Magyar Nemzet, 2020. január (83. évfolyam, 1-26. szám)

2020-01-02 / 1. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2020. január 2., csütörtök Gyurcsány megint a spáj­zban van A fiatalok mindenkori lázadó attitűdjét próbálja a maga javára fordítani a volt kormányfő Egyelőre a kormánypárti oldalon sincs olyan Gyurcsány üzenetei­vel ellentétes narratíva, amely ki­fejezetten a fiatalok szavazókö­zönségét célozná meg - mondta lapunknak Kiszelly Zoltán po­litológus arról, hogy az egykori miniszterelnök manapság a kor­mányzásáról lényegében semmit sem tudó korosztályt édesgetné magához. Horn Gábor szerint vi­szont a DK elnöke hiába próbál­kozik, a Momentumnak jelentős versenyelőnye van és marad is a fiatalok elérésében. Bakonyi-Kárpáti Míg egyfelől megnyugtató, hogy Gyur­csány Ferenc több mint tíz éve kikor­mányozta magát a hatalomból, legalább annyira aggasztó, hogy az idő múlása a jelek szerint neki dolgozik, hiszen a pár éve még jobb- és baloldalon egy­aránt páriaként kezelt volt miniszter­­elnök mára a legerősebb ellenzéki párt vezetőjének mondhatja magát. A De­mokratikus Koalíció (DK) elnöke az utóbbi időben jó érzékkel ismerte fel, hogy szimpatizánsai számának bőví­tése - ezzel a kormányrúdhoz vissza­térése - érdekében a fiatalok felé kell fordulnia, akiknek nincs tapasztalatuk arról, milyen állapotok uralkodtak mi­niszterelnöksége idején, s akik egy fia­talos, közvetlen, vicces figurát látnak benne. Pedig Gyurcsány kormányzá­sa világnézettől és generációktól füg­getlenül rémálomként jellemezhető, amelyben egy becsvágyó, gátlástalan ripacs játszotta a főszerepet. “ '­­ „ LAZÁN ÉS LEZSEREN OTROMBA Gyurcsány már miniszterelnökként is számos alkalommal állt elő olyan, eny­hén szólva nehezen hihető történettel, amely emberségét volt hivatott sugall­ni. A legismertebb ezek között talán az volt, amikor 2005-ben talált egy gyere­ket. Az akkori, meglehetősen zavaros beszámolók szerint egy 12 éves ceg­lédi kislány egy iskolai intő miatt Bu­dapestre utazott, ahol éppen a Gyur­csány házaspár házának a környékére keveredett, akik, miután értesítették a gyerek szüleit, éjszakára befogadták a kislányt. Jópofaságára játszott abban a 2006-ban az interneten megjelent videón is, amin Gyurcsány az Igazá­ból szerelem című film egyik jelene­tét, benne Hugh Grantet utánozva tán­colt a miniszterelnöki dolgozószobá­jában. Gyurcsány a felvételről azt állí­totta, hogy az egy évvel korábban, Ba­­tiz András akkori kormányszóvivő es­küvőjére készült, és sejtelme sincs, ho­gyan került ki a világhálóra. Míg ezek a történetek úgy-ahogy beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, Gyur­csány lezsersége máskor egyszerűen csak otrombaságáról rántotta le a lep­let. Ilyen volt, amikor egy pártrendez­vényen arról beszélt, hogy a magyar futballválogatott a szaúdi-magyar ba­rátságos mérkőzésen „halált megvető bátorsággal” küzdött az „arab terro­risták” ellen. A kijelentés diplomáciai feszültséget okozott, néhány hónapra vissza is rendelték a szaúdi nagyköve­tet. De rosszul sült el az a nyilatkozata is, amikor arról beszélt, hogy „akinek öreg, öregecskedő felesége van, az fia­talabbat érdemelne”. Kijelentése mi­att tizenkét női szervezet tiltakozott. Gyurcsány túl könnyedre vette a figu­rát akkor is, amikor 2009-ben az MSZP EP-listáját vezető három politikusnő­ről, Göncz Kingáról, Herczog Editről és Gurmai Zitáról azt mondta: Brüsz­­szelbe szakértőket kell küldeni, mert „ha Miss Hungaryt keresnénk, akkor lehet, hogy lennének más jelöltjeink”. Otrombaságát akkori koalíciós part­nere, az SZDSZ tette helyre, mond­ván, „dermesztő, hogy a magyar kor­mány első embere ilyen ízléstelen meg­nyilvánulásokra képes, ha nőkről nyi­latkozik". .. NYILVÁNVALÓAN­­ VÉGIGHAZUDTÁK is. Bár ő maga tiltakozik ellene, nem le­het elégszer felidézni az őszödi beszé­det, amelyben feltárul Gyurcsány va­lódi énje és gondolkodása a kormány­zásról, a demokráciáról, a sajtószabad­ságról, azaz mindarról, amiről manap­ság váteszként nyilatkozik. Szavaiból lényegében kiderült, hogy az újrázó MSZP-SZDSZ-kormány hazugságok­kal, a valós adatok és a tervezett meg­szorítások eltitkolásával, lényegében csalással nyerte meg a választást, mi­közben az országot a csőd szélére so­dorta, így elkerülhetetlenné váltak a brutális megszorítások. Miniszterel­nökként Gyurcsány így állt a válasz­tókhoz: „Amit az azt megelőző hóna­pokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan pa­pírok, hogy mire készülünk, azt meg­tettük. Úgy őriztük a titkot, hogy mi­közben tudtuk és ti is tudtátok, hogy­ha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.” „Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igaz­ság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége meg trük­kök százai, amiről nyilvánvalóan nek­tek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen.” A kormányzáshoz pedig így: „Nin­csen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Euró­pában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. [...] És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.” „Majdnem beledöglöt­­tem, hogy másfél évig úgy kellett ten­ni, mint hogyha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.” Az emberek véleményének sú­lyáról Gyurcsány így vélekedett: „Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyerekek, igen, lesznek. Lesznek tün­tetések, lesznek. Lehet tüntetni a Par­lament előtt. Előbb-utóbb megunják, hazamennek.” Ami pedig a szabad saj­tót illeti: „Egyszerre kell megpróbál­ni előre vinni ezeket az ügyeket, fenn­tartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koalí­ciós partner támogatását, fölkészíte­ni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire szá­míthatnak. Bevonni őket­ ebbe a folya­matba. Megtanulni nem fölszisszenni minden pillanatban, és menni előre.” KARDLAPOK ÉS GUMILÖVEDÉKEK A beszéd nyilvánosságra kerülése után a Kossuth téren és több vidéki város­ban is tüntetések kezdődtek, amelyeken a tiltakozók a miniszterelnök lemon­dását követelték. Gyurcsány azonban egyértelművé tette, hogy a beszéd tar­talmát vállalhatónak tartja, sőt büsz­ke annak nyíltságára, a hazugságról szóló rész pedig a teljes politikai elit hazugságaira vonatkozott, és nem kí­ván lemondani. Kezdetét vette az ut­cai tüntetések, erőszakos demonstrá­ciók és rendőrattakok időszaka, ami országszerte zajlott, egészen novem­ber elejéig. Ezek közül kiemelkedik a Magyar Televízió ostroma, ami azért következett be, mert a televízió vezeté­se nem volt hajlandó beolvasni a tün­tetők petícióját, akik ezért kővel do­bálni kezdték a székházat, több autót felgyújtottak, a tűz átterjedt az épü­letre, a tüntetők pedig többször ösz­­szecsaptak a székház védelmére ki­rendelt rendőrökkel, akik közül sokan megsérültek. Október 2-án Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért maga ellen, az Országgyűlés kormánypár­ti többsége pedig bizalmat szavazott neki, ezért folytatódtak a lemondását követelő tüntetések. Így jött el októ­ber 23-a, amikor a Fidesz és a KDNP az 1956-os forradalom 50. évforduló­ján a budapesti Astoriánál rendezett nagygyűlést. Annak befejezésével egy időben a rendőrség lovas rohamot in­dított a Károly körúton, a rendbontó­kat pedig az éppen a Fidesz-rendez­­vényről távozni akaró békés tömeg felé szorították. A tömegoszlatás során az azonosító jelzést nem viselő rendőrök úgynevezett viperát, illetve olyan sú­lyos sérüléseket okozó gumilövedéke­ket használtak, amelyek nem voltak rendszeresítve, de előkerültek a kard­lapok és eldördült egy-két riasztólövés is. A későbbi vizsgálatok egyértelmű­en feltárták, hogy a rendőrök számos ártatlanul elhurcolt embert is megver­tek, megkínoztak, megaláztak. Gyur­csány végül majdnem három évvel az őszödi beszédet követően, 2009. már­cius 21-én, az MSZP elnökségi ülésén jelentette be, hogy lemond a minisz­terelnökségről. BÁRÁNYBŐRBE BÚJT YOUTUBER - Lassan tíz éve a Fidesz-KDNP van kormányon, és a fiatalok mindig a ha­talmon lévő erő, vagyis az establish­ment ellen lázadnak, Gyurcsány is ezt próbálja meg a maga javára fordítani. A fiatalokkal együtt lázad, hogy újból ő lehessen az establishment. Ma szü­letett bárányként ajánlja magát a fel­növekvő generációknak, ott ül a dívá­nyon és mesél, youtuberré lett - érté­kelte lapunknak a volt kormányfő ak­tivitását Kiszelly Zoltán politológus. Hozzátette: miután Gyurcsány a sa­ját feleségét tette meg a DK arcának az európai parlamenti választás kam­pányában, ő maga pedig háttérbe vo­nult, több ideje és energiája maradt a fiatalokkal foglalkozni.­­ Az MSZP - amelynek a szavazóbázisából folyama­tosan merít és merített szimpatizán­sokat a DK - nem foglalkozott a fia­talokkal, ezért Gyurcsány tudta va­lamelyest növelni támogatói körét a baloldali érzelmű huszonéves szava­zók körében. Ebben valójában a Mo­mentum Mozgalom volt az egyetlen versenytársa az ellenzéki oldalon, hi­szen az ellenzéki pártok többségének tehetségtelen a vezetése, és ezen a té­ren is kevésbé ügyesek - fejtette ki Kiszelly Zoltán. Szavai szerint az is Gyurcsány Ferencnek kedvez, hogy egyelőre a kormánypárti oldalon sincs az ő üzenetével szemben álló olyan narratíva, amely kifejezetten a fiatalok szavazóközönségét célozná meg.­­ A Fidesz-közeli média ugyanis elsősor­ban a párt legelkötelezettebb szava­zóbázisával kommunikál, és gyakor­latilag nincs olyan orgánuma a kor­mánypártnak, amely ezen a körön túl­nyúlva is hatékony lenne. Így Gyur­csány kis túlzással olyan imázst ala­kít ki magáról, amilyet akar, és olyan értelmezést közvetít a fiatalok felé a csapnivaló kormányzásáról és ballé­péseiről, a személyéhez köthető kétes ügyekről,amilyen neki tetszik - fej­tette ki a politológus. LELKESEN CSÁPOLTAK NEKI­ ­ Mivel az MSZP beszédmódjában még a 2000-es évek elején is a Kádár-kori kommunikáció volt a jellemző, Gyur­csány Ferenc feltűnésekor könnyen tu­dott ennél izgalmasabb képet festeni a szocialista pártról. Sok fiatal szavazót is megnyert, ráadásul mindezt úgy si­került elérnie, hogy nem bántotta meg az eredeti, idősebb szavazóbázisát. Az MSZP-s rendezvényeken ugyanolyan lelkesen csápoltak neki a nyugdíjas né­nik, mint a párt körül gyülekező fia­talabb generáció tagjai - jelentette ki lapunk megkeresésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. Szavai szerint bár Gyurcsány körül volt egy kommunikációs stáb, akikre hallgatott is az egykori miniszterelnök, akkori­ban szokatlan volt, hogy Gyurcsány személyesen is aktívan részt vett a po­litikai marketing stratégiájának kiala­kításában, időről időre saját ötletek­kel állt elő.­­ Leginkább a brit munkáspárti Tony Blair kampányai, a körülötte lévő el­méleti szakemberek munkája, valamint az amerikai demokrata párti Clinton­­stáb kommunikációs stratégiája iránt lelkesedett, ezekből vett át különböző elemeket - fejtette ki az elemző, aki városi legendának nevezte, hogy Gyur­csány Az elnök emberei című sorozat­ból kölcsönzött volna ötleteket. - Ez egy népszerű sorozat volt annak ide­jén, az MSZP-SZDSZ-kormány kom­munikációs stábja és vezetése is nézte, és örömmel ismerte fel, hogy ők is ha­sonlóképpen jártak el több kérdésben, ám tisztában voltunk azzal, hogy fik­cióról van szó, ami nem képezi le tel­jesen a valóságot - emlékezett vissza Horn Gábor. Megjegyezte: bár Gyur­csány mérsékelten profitálhat a Feri a házban elnevezésű, valamint a hason­ló jellegű akcióiból, a Momentumnak jelentős versenyelőnye van és marad is a fiatalok elérésében. ■4 A DK elnöke minden alkalmat és eszközt megragad, hogy növelje szavazótáborát Fotó: Havran Zoltán 2006. október 23. a rendőri túlkapások napja volt Fotó: Reuters

Next