Magyar Nemzet, 2014. május (77. évfolyam, 118-147. szám)

2014-05-24 / 140. szám

36Magyar faszet • Magazin 2014. május 24., szombat Kiss Gy. Csaba t­­­ s Prózai kikötő­ Jókai Mór Fiuméban,a Jókai gőzös az Adrián reformkortól kezdve a magyar ki­kötő kérdése kikerülhetetlen része­­ volt a hazai politikai közbeszéd­ /­ 13. nek. Szerepelt a fiumei vasút Szé­­­­­­chenyi és Kossuth közlekedés­­politikai elképzeléseiben, a kor - . rabeli folyóiratok nem egy úti­rajzot, honismereti leírást közöltek a városról. Csá­ ... (Site l'croih pedig első­ként tanított magyar nyelvet az 1830-as években a város gimnáziumában. Jókai életművének rendkívül gazdag földrajzi há­lózatából szintén jól kirajzolódik Fiume városa. Mun­kásságának írói, publicistái és politikusi rétege is kapcsolódik néhány ponton a kikötővároshoz. A ma­gyar irodalom klasszikusai közül vitán fölül ő az, akit a legtöbb szál fűzött ehhez a településhez. Azt ugyan nem könnyű megállapítani, pontosan hány alkalommal járt Fiuméban, nemegyszer csak át­utazóban, hiszen erre vezetett az út Olaszország és Franciaország felé, s innen utaztak tovább pihenni Abbáziába. Egy kortársi forrás (a Magyar Tengerpart című helyi lap) 1893. április 2-án azt írta például: „Nagy írónk - tudomásunk szerint­­ három ízben volt már városunkban: 1886-ban nejével, Laborfalvi Rózával két hétig, 1887-ben leányával, Rózával két napig, 1888-ban pedig itt ünnepelte leányának a helybeli székesegyházban tartott esküvőjét.” Ebből a fölsorolásból hiányzik az 1881-es első, jelentős sajtó­­visszhanggal kísért látogatás. Három nevezetes „ta­lálkozás” köré kívánjuk csoportosítani mondaniva­lónkat. Kulturális és politikai szempontból is fontos esemény volt 1881-ben az író első látogatása, a máso­dik látogatás sem volt kevésbé ünnepélyes 1888-ban, amikor fogadott leánya itt tartotta meg esküvőjét. A harmadik alkalom valójában a Jókai ötvenéves írói jubileumával kapcsolatos fiumei megemlékezéseket jelenti 1894-ből. Amikor 1881-ben Szapáry Géza kormányzó levél­ben javasolta az írónak (aki ekkor országgyűlési kép­viselő és A Hon című lap főszerkesztője), hogy a Ge­­rőfi-féle magyar színtársulat előadása alkalmából lá­togasson el a városba, valószínűleg emlékezett arra, hogy Jókai Mór 1867. március 15-én fontos cikket közölt lapjában Fiuméról, amelyben elsősorban a ki­kötőváros nemzetközi kereskedelmi jelentőségét hangsúlyozta. Publicistaként ő is a modern Magyar­­ország megteremtésének fontos feltételét látta a vá­rosban, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy fej­tegetése mentes volt minden horvátellenes éltől. A meghívást elfogadta, és a magyar nyelvű színházi előadáshoz prológot írt. Az Üdv Fiumének! című verses köszöntője augusztus 27-én hangzott el a vá­rosi színházban. Fontos üzenete volt ennek a szöveg­nek, hogy a „nemzetiség” legyen mindenkinek csak „házi oltár”, melynek tüzével nem szabad a szomszé­dot gyújtogatni. Erre a napra egyéb teendői miatt még nem tudott odautazni az író, csak szeptember 6- án érkezett meg a kikötővárosba. A Hon tudósítót küldött erre az alkalomra Fiuméba, akinek szeptem­ber 7-én kelt beszámolója két nappal később látott napvilágot. „Nagy néptömeg volt a pályaudvarnál, hogy színről színre láthassa az írót... A vasútról le­szálló vendéget Ciotta podesta üdvözölte, s néhány szó váltása után éljenzések közt bevonultak az Euró­pa Szállóba, hol Jókai a város vendége volt. [... ] Rö­vid pihenés után meglátogatta a város nevezetessé­geit, s délután Ciottával s az itteni magyar kormány­zói tisztviselőkkel Szapáry Deli Fiume nevű gőzjacht­ján kirándulást tett a tengeren Abbáziáig. [...] Este színielőadás volt, a Kis herceg operettet adták elő. [...] Az előadás után fáklyás zene szerenád volt, mely majdnem éjfélig tartott. [... ] Ma délelőtt Jókai csaknem az egész napot otthon töltötte, s a különbö­ző egyének s küldöttségek tisztelgését fogadta, kik a rossz idő dacára (csaknem folytonosan esik az eső) eljöttek hozzá, hogy őszinte tiszteletüket s ragaszko­dásukat kifejezzék. [...] Délután 5 órakor a városi polgárság nagyszerű bankettet rendezett a híres ven­dég tiszteletére, hol mintegy százan jelentek meg A szerző művelődéstörténész­­ mint meghívottak a város legelőkelőbb köreiből.” Ezen a banketten Jókai magyar nyelvű pohárköszön­tőt mondott, melyet szintén közölt a tudósítás. „Én, Fiumét felköszöntve, nem az ideálszép paradicsom­ra, hanem a prózai kikötővárosra emelek poharat” - jelölte meg mondanivalójának fő célját. Mindenek­előtt a város gazdasági, kereskedelmi lehetőségeit és jövőjét méltatta, a további beruházások szükségessé­gét említette. Itt is hangsúlyozta, hogy nem lehet a fiumei ügyből nemzetiségi kérdést csinálni. Érdemes idézni toleranciáról szóló szavait: „Én magam részé­ről minden hazánkban élő nemzetiség nyelvi kultú­ráját tiszteletben tartom, s gyarapodásának örülök, Fiumében pedig azt szeretném, ha a világ minden nyelvén beszélnének.” Valóságos médiaesemény volt ez a látogatás, más magyar sajtóorgánumok is beszámoltak róla. A kikötővárosban szerzett tapasztalatait fölhasz­nálta Egy játékos, aki nyer című regényéhez, 1881- ben az országgyűlés őszi ülésszakán hozzászólt Fiu­me kérdéséhez a képviselőház felirati javaslatának vi­tájában. Újból megismételte, nemkívánatos, hogy a város nemzetiségi vitákhoz szolgáltasson ürügyet. Fontosnak tartotta a város autonómiáját: „Fiume ra­gaszkodik a maga közjogon alapuló önálló közigazga­tásához és mindahhoz, amik ennek attribútumai.” Volt alkalom az író életében, amikor úgy látta, anyagi gondjaitól úgy tudna megszabadulni, ha vala­hol hivatalt tudna kapni. Feleségének azzal állt elő, hogy a fiumei kormányzóságnál szeretne valami jó­ A Jókai gőzhajó az Adria Tengerhajózási Részvénytársaság díszalbumában (Petőfi Irodalmi Múzeum) védelmező állást, ahogy Mikszáth emlékezetes Jókai­­könyvében (Jókai Mór élete és kora, 11. Budapest, 1907.181.1.) olvassuk. Amikor Hegedűs Sándortól (a kitűnő pénzügyi szakembertől, unokahúgának férjé­től) megkérdezte, szóljon-e ez ügyben Tisza Kálmán miniszterelnöknek, ő lebeszélte erről, viszont beszer­vezte Jókait az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatótanácsába, melynek 1881 decemberétől lett a tagja. Az író fogadott lánya, Róza és Feszty Árpád, a ne­ves festő úgy döntött, hogy Fiuméban kötnek házas­ságot. Feltehetően azért választották ezt a helységet, mert nem kívántak budapesti nagy nyilvánosságot az eseménynek. A vőlegény csupán két barátját, Justh Zsigmondot és Mednyánszky Lászlót hívta meg. A ne­vezetes esküvőre 1888. augusztus 7-én került sor a székesegyházban. Az 1881-es banketten is ott volt Jó­kai fiumei barátja, Carlo Rudan nagykereskedő (akárcsak a többi jelenlévő, ő is kapott az írótól ké­sőbb aláírt fényképet). A Vasárnapi újság augusztus 12-én számolt be az eseményről: „A boldog párhoz számos virágajándék és üdvözlő távirat érkezett e nap folytán, azok között /­feje/főhercegé és Tisza Kál­mán miniszterelnök és családjáé.” A szervezés 1893-ban kezdődött, hogy megünne­peljék Jókai írói pályára lépésének ötvenéves jubi­leumát. A Magyar Tengerpart című fiumei lap már áprilisban foglalkozott az író Fiuméhoz fűződő kap­csolatával; ez a sajtóorgánum vetette föl Jókai dísz­polgárságának a gondolatát. Föltehetően innen származik a több helyen olvasható téves információ, miszerint az író Fiume díszpolgára lett volna. No­vember 26-án vezércikkben jelentették meg a lap­ban az emlékbizottság közleményét. A központi ün­nepségekre 1894. január 5-én és 6-án került sor Bu­dapesten. Küldöttségek tisztelegtek ez alkalommal az írófejedelem előtt. Fiume városa január 6-i kelte­zésű díszalbummal köszöntötte. Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság küldöttsé­ge Batthyány Tivadar kormánybiztos vezetésével szintén fölkereste az írót, és díszalbumot nyújtott át neki, melynek kezdőlapján a Jókai gőzhajó képe lát­ható (a társaságnak két Jókai névre keresztelt gőzö­se járt az Adrián az első világháború előtt). Üdvözlő táviratot küldött Ernesto Brelich, Az arany ember és az Egy játékos, aki nyer fordítója. „[...] városunkban is megünnepeltük, habár szűk keretben e jelentékeny napot - olvashatjuk a Magyar Tengerpart január 7-i számában az eseményről. - Fő­gimnáziumunk ifjúságának magyar társalgó köre ma délelőtt a gimnáziumi ifjúság és szép közönség jelen­létében alkalmi ünnepet rendezett, mely lélekemelő hatással volt az összes jelenvoltakra.” Az elnöki meg­nyitó után Jókai életéről és műveiből hangzottak el felolvasások és szavalatok magyarul és olaszul. A százkötetes jubileumi díszkiadásnak Fiuméban ti­zenhét előfizetője volt, több, mint nem egy felső-ma­gyarországi vagy erdélyi megyében. Magán a váro­son, oktatási és kereskedelmi intézményeken kívül Fiume elitjéből olyan személyiségek is találhatók ezen a listán, mint Luigi Ossoniack vagy Carlo Rudan. Érdekes jelensége volt a helyi kultusznak, hogy a vá­roshoz tartozó, magyarán érzelmű Grohovo faluban - olvashatjuk a Fiuménak és körzetének szentelt mo­nográfia kötetében - „a kocsma falai híres magyar férfiak arcképeivel vannak teleaggatva, kik közt Deá­kot, Kossuth Lajost, Petőfit, dr. Eötvöst, Aranyt, Jó­kait, Andrássyt stb. látjuk”. Élete utolsó időszakában többször utazott keresz­tül az író a kikötővároson. Amikor például második feleségével 1901-1902 telén hosszabb időt töltött Ab­báziában. A tengeri levegő gyógyító hatással volt gya­kori köhögésére. 1904 tavaszán szintén erre jöttek haza Nizzából, s az április 19-24-én megtartott orszá­gos vasutassztrájk öt napra ottfogta őket Fiuméban. Ez volt az utolsó találkozása a várossal, Budapestre visszaérkezve Jókai Mórnak már csak néhány napja maradt az életéből. Május 23-án a Magyar Írószövetség - a Fiumei Egye­tem Kroatisztikai Intézetével együttműködve - horvát nyelvű kerekasztal-beszélgetésen idézte meg Jókai Mór és a város kapcsolatát. V­éres mi mtteMés«nek mléifmn«pe.»lkalBáWI *TA4K­3 magya­r ktFálji -tengerhajósási kutoiv latsisag. £ a -• * . * *. ­ Erős képzelet szüli az okokat Montaigne

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék