Magyar Nemzet, 2013. február (76. évfolyam, 31-58. szám)

2013-02-02 / 32. szám

Mafar Einzel • Magazin 2013. február 2., szombat ­Hanthy Kinga________________________­ lete során nemcsak tanította, ha­­nem gyakorolta is a színjátszást. Korán kiderült, hogy közönség elé vágyik? - Hárman voltunk fiútestvé­rek, de az előadó-művészetre, a magam megmutatására csak ne­kem volt affinitásom. Apám, aki Anarcson volt református tanító, hozta magával a kötelezettséget és a készséget, hogy a falunak népszínműveket tanítson be. Farsangkor deszkából színpadot ácsoltak a tanterem padjainak tetejére, és a falusi felnőttekkel bemutatták a darabokat. Siker volt mindig, és némi bevétel, amelyből javítgatni lehetett az iskolát meg a tanítói la­kást, így találkoztam a színjátszással. Apám felfedez­hette bennem az előadói készséget, jó hangom is volt, és szívesen szavaltam, baráti névnapokon elővette a hegedűjét, engem meg biztatott: Tibikém, énekelj! Di­csérték, milyen ügyes vagyok, jósolták, hogy biztos nagy mulatós leszek. - Akkor miért nem lett színész? - Kamaszkoromban zavart a kancsalságom, és az iskolai énektanárom szerint pöszítettem is kissé. Utóbb kiderült, hogy mind a kettő javítható lett vol­na, de édesanyám úgy vélte, fiánál ez nem hiba. Az igazság az, hogy én komolyan sosem gondoltam a szí­ni pályára. A kisvárdai gimnáziumban, majd a nyír­egyházi Kossuthban úgy ismertek, mint jó versmon­dót. A debreceni egyetemen is szavalgattam még. Magyar-történelem szakos tanár lettem, és úgy né­zett ki, hogy irodalomtörténészi pályára kerülök. Csakhogy a feleségemről 1950-ben kiderítették, hogy kuláklány, így aztán én lettem a rés a bástya fokán. Némi kanyar után a debreceni tanítónőképzőben kezdtem el tanítani. A tanítványaim szerettek, nép­szerű lettem közöttük, valószínűleg azért, mert színe­sen tudtam átadni az ismereteimet. Az önképzőkör­ben rendeztem is. Kezdtem magam jól érezni. Aztán kitört az ötvenhatos forradalom. Engem választottak meg az iskolában a forradalmi bizottság elnökévé, ezért később büntetésből fegyelmivel áthelyeztek a Tóth Árpád Fiúgimnáziumba, és nem neveztek ki ta­nárnak az akkor induló tanítóképző főiskolára. Eb­ben a megbélyegzett állapotban találtam ki, menekü­lés gyanánt, az irodalmi színpadot. Létrehoztam egyet a gimnáziumban is és a városban is. 1957 de­cemberétől 1966 végéig sikert sikerre halmoztunk, nyertesei lettünk az országos fesztiváloknak. A műso­raink megjelentek könyvben, bérletes előadásaink voltak, és szívesen lépett fel az amatőr előadókkal La­­tinovits Zoltán és Hofi Géza is. Jó tanárnak tartottam magam, mégis az amatőr színjátszás röptetett. Sike­res rendezéseimnek köszönhettem, hogy Budapestre kerültem, a Népművelési Intézetbe, a színjátszó moz­galom élére. Igaz, sem a debreceni színpadosaimmal, sem a Tóth Árpád-os diákjaimmal nem szűnt meg a kapcsolatom. Többen vannak közülük, akikkel máig baráti viszonyt tartok. Velük meg a budapesti Vári Színpadom egykori tagjaival hoztuk létre az egyesüle­tünket, a Játszó Ember Alapítványt és az agorának is tekinthető Kuckót. - A tanítványok hűsége nagy elismerés. De mi a jó tanárság lényege? - A diák azt várja a tanártól, hogy szakmai tekin­tély legyen. Amellett érezte, hogy a tanár szereti, part­nernek és nem alattvalónak tekinti. - Soha nem érte kudarc? -Szerettem és szeretek tanítani. A református Károli-egyetem tanítóképző főiskolájának 1990 óta vagyok a tanára. Nemcsak a főiskola vezetése, de a hallgatók is ragaszkodnak hozzám. Azt kell monda­nom, hogy csak sikerélményem volt ezen a pályán. Ezért aztán boldognak mondhatom magam. Úgy lát­szik, Isten engem erre rendelt. - Miért tartotta fontosnak, hogy játékosokat ne­veljen? - Talán azért, mert magam is játékos vagyok. A színpadon magától értetődően játszik az ember. Az órákon pedig - ezért kísérleteztem szenvedélyesen annak idején a drámapedagógiával - ezzel a módszer­rel átélhetőbben lehet az ismereteket átadni. A közös­ségeknek meg, példa a mi „öreg Kuckónk”, éltető ele­mük a játék.­­ Mindenki bevonható? - A gyerek, a kamasz, az ifjú és a felnőtt hajlama, érdeklődése szerint keresi meg a maga közösségét. Az amatőr színjátszó körömbe, aki jönni akart, azt felvet­tem. S ha jól érezte magát, ott is maradt. A Vári Szín­padra, amely a hetvenes években a Szentháromság té­ri műegyetemi kollégiumban működött, jelentkezett egyszer egy pösze fiatalember. Gondoltam, majd el­lesz a kórusban. Aztán az egyik előadásunkkor rábíz­tam Weöres Sándortól az Összekevert újságcikkeket. És óriási sikere lett. A szöveg és a pösze beszéd egy­másra lelt. - Milyen előadások születtek akkoriban? - Korfaggató színjátékok. Nálunk is meg a megha­tározó csoportoknál is, melyeknek állandó közönsé­gük volt, és amelyeket figyelmével tüntetett ki a szín­házi szakma. Jómagam mindig olyan témához nyúl­tam, melyről feltételeztem, hogy nekem és a játéko­saimnak egyaránt fontos. Az értelmiségi ifjúság­ok­­ FOTÓ: ÉBERLING ANDRÁS Debreczeni Tibor a jobbról és balról érkező ellenzékről, a korfaggatásról és a palira vett öreg ácsról A Kuckóban összegyűjtötte a barátait és a tanítványait, akik tiszakürti kertjében a szilva- és diófák mellé színpadot is ácsoltak számára. Debreczeni Tibor közösségépítő ember, továbbá a magyar drámapedagógia atyja, ahogy ő mondja: Őssejtje, akinek alapvetései ma már természetes nézetek a hazai oktatási rendszerben is. Történt pedig címmel most jelent meg önéletírásának harmadik kötete. Debreczeni Tibor (1928) magyar-történelem szakos tanár, drámatanár. Előbb Debrecenben tanít, 1966-1988 között a Népmű­velési Intézet előadó-művészeti osztályának munkatársa, vezetője, az amatőr művészeti mozgalmak módszertani irányítója, or­szágos és nemzetközi fesztiválok létrehozója. 1957 és 1966 között a debreceni József Attila Irodalmi Színpad, 1968 és 1985 kö­zött a mérnökhallgatókból megalakított Vári Irodalmi Színpad, 1989-től a nagykőrösi Karácsony Sándor Színpad vezetője. 1988- ban megalapította a Magyar Drámapedagógiai Társaságot, amelynek 1994-től örökös tiszteletbeli elnöke. Munkásságát 1972- ben Radnóti-díjjal, 2002-ben Karácsony Sándor-díjjal, 2004-ben Csokonai-díjjal ismerték el. Kor, mondhatni, mind ellenzéki volt. A színpadon a színjáték metaforikus nyelvén meg lehetett fogalmaz­ni a rendszerrel való szembenállást, ki lehetett fejezni olyan érzéseket, gondolatokat, amelyeket máshol nem. Nem számított, balról vagy jobbról vagy-e el­lenzéki. Az előadásoknak a közönségre gyakorolt ha­tását nem is vagyok képes érzékletesen megfogal­mazni. A mai olvasónak hihetetlennek tűnne. A nyolcvanas években aztán mindez ellanyhult. Az amatőrök is csak szórakoztattak. Az évtized végére lett megint közösségibb, társadalmilag elkötelezet­tebb a színjáték. Mondok egy példát. Életemben elő­ször 1988-ban, hatvanéves koromban rendeztem ma­gamat. Kétórás monodrámát szerkesztettem kortárs írók műveiből Az öreg ácsot palira vették címmel. Ar­ról szólt, hogyan lett az én generációm átverve. Több mint százszor mutattam be, karrierjét csak a rend­szerváltoztatás törte meg. Furcsa, de talán most megint aktuális lenne. - Milyen találkozási pontja lehet ma egy nyolcva­non túl járó rendező-tanárnak és egy Nagykőrösi Re­formátus Tanítóképző Főiskolába járó diáknak? - Nem hiszem, hogy a koromnak köze lenne a hall­gatókkal való kapcsolatomhoz. Drámatanárként az életre, azaz a pedagógusi pályára nevelem őket. Arra, hogyan lehet ezzel a módszerrel eredményesebben, játékosabban jelen lenni az órákon. A színpadi rende­zések során pedig most is olyasmiről szólunk, amelyet valamennyien fontosnak gondolunk. Kibeszéletlen történelmi stresszhelyzeteinkről például. A Tiszaladá­­nyi jeremiád című előadásunkon, amelyet Dobozi Esz­ter dokumentumregényéből készítettem, a Tiszala­­dányból 1944 telén elhurcolt tizenéves leányok kálvá­riájának megidézésével állítottam virtuális ítélőszék elé azokat, akik szemet hunytak e történelmi gaztett felett. A kislányokat a szovjet megszálló hatalom kato­nái marhavagonokban szállították az ukrajnai Dom­bászba, szénbányába. Akiknek sikerült visszajönniük, s akiket az írónő megszólaltatott, még 1989-ben is fél­tek, megfenyegették ugyanis őket, az egészről egy szót se, különben visszakerülhetnek. Százhúsz előadást tartottunk a Kárpát-medence magyarlakta területein. Az emberek sírtak, egyszersmind örültek, hogy végre vannak, akik erről beszélni tudnak és mernek. A má­sik példa: van a református egyháznak egy ritkán em­legetett mártírja, Gulyás Lajos. Levélen volt lelkész, és szerencsétlenségére ott volt a mosonmagyaróvári sor­tűznél, óvta az embereket az önbíráskodástól. Példát kellett statuálni, ezért a Földes Gábor-per harmadren­dű vádlottjaként ítélték halálra és végezték ki. A törté­nethez tartozik, hogy egy nappal Gulyás Lajos fel­akasztása előtt három református püspök, közöttük Péter János magas állami kitüntetést vett át Dobi Ist­ván köztársasági elnöktől a Parlamentben. Meg az is, hogy a mártír lányát nem vették fel egyik állami kö­zépiskolába sem, sőt felvételi kérelmét a debreceni re­formátus kollégium is elutasította. Ebből készítettem drámát Egy huszadik századi krónikás ének címmel. Máig játsszák iskolákban, gyülekezeti házakban, templomokban Bécstől Marosvásárhelyig, Levéltől Debrecenig - már a negyedik szereposztásban. Nem emlékszem olyan előadásra, amelyik ne katarzist szik­­ráztatott volna. - Mit tekint a legnagyobb szakmai sikerének? - Talán azt, hogy pedagógusként nyomot hagyok a biztosan többezernyi tanítványom elméjében és szívé­ben, hogy a Karácsony Sándortól, professzoromtól nyert szemléletet - mellérendelőnek nevezném - si­került továbbadnom. A legjelentősebb eredményem, hogy honosítója lettem a magyar drámapedagógiá­nak, megjelentettem az első játékkönyvet, kezdemé­nyezésemre alakult meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság, megalapítottam a Drámapedagógiai Maga­zint. A drámapedagógia azóta óriási karriert futott be, dráma és tánc néven a tantervbe is bekerült. - Tizenharmadik éve működik a Kuckójuk. Ritka ma már az ilyen baráti társaság. - A feleségem nélkül ez nem működne. Ő az örök tevékeny. S van társadalmi vezetőségünk is. Minden­ki tudja, mi a feladata. Az elnökünk most éppen Má­nyi István Ybl-díjas építész, aki tanítványom volt Deb­recenben, a Tóth Árpád Gimnáziumban. Kismaroson a Mányi házaspár a házigazda, mi meg Tiszakürtön, ahová színpadot is építettek a kuckósok. A Kuckó olyan agora, ahol azok vannak körülöttünk, akik szí­vesen vannak velünk és természetesen egymással. A régi Vári Színpad tagjai meg a hozzátartozóik, aztán a debreceni tanítványaink - nemcsak az enyéim, de a feleségem, Kása Vilma tanítványai is a debreceni Fa­zekas Mihály Gimnáziumból­­, aztán a debreceni színpadosok, aztán a barátaink, aztán az új generáció tagjai közül a Nagykőrösön nemrég végzett kollégák. Vagyunk vagy harminc-negyvenen. Olykor hatvanan is. És nyaranta közös kirándulásokat is szervezünk. Elhatároztuk, hogy körbejárjuk a Kárpát-medencét. Noha nagy a családunk is, hat dédunokánk az öröm­szerző, jó, hogy velük is együtt vagyunk, együtt a Kuc­kóban. - Nehéz elképzelni, hogyan bírja nyolcvanötödik évében a könyvírást, a nagykőrösi tanítást, a közösség­szervezést, a rendszeres blogírást! A család is adhat fel­adatot. Nem fáj mindene, nem fáradt? - És időközönként még fellépek az És ki az a Pál? című monodrámámmal! Egyszer meg kell néznie. Egyébként jól vagyok. Akkor volnék nem jól, ha nem dolgozhatnék.

Next