Magyar Nemzet, 2008. május (71. évfolyam, 119-147. szám)

2008-05-09 / 126. szám

14 Kultúra 2008. május 9., péntek Rovatvezető: Vitézy Zsófia Koltay tervezi Győr új arculatát Koltay Gábor rendező dolgozza ki a Győr kulturális életének megújítását célzó cselekvési tervet, amelynek részeként kialakítják a művészeti esemé­nyeket és fesztiválokat koordi­náló központot. (MTI) Nagyvárad díszpolgára Nagyvárad díszpolgárává avatják ma délelőtt 11 -kor a városhá­zán Hubay Miklós Kossuth- és József Attila-díjas drámaírót, műfordítót, esszéistát, aki ki­lencven éve ebben a városban látta meg a napvilágot. (S. Zs.) Újra pályáznak Székesfehérváron Nyolcan pályáznak a Székesfehér­vári Vörösmarty Színház igaz­gatói posztjára; közülük hatan az előző, eredménytelen pályá­zaton is indultak. Ismét be­nyújtotta pályázatát Szurdi Miklós, a teátrum július 31-ig hivatalban levő igazgatója, Csutka István, Kárpáti Nor­bert, Kuna Károly, Márton András és Vasvári Csaba. Új pályázóként a kecskeméti színházat tíz évig vezető Bodolay Géza és Galgóczy Judit indul a posztért. (MTI) Átadták az első Mátyás király-díjat A Művészetek Palotájában átadták tegnap az első Mátyás király­díjat, amelyet a Magyar Tánc­­művészeti Főiskola néptánc szaka érdemelt ki a Magyar Művészetért Alapít­ványtól. A kolozsvári Mátyás­szobor herendi porcelán mását Zorándi Mária tanszékvezető vette át. (S. Zs.) Mint egy jó könyvtár Cseke Péter az igazgatóválasztásról, színházeszményéről és kecskeméti terveiről Cseke Péter Jászai Mari-díjas színészt, a Turay Ida Társulat főrendezőjét választotta meg március végén a következő öt évre a Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház igazgatójának a városi közgyűlés. Az augusz­tus 1-jén hivatalba lépő direk­tor olyan igényes népszín­házat szeretne, ahol életkortól függetlenül mindenki megta­lálja az ízlésének megfelelő darabot, de helyet adna a kí­sérletező, formakereső elő­adásoknak is. Pl.the Tibor György_________ E­gymás után két pályázatot is kiírtak a kecskeméti igazgató­­választásra. Ön mindkettőn indult, de módosított a dolgozatán. Miért? - Az ember nem mindennap ír pályázatot, s amikor az elsőt bead­tam, az volt az érzésem - miután a kulturális bizottságtól igen sok kérdést kaptam -, hogy túl sok dolgot tekintettem magától értető­dőnek. Nyilvánvaló, hogy azok szá­mára, akik nincsenek napi szinten otthon a hazai színházi életben, sok minden nem tűnik evidensnek. A második dolgozatban ezért is érez­tem fontosnak, hogy pontosabban fogalmazzam meg az elképzelései­met. Főként a gazdasági kérdések­ről szóló részeket. - Mi fog változni Kecskeméten az eddigiekhez képest? - Remélem, nagyon sok min­den. A társulat egyelőre nem vál­tozik, ugyanis van egy íratlan sza­bály, hogy március végéig illik je­lezni, kivel nem kíván az igazgató együtt dolgozni a következő évad­ban. Mivel március legvégén dőlt el, hogy én leszek a színház vezető­je, ezek után úgy éreztem, nem hozhatom bizonytalan helyzetbe a társulatot. Sokakat nem is isme­rek, ezért egy évet arra szánok, hogy megismerkedjünk, s ők is dönthessenek: tetszik-e nekik az én színházi elképzelésem. - Mi ez a színházi koncepció? - Véleményem szerint a szín­ház olyan, mint egy jó könyvtár. Nyitott szellemű teátrumot szeret­nék. A főépületben olyan nép­színházat, ahol a tízéves gyermek­től a kilencvenéves aggastyánig mindenki megtalálja a maga igé­nyét. Nem önmegvalósító színhá­zat tehát, hanem olyat, amelyben az előadás közösségi szertartássá válik. A közönséget nem lehet ki­hagyni, a nézők mindig együtt ját­szanak a színészekkel. A kísérlete­zés, a formakeresés helye pedig, az eddigiekkel ellentétben a kamara­­színházban és az úgynevezett üzemszínházban lesz, amelynek a neve is meg fog változni. - Mi lesz az új név? - Ruszt Józsefről a kecskeméti kötődésű nagy művészről szeret­ném elnevezni. - A népszínházi jelleg fontossá­gát hangsúlyozta ugyancsak Balázs Péter, amikor a szolnoki és Eperjes Károly, amikor a veszprémi színház vezetését átvette. Véletlen? - Sajnos még nem volt módom megnézni sem a szolnokiak, sem a veszprémiek új előadásait. A Ka­tona József Színházban szakmai­lag minősíthető és ugyanakkor népszerű színházat szeretnék. Olyan rendezőket fogok hívni a következő évadra, akik ezt biztosí­tani tudják. - Milyen darabok lesznek a kö­vetkező évadban?Kik lesznek a ren­dezők? - Lesznek fiatalok, lesznek is­mertebbek, és külföldiek. - Lehetne ezt konkretizálni? -, Az előző igazgatónak, Bodolay Gézának már be kellett nyújtania egy műsortervet az ön­­kormányzatnak. Kinevezésem után megkértem, hogy változtas­sunk rajta. Nagyon készséges volt, beleegyezett, hogy az én el­képzeléseim szerint működjön a következő évad. Május második felében fogom ezt ismertetni a társulattal, addig nem szeretnék erről előzetesen információt adni. Cseke Péter Szakmailag minősíthető és ugyanakkor népszerű színházat szeretnék FOTÓ: MÁTÉ PÉTER A ViDaNet Zrt. kábeltelevízió- és KábelNET-szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF közleménye I. Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy új digitális csomagok bevezetése miatt a ViDaNet Zrt. Általános Szerződési Feltételei (to­vábbiakban ÁSZF) kábeltelevízió-szolgáltatásra 2008. június 5-től az alábbiak szerint változnak: 1. A 8. számú melléklet kiegészítésre kerül az alábbiakkal: Programcsomag Bruttó havi díj (Ft) D+II* 3198 *Igényelhető­ kizárólag Mindszent területén Programcsomag Bruttó havi díj (Ft) D+II** 3450 D+III** 4530 **Igényelhető kizárólag Győr és Mosonmagyaróvár területén Programcsomag Bruttó havi díj (Ft) d­hi*** 3240 D+III*** 5130 ***igényelhető kizárólag Budapest területén A ViDaNet Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy az ÁSZF 7.2.1. pontjának értelmében az előfizető jogosult a fenti módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve az ÁSZF 7.2.2. pontjának értelmében, amennyiben a szerződésmódosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az elő­fizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érin­ti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfize­tőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. II. Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy új KábelNET-csomagok bevezetése miatt a ViDaNet Zrt. Általános Szerződési Feltételei (to­vábbiakban ÁSZF) KábelNET szolgáltatásra 2008. június 5-től az alábbiak szerint változnak: 1. A 3. számú melléklet az alábbiak szerint változik: KábelNET csomag Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Letöltési korlát E-mail Bruttó havi díj (Ft) TV+NET Max* 4000 kbps 480 kbps 30 GByte 2 db e-mail cím, 100 Mbyte tárhely 3810 KábelNET 500, 512 kbps 128 kbps 1 GByte 1 db e-mail dm, 20 Mbyte tárhely 960 KábelNET Picare* 1000 kbps 128 kbps 2 GByte 1 db e-mail cím, 20 Mbyte tárhely 2520 * Igényelhető kizárólag a budapesti kirendeltség visszirányúsított területein, kizárólag a csillagpontos 111-as kábeltelevízió-prog­ramcsomaggal együtt. Igényelhető kizárólag Győr város visszirányúsított területein analóg II-es vagy III-as kábeltelevíziós csomag előfizetése esetén. *’* Igényelhető kizárólag Győr, Tata, Mosonmagyaróvár, Mezőcsokonya, Somogysárd, Kiskorpád, Kaposfő, Pécs visszirányúsított te­rületein, kizárólag analóg II-es vagy III-as kábeltelevíziós csomag előfizetése esetén. 2. A 8. számú melléklet kiegészítésre kerül a KábelNET 500, KábelNET Picar és TV+NET Max csomagok paramétereivel. A ViDaNet Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy az ÁSZF 7.3. pontjának értelmében az előfizető jogosult a fenti módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve az ÁSZF 7.3.1. pontjának értelmében, amennyiben a szerződésmódosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az elő­fizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érin­ti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az előfize­tőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A ViDaNet Zrt. Általános Szerződési Feltételei teljes szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.indanet.h­u weboldalon. kultura@magyarnemzet.hu Petrovits Tamást ma temetik ■ Kiss F­sztf­r Veronika M­a kísérik utolsó útjára az új köztemetőben Petrovits Tamást, a Kalamaj­ka cimbalmosát, népzenegyűj­tőt, a fehérvári Hermann Lász­ló Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanárát, aki hosszú szenvedés után április­ban hunyt el. A cimbalommuzsikát szinte az anyatejjel szívta magába, hi­szen édesanyja, Tarjáni Tóth Ida is neves cimbalomművész volt, és Petrovits Tamás az ő nö­vendékeként diplomázott a Ze­neakadémia cimbalom szakán 1974-ben. Négy évvel később, éppen harminc éve zenészbará­taival megalapították a Kala­majkát, a táncházmozgalom le­gendás együttesét, amelynek egykori Molnár utcai táncházai a magyar népzenei élet egyik legfontosabb központját jelen­tették. Petrovits Tamás növen­dékei számos versenyen szere­peltek kimagasló eredménnyel, többen azóta zenei pályára lép­tek, mint például a kiváló fiatal cimbalmos, Szabó Dániel. Petrovits Tamás emlékére jövő vasárnap este jótékonysá­gi koncertet tartanak az Aranytízben - ahová a Kala­majka szombat esti táncháza néhány éve költözött. A mű­sorban a népzenei élet színe-ja­­va rója le kegyeletét, és a bevé­telt a cimbalomművész sírem­lékére ajánlják fel. A gyógyulás szolgálatában Emberré válni kell ■ 7. Majzik Mária új domborművéről V. Majzik Mária Emberré vál­ni kell című kerámia dombor­műegyüttesével gazdagodott a Debreceni Egyetem onkoló­giai tanszéke. A monumentá­lis alkotás a művészet gyógyí­tó erejét hirdető nemzetközi orvoslási irányvonal szellemé­ben kapott helyet a földszint és az első emelet közötti fala­kon. A művet Jókai Anna író és Paragh György, az egyetem orvoscentrumának elnöke kedden avatta fel bensőséges ünnepségen. lg Dombi Margit______________ A­z Emberré válni kell című műalkotás az élet és halál, az emberi sors kiteljesedő és örök, változó törvényszerűségét ábrázol­ja olyan szimbólumok segítségé­vel, mint a négy őselem - a Víz, a Föld, a Tűz és a Levegő -, a Sors asszonyai, a zodiákus jelképek, az emberpár vagy az Életkerék. A domborműegyüttes különlegessé­gét növeli az életvonalakat jelképe­ző hét-hét fémhuzal, amelyek az Életkerékből indulva vezetnek el az életet jelképező emberpárhoz, valamint a fordított Pietához. A szakrális téma nem viszi el az alko­tót sem az édeskés giccs, sem a ki­üresedett absztrakt felé. Mindvé­gig mértéket tart, ugyanakkor szo­katlan megoldásaival világosan megfogalmazza a szenvedőknek szánt üzenetet: a halál pillanata új­jászületés, a születés pedig átme­neti távozás egy magasabb szférá­ból - fogalmazott Jókai Anna. Az írónő emlékeztetett: V. Majzik Má­ria, aki a budakeszi Himnusz-em­lékművel és számos templomban, egyházi intézményben látható al­kotásával tett bizonyságot ke­resztény hite mellett, az Emberré válni kell című alkotással is vilá­gossá tette, az életnek van értelme, a szenvedésben ott a felemelkedés, a tragédiában a vigasz. Erre utal az idős, megtört emberpárt össze­fonó lombokból a magasba emel­kedő madár gyönyörű szimbólu­ma a kompozíció középpontjában. A fiatal és boldog pár fölötti halott madár pedig éppen ellenkezőleg: a múlandóság hatalmára figyel­meztet. Paragh György, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo­mányi Centrumának elnöke a mű­alkotás onkológiai klinikán történt elhelyezése kapcsán elmondta, nemzetközi tapasztalatok szerint a környezetnek meghatározó szere­pe van a gyógyulásban. Klinikai kutatások és betegektől kapott visszajelzések szerint a világos, tá­gas terek és a megnyugtató, kelle­mes környezet csökkenti a hospitalizáció, a kórházi tartóz­kodás, a kezelések, beavatkozások okozta stressz hatást, s egyúttal je­lentősen lerövidítheti a gyógyulás idejét. Erre a felismerésére az utóbbi években egy olyan gyógyí­tási szemlélet épült fel, ami tuda­tosan használja a pozitív kör­nyezeti elemeket, hatásukat a ke­zelés részének tekinti, ezt a szem­léletet kívánja meghonosítani a csaknem félezer éves múltra vis­szatekintő Debreceni Egyetem gyógyító intézménye is - hangsú­lyozta az elnök. A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múltjával ma az ország legrégeb­ben, ugyanabban a városban mű­ködő felsőoktatási intézménye. Mintegy 30 ezer hallgatójával, több mint 1400 oktatójával egyik legna­gyobb felsőoktatási intézmé­nyünknek számít, 15 karával és 23 doktori iskolájával pedig kétségte­lenül a legszélesebb képzési és ku­tatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók csaknem kétharmada tudományos fokozattal rendelke­zik, köztük 26 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes vagy levelező tagja. Ez a kiemelkedő szellemi köz­pont, hatalmas oktatási és K+F kapacitásával egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb fi­gyelmet fordít a tudásalapú gazda­ság és társadalom igényeinek mi­nél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerep­körének betöltésére. Emberi sorsok, szimbólumok

Next