Magyar Nyelvőr – 24. évfolyam – 1895.

Értekezések - Veinstein-Hevess Kornél: A Jordánszky és Érdy codex

A JORDÁNSZKY ÉS ÉRDY CODEX.* (Jutalmazott pályamű.) II. Bátori László és a lövöldi Névtelen. Jó ideig nyelvtudósok, irodalomtörténet- és egyháztörténet-irók között az a nézet volt elterjedve, hogy a Jordánszky codex biblia­fordítása Bátori László budaszentlőrinci szerzetestől ered. E bal­hiedelem könyvből könyvbe, Jankovich Miklóstól Toldy Ferenchez, Toldytól az újabb Toldy Ferencekhez vándorolt. Tizenhat évvel ezelőtt Volf György így nyilatkozott: ,Van egy adatunk, mely szerint az 1484-ben még életben volt Bátori László budaszentlőrinci pálos szerzetes magyarra for­dította a bibliát, és van a Jordánszky codexben egy bibliafordí­tásunk. Tehát van egy bibliafordítónk, kinek nem ismerjük a mun­káját és van egy bibliafordításunk, melynek nem tudjuk a szerzőjét. Összetartozik-e a kettő, van-e egymáshoz valami köze, az nyílt kér­dés marad mindaddig, míg a jövő döntő új adatokat nem juttat napfényre". (Ért. a nyelv- és szépt. ker. VII. k. 10. sz.) Meggyőző adatokkal bizonyítja Volf azt is, hogy e codex Nagyszombatba nem — mint Jankovich állította — pálos szerze­tesektől, hanem klarissza apácáktól került. Id. Szinnyei J. elfogadja ugyan Volf ezen véleményét, de a ford. codex bibliafordítását — nem tudni mi okból — Báthori Lászlónak tulajdonítja (Magy. írók és. Báthori László név alatt.) ** Az Érdy codexről Dedek Dz. L. azt tartja, hogy a lövöldi kon­ventben irták. ,A lövöldi Névtelen az előszóban dicsérve a magyar haza fekvését s fejtegetve annak előnyeit, azt mondja, hogy ,sic prope­nos et Slavnica", a hol szent Jeromos született. Miután a magyar­országi kartauziak kolostorai közül ezen szavak egyedül a lövöldi kolostorra illenek, mint a mely az akkor Szlavónia név alatt ismert tartományokhoz közel feküdt, nem habozunk kimondani, hogy ezen codex a lövöldi konventben íratott­.: (A karthausiak Magyarország­ * Lásd az előbbi közleményeket Nyr. 23. 217. 267. 313. 364. 400. 458. 11. ** Az Új Magyar Sión egy névtelen munkatársa csak ennyit ír róla: ,1456. február 27. Boldog Bátori László hitvalló, a pálos szer­zet buda-sz.-lőrinci zárdájának tagja, magyar iró, meghal­ (1879. 347. 1.). Ezen állítás hibás, mert szerzetesünk Volf szerint még 1484-ben is életben volt. Y. H. K. M. NYELVŐR. XXIV. 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék