenteni és jobbítani. A zene eszközeivel a Misztrál is ezt teszi, me­nedékül azok számára, akik „kiutat keresnek a ma egy­re erősödő, a kultúrát és a hagyományokat megsemmi­sítő elvek özönéből” - írják az előszóban. Latinovits minduntalan újrafogalmazta a verset. Tanult szakmájának törvényei szerint, mérnöki pon­tossággal rajzolta meg a vers architektúráját, másrészt végsőkig érzékeny művészegyénisége mindig rátalált a költeménynek arra a pontjára, ahol közösségének vala­mi újat tudott mondani. Ez vált aztán a vers fókuszává, új fénnyel világítva meg a költemény egészét. Hasonló törekvést figyelhetünk meg a Misztrál esetében, amikor ismétel, felcserél versszakokat, s a zene eszközeivel mó­dosítja a központozást, ahogy a mának szóló hangsúly kívánja, miközben végig megőrzi a lírikus, a vers iránti alázatát. A megzenésített vers is fórum, amely a régi és a mai költők szavával egyaránt a mához kíván szólni, s azáltal korszerű, hogy bármiféle célzatos aktualizálás nélkül, a vers zenei újrafogalmazásával költői válaszo­kat képes adni a kor problémáira. Ezt teszi kristálytisz­tán, érthető szövegmondással, a ritmus váltakozásával, ha úgy tetszik, „érzelmi akcentussal” - ahogyan a szí­nész Egressy Gábor az utolsó előtti szótagra helyezett hangsúlyt elnevezte­­ a Misztrál együttes is. Dsida Jenő sajátos világot teremtő, halálfélelemből, titokzatos szorongásokból, babonás riadalmakból fa­kadó költészete élete vége felé a valóság színeivel, az élet vonásaival gazdagodott, s ekkor már a költő komázott is istenével, a halállal, az angyalokkal. „Éjjel a szobám­ban / angyalok motoztak / és takaróm alatt / meg-meg­­csiklandoztak.” A zenének nemcsak a lélek, hanem a szavak hullám­zását is vissza kell adnia. A Misztrál zenéje visszaadja. „Figyeljünk a dalosra - ajánlja Homérosz -, ki isteni kegytől áldva tud embereket vágykeltő dallal igézni, s bármikor énekel is, folyton hallgatni kívánjuk.” Ehhez persze Dsida-versek is kellenek, az erdélyi magyar iro­dalom egyik legígéretesebb tehetségének virtuozitása. E virtuozitáson szárnyal a Misztrál. Zene és költészet édestestvérek. (Misztrál-Dsida Jenő. Helikon Kiadó, Budapest, 2007. Ára: 4990 forint) Magazin 2007. június 9., szombat 35 Hatalom alulnézetből Gergely Mihály, a visszautasított próféta 11 Sf.bf. ők_______________________________.__ Akik megpróbálták, igen. Krassó György például meg­próbálta. Még a rendszerváltás hajnalán létrehozta a Magyar Október Pártot. Bele is pusztult. Gergely Mihály ugyancsak megpróbálta. S őt is megpróbálta sokszor a sors. Ő a Magyar Egészségpárt megalapításával próbál­kozott anno dacumái író létére. A magyar egészségügy azóta meghalt. Gergely Mihály még él, s a halott magyar egészségügy fehér rácsai közt küzd életéért és emberi méltóságáért. Vajon a Magyar Egészségpárt most mit üzenne Horváth Ágnesnek? Az a tragédia, hogy a problémafelvetők vagy meg­rokkannak, vagy odavesznek, a problémák pedig vígan uralkodnak tovább. Fekete Gyula hiába beszélt min­denkinél előbb a magyarság fogyásáról, Gergely Mihály hiába beszélt idejekorán s idő előtt a magyar egészség­ügy lehetetlen helyzetéről, pörös szájukat hiába tépték, legföljebb a hatalom lekicsinylő fintora juthatott osz­tályrészükül. Az utópista létmódhoz, a sziszifuszi és Don Quijo­­te-i reménytelen erőfeszítéshez egy ideig lehet jó képet vágni, de a segíteni kész ember visszautasított energiái előbb-utóbb önpusztításba csapnak át, az el nem foga­dott segítség abba már, aki adni szerette volna. Gergely Mihály Hatalomvágy - halálveszély című szöveggyűjteménye - versek, aforizmák, tanulmányok - erről az emberi helyzetről szól. A visszautasított pró­féta, visszautasított kérő. Nem pap és nem agglegény, inkább afféle spirituális szingli, akinek nemet mondott a vén Európa, a büszke nő. Gergely Mihályra mindmáig a népi kollégisták tisz­tasága, a színész Soós Imre, a költő Nagy László sugal­mazott lendülete a jellemző. Bizonyos időkben akár jó kádernek is számíthatott volna, de a hatalmat mégis legtöbbször alulnézetből és nem résztvevőként szen­vedte meg. Gergely Mihály, az öregkoráig sudár pa­rasztlegény számára csendőrpofon és irodalmi intrika egyként megalázó, ez az ember Németh László sohasem létezett kert-Magyarországában lehetne otthon, ha en­gednék neki. A Hatalomvágy - halálveszély című szöveggyűjte­mény időugrások sora, ezért egyidejűleg retrospektív és aktuális. A régebbi versek és feljegyzések mellett e „Gergely-naptár” lapjain a Gyurcsány-korszak hétköz­napi abszurdumai szintén teret kapnak, de talán a leg­­megrázóbbak a költő Gergely Mihály legújabb versei. Azok a versek, amelyekben a jeremiási és jónási szerep­től megcsömörlött látnok letisztult cinizmussal tárja ország-világ elé saját kiszolgáltatottságát. Íme, az em­ber, aki a vállalt és remélt közösből a szenvedés óráján visszahull önmagába, s ott igaznak találtatik. (Gergely Mihály: Hatalomvágy - halálveszély. Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 2007. Ára: 1480 forint) Mesehímzőnő Lesznai Anna megváltó történetei és rajzai . Maior Anita___________________________ Hol volt, hol nem volt, Álomországban, ahol még a nagymamák is bölcsőben alszanak, és szék helyett hintán ebédel az ember, ringa, renge, ringa... Lesz­nai Anna történetei egyszerre lenyomatai a XX. szá­zad eleji életérzésnek, stíluskavalkádnak, és röpítik az olvasót a szürreális birodalmába. Legszebb szinté­zis a kert. Az Adyval, Kaffkával, Balázs Bélával baráti kap­csolatban lévő Lesznai lírikusként kezdte pályáját, majd meséinek előhírnökeiként csodálatos hímzése­ket készített. Később szecessziós-szimbolikus illuszt­rációival, könyvborítóival jelentkezett, de meseteó­riával, -kutatással is foglalkozott. „Minden írás kö­zött a mesék állanak legközelebb hozzám, a valóság­ból, önmagam törvényeiből többet sejtettek meg ve­lem, mint bármely más betűbe szedett taní­tás” - vallotta. Az Idődíszítés című kötet Szi­lágyi Judit szerkesztésében és kitűnő kísérőtanulmányá­val igazi csemege: arra vállalkozik, hogy a Lesznai-hagyaték­­ból előkerült, mind ez ideig jórészt is­meretlen, publi­kálatlan mese­töredékeket és -kereteket ve­gye számba. A szerző meg­váltást kereső fabulái egymás­ba játszanak raj­zaival, és versbe­tétekben gazda­gok. A klasszikus népmesék világát idéző motívumok (ki­rályfi, táltos, boszi, kiál­landó próbák) és a leghét­köznapibb szereplők (épí­tész, falánk és füllentő kisfiú) mellett Lesznai-találmányok sor­jáznak (Szívlovag, holnaptojás, párját kereső cipő, pamutkisasszonyok gombolyag­­hintón). Igazi századfordulós hangulatú dióhéj­történeteiben gyakorta találkozhatunk művészek­kel. A mesesüteményben például a szereplő olyan gyárba szegődik, ahol művészek dolgoznak: „ki-ki ül vászna, szobra, hímzése előtt [...], és aki jól tud képzelni, álmodni, annak megfestődik a képe, elké­szül a szobra, hímzése”. Az aranyrácsban a csoda­festő vérrel vagy virágnedvvel fest. „Amit fest, kép lesz, és eltűnik a valóságból.” Maga a mesélés cso­dája is gyakori téma: az egyik királylány úgy tud történetet mondani, hogy mozdulatlanná dermed­nek hallgatói. Szóországban Szókirályfi fiai versben beszélnek. Az írónő meghökkentő fordulatokkal, szokatlan szavakkal, stílustörésekkel éri el az ámulatot, s hogy potyognak az olvasó könnyei­­ a nevetéstől: „Jancsi és Juliska hazamennek a vasorrú bábától, de búsak. Szeretik egymást. [... ] Elmennek a paphoz. Az kilöki őket, »hiszen testvérek vagytok«. Elmennek a falusi boszorkányhoz. »Hja, csak egy tud segíteni, a néném, az erdőbeli vasorrú bába.« »Azt elégettük.«” Vagy másutt: a torkos Ákos Mákosnak a banyánál kell dol­goznia. „Első nap epret kell szednie, sok van, bekap­ja a felét. A banyika kérdőre vonja: Ákos tagad, de ha­sában megszólalnak az eprek, és jelentkeznek. A ba­­nyi megbocsát, mert újonc.” Vadas József meseszövőnőnek nevezte Lesznait, de talán még inkább illenék rá a mesehímzőnő kifejezés. Gombolyagmeséket olvashatunk, ame­lyek néha bizony alaposan összegubancolódnak. Felnőtt legyen a talpán, aki eligazodik a burjánzó történetekben. Ha elveszítjük a szálat, kövessük az utószóíró Boldizsár Ildikó ta­nácsát: kérjünk meg egy gyermeket, hogy igazítson útba, vagy kanyarítson mesét a vázlatokból. Mert Lesznai elképesztő, minden logikának hadat üzenő ősfantáziájával valóban csak a gyermekek vannak megáldva. . (Lesznai Anna: Idődíszítés. Mesék és rajzok. Petőfi Irodalmi Múzeum, Hatvany Lajos Múzeum, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. Ármegjelölés nélkül)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék