Magyar Nemzet, 2011. június (74. évfolyam, 149-177. szám)

2011-06-11 / 159. szám

14 Kultúra 2011. június 11., szombat Rovatvezető: Muray Gábor Filmtolvajok miatt büntetik hazánkat R. Kiss Kornélia N­em vet túl jó fényt hazánkra, hogy Magyarországról kerül­tek fel az internetre a három nagy hollywoodi forgalmazó, a Sony Pictures, a 20th Century Fox és a Warner Bros. Pictures premier­­filmjeinek első­ kalózkópiái az utóbbi hónapokban. A Warner Bros. Pictures ezért úgy döntött, hogy Magyarországon több filmet nem mutathatnak be az amerikai bemutatóval egy időben - derült ki az InterCom, a Warner Bros. magyar forgalmazója közlemé­nyéből. A szigorítás miatt később­re kerülnek a soron következő filmpremierek, a Harry Potter-so­­rozat új darabját, a Harry Potter és a halál ereklyéi második részét is csak július 15-től, péntektől vetít­hetik a hazai mozik, és a már meg­szokott éjféli előadásokat sem en­gedélyezi a stúdió. Kétes eredetű Kahlo-gyűjtemény Vélhetőleg hamis az az 1200 da­rabból álló állítólagos Frida Kahlo-gyűjtemény, amelyet egy mexikói múzeumban tár­tak a közönség elé. A hivatalos Kahlo-gyűjteményt alig több mint négyszáz alkotás teszi ki, így valószínűtlen, hogy 1200 ismeretlen alkotás kerülhetett elő. (MTI) Megújul a költő emlékmúzeuma A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága év végéig 60 mil­­­­rd forintból­ korszerűsíti a ba­­­latonszárszói József Attila Em­lékmúzeum épületét és a kiállítást is az Új Széchenyi­­terv részeként. (MTI) Kultúrpatika Pécsett Különleges patikamúzeum nyitt Pécsett. A korábban gyógy­szertárként működő Sipőcz Házban hosszú évekig már lát­ható volt a múzeum. Az idén a Kultúrpatika Kft. bérelte ki az ingatlant, ahol helyi terméke­ket is árulnak majd - közölte Éberling László, a cég ügyveze­tője. (B. M. C.) Legyen az animáció mindenkié Szerdán kezdődik a KAFF ■ A szakma jövője miatt aggódik Mikulás Ferenc fesztiváligazgató más sorozat és produkció több or­szág összefogásával készül, ahol a közszolgálati televíziók dolgoznak együtt. Pedig olyan nemzetközi so­rozatok készülhetnének, amelyek­ben minden nemzet egy-egy részt készít el. Ilyen ötletem például a Duna meséi, amely a Duna menti tíz ország népmeséinek sorozata lenne, és amelyben mindenki elké­szíti a saját Duna-meséjét. Tizedik alkalommal rendezik meg a Kecskeméti Animációs­­film-fesztivált, amelynek hete­dik alkalommal kísérőrendez­vénye egy európai animációsjá­­tékfilm-fesztivál is. A június 15-19-e között Kecskeméten zajló események kapcsán Mi­kulás Ferenc fesztiváligazgató nyilatkozott lapunknak. Kárpáti György_______________ M­ondhatjuk, hogy huszonöt évvel ezelőtt gyakorlatilag hiánypótló szándékkal jött létre az animációs szemle Kecskeméten? - Be kell vallanom, nem csak a hiánypótlás vezetett. Amikor el­kezdtük, még nem igazán lehetett utazni, és arra gondoltam, hogy azért, hogy a stúdiót bevezessem az európai animációs vérkeringésbe, érdemes valamit magunknak is tennünk. Két dolog jutott eszembe, az egyik egy nemzetközi ösztöndíj­­rendszer, a másik pedig egy saját animációs fesztivál Kecskeméten. Ezzel egyrészt a kollégáknak lehető­ségük nyitt megnézni, hogy mi tör­ténik világszerte a szakmában, másrészt valóban egy természetes hiánypótlás is volt, mert a Pannó­nia Filmstúdióban akkor már évek óta szó volt egy fesztiválról, de sen­ki nem vállalta fel konkrétan az ügyet. A rendezvényt először 1985- ben Animációs Filmszemleként tartották meg, majd 1993-tól nem­zetközi filmfesztivállá nőtte ki ma­gát, s 1996 óta jelent két párhuza­mos eseményt: egy honit és egy nemzetközit. - Az évtizedek során folyamato­san igyekezett alkalmazkodni az új elvárásokhoz, m­egfelelni a kihívá­soknak. Miben más az idei KAFF a korábbiakhoz képest? - Az idei fesztivál vezérmotívu­ma a zene és az animáció kapcsola­ta, és Kodály Zoltánt idézve - aki azt mondta, hogy­ legyen a zene mindenkié -, mi úgy fogalmaz­tunk, legyen az animáció minden­kié. A magyar animációsfilm-gyár­­tás teljes spektrumát akarjuk be­mutatni, tehát nemcsak a profesz­­szionális filmkészítők alkotásait, hanem az amatőrökét is. A nemzet­közi fesztivál kísérőrendezvénye­ként ezért a második alkalommal rendezzük meg a Szabad ani­­mációsfilm-készítők találkozóját, amelyre bármilyen animációs tech­nikával készült, nem professzioná­lis munkát be lehet nevezni. A fesz­tivált emellett olyan regionális ese­ményként szervezzük meg, amely­nek nemcsak Kecskeméten, hanem a környező településeken is lesznek vetítései, többek között Lajosmi­­zsén, Kerekegyházán, Tiszakécs­­kén. E helységekben nincs rendsze­res mozivetítés, viszont azt tapasz­taltuk, hogy van igény a mozgókép­re, az animációs filmekre. - A fesztivál remek múltbeli sike­reket idéz meg, sikeres magyar ani­mációs filmeseknek állít emléket, de mit hoz a közeljövő? - Egyelőre nagyon nehéz a jö­vőről beszélni, mert a formálódó filmgyártási koncepció kapcsán az általánosságokon túl semmiféle fo­gódzó nincsen az animációs film számára, csak a jelzés, hogy szá­molnak vele. Én egy kicsit aggó­dom, mert a rövid, egyedi animá­ciós filmekre betervezett 100 mil­liós­ keretösszeg még az előző évek alacsony pályázati keretéhez ké­pest is kevesebb, miközben a jelen­legi kultúrpolitikában is egységes a nézet, hogy az utóbbi időben mél­tatlanul háttérbe szorult a magyar animáció. Most attól tartok, hogy még rosszabb helyzetbe kerül a szakma, pedig nem győzöm hang­súlyozni, hogy a gyerekekből kell nevelni a következő mozinéző ge­nerációkat, ehhez pedig elenged­­hetetlenek a magyar animációs fil­mek. Andy Vajna kormánybiztos emellett azt hangsúlyozta, hogy a jövőben üzleti alapon képzeli el a filmgyártást, ami bizonyos érte­lemben érthető. De különösképpen az animációban vannak olyan te­rületek,­ amelyeket nem lehet piaci alapon működtetni, hanem a min­denkori kulturális kormányzatnak kell felvállalnia a támogatásukat. Például a Kecskeméti Filmstúdió­ban jelen pillanatban 82 író mun­káinak készítjük az animációs vál­tozatát. Olyan szerzőkről beszélek, mint Hunyadi Sándor, Kányádi Sándor, Lázár Ervin, Arany János, Örkény István. Esetükben nehezen értelmezhető a piaci szempont, de általában - egy-egy kivételtől elte­kintve - a rövid, egyedi animációk­ra sem igazán lehet kereskedelmi szempontból nézni. A magyar köz­­szolgálati televíziónak pedig évti­zedek óta borzasztó nagy mulasz­tása, hogy nem tagozódik be a nemzetközi koprodukciókba. Szó- Mikulás Ferenc: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a gyerekekből kell nevelni a következő mozinéző generáció­kat, ehhez pedig elengedhetetlenek a magyar animációs filmek fotó: MÁTÉ PÉTER A JUBILEUMI KAFF PROGRAMJÁBÓL. Az idei animációs seregszemlén 18 ország 111 alkotása vesz részt A magyar programban a legfrissebb hazai rövid animációk lesznek láthatók A nemzetközi filmkínálatból többek között szere­pel a brit Phil Mulloy Viszlát, Mr. Christie! című, egész estés animációja és a világhírű Quay fivérek Stanislaw Lem­­adaptációja, a Maszk A kiegészítő rendezvények között négy blokkban az európai animáció kortárs és a ma már klasszikusnak számító alkotók darabjait vetítik többek kö­zött John Halas, Jules Engels, Jean Image, George Pál munkáiból válogatva. A retrospektív programban Janko­vics Marcell, Richly Zsolt, Cakó Ferenc, Orosz István és Szi­lágyi Varga Zoltán munkái kaptak helyet. Az idei kecske­méti fesztivál az Európai Unió Tanácsának magyar elnök­ségéhez kapcsolódó kulturális programsorozat, illetve az európai Liszt-emlékév hivatalos programja. Utóbbi apro­póján látható lesz a cseh bábanimáció mesterének, Jan Svankmajernek az 1970-es, Don Juan című animációs film­je, amely az egyfelvonásos Liszt-opera bábadaptációja. A fesztivál életműdíját Dizseri Eszter, a Pannónia Filmstúdió egykori munkatársa kapja. A fődíjas magyar animációnak esélye nyílik a Cartoon DOr díj elnyerésére. kultura@magyarnemzet.hu GYŰJTEMÉNY A NETEN. A Daazo.com internetes filmmeg­osztó portál a 10. Kecskeméti Ani­­mációsfilm-fesztivállal közösen ma­gyar animációs rövidfilmes gyűjte­ményt állított össze. A kollekció 15 filmet tartalmaz, régi klasszikusok és új darabok egyaránt megtalál­hatók benne. A 15-én kezdődő Kecskeméti Animációsfilm-fesztivál (KAFF) legjobb alkotásai immáron nemcsak kétévente a megyei jogú városban lesznek láthatók, hanem az interneten is bármikor megte­kinthetők. A Daazo.com a KAFF-fal együttműködésben egy különle­ges rövidfilmes gyűjteményt tesz közzé a weben, amelyben a feszti­válon korábban díjazott animációk legjobbjai, a kecskeméti rajzfilm­stúdió reprezentatív alkotásai és a magyar animáció nagymesterei­nek munkái is szerepelnek Az ösz­­szeállításban több, jelenleg a nyil­vánosság által nem elérhető ani­máció is helyet kapott: ilyen Hor­váth Mária Ajtó 8. című munkája, amely az 1985-ös fesztiválon nyer­te el a legjobb rövidfilmnek járó díjat. A gyűjtemény része az 1993- ban a zsűri nagydíját kiérdemlő, Locsolkodás című kisfilm is Weisz Bélától. Jankovics Marcell a Küz­dők című Arany Pálma díjas rövid­filmjével képviselteti magát. Cakó Ferenctől az Arany Medvét nyert Hamu látható. Mellettük Richly Zsolt, Orosz István és Szilágyi Var­ga Zoltán egy-egy munkáját is megnézhetik az érdeklődők Az új filmek közül említést érdemel Bertóti Attila Ariadné fonala című filmje, amelyet a legjobb rövid­­filmnek választottak a legutóbbi KAFF-on. Az új gyűjtemény célja, hogy megőrizze és ráirányítsa a fi­gyelmet a magyar animációs film­kultúra értékeire. ELŐFIZETÉSI DÍJAK: HAVI□ 720 Ft 1/4 ÉV□ 2100 Ft 1/2 ÉV□ 4100 Ft ÉVES□ 7900 Ft M­EG Alulírott a..... R­ENDE­LŐLAP --------------­- számlát kérek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék