Magyar Nemzet, 2010. december (73. évfolyam, 327-355. szám)

2010-12-21 / 347. szám

Polgári napilap LXXIII. évfolyam, 347. szám Budapesti kiadás • 2010. december 21., kedd www.mno.hu Ára: 145 forint Előfizetőknek: 105 forint M­A: MŰSORU Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs • Lapszerkesztők: Néző László, Villányi Károly • Szerkesztőség és ki­adó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levél­cím: 1450 Bp. 9, Pf. 74 • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Lovas Iván • Terjesztési igazgató: Csóry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: (1) 342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: (1) 342- 6164,322-2448,1075 Bp., Wesselényi u. 8.) ■ On­ line hirdetésfelvétel: hirdetes@mahirpress.hu • Te­lefon: (1) 216-8817, fax: (1) 215-0245. Terjesztési ügyekben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-meg­rendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztes@magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetéses terjesztés: MédiaLOG Zrt. Megrendelés: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: elofizetes@media­log.hu. Reklamációk fogadása: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: reklamacio@media­log.hu. Előfizetési díj egy hónapra 2660 fo­rint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3170 forint, negyedévre: 9510 forint, fél évre 19 020 forint, egy évre 38 040 forint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793 • Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X • Mai számunkat szerkesztette: Néző László A­lapította: P­e­t­h­ő Sándor LÁTÓ­TÉR Rendeletben sza­bályozzák az ott­honszülést, de feltétele­ket szabnak. KÜLFÖLD Tegnap Brüsszel­ben búcsúzott a belga uniós elnökség és bemutatkozott a magyar. ­AZDALÁS Összeomlott az egzotikus utak szervezője, az Aeroviva utazási iroda. KULTUr A régió országai­nak együttműkö­dését erősítheti a Liszt­ev programja. Csökken a benzin ára Holnaptól két forinttal mérsékli a 95-ös benzin literenkénti nagy­kereskedelemi árát a Mal Nyrt., a gázolaj ára nem válto­zik - értesült tegnap piaci for­rásokból a távirati iroda. Ezzel a benzin átlagára 355-356 fo­rintra esik, a gázolajé 345 fo­rint marad. Mint emlékezetes, a múlt héten négy-négy forint­tal drágult a 95-ös benzin és a gázolaj, és ezzel mindkét üzemanyag ára történelmi csúcsra emelkedett. Az idén ja­nuárban a 95-ös átlagára még csak 317 forint volt, a gázolajé pedig 297 forint. (MTI) Szerb követelés Szerbia nemzetközi vizsgálatot kö­vetel a koszovói illegális szerv­kereskedelem gyanúja ügyé­ben, ezért kormánymegbízot­tat küldött tegnap az Európa Tanácshoz. Rasim Ljajics, a hágai Nemzetközi Törvény­székkel való együttműködésért felelős tisztségviselő Stras­­bourgba utazása előtt kijelen­tette: „Szerbia a teljes igazságot akarja tudni. Igazság nélkül nem lehet megbékélés a tér­ségben”. (MTI) Vádemelés Timosenko ellen Az ukrán ügyészség hivatalosan vádat emelt tegnap Julija Timosenko volt kormányfő el­len hatalommal való vissza­élés címén. Az ügyészség sze­rint a miniszterelnöki posztot 2007 és 2010 között betöltő politikus hűtlen kezeléssel gyanúsítható a szén-dioxid­­kibocsátási kvóták eladásából származó összegek szabályta­lan kormányzati felhasználása kapcsán. (MTI) 9 770133­185028 11111— I­I Védelem a pénztártagoknak A médiatörvényről is szavazott a Ház • Negyven év munka után nyugdíj a nőknek A MUNKATÁRSAINKTÓL_________. A­z Országgyűlés elfogadta a kö­telező magán-nyugdíjpénztári tagok védelméről szóló politikai nyilatkozatot és a nők negyven le­dolgozott év utáni nyugdíjba vonu­lását lehetővé tévő jogszabályt is. A nyilatkozatot - amelyet Orbán Vik­tor kormányfő, Kósa Lajos Fidesz­­alelnök, Lázár János frakcióvezető és Selmeczi Gabriella nyugdíjvédel­mi megbízott jegyez - nem csupán a kormánypártok, hanem a volt szocialista Szili Katalin és a jobbi­­kos Rozgonyi Ernő is megszavazta. A képviselők tegnap lapzárta után döntöttek az új médiatör­vényről is. A jogszabályhoz a vég­szavazás előtt is számos módosító indítvány érkezett. A Fidesz or­szággyűlési képviselőcsoportja egy, a tervezethez kapcsolódó vitát Rogán Antal javára döntött el Navracsics Tibor közigazgatási mi­niszterrel szemben. A fideszes po­litikus javaslata, amelyet elfogadott a parlament, az alaptörvénybe emeli a Nemzeti Média- és Hírköz­lési Hatóság elnökének rendeletal­kotási jogát. Pintér Sándor belügyminiszter napirend előtt beszámolót tartott az ajkai térséget sújtó vörösiszapár utáni kármentésről és a további teendőkről. A politikus kifejtette, a tízes tározó északi fala most is mo­zog, ezért elengedhetetlen újabb vé­dőgátak építése. A parlament lap­zárta után döntött a katasztrófa miatt elrendelt vészhelyzet meg­hosszabbításáról. A honvédelmi tárgyú törvények módosításával az önkéntes tartalékos rendszer felál­lításáról is döntöttek a képviselők Részletek a 3. oldalon Elfogadták az Orbán Viktor által is jegyzett politikai nyilatkozatot FOTÓ:HEGEDŰS MÁRTA Felfüggesztett börtön az ujjtörő rendőrnek Felfüggesztett börtönbüntetésre és lefokozásra ítélte a bíróság Vá­gó László nyugalmazott rendőr alezredest, amiért 2006. október 23-án eltörte egy megbilincselt, védekezésre képtelen férfi ujját. A kegyetlen rendőrre egyik volt beosztottja tett terhelő vallomást. Pu­­h Ri. Tamás H­ivatalos eljárásban elkövetett bántalmazásért és védekezés­re képtelen személy sérelmére elkö­vetett súlyos testi sértésért egy év nyolc hónap - három esztendő próbaidőre felfüggesztett - börtön­­büntetést szabott ki tegnap első fo­kon a Fővárosi Bíróság arra a nyu­­galmazott rendőr alezredesre, aki 2006. október 23-án a Károly körút és a Dob utca sarkán eltörte egy föl­dön fekvő, megbilincselt férfi ujját. A nem jogerős Met lefokozással is sújtotta és a perköltség megfizeté­sére kötelezte Vágó Lászlót, aki az akkori Rendészeti Biztonsági Szol­gálat egyik alosztályát vezette. [Első...] Folytatás a 2. oldalon . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm Weinek Leonárd is gyanúsított ■■ Swp­ndt Pál.__________________ K­étrendbeli jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával hallgatta ki egy hete a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Weinek Leonárd korábbi zuglói SZDSZ-es polgármestert. Az ügyészség szerint a volt politikus 20,6 millió forintos kárt okozott a kerületnek azzal, hogy valótlan tar­talmú tanácsadói szerződéseket kö­tött az erzsébetvárosi ingatlanpa­namában már vádlott Hunvald György bűntársává, Gál Györggyel a VII. kerületi önkormányzat gaz­dasági bizottságának egykori SZDSZ-es elnökével és egyik vád­lott-társukká, egy moldáv szárma­zású vállakozóvá. Az ügyészség Hunvaldot már augusztusban meg­gyanúsította a fiktív megállapodá­sok miatt, amikor kiderült: a két akkori polgármester kölcsönösen egymás ismerőseivel, önkormány­­­­zati képviselőkkel kötött havi 400 ezer forintos javadámazássá járó tanácsadói szerződéseket, amelyek mögött nem volt rács teljesítés. [Weinek...] Folytatás a 2. oldalon . Navracsicsból nem lesz ellen­ Orbán A miniszterelnök-helyettes 2011 nyarán átvizsgálná a kormányzati szerkezetet Szilágyi Richárd E­gy kormányzati szerkezet, egy minisztériumi struktúra soha nem válhat presztízskérdéssé, az optimális intézményrendszert mindig az aktuális feladatok meg­oldásához kell szabni - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjú­jában Navracsics Tibor. A minisz­terelnök-helyettes 2011 nyarán megvitatná, hogy szükség van-e bármilyen változtatásra a kor­mányzat jelenlegi felépítésében. Navracsics „városi legendának” tartja, hogy állandó vitái lennének a miniszterelnökkel, de időnként lát olyan tendenciát a médiában, hogy valakiből ellen-Orbán Vik­tort akarnak felépíteni. A közigaz­gatási és igazságügyi miniszter ak­kor sem változtatná meg a véle­ményét az Alkotmánybíróság jog­körének szűkítésével kapcsolat­ban, ha egy ilyen jellegű döntést a korábbi szocialista-szabad de­mokrata kormány hozott volna meg. Navracsics Tibor beszélt az új alkotmánnyal kapcsolatban várható leghevesebb vitáról, a 2013-ban induló járási rendszer­ről és Rogán Antallal való kapcso­latáról. A miniszter szerint szétzi­lálhatja a közös célokat, ha a Fi­desz frakciója a jövőben is támo­gatja azokat az indítványokat, amelyeket a kormány elutasít. Interjú az 5. oldalon Navracsicsot leszavazta a frakció, de elfogadja a döntést fotó: hegedűs Márta Újabb három év moratórium a termőföldre 11 Lovas-Bodacz________________ T­egnap az Európai Bizottság - Magyarország szeptember 10-i kérésének megfelelően - en­gedélyezte a termőföld-vásárlási moratórium meghosszabbítását. Ezek szerint szabad utat kapott a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező uniós polgárok és va­lamennyi jogi személy termő­­földszerzésének korlátozására vonatkozó átmeneti időszak ki­nyújtása három évvel. A bizott­ság a döntést a Magyarország ál­tal szolgáltatott információk alapján hagyta jóvá. Ezek ugyan­is rávilágítottak arra, hogy e hosszabbítás nélkül fennáll a ve­szélye, hogy a mezőgazdasági földterületek piacán súlyos zava­rok alakulhatnak ki. A bizottság egyben felkérte hazánkat, fokozza a folyamatban lévő agrárreform befejezésére tett erőfeszítéseit, különösképpen érjen el haladást a kárpótlási folyamat lezárásában. A testület egyben sietett hazánkat emlékeztetni azokra az előnyökre, amelyekkel a külföldi tőke foko­zott beáramlása járna a mezőgaz­dasági földterületek piacán, vala­mint arra a pozitív hatásra, ame­lyet a külföldi beruházások a tő­ke- és know-how-ellátottság ré­vén gyakorolnának a mezőgazda­­sági termelékenységre. [Földvásárlás...] Folytatás a 13., VEZÉRCIKK A 7. OLDALON . Kamatemelés a bankok érdekében Újra negyed bázisponttal emel­te a jegybank az alapkamatot az inflációs kilátásokra hivat­kozva tegnap. Szakértők sze­rint ez a lépés a pénzintézeti különadó miatti kiesést pótolja a bankoknak, azonban árt a nemzetgazdaságnak, ugyanis a növekedést fékezi. 11 Nagy Vajda Zsuzsa____________ M­egszavazta az újabb kamat­emelést a jegybank monetá­ris tanácsa tegnap, annak ellenére, hogy ellentmondásos információk láttak napvilágot az elmúlt egy hó­napban, így 0,25 bázisponttal 5,75-ra emelték a kulcsot.­­ Az élelmiszerárak és az utolsó havi béradatok is kedvezőbben alakul­tak a vártnál, de az érdekegyeztető tanács bérmegállapodása inflációs szempontból kedvezőtlen, a 4-6 százalékos béremelési sáv maga­sabb a központi bank számításai­nál, és az olajárak is gyorsabban nőttek - indokolta tegnapi dönté­süket Simor András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. [Kamatemelés...] Folytatás a 13. oldalon .

Next