Magyar Nyelv – 26. évfolyam – 1930.

Könyvismertetések - 3

magyar és oláh anyagát a szavak eredetének szempontjából,, vizsgálja, kik szolgáltatták ezt az anyagot Marsiglinek s végül közli a háromnyelvű szótárt. Kiadványával TAGLIAVINI a magyar szótárirodalomnak is becses szolgálatokat tett, s ezen igazán tudós munkája alapján a magyar-oláh nyelvi és művelődési kapcsola­tok felderítése terén további fontos eredményeket remélünk tőle. Budapesti Szemle. A M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti VOINOVICH GÉZA. Budapest, 1930. május. 630. szám. — Tartalmából kiemeljük KERTÉSZ MANónak „Régi magyar udva­riasság" c. dolgozatát. Az élvezetesen megírt dolgozat szól a rang­nevekről {úr, asszony, kisasszony, úrfi), a rangjelzőkről {tekinte­tes, nagyságos, méltóságos, nagyság, tisztelendő, tiszteletes), a személyes kapcsolatot kifejező jelzőkről {édes, kedves), végül a magázás-Tól. Az udvariasság itt közölt kifejezéseinek történetét nyújtja e jeles dolgozat. A szerző a többi közt felveti a kérdést, mi lehetett Árpádnak s a vezérségben őt követőknek, tehát a szláv király szó meghonosodása előtt fejedelmeinknek a magyar címe, s azt hiszi, hogy uram volt. — Az Irodalom rovatban PAPP ISTVÁN ismerteti nagy elismeréssel ERDÉLYI L.A.josnak Magyar Nyelvi Tanulmányok c. két kötetben összegyűjtött dolgozatait. Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti ira­tok. Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. (1640 decem­ber—1643 március.) Szerkesztette HAJNAL ISTVÁN. Esterházy Pál herceg kiadása. Budapest, 1930. 8° XCVIII+460­­. — A munká­hoz ESTERHÁZY PÁL HERCEG írt bevezető sorokat, a benne foglalt államiratokat pedig HAJNAL ISTVÁN, jeles történettudósunk, egyszer­smind a hercegi levéltár vezetője, nemcsak közzétette, hanem történeti jelentőségük szerint méltatta is. A nagyértékű kiad­vánnyal, amely tartalmánál fogva a mi tárgykörünkből kiesik, behatóan nem foglalkozhatunk, mindamellett kötelességünknek tartjuk, hogy megemlékezzünk róla. Elsősorban arra mutatunk rá örömmel, hogy a magyar tudományosság javát általában is szívén viselő Esterházy Pál herceg e kiadvánnyal nemcsak nemzetsége halhatatlan ősének áldozott, hanem igen nagy szolgálatokat tett történettudományunknak is. Bevezető soraik, amelyekből megtudjuk, hogy családi levéltára anyagának nyilvánosságra hozatalát lelki szükségnek érzi, méltók azokhoz a tettekhez, amelyek az ő nevéhez tudományos életünkben eddig is fűződtek. Amiért pedig HAJNAL ISTVÁNnak nyelvtudományunk is hálás lehet, az a betűhöz ragaszkodó pontosság, amellyel e fáradságot nem kímélve a kiadványban előforduló magyar szö­vegeket és szövegelemeket adja. Jól esik őt történettudományunk azon képviselői között látni, akik kiadványaikban, de egyéb munkálataikban is egyre jobban méltányolják a nyelvtudomány szükségleteit, mint ahogy viszont megértéssel fel is használják ennek eredményeit. Magyar Szemle, 1930. VIII. köt. 4. szám. — Tartalmából kiemeljük: TOLNAI VILMOS, A helyesírás körül. A BALASSA JÓZSEF szerkesztésében „Az Est-lapok s a Korrektorok és Revizorok körének" a megbízásából a mult év folyamán megjelent „Az egysé­ges magyar helyesírás szótára és szabályai" c. könyvvel kapcsolat-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék