Magyar Polgár, 1875. július-december (9. évfolyam, 147-299. szám)

1875-09-12 / 208. szám

déseivel csak a lehetőség határai közt mozoghat, de soha ne zárjátok el a láthatárt azok elő), kik élesebb szemmel messzébb látnak, olyat is látnak, mit most még sokan nem láthatnak. Nesweda Anna k a mai jutaiomjá­­tékára ismételten felhívjuk a közönség figyelmét. A. kisasszony kiváló tehetségei teljes mértékben megérdemlik az elismerést, és miveit közönségünk nem is mulasztott el még egy alkalmat sem, mi­dőn annak kifejezést adhatott. pr Dr. Weisz Ignácz e hó 22-én tartja esküvőjét Nagy-Szebenben Taub Bianca kisasz­­szonnyal. Szerencsét a boldog uj páruak! p- A termószetvizsgálóknak Brassóban tartott zárttléaén határozatilag kimondatott - hogy a vajdahunyadi vár stylszerü helyreállítására egye­­sületet alakit, s ennek megindítására és vezeté­sére dr. Haynald Lajost, dr. Knöpfler Vilmost és dr. Arányi Lajost kéri fel. Lapunk szerkesztője a fentjelzett egyesület rendelkezésére 250 frtot irt alá még Tusnádon. p- A belügyminiszter, mint halljuk, nem engedi meg Kolozsvár városának, hogy járdáit a vállalkozó hitelre rakja le. E tilalom későn jön. Az előirányzott járdák mindenütt le vannak már rakva, s a város a vállalkozónak addig is, mig a a tőkét megfizethetné, 6°/0 tizet. A nagyváradi szinkört, mint halljuk a jövő idényre Bogyó és Mándokinak aradi szin társulata kapta meg. A pályázók között voltak a kolozsvári és debreczeni színházak is. Ez az ügy nagyobb és helyesebb sikerrel nem is dölnetett volna el a kolozsvári színházra nézve. pr Eibenschütz Mari kisasszonynak es­küvője Ditrói Mór úrral ma, szombaton d u 5 órakor lesz a kegyesrendiek templomában. p A pesti nemzeti színpadon e hó 10-én került először színpadra a peressé vált .Gil­berte.1* A „Fővárosi Lapokéból még nem olvas­tuk, hogy a pesti közönség panaszkodott volna: hogy a kolozsváriak kinézték belőle, a mi jó volt. p Br Wesselényi Bélának „Princ-Pá­­risa* egymásra nyeri a magyar és külföldi gyepe­ken a dijakat. Legközelebbről Kassán négy ellen­fele orra elől könnyűséggel seperte be az 1000 forintos egyleti dijat. E derék állat szép összeg pénzt futott már össze gazdájának, ki daczára, hogy nem régiben is 8000 forintot Ígértek a Princ­­ért, nem akar tőle megválni. A közeledő kolozs­vári lóversenyek alatt kemény ellenfelei lesznek ismét, de reméljük, ez nem fogja Páris urat meg­gátolni abban, hogy az államdijat is megnyer,e. p Szathmáry Pap Károly, Bukarest­ben lakó jeles aquarelle-képiró jelenleg Budapes­ten időz, de mint a „F. L.“ irja, kilencz hó óta lévén lakhelyétől távol s családjával hazafelé si­etvén ezúttal nem fogja kiállítani ama szép viz­­festvényeket, melyekért a svéd királynétól Mari­­enbadban kitüntetést kapott, s melyek közül au­gusztusban a szász király Drezdában négyet vett meg négyezer francért. E képek erdélyi és ro­mániai szokásokat és népviseleteket ábrázolnak s művészeti és néprajzi szempontból egyaránt érté­kesek. A télen visszafog menni Szathmári Pestre s akkor aquarelljeinek bő sorozatát kiállítja a kép­zőművészeti társulat tárlatában. p A K:rályhágón-túli lapok mind nagy elismeréssel szólanak azon szívélyes fogadtatásról, melylyel a természetvizsgálókat Brassóban a szá­szok fogadták. Ez ügyben kétségen kivül legtöbb érdeme dr. Trauschenfels Jenő urnák van, ki min­dent elkövett, hogy Királyhágón túli vendégeink jól érezzék magukat Brassóban. — A király száz forintot ajándékozott erdélyi Szászfalu r. kath. iskolájának íölépitésére. & A belügyminisztériumban legköze­lebb ismét tanácskozások folytak a kikerekités iránt. Ezúttal a majd teljes számbau fenn időző főispánok hallgattattak meg e kérdésekre, s külö­nösen az erdélyi kikerekitósre nézve. A királyföld az általános vélemény szeri, t bárom megyévé ala­­kittatik át; ezen fölül Brassó külön törvényható­ság marad. A székelyföld sajátos területi és né­pességi viszonyai nehézzé tesznek minden nagyobb módosítást. Főispáni körökben beszélik azt is, hogy a megyei házi pénztár márjanuár 1-én életbeléptetik. Nekünk azonban úgy tetszik, hogy az ez iránti ja­vaslat tőrvénynyé tételére januar 1-ig nem igen jut már idő Mondanunk sem kell, hogy ha idő jut, mi üdvözöljük első sorban e reform életbe­léptét. pr Egy jó családból levő német ifjú, ki jelenleg az egyetemen orvosnővendék, alkal­mazást óhajt nyerni valamelyik magyar családnál, mint német nyelvmester. Atyja zenetanár lévén, oktatást tud adui hegedű éz zongorában. Lapunk szerkesztője személyes ismertség nyomán is ajánl­­hatja ez ifjú embert, kinek lehető szerény feltéte­lei vannak. Állomását azonnal elfoglalhatja. Bőveb­ben értekezhetni e lap kiadóhivatalában. pr Jókai Mór közelebbről meglátó gáttá Deák Ferenczet, s a „Hon“-ban kedé­­'yesen irja le e találkozást. Elbeszél egy csomó »dumát az üdülő nagy hazafiról s a többek között 'Ky szól: Ha a fejeui leütik, sem tudom megmon­­kertre^0^' ^ az országházról az állat-Miiín^ 6^re Volt az öreg urD£,k egy jó adomája, akkor k^iif* ^8^glJS Ferdinánd koronaörökös volt, E«t kSí *7“ gir,ff' ■ btoi «latkertbr. 81 k"faMl P»1««'' ^pen a trónörököst magát szó' litotta meg, mikor a schönbrunni kertben »étált: hol lehet azt a ritkaságos állatot meglátni, a mi­nek a nevét nem tudta. Ferdinánd a kísérőihez fordult s azt mondta: „zeigt ihm einenLigurianer; so ein seltenes Thier hat er gewiss noch nicht gesehen.“ A giraffeokról áttértünk az újságírókra (fatális eszmelánczolatl), az öreg ur elmondá, hogy egyszer Kemény Zsigánál Mátyás napján ebéden volt, s ott felköszöntötte a hírlapírókat, a kiknek ma nevük napja van, Hogy-hogy? kérdezők tőle mindannyian. Hát úgy, hogy Mátyás teszi azt a jéggel, a mit ti az újdonságokkal: „tindt er kein», so macht er eins.“ „Az ám, mondék, csakhogy a löbliche politzey sokszor megtette a szegény új­ságíróval, hogy „macht er eins, so findt er keins.“ „Különösen Zsigával történt ez meg sok­szor, folytatá Deák. Majd minden éjjel fölverték az álmából azzal, hogy itt van Pultz ur (a censor rendőr­biztos), valamit ki kell veuni a lapból, s valami mást tenni helyébe. Egyszer megsokalta a mulatságot Z8igó s mikor éjfél után bekopogtat hozzá Pultz ur azzal a szóval, hogy baj van; a főczikket ki kell venui, különbeu lefoglalják a lapot, Zsigó álmos is volt, mérges is volt; azt mondta: no hát foglal ják le! azzal beleié fordult s tovább aludt. A rendőrbiztos csak magyarázta neki még a dolgot; alkudozott vele, hogy legalább a kék plajbászszal aláhúzott sorokat vesse ki a czikkből: de Zsiga már akkor úgy horkolt, hogy rengett bele a ház! A biztos hazament s referált Protmannak, hogy a szerkesztő nem enged a fenyegetésre, hanem hor­kol. A hatalmas főnök megütődőtt: „da muss was dahinter stecken!“ Már most csak azért se fog­laljuk le a lapot! S másnap sértetlenül megjelent a czikk. — Ilyen dolog volt akkor az újságírás 1* Kemény Zsigmond emlékénél egészen fölmelege­dett az öreg ur: ő ismerte tanítványának, e tisz­ta léleknek, e láugelmüállamférfiunak legfőbb becsét, kinek lelke előbb megtörött, mint porhüvelye, mig ő a niest r a testi szenvedések közepett is, a szel­lem óriás maradt. Magasztosát, sajnálatát mind­nyájan osztottuk. Most uj látogatók jönnek: mi helyet adunk s búcsút veszünk az öreg úrtól. „De ne tessék elszaladni!* kiált utánunk minden olva­só, „Hát az öreg ur egészségi állapotáról nem hallunk valamit?“ Úgy hiszem, hogy folyvást ar­ról beszéltem. Deák Ferencz derült, vidám kedély­ben van ; adomázik, mint hajdan, szelleme teljes ruganyosságával bir; nem az a beteg ember, a ki a panaszával az egész társaságnak a hátán fekszik; de a ki kedves hangulatával az egész társaságot kezén hordja. Csak az a kéz reszket kissé, ha fel­emelve tartja. (Nem reszket a lélek !) A veszélyes betegség csaknem egészen elmúlt, s a maradék is teljesen gyógyulásnak ad helyet Visszatért jó ál­ma, étvágya, szabad lélekzete ; izomereje ; s most már nemcsak az életnek; de a közéletnek is re­méljük őt visszaadva látni. Mint szerető rokonai mondják, az öreg ur most már kész elfogadni a pest-belvárosi képviselőséget; még pedig nemcsak mint megtisztelő kegyelet czimét; de mint tettle­ges munkakört; „én nem akarok szavazógép len­ni ;* monda s szándéka megjelenni az országház­ban, hogy részt vegyen annak tanácskozásaiban. Olyan napot nem látott még az országház, mint az lesz 1 Adja, Isten, hogy minél elébb bekövet­kezzék j adja hosszú sor folytatását ennek az örömnapnak. — Pályázati eredmény. A „M o z ö s é g befásitását“ tárgyazó pályamunkákról a bí­rálatok beérkezvén, a bírálók egyhangú véle­ménye alapján az„Egyfanem erdő8 jeli­géjű dolgozat, mint absolut becsű és a pályakér­dést kitünően megfejtett munka a jutalomra ér­demesnek ítéltetett. A jeligés levélke nyílt ülés­ben felbontatván, abból mint pályanyertes Feke­te Lajos a selmeczi erdész- és bányászakadé­mia r. k. tanárának neve tüot ki, s nekic a ju­talom kiadatni rendeltetett. A „Sapienţi Ba­ţi s“ „Csekély a domb, alig emelkedő, ormán a fű, nem a bérez fenyvenő“ czimü pályaművek jeligés levélkéi nyílt ülésben elégettettek, a munkák pedig kellő igazolás mel­lett szerzőik által a titkári hivatal utján vissza­­vehetők. Kelt az erdélyi gazdasági egylet igazga­tó választmányának Kolozsvárit, 1875. szeptem­ber hó 6-áu tartott üléséből. Báró Huszár Sándor, 8. k. egyleti alelnök GamaufVil­­m o s, s. k. egyleti titkár. Helyreigazítás. Lapunk tegnapi számá­nak hírrovatában, a rom. kath- gym. igazgatói je­lentésében hiba csúszott be. A tanév ugyanis nem szept. 25-én mint irva van, hanem szept. 15 én veszi kezdetét. pr Nyílt posta. Méltóságos Torma Ká­roly urnák: A szerkesztő köszöni a szives meg­hívást, s készséggel elfogadja. Budapestre Szinnyei Józsefnek. Megkaptam, köszönöm. A levél minden pontjára válaszolni fogok A Petőfi 1848 iki proclamátiójáta „Történeti Lapok“ hozzák. Budapestre Mlts. Jakab Elek urnák, matzán levelet fogunk küldeni. — Helyben. B—m. urnakDu­­masnak hozzánk beküldött regénye régen le van már fordítva magyarra. — Bukarest.??? — Magyarország részvétele a phila­delphiai kiállításon. jMagyarorszagnak a phi­­ledelphiai kiállításban való részvétele ügyében a budapesti kereskedelmi és iparkamara által kikül­dött bizottság Posner Károlyt elnökéül választván és az eddig tett lépésekről valamint az ügy állá­sáról tudomást szerezvén elhatározta, hogy rainde­­mekelőtt hirdetmény utján kőzludomásra hozassák, hogy a bejelentésre való határidő szeptember végéig meghosBzabbittatik. Elhatározta továbbá, hogy a kamara szándékának megfelelőleg az országos magyar iparegyesület, az országos gazdasági egyesület, a képzőművészeti társaság és a mérnök- és épitész-egylet megkereBtessék, hogy a kiállítási bizottságba két-két tagot kiküldjenek; továbbá, hogy némely minisztérium, a fővárosi közmunkák tanácsa, a fiumei m. kir. tengerészeti hatóság, Budapest főváros hatósága és egyéb orszá­gos intézetek a Magyarország részéről rendezendő együties kiállításban való részvételre íelkéressenek Végre elhatároztatott, hogy az itteni bizottság a philadelphiai kiállítás ügyében Bécsben működő kiállítási bizottsággal folytonos érintkezésben ma­radjon. *** Madách Imre hátrahagyott költemé­nyeiből közöl nehányat a „Budapesti szemle* leg­újabb füzete. A legsikerültebb ezek közt a „Me­tamorphosis“ czimü Rövid 6 sor, ideigtatjuk: Midőn a lányka csak menyasszony, Még csupán meny az egész asszony ; Későbben a mint lesz menyecske, Folyton fogy a meny s lesz menyecske ; A meny végkép elfogy lassacskán, S csak az esszony marad meg pusztán. — Szelestey László meghalt kedden dél­után a fővárosban, 53 éves korában. Neve isme­retes a közéletben, melyet többféle működésben szolgált, és ismeretes 8z irodalom terén is, mely­nek hivatott művelője volt. Az ötvenes években tekintélyes „Szépirodalmi közlöny“-t is ő szerkesz­­tette, s költeményei „Kemenesi dalok“, „Falu pa­csirtája“ czim álatt jelentek meg önálló kötetekben. Azóta is többször találkozhattunk egy-egy költe­ményével a szépirodalmi lapokban. Derék hazafi­­as jellemére elég fölemlítenünk, hogy hosszas ide­ig volt a kufsteini vár lakója. Az 1865—68-ki országgyűlésen Vasmegye körmendi kerületét kép­viselte, aztán pedig a dunántúlra tanfelügyelőnek neveztetett ki. Béke hamvaira! — Az ótordai ev. ref. reformátusok iskolájában a leánytanitónői állomás a budai állami tanitónőképezde egy miuden tárgyban (ze­netan, tornászat stb.) kitünően képesített növendé­kének Tokaji Ilona k. a -nak egyhangú megválasz­tásával betöltetvén, van szerencsém a t. ez. szü­lőkkel, s általában a nagyérdemű közönséggel tu­datni, miszerint nevezett iskolában úgy a fiú, mint a leánynövendékek beiratása e tudósítás közlése utáni napon kezdetét veszi, és tart folyó hó 20-ig. Nevezett határidőn túl október haváig a növendő kék csak kivételesen okadatolt körülmények tekin­tetbe vételével iratnak be. A beiratások történ­nek a ref. leánynöveldében naponként délelőtt 8 tói 10-ig. Tandíj tiu- és leányiskolában vagyo­nosabb és vidéki szülők részéről egész évre 6 frt., jó módú szülők részéről 4 frt. kevésbé vagyono­soktól 2 írt. Vagyontalan szülők gyermekei díjta­lan oktatásban részesülnek; mire azonban csak úgy tarthatnak igényt, ha szegénységüket a lel­késztől láttamozott előljárósági bizonyitványnyal igazolják. A tanítások kezdetüket veszik folyó hó 20-án. Ó--Torda, 1875. szept. 11. Fűzi Sándor, oskolafelügyelő. — Hunyadmegye miedenik kerületi szol­­gabirája — mint az „Alföld* irja — még most is román pecséteket alkalmaz hivatalos iratain, némelyik meg épen a hivatalos megkereséseket is románul irja a szomszéd hatóságokhoz. — Egy botrány-pör következménye. Dickinsou kisasszony, Baker ezredes botránypöré­­ben az egyik főszereplő, angol lapok jelentése sze­rint eddig több mint kétszáz kérő ostromának volt kitéve, kik közt az aristokratia több előkelő tagja található, valamiut a két kamara tagjai közül is számosán. Dickinson k. a, mint az angol lap irja zavarában nem ért még rá határozni. — Prókátor-kisasszonyok. Van Pécsett két szép kisasszony, az egyik X., a másik legyen Y.—X., szeretedre méltó s nyájas és okos, test­vére Y. bájos és szellemdús, mindkettő pedig beszegő­dött Themis istennő kertjébe, a peres ügyek s ba­jok bogáncsait gyomlálni. Atyjuk, ki törvényszéki hivatalnok volt, már korán beavatta őket az ügyvédkezés titkaiba, és sikerrel, mert a kis­asszonyok ma már számos cliensnek ügyeit bá­mulatos ügybuzgósággal végzik, prókátori ügyessé­gük folytán; formális irodát is nyitottak s telek­könyvi ügyekben még 13 próbás fiskálisokkal is cóncurrálnak. A kamarai ügyész azonban — irja a „Somogy“ — most bűnvádi eljárást kér a nevezett ki­sasszonyok ellen, mint kik zúgirászat által nemcsak az ügyvédek tekintélyét,hanem jövedelmét is kisebbí­tik, A végtárgyalás, ha csakugyan elrendeltetik, min­denesetre érdekes lesz, mert a kisasszonyok repu tatiójulc érdekében valószínűleg személyesen vé­­dendik magukat az ügyész ellen. — Régi végzete a magyarnak, hogy nem ért egyet, mindig viszályban él saját vérei­vel. Alig hogy az egész nemzet a szabadelvű tá­borban egyesült, már ismét szörnyű csatákat ví­vunk törökkel és saját magunkkal — a „Daily Telegraph“ legközelebbi számában. Az első hasá­bon jó barátságban élünk. Mr. Kari Kasa (Ráth Károly akar lenni) oberburgomaster a „hungarian8 főváros árvízkárosultjai számára eszközölt gyűjté­sekért mineu „magyar“ nevében szives „Elgen'-t elégedésiel vétetetik tudomásul. De már a har madik hasábon, hol a Balkán-íél.ziget eseményeiről vau szó, az első vezérczikkben ezeket olvassuk a „magyar“ rácéról: A törökök uralma a Balkáu­­szigeten nem oly veszély a civilisatióra nézve, mint volna a szláv uralom. íme Montenegro és Szer­bia hogy verekednek egymással, Romániában hogy üldözik a zsidókat ? A törökök különb culturelemet képeznek, mint a vendek, khorvatok vagy horvátok és magyarok. Ez a félvérfaj, mely az avaroktól ered, alábbvalóésbarbárabb faj azottománuál. A legjobbak e zavargó hivők közül Atilláéi Balamber alatt jöttek be Európába és nem vitézebbek a turkókuál. íme, hogy a törökök összeszedték erejüket, Klapkához fordul­nak, a hires hungarian vezérhez, tehát azon nem zethez, melylyel ők és a „Christian Ausztria* oly nagy harezban állottak. Azutáu meleg kifejezések­ben vázoltainak Klapka, Kossuth, s egyáltaláu a „hungarian“ nemzet viselt dolgai. Minden arra mutat, hogy a „magyar“ elnevezés — Miletics nemzetét illeti. A Christian jelző guuyjelző gyanánt van Ausztriához csatolva, de jelentősége iránt nem igen tudjuk magunkat tájékozni, mert a 4-ik hasábon meg „Ausztria“ czim alatt egy budapesti távirat azt jelenti, hogy a „hungarian“ országgyűlés Ghyczyt választotta elnökének. E szerint & „hun­garian“ nép Ausztriában van, melynek „keresz­tény alias rajah (szláv) lakói, különösen a „magyar“ faj igen üldözték a „hungarian“ népet. — Hogy az angol sajtó is többet tud a hottentottokról, mint rólunk, az régi dolog. — Gyarmathy Zsigmond és neje Hory Etelka, a maguk és kiskorú gyermekeik Anna és Zsigmond nevében mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett gyermekük, az illetők testvére Gyar­mathy Sándor f. hó 10-én, rövid ideig tar­tó betegség után, 8 éves korában megszűnt élni. Az isteni akarat újra íeltépé az alig behegedt se­bet, hogy újból egy kedves gyermeket szakaszszon le a szülői kebelről, kinek elveszte felett csak az ur akaratában való szomorú megnyugvás adhat némi vigaszt. A kiszenvedett földi részei f. hó 12 én d. u. 5 órakor fognak a háznál tartandó rövid ima után a köztemetőbe, már előbb elhunyt kis testvérei mellé helyeztetni. Béke legyen ham­vai feletti! B.-Hunyad, szeptember 10. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő K. PAPP MIKLÓS. NYILTTÉR. Minden betegnek erőt és egészség gyógy­szer és költség nélkül gyógytáplálék átlal Revalesciere du Barry Londonból. Ezen kellemes egészségi-éteknek 38. év éta semm­­betegség sem ellenszegült és jónak bizonyult az felnőttek­és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyo­mor-. ideg-, moll-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lég­zési-, hónyag- és vesebájokban, gumósodás, ászkor, mell­­szoruláB, köhögés, emészthetlonség, dugulás, hasmonés, áll matlanság, gyengesség, aranyér, vizkórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzügás, émelygés és hányás, mégterhesség alatt is ezukorvizelés, búskomorság soványodás, csúz, kösz­­vény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajkatejnél is előnyé­­sebb. — Kivonat 80,000 bizonyítványból oly bajok meg­gyógyulásától, melyek minden gyógyszernek ellentállottak, ás köztük Dr. Wurzer tanár, Bénáké F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angesteink orvosi taná­csos, Dr. Shoreland, Dr. Campbell, Dr Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, merquise de Brohna és több ma­­gasállásu egyének bizonyitványai kívánságra bérmentesea megküldetnek. Rövidrevont kivonat 80,000 bizonyitványbél. 80,416. Bz. Beueke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen a „Berliner Klinisch. Wochenschrift“ 1872. april 8 számában ezt mondja: Soha nem fogom fe­ledni, hogy gyermekeim egyikének eletben maradását az úgynevezett „Revalenta Arabica“ (Revalesciére) szőrnek köszönöm. A gyermek 4 hónapos korában teljes elsoványo­­dásban s folytonos hányásban szenvedett, mely bajok min­den gyógyszerrel daczoltak; a Revalesciére azonban hat hét alatt égeszségét tökéletesen helyreállította. 64,120 sz. Marquise de Brehan hét éven át tartó be­tegségéből, álmatlanság, reszketés az összes tagokban, so­­váuyodásban pb rásztkórból kigyógyult. 79,810. sz özvegy Klemm asszonyság, Düsseldorfban számos évi föfájá'S- és hányásból. 76,877. sz. Köller Flórián császári királyi katonri felügyelő Nagy-Váradon, tüdő- és légcső-hurut, szédülés és mellszorultságból. 76,970. sz. Teschner Gabor ur nyilvános fensöbb kereskedelmi intézet hallgatója Bécsben kétségbeejtő fokú mellbajból és idegrongáltságból. 66,716. sz. De Aloutlouis kisasszony emészthetlonség, álmatlanság és soványodásból. 72,618. sz. La Roche sur Yon, jul. 30. 1868. Ön Revalesciére csokoládéja rémitő gyomor-és ideg­bajomtól, mely tiz éven át gyötört, tököleteson megsza­badított. (Madame) Armand Provost. A Revalosciére gyógyszer négyszer oly tápláló mlut a bus, és felnőttek- és gyermekeknél más szerek és ételek 60 szeres árát megtakarítja. Bádog-sze’enczékben félfont 1 frt 60 kr. 1 font 3 frt 50 kr. 2 font 4 frt 50 kr. 5 font 10 frt. 12 font 20 írt 24 font [36 frt. Revalesciere piskóta szelenczékben 2 fit 60 kr. és 4 fit 60 kr. — Revalesciére csokoládé porban és lepénykékben 12 tindzsára 1 irt 50 kr. 24 fiudzsára 2 frt 50 kr. 48 tindzsára 4 frt 50 kr. porban 120 tindzsára 10 frt. — 288 findzsára 20 frt. — 5'6 tindzsára 86 frt — Kapható l»u Barry és táre.-nál Becsben, Walltisch passe ur. 8. valamint minden város gyógyszertáraiban és füszerkereskedéseiben; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. Kapható Koluzsvátt, valentini Adolf gyógy szerésznél, redoute *oron. Török József gyógyszer­tárában Budapesten, Aradon: Tones F. és társnál, Debreczenben: Mihálotics Istvánnál gyogysz.. Esz» ken: Dávid Gyula gyógyszer. Nagy-Kanizsán Lovak Ké rolynál, Kassán : Wondrascbek Károly gyógysz. Maros-Vásár helyt: Fogarasi Dömötörnél, Pozsonyban Pisztori Felixnél,ás Söltz Itezsö gyógysz., Székes-Fehérvárott] : Deballa György­nél, Sopronban: Voga A. gyógysz., TemesvárŐn: tivi, oupruDUUU. V ujj* n. ^ írvnfifc zsef városi gyógy«»., Újvidék: Grossioger C. B. * * János gyógysz., Warasdin: dr. Malier A. g)ó*í gyóry­­setzen Fischer Mó-ritznál, Zágráb: szertárában. Ti»za-Ujlák :Royko Victor gyógy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék