Magyar Nemzet, 2020. december (83. évfolyam, 281-305. szám)

2020-12-01 / 281. szám

Magyar Nemzet 2 BELFÖLD 2020. december 1., kedd Történelmi eredmény és távlatok Orbán Viktor minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő magyar miniszterelnöke Tizennégy évet és 144 napot töl­tött eddig miniszterelnökként Orbán Viktor, és ezzel - Tisza Kálmán elsőségét elvéve - ő lett minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő magyar minisz­terelnöke. Politikusok, közéleti személyiségek sora hívta fel a fi­gyelmet a kormányfő történelmi teljesítményére. Orbán Viktor a majd másfél évtizednyi hivatal­ban töltött idő után is megőrizte a népszerűségét: a Nézőpont In­tézet felmérése szerint ha most vasárnap lennének választások, megint ő győzne. Munkatársunktól - Történelmi idők, történelmi eredmé­nyek, történelmi távlatok - Varga Judit igazságügy-miniszter kommentálta ez­zel a néhány szóval a hírt, hogy Orbán Viktor lett november 30-án a valaha élt leghosszabb ideje hivatalban lévő ma­gyar miniszterelnök. A gratulációkhoz sokan csatlakoztak, a Fidesz-társalapító Deutsch Tamás mint barátjának gratu­lált a miniszterelnöknek. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség frakció­­vezetője úgy fogalmazott: „Ahogy eddig is, úgy ezután is számítunk egymásra.” Deák Dániel politológus, a XXI. Száza­di Intézet igazgatója az elmúlt század legnagyobb formátumú politikusaihoz hasonlította Orbán pályáját. „A magyar miniszterelnök ezzel a politikai teljesítménnyel olyan nagy tör­ténelmi nevekkel állítható párhuzam­ba, mint Franklin Delano Roosevelt, Helmut Kohl, Charles de Gaulle vagy Margaret Thatcher” - áll a posztjában. RENDSZERVÁLTÁS UTÁN KORSZAKVÁLTÁS A XXI. Századi Intézet interneten is olvasható, Orbán Viktor: korszakalko­tó politikus című cikke szerint fontos, hogy míg 1989-ben csak rendszervál­tás következett be, amely után jobbról ugyan hatalomra lehetett kerülni, de a hatalmi szerkezet továbbra is a bal­oldal kezében maradt, 2010-ben kor­szakváltás következett a hatalom tény­leges átrendeződésével, és ez a máso­dik Orbán-kormány tevékenységéhez köthető. Az elemzés szerint a minisz­terelnöki teljesítmény abból a szem­pontból is egyedülálló, hogy egymás után kétszer választották újra, pártja immár tíz éve kétharmados ország­­gyűlési többséggel bír. Sőt, kormányfői éveit számolva összesen lassan más­fél évtizede Orbán Viktor vezeti Ma­gyarországot, ami egyben azt is jelen­ti, hogy a rendszerváltoztatás óta el­telt harminc évnek már-már a felét az ő kormányzása határozta meg. TÁMOGATÁSOK, FEJLESZTÉSEK Első kormánya idején (1998-2002) Orbán Viktor írta alá a NATO-csat­­lakozás jegyzőkönyvét, pártját pe­dig átvezette az Európai Néppártba, kijelölve ezzel az itthoni és európai politizálás további irányát. E négy év alatt vezették be a családi adókedvez­ményt, a diákhitelt, ekkor jött létre a Széchenyi-terv a vállalkozások támo­gatására, ebben az időszakban épült fel az új Nemzeti Színház és építet­ték fel az évtizedek óta romos Mária Valéria-hidat. Az igazi nagy áttörés azonban csak 2010 után következhetett be, annak el­lenére, hogy a 2006. szeptemberi őszö­­di beszéd óta a szélesebb nyilvános­ság is tudhatta: Magyarország egyre súlyosabb pénzügyi és társadalmi vál­sággal küzd. A második Orbán-kor­mány kezdeti szakaszára a válságke­zelés volt a jellemző, a csődhelyzetből újra emelkedő pályára került az ország, miközben a kormány átvállalta az ön­kormányzatok adósságait, és elindult a rezsicsökkentés programja is. Négy évvel később, 2014-ben újra a Fidesz nyerte az országgyűlési válasz­tásokat. A ciklus legnagyobb kihívá­sát a migrációs válság kezelése jelen­tette, a fizikai és jogi határzár kiépíté­se, valamint a bevándorlást támoga­tó NGO-k tevékenységének átlátható­vá tétele folyamatos vitákat hozott az Európai Parlament baloldali többsé­gével. A nemzetközi konfrontáció el­lenére Magyarországon egyre bővült a családtámogatási, az otthonterem­tést segítő rendszer, jelentősen nőtt a gyermekvállalási hajlandóság. A köz­­szolgálatban életpálya-modelleket dol­goztak ki, és miután korábban megtör­tént a kórházak állami kézbe vétele, el­kezdődött az egészségügy konszolidá­ciója. A 2018 tavaszán kezdődő ciklus legnagyobb kihívása a jelenleg is tar­tó koronavírus-járvány, az ezzel járó világgazdasági kihívások és az uniós jogállamisági vita. ELÉGEDETT TÖMEGEK Várhatóan nagyjából ötszáz nap múlva (2022 virágvasárnapján) választhatnak újra a magyarok, hogy kit szeretnének kormányon látni. A Nézőpont Intézet a Magyar Nemzet kérésére készítet­te el legfrissebb felmérését, amelynek eredménye online portálunkon is ol­vasható. A kutatás szerint 2020 végén a választókorú magyarok 59 százalé­ka jelezte, hogy elégedett Orbán Vik­tor munkájával. A Nézőpont Intézet anyagából az is kiderül, hogy az elmúlt hét évben a népszerűségi mélypont 2014 novem­berében volt, főleg az internetadó kö­rüli vita miatt, ezt követően a mig­rációs válságra adott kormányfői vá­laszt a társadalom túlnyomó többsé­ge támogatta, így a miniszterelnök munkájával való elégedettségi muta­tó már az ötven százalékot is megha­ladta 2015 végére (53 százalék). Egy évvel később a 2014 végihez hason­lóan alakult az elégedettségi mutató (negyven százalék), de a választáso­kat megelőző év végére ismét javulás állt be (ötven százalék). A magas elégedettségi mutató a kam­pány kezdetén kulcsszerepet játszott a 2018-as harmadik kétharmados fel­hatalmazás megszerzésekor. A leg­utóbbi országgyűlési választás, 2018 óta tovább emelkedett a kormányfő munkájával való elégedettség mérté­ke. A jelentés szerint ekkora arány­ban még nem támogatták a megkér­dezettek a kormányt. Tavaly év végén 52 százalék volt az arány, ez emelke­dett a mostani csúcsra. A felmérés azt is megmutatja, hogy a pártpreferenciák különböznek az egyé­niektől, ugyanis Orbán Viktor támoga­tottsága meghaladja a Fidesz-KDNP-ét, ebből pedig az olvasható ki, hogy az ellenzéknek igen nehéz lesz megtalál­ni azt, aki érdemi kihívója lehet a je­lenlegi miniszterelnöknek. A Fidesz elnöke által nyújtott politikai teljesítmény több szempontból is egyedülálló Fotó: Kurucz Árpád Az EU-s pénzek járnak, azok nem adományok A baloldal a kormányfőt vádolta a parlamentben az EU-s költségvetés meg­vétózása miatt Az ellenzék tegnap a miniszterelnököt támadta a parlamentben, mert a kormányfő megvétózta az uniós források jogállamisághoz kötését. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára ugyanak­kor kifejtette: az uniós források nem adományok, hanem jogosult­ságok, amelyek azért járnak hazánknak, mert megnyitotta piacait a nyugati államok cégei előtt. Cseke Imre - Brüsszelben annak a Soros-tervnek az élesítésén dolgoznak, amelynek még a létezését is tagadják - mondta teg­nap a fideszes Halász János a napirend előtti felszólalásában a parlamentben, és kifejtette, hogy az Európai Bizottság legújabb migrációs akcióterve is ennek a végrehajtása. Brüsszel nyíltan üzen­get azoknak az országoknak, amelyek ennek a tervnek az útjában állnak, és a zsarolás része az uniós pénzek politi­kai feltételhez kötése is - vélekedett a kormánypárti képviselő, aki szerint a bevándorlást elutasító magyar embe­rek a Soros-terv útjában állnak. A baloldal politikusai teljesen elté­rően értelmezték az unióval kialakult konfliktust. Kocsis-Cake Olivio, a Pár­beszéd politikusa arról beszélt, hogy Orbán Viktor minden magyartól elvesz 250 ezer forintot azzal, hogy blokkolja az EU-s helyreállítási alapot. Az LMP-s Schmuck Erzsébet pedig történelmi bűnnek nevezte a miniszterelnök vé­tóját, amely szerinte helyrehozhatat­lan károkat okozhat a magyaroknak. Schanda Tamás János, az Innová­ciós és Technológiai Minisztérium ál­lamtitkára a vádakra válaszolva viszont azt hangsúlyozta, hogy Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogál­lamnak, amelyik beengedi a migrán­­sokat. Arra kérte a baloldali politiku­sokat, próbálják meg elfogadni, hogy a magyarok már többször is nemet mondtak a bevándorlásra. A kérdésről a legszélsőségesebb vé­leményt Jakab Péter fogalmazta meg, aki felszólalásában egy olyan apához hasonlította Orbán Viktort, aki jól tud­ja, hogy a családi kassza üres, a gye­rekek ruhája szakadt, a kamrában alig van kenyér, hiszen válság van, de az el­múlt években ahelyett, hogy takaré­koskodott volna, inkább elitta a pénzt. Az EU 2500 milliárd forintos támoga­tást adna a kamra feltöltésére, és csak egyet kér, hogy Orbán apánk ne igya el a pénzt - hangoztatta Jakab Péter, majd - szónoki hevülettől áttüzesedve - a tolvajok fejedelmének, Európa leg­nagyobb keresztapájának, maffiózónak nevezte a miniszterelnököt. Minderre Orbán Balázs, a Minisz­terelnökség parlamenti államtitkára nyugodt, kimért válaszban elmagya­rázta a Jobbik elnökének, hogy az uniós csatlakozással hazánk vállalta a nyu­gati tőke korlátlan beáramlását, ami nehéz helyzetbe hozza a magyar vál­lalkozásokat, így ezért kompenzáció jár. Az uniós források tehát nem ado­mányok, hanem jogosultságok. Más témát érintett Arató Gergely, a DK politikusa, aki napirend előtti fel­szólalásában arról beszélt, mindenki azt szeretné, a karácsonyt ne árnyékol­ja be az a kockázat, hogy tovább ter­jed a járvány. Ezért követelte, hogy az ünnepek előtt minden magyar ingye­nesen teszteltethesse magát. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára erre úgy rea­gált, hogy már zajlik a tömeges teszte­lés, szűrőbuszok is szolgálatba álltak, és javában folyik az egészségügyi, szo­ciális és nevelési intézményekben dol­gozók tömeges szűrése is, összesen 16 ezer helyszínen. A baloldal ugyanakkor nem tud felhagyni a rém- és álhírkam­­pánnyal, legutóbb például a tesztelés­ben részt vevő orvostanhallgatók vé­dőfelszereléséről állított valótlanságot. Hollik István arról beszélt, hogy a baloldali politikusok a vakcina kap­csán is folytatják a hisztériakeltést, és ideológiai kérdéssé akarják azt tenni. Pedig a vakcina nem politikai, hanem egészségügyi kérdés - szögezte le a KDNP képviselője. Rétvári Bence, az Emberi Erőfor­rások Minisztériumának parlamen­ti államtitkára a válaszában kifejtet­te, hogy az ellenzék semmiben nem bízik, ami magyar. Kiemelte: a balol­dali politikusok szerint nincs szük­ség arra, hogy a magyar szakembe­rek megvizsgálják az oltóanyagokat, helyette azt akarják, bízzunk meg az uniós gyógyszerhatóság döntésében. Orbán Balázs államtitkár válaszolt Jakab Péternek Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Next