Magyar Polgár, 1902. október-december (25. évfolyam, 224-299. szám)

1902-10-10 / 232. szám

1902. október 10. MAGYAR POLGÁR Vidéki t. hátralékot előfizetőin­ket tisztelettel felkérjük előfizetésük mielőbbi megújítására, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne tör­ténjen. ____ _ __ A király képviselője, József fő­herczeg ő Fensége táviratilag értesítette az illetékes tényezőket, hogy magasfokú tüdő­hurutja miatt kénytelen elmaradni a Má­tyás-szobor leleplezési ünnepéről és az ez­zel kapcsolatos ünnepélyekről. Ma déltájban kapta meg Bélai Ákos gróf főispán a hivatalos értesítést, mely szerint a cs. és apostoli kir. Felsége kép­viseletében József Ágost a cs. és kir. Fen­sége fog holnap, szombaton, este 10 óra 8 perc­kor Kolozsvárra érkezni. Ugyan­erről értesítette József Ágost főherczeg udvarmesteri hivatala Feilitzsch Arthur báró kárpátegyleti elnököt is. Feilitzsch báró továbbá a követ­kező táviratot kapta ma délelőtt Kistapol­­csányból: ő Felsége királyunk fölszólított, hogy őt én képviseljem az ünnepen és mint­hogy egészségem valamit javult, holnap 11-én este 10 óra 8 perczkor érkező vonattal jövök Kolozsvárra. József Ágost főherczeg: Mély sajnálattal fogadjuk a hirt, hogy József főherczeg ő Fenségét ez alkalom­mal nem üdvözölhetjük Kolozsvár falai között A főherczeg már több hét óta betegeskedik, de azt remélték, hogy októ­ber 12 éig teljesen visszanyerheti egész­ségét és koc­kázat nélkül teheti ki magát a fáradalmaknak, melyekkel a kolozsvári ünnepélyeken való részvétel, reprezentálás jár. Ez a remény azonban, fájdalom, nem teljesült. A gyötrelmes betegség, melyben a főherczeg szenved, lehetetlenné teszi, hogy ide utazzék és a király képviseletében több ünnepélyen szerepeljen. De a milyen fájdalmas reánk nézve, hogy József főherczeget nem láthatjuk vendégül, és úgy nagy örömünkre szolgál az, hogy a főherczeg fiát, József Ágost főherczeget bízta meg felséges királyunk, hogy legmagasabb személyét a kolozsvári ünnepeken képviselje. Örömmel, lelkese­déssel várjuk körünkbe József nádor csa­ládjának e kiváló fiatal sarját, a fenséges atyjához minden oly méltó fiút. — A holnap esti gyorsvonattal érkező főherczeg kíséretében lesz Szapáry József gróf ka­marás. — Hegedűs Sándor orsz. képviselő, a Mátyás-szobor­ bizotts­a elnöke, tudvalevőleg mi délután érkezik Kolozsvárra, nejével és leányá­val. Hegedűs Sándor és családja ez alkalommal három-né­gy napot fog Kolozsvárit tölteni és Dorgy Albert kir. közjegyző vendégei lesznek. — Vendégek fogadása és elszál­lásolása. A Mátyás-ünnepre érkező és előre bejelentett vendégek és küldöttségek fogadására, elszállásolására az intéző bizottság egy külön irodát rendezett be a vasúti pályaháznál. Ez az iroda intézkedik az érkezők útbaigazítására és elszállásolására nézve, valamint az ünnepélyre szóló jegyeket is kiosztja az illetőknek. Künn a pályaháznál egy fogadó bizottság várja a ven­dégeket. A bizottság tagjai a város színeit mu­táló kokárdát viselnek. A bizottság a bejelentett vendégek részére az úti podgyász megjelölésére sárga szinü ezédulákat küldött szét. A vendé­gek mindazon úti podgyászait, melyek ezen sárga szinü czédulákkal lesznek ellátva, a szállitó-hi­­vatal nyomban a megérkezés után az illetők la­kására szállíttatta. — Az Irodalmi Társaság Mátyás­ünnepe. Az Erdélyi Irodalmi Társaság Mátyás király emlékezetére, mint már emlite­ttük, októ­ber 11 én d. e. 11 órakor az unitárius kollégium dísztermében felohasó disz­ülési tar­. Tárgyso­­rozat:­­ Elnöki megnyitó. 2. Felszeghy D r. tag : Ünnepi költemény. 3 .iartha Miklós r. tag.: Má­r­is királyról. (Eml­kbeszéd.) 4. Szabolcska M. r. tag: Költemény Mátyás királyról. 5.Jókai Mórnak a Mátyás király emlék­táblájánál mon­dott ódáját szavalja Jankó Abigél, a nemzeti színház tagja . Az Irodalmi Társaság dísz­­ülésén jelen lesz Jókai Mór Elterjedvén az a hir, hogy az ülésen cs­ak belépti jegy­gyel lehet megjelenni, felkérett­etik annak közlésére, hogy ilyen jegyek nem adatnak ki, tehát a bemenet teljesen szabad . Kereskedőink ünnepe A­­kolozs­vári kis és középkereskedő társulat* október hó 13-iki zászlóavatási ünnepsége programmjá­­val már nagyrészben elkészült és annak sor­rendje a következő lesz : 1. D lelőtt 9 órakor a társulat tagjainak gyülekezése a társulat Wesselényi Miklós­ utcza 13. sz. a. helységében. 2 10 órakor szintén ugyanott gyülekezés a zászlóanya kíséretét ké­pező 60 fehérruhás nyoszólánykáknak. 3. Fél 11 órakor ünnepélyes kivonulás a zászlóavatás színhelyére, a Mátyás király téren levő királysátor előtti kordonnal elvont helyre. 4 11 órakor Ur­dus Sándorné zászlóanya és az avatásra jövő testületek fogadása és elhelyezése. 5. Fél 12 óra­kor az ünnepség kezdete Czakó Peti zenekara nyitányaival 6. Kreu­eer Lipót kereskedelmi akadémia javár­a való­ beszéde. 7 Tompa Kál­mán, a nemzeti színház tagja elszavalja ez alka­lomra irt ódását 8 Hegedűs Sándorné felavatja a társulat lobogóját 9. A zászlószögek beverése. 10. Az ünnepély bezárása. E­le­jét 8 órakor a városi Redout összes termeiben hangversenyéyel egybekötött zártkörű elit bál rendeztetik. A hang­verseny programmja a következő lesz: 1. Nyi­tány. Előadja Czakó Pi­ti zenekara. 2 Operette ária és népdalok Énekli Kassai Károlyné. 3. Sza­valat Előadja Somlyai Anna. 4. Liszt Ferencz XIV-ik Rhipsodiája. Czimb­ilmon előadja Jakobi Emma 5 Opera ária. Énekli Hajdú Istvánná. 6. Tetemre hívás S­avalja Rosenberger Fanika 7. Egy elnöki megnyitó beszéd. (Humoreszk) Irta és előadja Csokonai Vitéz Mihály. 8 Nép­dalok. Előadja Kassai Károly, a nemzeti színház tagja. 9. Méze-hetek. Dia ég dr. Gyulai Farkas Jóh Előadják Somlyai A és Kassai K 10 Zi­­radékul népdalok. Előadja Czakó Peti zene­kara. — Ezt követőleg kezdetét veszi a tánc. A Redoutot ez alkalommal a vendégek tisztele­tére a társulat gyönyörűen­­elhisziti, a­melynek munkálatait Dohonyi és Moldovan M­ihes és fia teljesítik. Az avatási ünnepségen csakis a meg­hívókkal rendelkező személyek vehetnek részt, a­mennyiben a kordonnal elvont hely területe nem elégséges a teljes nyilvánosságra. A hangverseny­nyel egybe kötött lánczugilomra személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona, családtagjegy 1 korona, ablakjegy egy családra 6 korona, kar­zatjegy 2 korona melyek Havas Lázár társulati elnök Wesselényi Miklós utczai üzletében előrevált­ható a meghívó fölmutatása mellett. Derék ke­reskedőink szép ünnepsége tehát méltóan illesz­kedik bele a szoborleleplezés országos nemzeti ünnepsége keretébe, a melyben sóérdeme van Havas Lázár elnöknek, Löbli Mihály alelnöknek, mint a rendező-bizottság elnökének és Csokonai Vitéz Mihály titkárnak. — Az alsó-zanki lóversenyek. Az erdélyrészi falka­vadász-társulat ezúttal is fel­hívja az október 13 iki lóversenyre kiránduló közönség figyelmét arra, hogy habár a pro­­grammon két külön vonat indítása van jelezve és pedig az egyik déli 12 óra 24 perczkor, a másik 12 óra 45 perczkor, csak az elsőt veheti igénybe a közönség, mivel a második vonat in­dítása esetleg elmarad. Ezért használja a kö­zönség a 12 óra 24 perczkor minden körül­mények között indítandó vonatot, mely annyi kocsival lesz ellátva, hogy a legnagyobb számú közönséget is kényelmesen szállíthatja ki Alsó- Zsukra. — Elhalasztott igazgató tanács ülés. Az erdélyi bank- és takarékpénztár rész­vénytársaság október hó 11 iki rendes igazgató­­tanácsülése, a Mátyás-szobor leleplezési ünnepre való tekintettel, igazgatósági határozat folytát, elhalasztatott s igy a legközelebbi igazgató ta­nácsülés november hó 11-én fog megtartatni. — Éjjeli szolgálat a távirda hiva­talban. A kolozsvári posta- és távírda igazga­tóság, tekintettel a Mátyás-szobor leleplezési ün­nepély alkalmával felmerlő hírszolgálat nagysá­gára, mától kezdve a tá­irb­i­ hivatalban e hó 13-ig éjjeli szolgálatot is tartot­t istentisztelet. A Kossuth Lajos utczai evang. templomban e hó 12-én az istentisztelet kivételesen reggeli 8 órakor lesz. — Vizbe fúlt leányka. Rövid idő le­forgása alatt a harmadik áldozata a Szamosnak Serestéig Róza, egy négy éves kis leányka. Teg­nap d­é 5 óra tájban Varga József lovas­rendőr a gyepmesteri telep közelében egy leánygyermek vonagló tetemét fogta ki a Szamosbó! Varga az esetről nyomban értesítette a mentőket és a rendőrség ügyeletes tisztviselőjét, azonban mire a mentők odaérkeztek, a kis leány meghalt. A rendőrség a folyamatba tett vizsgálat során meg­­állapította, hogy a vízbe tűrt leányka Serestély Dánid szamoskői utczai lakos gyerme­ke. Hogy halálat a véletlen,a vagy bűntény okozta e, ezt a további vizsgálat lesz hivatva kideríteni. — Maria kilenczed. A boldogságos Szűz tiszteletére a helybeli Minorita-templomban rendezett Mária kilenczednek utolsó és befejező litániája szombaton, e hónap 11 én este 6 órakor fog meg­tartatni ; a szent­beszédet ez alkalommal Ilirschler József róm. kath. lelkész fogja mondani. — Marosvásárhely rendőrsége. Dr. Bernády György polgármester és Hegedűs Sán­dor főkapitány egy nagyobbszabásu tervezeten dolgoznak, mely Marosvásárhely rendőrségénél lényeges szervezeti változást fog előidézni. Erre való tekintetből az Issekutz Gergely kerületi kapi­tány szökésével megüresedett állás egyelőre be­töltetlenül marad. — Véres kardpárbaj. A­hol valamelyes betegség járványszerűleg ütötte fel a fejét, ott keztyek kézzel hiába védekezünk, mert radikális módszerekhez kell folyamodnunk, hogy a pusztító baczillusok tovaterjedését megakadályozhassuk. Ilyen járványszerű betegség nálunk a párbajvívás, mely­nek tarthatatlansága mellett éppen mostan közös hasábokra menő, meggyőző argumentumokkal bi­zonyító czikkeket az ország sajtója És íme, a­mikor ezen el­­vált, elfajult intézmény eltörlése iránt országos mozgalomszerű intézkedések létettek fo­lyamatba, egy újabb véres kardpárbajról adnak hírt a lapok. Nedeczky Jenő volt orsz. képviselő, balatonedericsi földbirtokos és Györfy Pongrácz ez idő szerint keszthelyi lakos, ügyvéd október hó 8 án d­­­ 4 órakor Keszthelyen az Amazon-szálló nagytermében kardpárbajt vívtak, a­mely Győrfy Pongrácz súlyos sebesülésével végződött, a­ki ugyanis a fejtető közepétől a homlokon át egészen a szem­öldökig terjedő súlyos vágást kapott Nedeczkytől, a­kinek balkeze egyik ujján esett egy kis jelenték­telen sérülés. — öngyilkosság,­ kísérlet. Pálffy Ala­dár, honvéd hadapród tiszthelyettes, — mint Ma­rosvásárhelyről írják — tegnapelőtt délután a vas­úti állomással szemben levő Predeál vendéglőben sublimát-a­datot ivott. Az öngyilkossági kísérletet még idejekorán észrevették és a gyorsan alkalma­zott orvosi segély elejét vette a feltétlenül bekö­vetkező halálnak. Az öngyilkos hadapródot a ka­tonai kórházba szállították. Hogy mi érleltette meg a fiatal­emberben az öngyilkosság gondolatát, eddig még nem tudják. — n­ onstre tárgyalás Marosvásár­­helytt Nagyszabású lőtárgyalás volt tegnap a marosvásárhelyi törvényszéknek. Összesen 64 bűncselekmény elkövetése miatt került Hajdú Mihály készvényes-rem­etei községi bíró a vád­lottak padjára. Hűtlen kezelés, hivatali sikkasz­tás és hivatalos hatalommal való visszaélés tet­ték ki ezt a nagy számot, a­mely azonban az egész napon át tartott lőtárgyaláson mind job­ban jobban zsugorodott össze, úgy, hogy a ma

Next