Magyar Nemzet, 2021. szeptember (84. évfolyam, 202-227. szám)

2021-09-01 / 202. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2021. szeptember 1., szerda Káosz a budapesti közlekedésben Karácsony Gergely főpolgármester szerint csak a Fideszt zavarják a dugók Karácsony észrevehetné végre, hogy Budapesten nem a Fidesz fog háborogni, hanem azok az is­kolába, munkába indulók, akik az indokolatlan, óriási dugókban fognak ragadni, ahelyett, hogy kiszámíthatóan közlekedhetné­nek - mondta lapunknak Láng Zsolt arra reagálva, hogy Kará­csony Gergely főpolgármester a videóüzenetében a Fideszre há­rította a politikai felelősséget az iskolakezdésre várható közleke­dési káoszért. Nagy Orsolya Az átállított lámpaprogramok káosz­ba fordították augusztus utolsó nap­jának a közlekedését a Nagykörúton. Karácsony Gergely főpolgármester a saját hibája kijavítása helyett videó­üzenetben arról beszélt, hogy az első tanítási napon a Fidesz fog hőbörög­­ni a budapesti dugókon. Mindezt a főpolgármester arra alapozza, hogy Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővá­rosi frakcióvezetője a Fővárosi Köz­gyűléshez beadott egy módosító ja­vaslatot, amely a budapesti közleke­dési káosz megszüntetésére irányul. Láng a Magyar Nemzetnek úgy fogal­mazott:­­ Karácsony úr észrevehetné végre, hogy Budapesten nem a Fidesz fog háborogni, hanem azok az iskolá­ba, munkába indulók, akik az indo­kolatlan, óriási dugókban fognak ra­gadni, ahelyett, hogy kiszámítható­an közlekedhetnének.­­ Igen, szeptember első napjai va­lóban minden évben kiemelten forgal­masak,és türelmet igényelnek, de eh­hez hozzászokott mindenki. Mind­ezekkel együtt arra az indokolatlan káoszra, amit Budapest vezetése idé­zett elő már a nyári szezonban a fő­város életében, ép ésszel nincs szak­mai magyarázat - jelentette ki Láng Zsolt. Hozzátette: a főpolgármester a problémát nem kerülheti meg az­zal, hogy a Facebookon egy videóban álmos szemekkel másra mutogat.­­ Azt a cinikus hozzáállást sem aján­lom neki, amit nemrég valamelyik hű szolgája engedett meg magának, aki a háta mögül az ő szavait megismétel­ve, röhögve odakiabált az elkeseredett, órák óta dugóban ülő autósnak, hogy szálljon ki, és gyalogoljon. Végre dol­gozni kéne Budapestért, a miniszter­­elnöki ambícióit pedig nem mindenek fölé helyezni! Már ha képes rá - üzen­te a főpolgármesternek Láng Zsolt. - Jól látszik, hogy a nagykörúti lám­paprogramot elrontották - nyilatkoz­ta lapunknak Wintermantel Zsolt fi­­deszes politikus. Emlékeztetett: Kará­csony egyik bejelentése az volt, hogy a körúti villamosok kárára ideiglene­sen áthangolják a közlekedési lámpá­kat. Ennek következtében a Blaha Luj­za tér és a Népszínház utca kereszte­ződésénél hatalmas káosz keletkezett, a Népszínház utcából nem tudtak ki­hajtani az autók, és a buszok haladása is megakadt - összegezte lapunknak az iskolakezdés előtti tapasztalatokat Wintermantel. - Amihez Karácsony nyúl, azzal csak rosszat tesz, példá­ul a körútra felfestett kerékpársávok miatt is dugók alakultak ki - hang­súlyozta. A fideszes politikus szerint a főpolgármester ezt a rossz dönté­sét akarja megoldani egy lámpaprog­rammal, de ezzel Európa egyik leg­nagyobb kapacitású körúti villamos­­hálózatát, annak összehangolt és üte­mes haladását bontotta meg. Wintermantel kitért a tizennégy éven aluliaknak megígért ingyenes közössé­gi közlekedésre is. - Azt még nem le­het tudni, hogy az intézkedés anyagi­lag hogyan fogja érinteni a BKV-t és a közösségi közlekedést - mondta a po­litikus. - Már a múlt héten kérdéssel fordultam a BKK vezérigazgatójához, Walter Katalinhoz, hogy adjon tájékoz­tatást, küldje meg nekem azokat a hát­térszámításokat, amelyek alapján ezt a főpolgármester bejelentette. Szeret­ném tudni, hogy mennyi eladott bér­let volt eddig, mennyi kieséssel szá­molnak, adott esetben mennyi több­letbevételt várnak abból, ha a szülők is leteszik az autót. De többszöri ké­résemre sem küldték el az anyagokat - tájékoztatta lapunkat Winterman­tel. A BKK igazgatósági tagja azt fel­tételezni sem meri, hogy ilyen számí­tások nem készültek. Ha viszont van­nak ilyen iratok, akkor nem érti, miért nem lehet ezekhez hozzájutni.­­ Ez a legsötétebb Demszky-Ha­­gyó-korszakot idézi, amikor csak a ti­tokszobában lehetett hozzájutni vala­milyen információhoz. A főpolgármes­ter átláthatóságot ígért, ezzel szem­ben az igazgatóság tagjának alapvető információkat nem ad ki a menedzs­ment, ez az eljárás pedig arrogáns és antidemokratikus - mondta Újpest volt polgármestere. - Lássuk be, egy kétmilliós világ­város működtetése nem megy ad hoc módon - jegyezte meg Winterman­tel. - Elfogadhatatlan, hogy a dugóban ülőknek azt mondja a főpolgármes­ter: szálljanak ki az autóból, és men­jenek gyalog. Ez arrogáns és pökhen­di viselkedés. Karácsony próbál úgy csinálni, mintha főpolgármester len­ne, pedig a tevékenysége mekkmes­­terkedés - vélekedett Winterman­tel Zsolt. A politikus kitért arra is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester­helyettes egy lapinterjúban elárulta: egy fillérrel sem lesz kevesebb ipar­­űzésiadó-bevétel a fővárosnál, mint korábban. Ennek ellenére rendre cső­döt vizionálnak a fővárosi városveze­tők. Wintermantel szerint eljött az ideje annak, hogy az ilyen Karácsony­fáló hazugságokat ne higgyük el vagy kritikával fogadjuk. Számtalan alka­lommal derült ki, hogy Karácsonyék alaptalanul adogattak. Az iparűzési­­adó-bevétel is egy ilyen példa.­­ Ka­rácsony Gergely több pénzből gazdál­kodhat, mint Tarlós István a legjobb éveiben - zárta gondolatait Winter­mantel Zsolt. Az utak nagy része feltúrva, lezárva az iskolakezdés előtt, és még a lámpákat is áthangolták Fotó: Eberring András BEVÉTELKIESÉST HOZHAT AZ INGYENES UTAZÁS Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke lapunknak elmondta: ők sem tudják, hogy mennyi kiesést jelent a BKV-nak a tizennégy éven aluliak ingyenes utazása a járatokon, de az sem tudható, hogy ezt a főváros hogyan fogja pótolni. - A gyermekek bérlete mellé kompenzációt nyújt a kormány, azaz a diák- és a felnőttbérlet különbözetét kifizetik a BKV-nak. Ha azonban nincs bérletértékesítés, kompenzáció sem lesz, mert nincs mire - mutatott rá a szakszervezeti vezető. Gulyás azonban nem aggódik a bevételkiesés miatt, mert a fővárossal meg­egyeztek a következő három év béremeléséről, amelyet a minimálbérhez kötnek majd. Mivel a kormány jelentős mini­málbér-emelést ígér, a BKV dolgozók 17 százalékos emelésre számítanak. Blöffre készül a Fővárosi Közgyűlés Az atlétikai világbajnokság vétója csak kampányfogás lehet A baloldal csak a romboló kampánypolitikáját folytatja azzal, hogy bejelentették, megvétóznák a 2023-as budapesti atlétikai világbaj­nokságot. Erről Karácsony Gergely főpolgármester szavaztatja meg ma a Fővárosi Közgyűlést. A főváros azonban jogilag és anyagilag sem részese az esemény megrendezésének, így lehetősége sincs arra, hogy azt megakadályozza. Máté Patrik A Fővárosi Közgyűlés ma dönt Kará­csony Gergely főpolgármester javasla­táról, amely az atlétikai világbajnokság megvétózását kéri a képviselőktől. Az előterjesztés indoklása szerint erre azért van szükség, mert a kormány „meg­szegte az ígéretét” a Fudan Egyetem­mel kapcsolatban. Mindez azért is ér­dekes, mert jelenleg semmi nem törté­nik a Fudan-projekttel, sőt a kormány népszavazást fog kiírni arról, hogy meg­épüljön-e az intézmény Budapesten. A híresztelésekkel ellentétben a kormány nem tett le a Diákváros megépítéséről sem, mindössze annyi változott, hogy egy további elem bekerült a Déli Város­kapu projektbe, a Fudan Egyetem ügyé­ről pedig a választások után, népsza­vazáson dönthetnek majd az emberek.­­ Két dolgot kever össze egymással Ka­rácsony Gergely, hiszen van egy meg­állapodás a kormány és a főváros kö­zött, amely kifejezetten az atlétikai vi­lágbajnokságról és budapesti egészség­­ügyi fejlesztésekről szól. Ezt a megál­lapodást mi betartottuk és betartjuk a jövőben is - közölte az üggyel kap­csolatban Novák Katalin családokért felelős,tárca nélküli miniszter. Hoz­zátette: a másik az úgynevezett Fu­­dan-törvényről szól, amiről Karácsony Gergely kezdeményezett egy népsza­vazást, erről megszületett a választá­si bizottság előzetes állásfoglalása. A miniszter kiemelte, hogy a kormány mindig is kíváncsi volt Fudan-ügy­­ben a magyar emberek véleményére, így a referendum nem ellentétes a ka­binet szándékával.­­ Kérdezzük meg az embereket! De ez nem indokolja a Fudan-törvény visszavonását - rögzí­tette Novák Katalin. Karácsony terve az atlétikai vb megrendezésének megakadályozásá­ról egyébként azért is lehetetlen vál­lalkozás, mivel az erről szóló megál­lapodás az atlétikai világszövetség, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) és a magyar kormány között szüle­tett meg. Ezért a szervezésbe közvet­lenül nem szólhat bele a főváros. Ez­zel kapcsolatban a MASZ közleményt is adott ki tegnap. A kommüniké sze­rint az atlétikai vb rendezésére kizáró­lag a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tagszervezetei nyújthatnak be pályá­zatot. Ennek megfelelően a rendezési jogot a MASZ pályázta meg és nyerte el a magyar kormány támogatásával. A kormány garantálta a rendezési költ­ségeket. Mivel a fővárosi önkormány­zat a rendezésben nem működik köz­re, feladata és kiadása nincs, természe­tesen nem is szerződő fél. A főváros a vb megrendezésében nem is illetékes. Mint ismert, nem Karácsony ötle­te volt, hogy keresztbe tegyen az at­létikai vb megrendezésének. A főpol­gármester bejelentése előtt egy nap­pal ugyanis a Demokratikus Koalí­ció fővárosi frakciója már javaslatot nyújtott be arról, hogy Budapest áll­jon el a sportesemény megrendezésé­től, mert szerintük a kormány lemon­dott a Diákváros felépítéséről. Az atlétikai vb-t érintő puccskí­sérlet ugyanakkor összehozta a szi­várványkoalíció pártjait, hiszen ezek szinte kivétel nélkül támogatják Ka­rácsony vétóját. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy a baloldal egy nemzetközileg ki­emelt jelentőségű esemény magyaror­szági megrendezésének tenne kereszt­be. A Momentum már 2017-ben azzal robbant be a köztudatba, hogy elindí­tották a „Nolimpia” elnevezésű kam­pányukat a 2024-es budapesti olim­pia megakadályozására. Emlékezetes az is, amikor a magyar fővárosba ter­vezett 1996-os világkiállítást a balol­dali-liberális összetételű Horn-kor­­mány 1994-ben lemondta. Ma dönthetnek arról, amiről nem is dönthetnének Fotó: Havran Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék