Magyar Nyelvőr – 24. évfolyam – 1895.

Értekezések - Veinstein-Hevess Kornél: A Jordánszky és Érdy codex

bak­. A M. T. Akadémia által Oltványi-díjjal jutalmazott pályamű. 2. kiad. 245.) J­övöld, Gulden leírása szerint, Veszprém megyében állott, a Bakony-Somló felőli részen. Ott, hol a pápai és devecseri országút vonul, egy hosszant elnyúló völgy vezetett, mely természeti szép­ségeinél fogva „paradicsom völgyének" neveztetett. Egyházilag, midőn a kartauziak itt megtelepedtek, az esztergomi érsek jogható­sága alá tartozott. Moska helyén épült Vámos-Lőd Veszprémhez tartozik úgy egyházi, mint politikai tekintetben­. (Id. m. 139.) Nem fogadhatom el ezen véleményt, mert már ,A nyelvjárás eggyezésénél" (Nyr. 23. 366. 400. 458) bizonyítgattam, hogy az Érdy . codexet, valamint a Jord. codexet körülbelül Eszék táján, Baranya megye déli részén, tehát a Szlavóniával határos alsódrávai nyelvjárás­területen írták. Szarvas G. is elismerte (de csak a Jord C.-ről), hogy _ ,Nyelvi sajátságai határozottan az alsó-drávai nyelvjárással eggyeznek ... Ha azonban, a­mi úgy látszik kikerülte neki figyel­mét, * a fölhozottakhoz e­gy újabb adatot, csupán egy szót csato­lunk, a kérdést véleményem szerint végleg eldöntöttnek tekinthet­jük. Van t. i. a Jordánszky codexnek egy szava . . . bese, a mellyel codexünk írója a Vulgátának haliaetus (fischaar) szavát fordítja : .Madarak kykkel nem yllyk­eelnye : keselywt, heeyaath, beseeth (Jord­. 94). De ugyan ez a szó . . . megvan és él a föntebbivel megeggyezőleg hasonlóképen csupán eggyetlenegy nyelvjárásban, a szlavóniaiban ... Az eddigi jelenségek és adatok alapján tehát, legalább e­gyelőre bízvást kimondhatjuk, hogy a Jordánszky codex nyelve az alsó-drávai, nevezetesen pedig a szlavóniai nyelvjárást tünteti elénk' (Nyr. 23 : 564. Két döntő­ fontosságú ** szó). Melyik volt tehát az Alsó-Dráva vidékén azon kolostor, mely­ben akár az ÉrdyC. akár a JordC. vagy mind a kettő eggyütt íródott. „Mátray hét kartauzi kolostort mutatott ki, s ezek közt csak egy délit, mely a zágrábi egyházmegyéhez tartozott . . . Közelebbről azonban bajos meghatározni a helyét. Úgy látszik, hogy Lubesne helységben volt . . . Csak az a kár, hogy e hely­ség sehol sem található. Mátray szerint ,a zágrábi újabb schema­­tismusokban említtetik ugyan Lyubeschitza helység, de egy­háza nem viseli sz. János paradicsoma nevét .... így hát azt: * Úgy látszik, Szarvas Gábor figyelmét kerülte ki, mert a nyelv­járásokkal eggyező szócsoportban megemlítettem (Nyr. 23: 462) : fiese: kánya (szlavóniai nyr. Nyr. 22 : 358, ford­. 94)­. ** Egy vagy két szónak, még egy szócsoportnak is alig lehet ily döntő fontossága. Lehet, hogy az alsó-drávai nyelvjárásban is élt s más lappangó nyelvemlékünkben is fönmaradt a kánya jelentésű bese szavunk. A JordC. és Érdy C. tehát nem a szlavóniai, hanem csupán az alsó-drávai nyelvjárást tünteti elénk. V. H. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék