Magyar Nyelv – 70. évfolyam – 1974.

Implom József: Szótörténeti adalékok

kelendőség 1836: SzófSz. — 1786: „A Körmötzi Aranynak 4 f 30. Urban lejendö kelendőségét . . . megengedi Felséges Urunk" (B. 8­­69); kérdezkedődik 'kérdezősködik'; vö. kérdezkedőzik 1668: NySz. — 1770: „ugyan ez kérdezkedödöt­tölte, s­ tolmácsolta vallását [vallomását] a Juratusnak" (t. ir. 1/1769. 16) | 1770: „kérdezkedödvén tölle . . . egésségének mi vólta felöl" (uo. 45); kérdezkelődik 'ua.'. — 1764: „a midőn . . . kérdezkelődnék, hogy kik válta­nak multt északa a Csárdán, . . ." (t. ir. 3) | 1771: ,,kérdezkelödvén tüllök, hanem [ha nem] láttok e illyes illyes lovakat" (t. ir. 4). keringő 'a szárazmalomban az a kör alakú tér, ahol a malom rúdja elé fogott ló kering'. — 1796: „már a lovam a keringőben van [befogva]" (t. ir. 3)­­ 1796: „Zubor Márton szaladt be a keringőből a malom házba felönteni" (uo.)­­ 1841: „a malmok kerin­gőit olly magosokra [kell] emeltetni, hogy azok alatt jönni menni szabadon lehessen" (Mgy. 117: 73). keszkendő é. n.: NySz. — 1820: „vitt magával egy fehér és egy kék főre való keszkendőket" (Mgy. 111: 205). kesztyűs mn. 1838: Tzs. — 1785: „Nagy Károly [nagykárolyi] Kesztyűs" (Fgy. 31: 43). két szerbúza 1840: MTsz. — 1765: „i Kétzer búzából következendő­képpen barnább lisztbűl való kenyeret [süt]" (k. i­. 72.­1). kevesedik 1807: MÁRTON. — 1783: „[69 Ft-tal] az . . . egész Summa kevese­dik" (k. i­. 354)­­ 1786: „Hogy ... a Lakosoknak költsége kevessedjen" (B. 8­ 36). keveset 'kissé'. — 1787: „keveset nagyobb termetű" (k. k­. 1865) — 1787: „keveset Sárgás hajú" (uo. 1906). kiskésnek a vége. — 1748: „Vácziné tiget [téged] mint egy kis késnek a vn­ge, csak anyira sem ett [rontott] meg" (úrisz. k­.). [k­i­s p­é­n­z 'dénár' 1838: Tzs.] kispénznyi. — 1787: „a két kezén mint egy kiss pénznyi himlőhely latzik" (Fgy. 36: 22). kit­áj (ruhaanyag). — 1810: „1 kitáj Uiberrock" (Mgy. árv. 15). — Vö. ném. Kitai 'chines. Seiden- oder Baumwollzeug. chines. Damast' (HEYSE, Fwb.16). kitli 'vászon ujjai' 1940: BALASSA. — 1775: „ruháján felül zöld kitlit visel" (D. 31: 17) | 1775: „fehér paraszt Kitlit . . . visel" (uo. 24) | 1778: „hoszszú Fejér Kitlit . . . visel" (Fgy. 28: 75). kittel 'Zwillich' 1550: NySz.; alakv. kiktel 1841: MTsz. — 1783: „kéktel Nadrág­ban . . . szököt­el" (k. k­. 358). kivilágos-kivirradtig 1868: BALL., Tell Sz. — 1820: „ki világos, ki virattig a muzsika szó mellet kor helly kodnak" (Ngy. 12/1: 36). — Vö. világos- kivir­radtig. klarinét; alakv. klárinét 1816: GYARM., Voc. — 1776: „3. Klárinét" (OL. P. 418.­­ 79)­­ 1840: „Két Klarinét" (C. 64: 4). klarinétos. — 1836: „Jóska nevezetű Czigány klarinétos" (Mgy. 116: 22) [ 1836: „[Egy] Glarinétos Czigánnyal" (Ngy. 13: 244). [kocódik XVII. sz. 2. f.: Szóf Sz.] összekocódik 1838: Tzs. — 1750: „[Egy öreg] Rátzal Gyulai Magyarok öszve koszodván, a Rátz meg haragudván . . . vissza ment" (OL. P. 418. C 19). kocsiszín 1821: MNy. XLVI, 392. — 1785: „egy kocsi szénbün' (OL. P. 418. U 93). koldulgat 'kéreget' 1838: Tzs. — 1784: „ő bizonyos Reformáta Eklésiának építésére [szokott] koldulgatni" (Fgy. 30, 41). kot­ed a 'adománygyűjtés egyházi személyek részére. Kollekte' 1838: Tzs. — 1778: „Uj Esztendő, vagy is­koloda alkalmatosságai két Papnak 2 f 32 xr" (Cs. 128. sz.) |

Next