Magyar Nemzet, 2012. március (75. évfolyam, 60-89. szám)

2012-03-01 / 60. szám

fdood­ P­olgári napilap LXXV. évfolyam, 60. szám Budapesti kiadás • 2012. március 1., csütörtök www.magyarnemzet.hu Ára: 145 forint Előfizetőknek: 105 forint M­A: ERDŐKA Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs • Lapszerkesztők: Néző László, Villányi Károly • Szerkesztőség és kiadó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1) 476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levélcím: 1450 Bp. 9, Pf. 74 • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Lovas Iván • Terjesztési igazgató: Csóry György • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817,216-8818, 216-8819, fax: (1) 215-0245 Apróhirdetés-felvétel: (1) 342-6164, 322-2448, fax: (1) 342-6132, 1075 Bp., Wesselényi u. 8. hirdetes@hirtv.net • On­line hirdetésfel­vétel: mediatitkarsag@hirtv.net • Terjesztési ügyekben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-megren­delés éjjel-nappal: (1) 476-2198, e-mail: terjesztes@magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetéses terjesztés: MédiaLOG Zrt. Megrendelés: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: elofizetes@media­log.hu. Reklamációk fogadása: (06-80) 106-000, fax: (06-46) 815-800, (06-46) 506-681, e-mail: reklamacio@media­log.hu. Előfizetési díj egy hónap­ra 2660 forint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfi­zetési díj: egy hónapra 3170 forint, negyedévre: 9510 forint, fél évre 19 020 forint, egy évre 38 040 fo­rint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793 • Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X • Mai számunkat szerkesztette: Szerető Szabolcs lapította: P­e­t­h­ő Sándor BELFÖLD Plágiumgyanú: Bokros Lajos dok­toriját vizsgáltatná az MDF-utód lesz. KÜLFÖLD Hatvankétezerrel csökkent az elmúlt tíz évben a magyarok száma Szlovákiában. GAZDASÁG_____ Lejárt a türelmi idő, kiemelten el­lenőrzik a külföldi rend­számot viselő autókat. KRÓNIKA_________ A kanadai ember­kereskedők egyik tagja, Kolompár Attila tesz vallomást ma. Enged Észak-Korea? Amerikai közlés szerint Észak-Ko­rea hajlandó felfüggeszteni urándúsító tevékenységét, nukleáris moratóriumot hir­det és hosszú hatótávolságú rakétáinak kipróbálását is szünetelteti. Cserébe az Egyesült Államok hajlandó élelmiszersegélyt juttatni Észak-Koreának. (MTI) Időt húz az AXA A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlást fogalmazott meg az AXA Biztosító felé, hogy a hoz­zá fordult kérelmezőknek - egy konkrét esetben - fizesse meg a balesetük miatt igény­be vett sürgősségi ellátás során felmerült és számlával igazolt költségeket. Az ajánlásoknak eddig minden szereplő eleget tett, az AXA az első, amelyik a 60 napos határidő alatt nem lé­pett. Az AXA egy biztosítási szerződésben kikötött feltételre hivatkozik, ám ez a békéltető testület szerint sérti az ügyfe­lek érdekét, így ennek eltörlése miatt a pénzügyi felügyelet pert indíthat. (MN) Dühös spanyolok Több tízezer tanuló, tanár és diák vonult az utcára Spanyolor­szágban, hogy tiltakozzon a tervezett megszorítások ellen. A tiltakozások a kormány ok­tatást érintő, tervezett takaré­kossági intézkedései mellett a tartományi kormányok ellen is irányultak. A diákok a rendőr­ségi erőszak ellen is tiltakoz­tak. A múlt héten brutálisan léptek fel rendőrök diákokkal szemben, akik a fű­tetlen osz­tálytermek és a betöltetlen ál­lások következtében kieső tan­órák miatt tüntettek. (MTI) 770133 185042 12060 Brüsszel kettős mércéje Magyarországot védi a Wall Street Journal • Sérült a törvény előtti egyenlőség elve Magyarország megbüntetése jó példája annak, hogy az Európai Unió tagállamai nem részesül­nek egyenlő bánásmódban, és nem mindenkire vonatkoznak ugyanazok a szabályok - írta a Wall Street Journal. A cikk ál­szent lépésnek nevezi Brüsszel részéről a kohéziós alapok fel­függesztésére tett javaslatot, hiszen a szigorú hiányplafont csak nagyon kevés EU-tagállam képes betartani. ti Szabó Anna_______________________ H­a legközelebb valaki azt mondja neked, hogy az Eu­rópai Unió tagállamai egyenlők, és mindenkire ugyanazok a szabá­lyok vonatkoznak, akkor emlékez­tesd Magyarország 2012-es eseté­re - írta a tegnapi Wall Street Journal (WSJ) a Mindenki Ma­gyarországgal foglalkozik című véleménycikkében. Az, hogy a ve­zető amerikai üzleti napilap az Or­­bán-kormány mellé állt, jelzi a Magyarországot eddig negatív példaként emlegető nemzetközi sajtó véleményének változását. Az Európai Bizottságot számos bírá­lat érte azóta, hogy 2013. január elsejei hatállyal példátlan javasla­tot tett csaknem félmilliárd euró hazánknak járó kohéziós támoga­tás felfüggesztésére. A Wall Street Journal véleménycikke ebbe a sor­ba illeszkedik. Az újság álszentnek nevezi, hogy az Európai Bizottság Buda­pesten veri el a port a GDP arányá­ban háromszázalékos deficitkorlát jövőbeli vélelmezett megsértése miatt, mert nehezen érthető, mi­ért épp a magyarokon csattan az ostor, amikor ezt a hiányplafont csak nagyon kevés tagállam képes betartani az EU-ban. A WSJ sze­rint kétségtelen, hogy a magas ál­lamadósság és a devizaeladóso­dottság miatt nehéz helyzetben van az ország, ám a deficit túllépé­se még így is mindössze 0,25 szá­zalékpontos lehet jövőre, ami jó­val kedvezőbb, mint sok más uni­ós államé. [Brüsszel...] Folytatás a 3. oldalon > ★ * ★ ’ ★ ★ ★ ★ ★ * ★ * MENTŐ EUROPEO Aláment eurí EUROPEAN PA? -------“RPA P ■ ’ARLAM' / IRIEMEI / TÚL EUR TI El Martin Schuld az Európai Parlament és José Barroso, az Európai Bizottság elnöke. Álszent lépések? FOTÓ: EU Visszavenné a főváros a vízközművet Az önkormányzati képviselők tegnap zárt ülésen felhatalmaz­ták Tarlós István főpolgármestert, hogy szerződésszegés miatt felmondhassa a Fővárosi Vízművek privatizációs szerződését. A kormánypárti többség elfogadta Budapest költségvetését, amelynek középpontjában a BKV megmentése áll, ezért szinte minden területtől forrásokat vonnak el. Szabó Zsolt S­ úlyosan megsértették a Fővá­rosi Vízművek Zrt. kisebbségi, de menedzsmentjogokkal felruhá­zott külföldi részvényesei a több­ségi tulajdonos önkormányzattal 1997-ben kötött szindikátusi és menedzsmentszerződést - derült ki abból az előterjesztésből, ame­lyet tegnap zárt ülésen tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők felhatalmazták Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármestert, hogy szerződésszegés miatt fel­mondhassa a francia Suez és a né­met RWE, valamint a főváros kö­zött fennálló jogviszonyt. [Harc...] Folytatás a 2. oldalon .­S­ wmmMmmmmMmmfflmmmMMmmmmmmmMMMmmmmmMmMmmmmM. Éjjel, felfegyverkezve, csoportosan­ ­ Kulcsár Anna____________________ A jövő héten befejeződik a feb­ruár elején nyilvánosságra ho­zott új büntető törvénykönyv társa­dalmi, szakmai vitája. Az igazság­ügyi tárca elképzelései közül főként a jogos önvédelem szabályai, a köz­feladatot ellátó személyek - köztük a tanárok és a mentők - fokozott büntetőjogi oltalma, valamint a fia­talkorúak és az első bűntényesek sokkoló, rövid elzárása keltett fi­gyelmet. A lapunk által megkérde­zett elméleti, gyakorlati szakembe­rek - Hollán Miklós és Bihari István - azt mondták: a reform nem for­gatja fel, nem helyezi új alapokra a büntetőjog hazai rendszerét. A sok­szor módosított 1978. évi büntető­jogi kódexet azonban egységes szabályegyüttes váltja fel, a sértet­tek erősebb védelmet kaphatnak. Hollán szerint a tervezet az én há­zam, az én váram felfogást tükrözi, mert az idegen személy pusztán az­zal élet elleni támadónak minősül­het, hogy éjjel bemegy a más laká­sába, vagy nappal felfegyverkezve, esetleg csoportosan a más kertjébe lép. Bihari úgy véli: a jogos önvéde­lem feltételeit még át kellene gon­dolniuk a jogalkotóknak. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON Újabb eljárás Biszku Béla ellen Emberiesség elleni cselekmények miatt nyomoznak a volt belügyminiszter ügyében . Munkatársunktól_______________ T­öbb emberen elkövetett, em­beröléssel megvalósított, em­beriesség elleni kommunista bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak Biszku Béla volt bel­ügyminiszter ellen. Az ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség jár el. Az egykori állampárti veze­tőnek a Nagy Imre volt miniszter­­elnök ellen folytatott perrel össze­függésben kifejtett tevékenységét is vizsgálják. Lapunk úgy tudja, a feljelen­tők kifogásolták, hogy Biszku az ’56-os megtorlások idején több pártrendezvényen is szigorúbb ítéleteket követelt az igazságszol­gáltatástól, konkrét büntető­ügyekbe közvetlenül is beavatko­zott, az eljárásokkal kapcsolatban egyeztetett a szovjet hatalom kép­viselőivel. A jobbikos Szilágyi György és Apáti István februárban jelentette fel az egykori belügymi­nisztert a legfőbb ügyésznél a kommunizmus idején elkövetett bűnökért. A politikusok emlékez­tettek rá, hogy 2011 végén az em­beriesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről és a kom­munista diktatúrában elkövetett bűnök üldözéséről szóló törvény elfogadásával megnyílt az út Biszku Béla elszámoltatása előtt is. Az eljárásra a jogszabály-mó­dosításon kívül lehetőséget ad, hogy Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalta a genfi egyezmények által háborús bűn­­cselekményeknek minősülő tet­tek elévülhetetlenségét. Biszku Béla ellen már vádat emeltek egy másik eljárásban, mert egy nyilatkozatában jelen­téktelennek tüntette fel a kommu­nista rendszer bűneit. Uniós helytartó Athénban?­ ­ Ralol­h Ret­ano____________________ Ú­j, speciális uniós biztost kelle­ne kinevezni a görögországi gazdasági szerkezetváltás felügyele­tére - mondta a német Die Welt na­pilapnak az euróövezeti országok pénzügyminiszteri csoportjának (Eurogroup) vezetője. Jean-Claude Juncker javaslata nem azonos azzal a korábbi tervvel, amelyben Berlin egy új biztost bízott volna meg a gö­rög államháztartás felügyeletével. Juncker - aki egyben a luxemburgi kormányfő - közölte, nem egy költ­ségvetési ellenőr intézményének létrehozását javasolja, hanem egy újjáépítési biztos kinevezését, aki összefogná az Európai Bizottság Görögországgal kapcsolatos vala­mennyi tevékenységét.­­ Az új biztos kinevezésével az EU sokkal többet tehetne Görögor­szágért; kell valaki a bizottságban, akihez Athén fordulhat, aki segítsé­get tud ajánlani és közreműködik a görög gazdaságpolitika kialakítá­sában és a kohéziós támogatások eredményesebb felhasználásában - mondta Juncker. A görög minisz­terelnök elutasította a felvetést. - Görögország új programját a görög kormány és a görög hatóságok hajt­ják majd végre - szögezte le Lukasz Papademosz José Manuel Durao Barroso európai bizottsági elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. (Athén...] Folytatás a 8. oldalon . Külföldre távozó evások Csökkent az egyszerűsített vál­lalkozói adót használók köre: jelenleg 76 ezer evást tart nyil­ván az adóhivatal. Szakmai ber­kekből úgy értesültünk, hogy az evát elhagyó vállalkozók né­melyike külföldön, a környező országokban próbál szerencsét. is Jakubász Tamás__________________ _ •Ö­tből egy érintett hagyta ott az utóbbi időben az egyszerűsí­tett vállalkozói adót (eva) - ez de­rül ki a Nemzeti Adó- és Vámhiva­tal (NAV) tájékoztatásából. A ha­tóság kérdésünkre közölte: a feb­ruár végi adatok szerint 76 220 egyéni és társas vállalkozás tarto­zik az evázók köréhez, míg az ér­ték 2010 végén megközelítette a 96 ezret. A változásban minden bi­zonnyal nagy szerepet játszott, hogy az Országgyűlés tavaly har­mincról 37 százalékra növelte az egyszerűsített adó kulcsát. Az adóhivatal azt is tudatta, hogy ta­valy decemberben több mint 1300-an léptek be az evába, mi­közben e közteher-viselési formá­ból 13 400-an kijelentkeztek. A tá­vozás mellett akkor 6700 egyéni vállalkozó és nagyjából ugyaneny­­nyi cég döntött. [Külföldre...] Folytatás a 11. oldalon .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék