Magyar Nemzet, 2021. február (84. évfolyam, 26-48. szám)

2021-02-01 / 26. szám

Magyar Nemzet 2021. február 1., hétfő BELFÖLD 3 Megjárják a határon túliak a baloldallal Gyurcsányék kérdésessé tennék a szavazati jogukat is Noha korábban voltak olyan ellenzéki pártok, amelyek legalább a szólamok szintjén kiálltak a határon túli magyarok mellett, mára a Jobbik, a Momentum és az LMP is feladni látszik álláspontját. A baloldali összefogásban ebben a kérdésben is az egykor a kettős ál­lampolgárság ellen kampányoló, azt a parlamenti szavazáson is el­utasító Gyurcsány Ferenc politikája érvényesül. Csekő Imre - Mi nem hat párt, hanem 15 millió ma­gyar kormánya leszünk - jelentette ki nagy pátosszal Jakab Péter, amikor ja­nuár elején az ellenzéki összeborulást megpecsételendő aláírták A kormány­zás alapelvei 2022 című dokumentumot a baloldali pártok vezetői. Az emelke­dett pillanatban a Gyurcsány Ferenc­cel való összeállást nem is olyan régen még kategorikusan elutasító Jobbik-el­nök, aki azóta miniszterelnöki ambí­cióit is nyilvánosságra hozta, úgy fo­galmazott: - Mindenkit a nemzet ré­szének tekintünk, és mindenkit képvi­selni fogunk, aki magyarnak vallja ma­gát, legyen bármilyen a származása, le­gyen bármely párt szavazója vagy éljen bárhol a világon. Túl azon, hogy mennyire groteszk a tökéletes úriember Antall József szavait hallani a parlamentben krumpliszsák­kal hadakozó Jakab Pétertől, az is el­képesztő, miként hivatkozhat a rend­szerváltás utáni első szabadon válasz­tott, mélyen antikommunista minisz­terelnökre éppen akkor, amikor azzal a baloldallal köt szövetséget, amely min­dig is a határon túli magyarok ellen politizált. CINIKUS USZÍTÁS Mindenki emlékezhet rá, hogy Gyur­csány Ferenc 2004-ben milyen vehe­menciával érvelt a kettős állampolgár­ság megadása ellen. Az akkor még szo­cialista színekben politizáló miniszter­­elnök és elvbarátai a nemzetrészeket egymás ellen uszítva részletesen ecse­telték, mennyi pénzt venne el az anya­ország lakóitól, ha a külhoni magya­rok is állampolgárok lehetnének. Gyur­csány Ferenc cinikusan úgy fogalmazott: „Amikor azonban elmondjuk, hogy a határon túli fiatalok jelentős része vagy a közel 800 ezer magyarigazolvánnyal rendelkező határon túli nemzettársunk valószínűnek tartja, hogy áttelepedik Magyarországra, itt venné igénybe az egészségügyi és szociális szolgáltatáso­kat, itt tartana igényt nyugdíjra, akkor nem riogatunk, hanem tájékoztatunk, és nem alaptalan dolgokat híresztelünk, hanem a tényeket soroljuk.” Az is emlékezetes, amikor a Fidesz- KDNP-kormány 2010-ben kiköszörülte a csorbát, mindössze három baloldali politikus szavazott a kettős állampol­gárság ellen a parlamentben. Közülük az egyik természetesen a jelenlegi De­mokratikus Koalíció (DK) elnöke volt (érdekesség, hogy Szabó Tímeának is csak egy tartózkodásra futotta az ere­jéből, pedig az akkor még az LMP szí­neiben politizáló képviselő pártja igen­nel voksolt). A DK a 2018-as kampány során sem rejtette véka alá, hogy elvennék a hatá­ron túliak szavazati jogát. „A DK adott­ságnak tekinti a honosítást, tisztelet­ben tartja a megszerzett kettős állam­­polgárságot, de meg kívánja változtatni a választójogi törvényt. A választójog a jelenlegi vagy korábbi huzamos Ma­gyarországon tartózkodáshoz kapcso­lódjon” - írták programjukban. CSAK LIBERÁLIS LEGYEN A most a hatalom megszerzése érdeké­ben egymással lepaktáló baloldali pár­tok közül a Momentum viszont egé­szen más álláspontot képviselt a leg­utóbbi országgyűlési választások ide­jén. A magyar politika színterén lábát megvetni szándékozó, a parlamentbe bejutni igyekvő alakulat azt ígérte, még egyéni jelöltekre is engednék szavazni a határon túliakat. Programjukban a következő szerepelt: „A külhoni ma­gyarok számára külön választókörze­teket hozunk létre, így a listás szava­zat mellett egyéni szavazathoz juttat­juk a határon túli magyarokat.” Vagy a DK, vagy Fekete-Győr András pártja tehát kénytelen lesz feladni álláspont­ját a kérdésben egy esetleges baloldali kormányalakítás esetén. Nem nehéz kitalálni, hogy a leg­utóbb a romániai önkormányzati vá­lasztásokon a magyar pártokkal szem­ben a román liberálisokat támogató Momentum fog engedni. A JOBBIK IGAZI ARCA Az ellenzéki összefogásban két párt van, amelyikről korábban úgy tűn­hetett, kiáll a határon túli magyaro­kért: a Jobbik és a Schiffer András ve­zetése alatt egykor szebb napokat lá­tott LMP. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a két, végletekig legyengült ala­kulat, amely önerőből talán már nem is lenne képes a parlamentbe jutni, nem fogja tudni érdemben befolyá­solni a baloldali koalíció politikáját sem a határon túliak ügyében, sem más kérdésekben. A Jobbik ráadásul mára látványosan feladta korábbi elveit. A 2018-as prog­ramjukban még az állt: „A balliberális kormányzás maradandó károkat oko­zott a nemzeti összetartozás tekinteté­ben.” Mára viszont nemcsak hogy­ ösz­­szebútoroztak velük, hanem Jakab Pé­ter tavaly már felvetette, akár el is ve­hetnék a határon túliak szavazati jo­gát, amikor erősen Gyurcsány Ferenc pártja 2018-as programjának megfogal­mazására hajazó módon úgy nyilatko­zott: „Az, hogy akik nem itt adóznak, hogyan szóljanak bele az itteni politi­kába, szavazat szintjén, netán szószó­ló útján - ez legitim vita lehet.” Ezután pedig határozott álláspontnak nem­igen nevezhető véleményét is hozzátet­te: „Azért vagyunk politikusok, hogy le­folytassuk a szükséges vitákat, és olyan eredményre jussunk, amely mindenki számára elfogadható.” A Jobbik tehát végképp beteljesíteni látszik Csurka István szavait, aki annak idején megjósolta róluk, hogy a megbí­zást teljesítve a nemzeti erők ellen for­dulnak majd. -1 . . V - -j a m 'lm - t „ a m MSZP-s színekben politizáló miniszterelnökként vehemensen érvelt a kettős állampolgárság ellen Fotó: mti/Kovács Tamás A HELYZET Ki kell bírni Nagyapámtól származik a mondás, aki nagy lóversenyes volt: nem sza­bad feladni, mint egy rossz ló az utolsó kanyarban. Vagyis amikor már a célegyenesben vagyunk, nem érdemes lazítani, mert elszalaszthatjuk a győzelmet, s eddigi erőfeszítéseink hiábavalónak bizonyulhatnak. Ezt alkalmazhatjuk a járványra is, hisz ha most engedünk a csábításnak, és a kedvezőbb fertőzöttségi adatok hatására enyhítünk a korlátozásokon, a pandémia feletti remélt győzelmünket tesszük kockára. Tudják ezt a járványnak drukkolok is, és mindent elkövetnek az elcsigázott, türel­mének végső tartalékait mozgósító lakosság felhergeléséért. Ugyanazok az erők állnak a korlátozások feloldásáért történő protestálások mögött s szervezik a tüntetéseket az éttermek korai kinyitásáért, csupán hol ilyen, hol olyan mezben jelentkeznek. A tegnapi gyér, pár száz fős tüntetésszerűség kudarca azonban szem­léltette, hogy a magyar emberek józan, reálisan gondolkodó nagy több­sége tisztában van azzal, hogy most kell a legtürelmesebbnek lennünk, amikor már szinte tapintható közelségbe került a megoldás, a lakosság nagyarányú átoltása. Ha feladjuk a küzdelmet és a lovak közé dobjuk a gyeplőt, engedjük az éttermek kinyitását, ezzel tömegjeleneteket idé­zünk elő, amit törvényszerűen ismét követnek a tömeges megbetege­dések. A lakosság fantasztikus fegyelmezettséggel teljesített lemondá­sát, heroikus küzdelmét nullázzuk le. Elég, ha vigyázó szemünket Por­tugáliára és Csehországra vetjük, ha egy parányi kétely költözik belénk, megéri-e az óvatosság, az észszerű szigor. Mindkét ország éltanulónak tűnt a járvány elleni háborúban, aztán engedtek a fegyelmezettségen, s most nyögik a szomorú következményeket: a halálozási adataik drá­maira fordultak. Persze ha van foglalkozás, amely művelőinek különösen gyakorol­niuk kell a türelmet és lemondást, mert leginkább őket sújtja ez a ro­hadék vírushelyzet, a szegény vendéglősöké tényleg ilyen. Az egész tu­risztikai ágazat előtt le a kalappal, amiért példás önfegyelemmel vise­lik el, hogy alig űzhetik hivatásukat és iszonyú károkat kell elszenved­niük a kényszerű korlátozások miatt. Ezért lehet tudni, hogy a mosta­ni étteremkinyitási partizánakciók, demonstrációk mögött azok a po­litikai erők bújnak meg sunyi módon, amelyeknek a vírus nem ellen­ség, hanem szövetséges. Akik a pandémia elhúzódásától remélik, hogy csenevész pártjaik megerősödhetnek a járvány okozta társadalmi elke­seredés hatására. A baloldal ugyanis mindent bevet, hogy a jövő évi vá­lasztásig eszkalálódjon a járvány. Másként fogalmazva: a vírussal kéz a kézben járnak. Az emberek csak kapkodják a fejüket, amikor az MSZP sokszorosan levitézlett EP-képviselőjét hallják, aki a vendéglátóhelyek részleges nyitása mellett érvel átlátszó álságossággal. Akárcsak a teréz­városi momentumos polgármester, aki szintén a teraszok nyitásán ke­resztül akarná megfúrni a járványellenes intézkedések eredményességét. Mindenkinek látnia kell: ugyanazok a politikusok támadnák a kor­mányt később, akik most a nyitást követelik. S habozás nélkül a ven­déglősöket is bűnbakká tennék, ha politikai hasznot remélnének ettől. A vendéglátós-szervezetek vezetői deklarálták, hogy nem partne­rek a politikai csatározásokhoz. Számunkra ők a hitelesek, nem a vö­röslő fejjel gyűlölködő álbaloldali heccmesterek. Mi a vendéglősökkel vagyunk, akárcsak a kormány. Mert szeretnénk mielőbb élvezni a Krú­dy Szindbádját idéző ételremekeket a tradicionálisan magas színvona­lú vendéglőinkben. De csak akkor, amikor már visszakaptuk az életün­ket, és nem tart minket fogva egy gonosz kór veszélye. Pár hónapon be­lül kívánunk ebben részesülni, nem akár évek múlva. Mert a víruspár­ti baloldal követelései ide vezetnének. MEGYERI DÁVID TOLLHEGYEN Pilhál György Gerincproblémák Lemondott, de nem kért bocsánatot a keresztény emberektől Pusztasza­­bolcs alpolgármestere, Csíki Szilárd. Ő az a „szellemes” városvezető, aki nemrég közösségi oldalán egy gumi óvszert ábrázoló fotó mellé, a gyer­mek Jézust kezében tartó Szűz Mária-kép alá az alábbi bejegyzést tet­te: „Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalál­ni egy egész vallást egy félre­...] miatt.” Érdekesség, hogy a 2019-es ön­­kormányzati választás kampányában ugyanez a Csíki Szilárd is ott fe­szített a helyi katolikus templom előtt fotózkodó közösen Pusztaszerért képviselőcsapatában. Gondolom, kellett a hívők szavazata is. A kereszténység megsértésének idehaza szinte semmilyen jogi követ­kezménye nincs, az erről szóló kereseteket többnyire a véleménynyilvá­nítás szabadságára hivatkozva szokták elutasítani. Nyilván Csíki (Óv­­szeres) Szilárdot is ez bátoríthatta fel. (Nemrég a Fővárosi Törvényszék bírája egyenesen jópofának minősítette Pápai Gábor karikaturistának azt a rajzát, amely Müller Cecília országos tiszti főorvos asszonyt ábrá­zolta, amint a keresztre feszített Jézus mellett állva azt mondja: „Alap­betegsége függőséget okozott.”) Az is érdekes, amit lemondásának indoklásában írt a gerinchiányos alpolgármester: „A támadások engem nem törtek meg ám a családom nyugalma mindennél fontosabb, őket nem hagyom bántani.”Nyomban elérzékenyülök. Milyen „támadások”, ember? Csaknem azok a felháboro­dott hozzászólások, amelyek az ön penetráns szövegét követték? Meg azt is írja a kétségbeejtő ember, hogy „helyi szintre is elért a politika mocska”. Ebben speciel igaza van. Olvastuk az óvszer bejegyzését.

Next