Magyar Nemzet, 2021. augusztus (84. évfolyam, 177-201. szám)

2021-08-02 / 177. szám

2 BELFÖLD ,Magyar Nemzet 2021. augusztus 2., hétfő Elszámoltatást ígért, most pedig mélyen hallgat Fekete-Győr András A Momentum pártelnökének nem okoz gondot Cseh Katalinék uniós pénzcsapolása Egyelőre semmilyen következmé­nye nincs a Momentumban Cseh Katalinék korrupciógyanús uniós pályázatainak, annak a pénzcsapo­­lásnak, amit a párt európai parla­menti képviselőjének családi érde­keltségei műveltek az elmúlt évek­ben. Mindez azért is visszatetsző, mert a Momentum korábban több­ször kinyilvánította, hogy zéró to­leranciát alkalmaz a párton belül is, ha nyilvánosságra kerül bár­milyen visszaélés, korrupciógya­nús ügy. Kis Ferenc (MVH) Fekete-Győr András pártelnök eddig nem kezdeményezett vizsgálatot Cseh Katalinék ügyében, holott korábban a Hír Televízió stúdiójában is beszélt ar­ról, hogy kérlelhetetlen és következetes harcot indítanak a korrupció ellen. A műsorvezető feltette a kérdést: ha a Mo­mentumnak az egyik képviselője jut­na jogosulatlanul vagy a politikai kap­csolatai révén uniós támogatáshoz, őt is elszámoltatnák? Erre a pártelnök azt válaszolta: „Hát hogyne! Természete­sen! Természetesen! Én nem vagyok haj­landó egy olyan országban élni - az el­múlt harminc évben kénytelen voltam -, ahol következménye semminek nem volt! Lehetett lopni szabadon a közpénzt, lehetett csalni és hazudni, de ennek vé­get kell vetni! Magyarország nem lehet többé következmények nélküli ország.” Eddig azonban semmilyen vizsgálat nem indult Cseh Katalinék ügyében a párton belül, pedig számos olyan infor­máció került nyilvánosságra az elmúlt napokban - a Magyar Nemzet hasáb­jain is -, amelyek a visszaélés gyanúját mindenképpen felvetik. Az elmúlt né­hány nap sajtóhírei alapján egy olyan - Cseh Katalinhoz, illetve a momentumos politikus családjához köthető - cégháló képe rajzolódott ki, amely EU-s pénzek megcsapolására szakosodott. A rend­szerben fellelhető vállalkozások szisz­tematikusan együttműködve, tevékeny­ségüket összehangolva 4,8 milliárd fo­rintos uniós forrást zsebelhettek­ be. A PestiSrácok.hu felgöngyölítet­te a Cseh Katalinhoz köthető cég­háló szálait. A portál összeállította azoknak a cégeknek a listáját, ame­lyek részt vettek a Pannónia Nyom­da Kft. körüli telephelykeringőben. A céges mozgásokból megfigyelhető, hogy két település, Vác, illetve a Nóg­­rád megyei Szirák volt a központja a cégháló tagjainak, itt alakítottak ki fióktelepeket, ahová egyesével átköl­töztek a vállalkozások. Ezek a fiókte­lepek arra szolgálnak, hogy ki tudják használni a pályázati lehetőségeket, hiszen számos olyan uniós támoga­tás létezik, amelyre a fővárosban egy fillért sem lehet nyerni. A cégháló egyik tagja a Holotech Hungary Kft., amely azért is érdekes, mert 2016 decemberében a Cseh Ka­talin ügyvezetése alatt álló Pannónia Nyomda Kft. éppen hologramos tech­nológiára pályázott az európai uniós forrásokból és nyert is 68 millió fo­rintot. A pályázati anyagban feltün­tették, hogy a technológia a 2024-es budapesti olimpián is hasznos lehet. Mint ismert, egy hónappal később a Momentum aláírásgyűjtést kezdett a budapesti olimpia ellen, amivel végül sikerült is elgáncsolniuk a rendezést. A hatvannyolcmilliós elnyert pá­lyázat kapcsán ráadásul felvetődik a gyanú, hogy Cseh Katalinék holog­ramgépe megegyezik azzal a techno­lógiával, amit a cégháló egyik tagja, a Holotech Hungary Kft., tulajdono­sa, a HoloTech Switzerland AG már 2013-ban A magát korrupcióellenesnek mondó vezető nem kezdeményezett vizsgálatot az EP-képviselő ellen Fotó: MTI/Illyés Tibor Méltó emléket állítottak a Nádasdyaknak A ma élő nemzedékek feladata a tör­ténelmi emlékek ápolása - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető mi­niszter vasárnap Nádasdladányban, ahol átadták a megújult Nádasdy-kas­­télyt. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Nádasdy-család története elis­merésre méltó, hiszen a legnehezebb helyzetekben is kitartottak az ország mellett, például ők bújtatták IV. Bé­lát a tatárjárás idején. Úgy vélte, kas­télyuk megújításával valóban méltó emléket állítottak a családnak. (MTI) Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborokba A családokért felelős tárca nélküli mi­niszter szombat reggel a Facebook-ol­­dalán közzétett videóban megüzente az érintetteknek: - Várjuk a gyereke­ket az Erzsébet-táborokba. Novák Ka­talin hozzátette: - Azt ígértük, hogy megújul teljes mértékben a Fonyód­­ligeti Erzsébet-tábor, és így is lett. Augusztus 1-jétől tehát itt is nyaral­hatnak és ottalvós táborokban vehet­nek részt a fiatalok, a gyerekek, a tá­borozók. (MTI) Tíz újabb egyetem vált modellt Augusztustól tíz egyetem csatlakozik a modellváltó intézményekhez - kö­zölte tegnap az Innovációs és Tech­nológiai Minisztérium. Azt írták: a kormány elkötelezett amellett, hogy a felsőoktatás egész rendszerét és min­den szereplőjét érdekeltté tegye a mi­nél sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést kiváltó eredmények felmu­tatásában. Az egyetemek versenyké­pességének erősítésével a magyar fia­talok képzésének színvonala, Magyar­­ország innovációs teljesítménye nő. Augusztus elsejével ennek érdekében összesen már 21 intézmény működik alapítványi fenntartásban. (MTI) Fel kell készülnünk a negyedik hullámra Kásler Miklós: Soha nem tapasztalt fejlesztések történtek az egészségügyben A világ számos helyén a kétszer átoltottak körében is növekszik a fertőzés gyakorisága, amiből az következik, hogy a harmadik ol­tást előre kell sorolni és el kell indítani - hangsúlyozta Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere az egészségügyi be­ruházások kapcsán azt mondta: ezek a kormány törekvéseit és az ellátórendszer soha nem tapasz­talt fejlesztésének kézzelfogható eredményeit mutatják. Munkatársunktól - Az utóbbi egy hónapban 13 milliárd forint értékben adtak át egészségügyi be­ruházásokat; ezek a kormány törekvéseit és az ellátórendszer soha nem tapasz­talt fejlesztésének kézzelfogható ered­ményeit mutatják - mondta az embe­ri erőforrások minisztere a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban. Kásler Miklós a megvalósult beruhá­zásokat sorolva elmondta: elkészült a Korányi intézet nővérszállója, átadták az Országos Onkológiai Intézet új mell­kassebészeti tömbjét, amely az önálló tüdőtranszplantáció méltó központjául szolgál. Ezenkívül a Jahn Ferenc Kór­házban felújították az urológiai osztályt, a Pécsi Tudományegyetemen modern képzési körülményeket garantáló fej­lesztést zártak le, a Debreceni Egye­tem onkoradiológiai klinikai épületé­nek átadásával pedig egymillió ember onkológiai kezelési feltételei javíthatók - ismertette a miniszter. Kiemelte: az Egészséges Budapest program részeként adták át tizedikként Dunakeszi szakor­vosi rendelőjét, ezzel az ország egyik legdinamikusabb térsége gazdagodott modern alapellátó központtal. Szintén a fejlesztésekhez tartozik a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet új, világszínvonalú műtőjének és az Or­szágos Mentőszolgálat húsz új mentő­autójának átadása - hangsúlyozta a tár­cavezető. Utóbbi beruházással a men­tőautók átlagéletkora 4,8 évre csökkent. Szombaton a miniszter arra figyel­meztetett, hogy Magyarországon is fel kell készülni a negyedik hullámra, és meg kell tenni minden olyan intéz­kedést, amit ebben a helyzetben le­het, hogy védjük az emberek egész­ségét és életét. A 60 év fölötti be nem oltottak kapcsán megjegyezte, hogy személy szerint fogják megkeresni az orvosaik őket, és megpróbálják velük megértetni, hogy a saját életük érde­kében vállalják az oltást. A járványügyi adatokról az orvos­miniszter elmondta, hogy Angliában öt hét alatt megötszöröződött a fertő­zöttek száma. Hollandiában az utol­­só tíz napban meredeken emelkedtek a számok. Izraelben is aggasztó a fer­tőzés növekedése - folytatta - annak ellenére, hogy a lakosság több mint 80 százalékát kétszer átoltották Pfi­­zer-vakcinával. Teljesen egyértelmű, hogy a kétszer oltottak körében is nö­vekszik a fertőzés gyakorisága, amiből az következik, hogy a harmadik oltást előre kell sorolni és el kell indítani - hangsúlyozta Kásler Miklós, aki rea­gált a Mi Hazánk Mozgalom gyere­kek oltásával kapcsolatos kijelentésére, miszerint az háromszor veszélyesebb, mint maga a fertőzés. - Teljes badar­ság! Semmiféle utalás sincs hasonló­ra sem a szakmai irodalomban. Az ol­tással kapcsolatosan teljesen megala­pozatlan híreket közölnek - hangsú­lyozta a tárcavezető. Végül a miniszter beszámolt arról is, hogy Magyarországon február 15. és június 10. között 3,5 millió embert oltottak, és statisztikusok vizsgálták, hogy közülük hányan fertőződtek meg és hányan haltak meg. A vakcinák a fertőzés lehetőségét 80 százalékban megelőzték - emelte ki. ISMÉT MŰKÖDIK Tegnaptól újra működik a Zala Me­gyei Szent Rafael Kórház újjászerve­ződött traumatológiai osztálya. Az in­tézmény közleménye szerint az össze­hangolt, azonnali intézkedéseknek kö­szönhetően a személyi feltételeket rö­vid időn belül biztosítani tudták, így a lehető leggyorsabban rendeződött a traumatológiai ellátás helyzete a me­gyében. A zalaegerszegi megyei kórház hét traumatológusa június végén fel­mondott az ügyeleti díj alacsony mér­tékét sérelmezve. A vakcinák a fertőzés lehetőségét 80 százalékban megelőzték Fotó: MTI/Balázs Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék