Magyar Nyelv – 70. évfolyam – 1974.

Implom József: Szótörténeti adalékok

1779: „Koleda alkalmatosságával] Papoknak" (Cs. k­. 141. sz.) — Az 1778. évi adalékhoz vö. koleda 'vízkereszti házszentelés' é. n.: MTsz. kollekta 'adománygyűjtés' 1835. KUNOSS, Gyal. — 1759: „minden nemű collectak . . . tilalmaztatnak" (C. 26: 10)­­ 1768: „mindenféle Collecta tiltva vagyon" (Mgy. i­. 163. cs.)­­ 1775: „[A] Lakosok ... fel­segítésére . . . collecta tétettessék" (C. 31: 15). kollektál 'összegyűjt, beszed (pl. adót)'. — 1725: ,,[az] incassalando Sum­mát . . . collectálván ad Cassam Bellicam administráltatni méltóztassék" (k. k­. 15). kollektál­ás 'pénzbeszedés, adószedés'. — 1729: „az Penznek Collectálasában szivessen fáradozni, és ottan ottan ad Cassam Bellicam­bé küldeni méltóztassék" (k. k­. 44). kollektáló 'könyöradomány-gyűjtő'. — 1759: „az ollgatin Collectalo sze­méllyek, akar vilagi[ak] akár szerzetesek" (O. 26: 10). kollektázás 'pénzgyűjtés'. — 1780: „a meg tiltott Collectázásban, vagy pénz­nek a Szegénységnek nyomorgatásával való öszve gyűjtésében" (Or. 488: 24). kolompér 1807: MÁRTON. — 1816: „a kolompéromba sok kárt tettek" (Fgy. K­. 23. cs.). — Vö. k­r­u­m­p­é­r, krumpli, komócsin 'Lieschgras, Raupengras' 1838: Tzs., MTsz. — „1788: „[A puszta] lapossabb részén . . . komotsiny és sás nevelkedett" (k. k­. 4209: Túrkeve), komor m­., mn. 'rosszul herélt' 1797: MNy. LX, 366. — 1793: „[Az egyik ökör] Daru szörü tzövek szarvú komor''' (O. 38, 58)­­ 1795: „Komornak herélődött [bika]" (OL. P. 418. S 183) | 1811: „Daru szőrű, fenn­álló szarvú komor" (O. 40/2: 16) | 1813: „Sárga sukár [sugár] 10 eszt[endős] komor ló" (O. 41: 11) | 1826: „a Vári Gulya közzé egy Szőke Komor bitangolt" (Ngy. 12/1: 241). komor és 'komorféle'. — 1842: „Egy alatsony term[etű] komoros . . . ökör" (Mgy. 117: 230). kondás 1­708: NySz. — 1720: 1. d­i­s­z­n­ó a. kon­dáskodik 'kondásként szolgál' 1838: Tzs. — 1785: „Migazzi . Eminen­tiája nyáj­ja mellett kondáskodott" (k. k­. 304). k­ont­rab­and. alakv. kontrabont 'elkobzás' 1724: MNy. LX. 366. — 1809: „a Bora egészen Contraband alá vetetődik" (Mgy. 108: 125) | 1813: „rajta kivül aki mada­rászni fog, attól a fogott madarakat Contrabandba vegyék el" (B. k­. 6. cs.) | 1820: „[Aki szüret előtt szőlőt szed, szőlője] Gontrabant . . . büntetés alá vonattatni rendeltetik" (Mgy. 111: 222). kontrabanda 'ua.' 1800: MNy. LX, 366. — 1786: „A Gabonának... be­vitelekor a Confiscationak, vagy Gontrabandanak egyébként helye nem lévén" (k. ir. 176. mell. 1) | 1­788: „senkinek sem szabad lévén contrabanda alatt maga termését mérni" (k. ir. 151) | 1789: „kontrabanda alatt tiltatik" (C. 35­­88). kontrabandái 'elkoboz' 1800: MNy. LX. 366. — 1788: „a még nála mara­dót . . . Pálinka . . . contrabandáltatik" (k. ir. 2417). kontrabandáit 'elkobzott'. — 1786: „az kontrabandált Bor" (k. ir. 863)­­ 1802: „a Kontrabandált Jószág Confiskálása" (Mgy. i­. 163. cs.). k­o p k­a (egy kártyajáték) 1838: Tzs. — 1787: „kártyázni is kiván eötet magokkal a katonák, velek kártyázot kopká” (k. k­. 557/1785. a.). [k o p ol­y a 'vízállásos gödör' 1838: Tzs.] k o p ol­y ás. — 1823: 1. hepehupás a. korántag 'korán, jókor'. — 1787: „Más napra kelvén korántag jelenté a vendég fogadósnak" (Fgy. 37: 63). korba 'kocsikas' 1809: SIMAI, VégSz. — 1786: „Egy ócska Kocsi Korbája" (k. k­. 1820) | 1812: [Kerékgyártók limitációjában:] „Egy korba" (Mgy. 109: 126) | 1812: „Korba vasalása" (uo.).

Next