Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VII. (Budapest, 1896)

Nehány szó a magyar népdalról. Irta: Bartalus István. 1873 óta 1896-ig eljutottam gyűjteményem hete­dik és egyszersmind utolsó kötetére,a­mi koránt­sem azt jelenti, hogy ezen hét kötettel a nép­dalokat teljesen kimerítettem. A hetvenes évek elején (1871—72) a Kisfaludy-társaság megbízásá­ból s a tudományos akadémia ajánlata folytán a közoktatási ministérium segélyével gyűjtött dalla­mokból még elég maradt feldolgozatlan. Horváth Ádám­ kéziratos gyűjteménye sincs egészen ki­merítve. Meg kell említnem még azt is, hogy gyűjtés végett csak Heves, Borsod, Gömör, Nóg­­rád és Zemplén megyék helységeit látogattam meg; Erdélyben csak a székelységet tanulmányoz­tam s innen önként következik, hogy noha a nevezett helyeken gyűjtött anyag egész Magyar­­országon ugyanaz, legfentebb bizonyos változa­tokban különbözvén, de a többi megyéknek is lehetnek, sőt vannak helyi érdekű dallamaik s innen folyólag mind a múlt, mind a jelen időből még sok anyagot lehetne gyűjteni és feldolgozni. Ezeken kívül megemlitendők a régibb gyűjte­mények, például Füredi-Bognár, Mátray, Színi Károly, a Limbai-féle hatkötetes gyűjtemény s a hatvanas évek elejéről 101 népdalgyűjteményem. Mindezek összegéből — miután eme hét kötetben leginkább a még meg nem jelent dalok kiadása volt feladatom — igen keveset vettem fel s ha az egyetemes gyűjtemény fogalmának meg kellene felelnem, úgy még több kötetet lehetne össze­­állítnom. De miután az erre szükséges időből már kifogytam, a folytatást másokra bízom. S most, mielőtt letenném a tollat, röviden el­mondom nézetemet általában a népdalokról s gyűj­teményem tartalmáról. A népies fogalomnak feltétlen követelménye az egyszerűség úgy tartalmilag, mint alakilag. A köz­életből ismert dallamok, sőt szövegük is nem mindenben felelnek meg az egyszerűség követel­ményeinek s ez leginkább tartalmilag észlelhető. De ha visszamegyünk a múlt századokra, melyek folytán a külföld nyomdokain a magyar szóköltők is szorgalommal írtak részint klasszikus minták szerint, részint átélve azon juhászéletet, melynek szereplői magasrangúak voltak, úgy találjuk, hogy mindez napjaink népdalaihoz legfeljebb csak alakilag hasonlíthatott, de tartalmilag (ideértve a dallamot is) nem a népélet kifolyása, vagy ha olykor ezt megközelítné, zavarólag hatnak az ókori mithosz alakjai. A nép a maga dalait min­den időben a legnagyobb közvetlenséggel költötte, de szóköltőink még századunk első felében sem tudtak részint ama juhászéletből, részint a klasz­­sziczizmusból kibontakozni, ésannyira, hogy a né­pies magyar szóköltészet tulajdonkép Petőfivel, de legfőkép Aranynyal kezdődik. Hát dallamköltőink ? Kezdetben a szó- és dallamköltészet egy sze­mélyben központosult. Még századunk első felé­ben is igy találjuk; szóköltőinknek rendszerint volt annyi zeneismeretük, hogy dallamaikat vala­mely hangszeren (hárfán, de főkép gitáron) el tudták játszani s ezért ezen korszakot gitáriroda­lomnak is nevezhetjük. Ilyenek voltak: Horváth Ádám, Verseghy stb. Ez az irodalom Arany Já­nosban érte el a tökély netovábbját. Napjainkban a szó- és dallamköltő olyan két egyén, kik nem ismerik egymást s tehát ama közvetlenségről szó sem lehet. Megemlítendők az olyan műkedvelők, kik egy személyben szó- és dallamköltők, kiknek a természet adományánál fogva hivatásuk volna költői becsű művek írása, de egy s más tekin­tetben kifogástalanok nem lehetnek; a szoros érte­lemben vett népiesnek meg nem felelnek s mind­emellett tanulmány hiánya miatt a népies szín­vonalon állanak. E sorok kezdetén említett gyűjtési kiránduláso­mon kívül, midőn a néppel közvetlenül érintkez­tem, a fentebb nevezetteket is felhasználtam, a mennyiben tudniillik népies dallamaik költői be­csüknél fogva ide sorozhatok. A dalok idejét s főleg évszámát adatok hiánya miatt pontosan meghatározni nem lehet. Vannak ugyan hagyományokra támaszkodó dalok, főkép a Rákóczy idejéből s legfőkép közvetlenül ezzel kapcsolatban; de a régibb századokra vissza­mennünk lehetetlen; mert a Vak Béla s a gálya­rabok nótáit örökítő hagyomány nem megbízható ; s ha szóköltőinktől maradt is fenn elég szöveg, de ezeknek dallamaik vagy elvesztek, vagy nem is voltak. Egyébiránt tekintve a természetnek éven­kénti megújulását a maga romjaiból, bizton állít­hatjuk a népdaloknak is hasonló életét, mind­addig, mig az éltető nemzet él. A tisztán népies dalokat illetőleg hangsúlyoztam . Következő időrendben jelentek meg : I. kötet 1873., II. kötet 1875., III. kötet 1883., IV., V., VI, VII. kötet 1895—96.

Next