Magyar Rádió Ujság, 1928. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1928-02-19 / 8. szám

20 év óta néhány ritkán látott jóbará­tot leszámítva, könyveim, harmóniu­­mom, íróasztalom, egy-két hó állat s a végtelen rónaság, a maga bronzba­­öntött embereivel, adják társaságomat. 20 év óta volt bajom elég, — mert mért lennék épen én kivétel? — de azért, ha újra kezdhetném, ismét csak így csinálnám. Szeretem­ a szépet s ezt, há­la Istennek, az én szűkre szabott miliőmben mindig meglelem. Főleg pe­dig szeretek mindent, ami magyar. A hegyeket, ahol születtem, a síkságot, ahol élek, a folyókat, melyekben csöpp­nyi gyerek koromban úszkáltam s a Hortobágy délibáb-tengerét. Az aranyos örök bohémet, a zsentryt s a minden­napi kenyérért verejtékező nincstelen kétkezű munkást, a pásztortűz mellett mesélő, öreg, levitézlett lókötőt és a kicsi emberpalántákat, akiknek lelkében az én szeretetem melegétől nyílik vi­rággá az értelem bimbója. Szóval min­dent, amiben a magyar lélek él. Húsz év alatt összeírtam vagy harminc kö­tetre való cikket, novellát, tanulmányt, regényt, riportot, színdarabot, de min­den betűm a magyarság szolgálatában állott. Tudom, hogy nem érdem s nem is sok, írhattam volna többet is. De mire írásra kerül a dolog, elfogy az energiám. Kint álmodozni, képzeletben szőni a fantázia aranyos brokátját, el­mélázni a naplementén, ez az én éle­tem. Nincs mit dicsekedni vele, mert inkább baj, hogy élhetetlen vagyok, de hát »ilyennek is kell lenni«. * Az »Invitation« jelige alatt rejtőző író, aki »Lepketánc« című hangjátéká­val nyert 100 pengős jutalmat, mind­össze egy­­ álarcos fényképpel tisz­telte meg a rádiót és azt írta, hogy ha majd újabb pályázatunkon elnyeri az első díjat, leveti álarcát... Ám a rádió a hangjátékpályázat komolysága érdekében két héten belül várja a je­lentkezést, különben a bírálóbizottság döntése alapján másként határoz. 1. Hadd szögezzem le ez alkalommal írásban, hogy a rádió leginkább konferálás közben schertzeg. 2. Igaz-e, hogy amíg a képközvetí­­tést tökéletesítve be nem vezetik, a Stúdiók műsora mindaddig kép­telen lesz? 3. Az elmúlt hét legfigyelemre mél­tóbb eseménye volt, hogy a szünet­jel nem változott. 4. Két mondat, melyek nincsenek vo­natkozásban egymással: 1. A stúdió napi műsora befeje­zéséül cigányzene hallható. 2. Cigány mellett felejt a magyar! 5. A stúdió egyes novellafelolvasá­saiból megállapítható, hogy az il­lető szerző nem hogy írni, de még olvasni sem tud. 6. A hajvágó bánata: Múltkor kisértem egy nőt. A nő sietett. Én utána. Mielőtt még el­értem volna, vége lett az egésznek és mégis én fizettem az erkölcsde­­tektívnek nyolcvan pengőt. A múltkor Polgár Tibor kisért egy nőt. A nő sietett. Polgár utána. Mielőtt még elérte volna, vége lett az egésznek. És mégis Tibor ka­pott nyolcvan pengőt. Hát van igazság? ...............cat­..............A­z élet fonákságainak kifigurázása. Ré­gi velencei filiszter történet. Négy goromba és házsártos férj az er­kölcs és rend nevében háznépét le­nyűgözve tartja. Az egyik házsár­tos a leányát eljegyzi a másik há­zsártos fiával, de úgy, hogy a fia­talok, csak az esküvőn láthatnák meg egymást. Az asszonynép csa­lafintasággal kijátssza a házsárto­­sokat s mikor az apák erre rájön­nek, szörnyű haragra lobbannak, de egyik ügyes, bátor és ötletes asszony szembeszáll velük, kiegyen­líti a félreértéseket s a fiatalok, mert úgyis ismerik és szeretik egy­mást a felsült négy házsártos örömkönnyes bosszúságára egy­máséi lesznek. Az Operaház előadását Szemere Árpád főrendező rendezi, a zene­kart Fleischer Antal karnagy ve­zényli. G3___________________. Gazdi­ Aranka, a királynő­ szerepét játszotta Stú­dió II. 12-iki „Bob herceg“ előadásán. Vágja : Innocent Ernő „A négy Házsártos“ Wolf-Ferrari ” felvonásos operája (II. 17.) Az új opera premierje f. hó 12- én volt a m. kir. Operaházban. Az Operaház f. hó 17-ére újra műsorra tűzte, amely alkalommal, amint la­punk zártakor értesültünk a rádió is közvetíteni fogja. Az opera szö­vegét az olasz vígjáték nagynevű mestere Goldini irta. A négy házsártos a nyárspolgári 12 Esperanto Por eksterlando Budapest ondl 557.6 m Kw. 3. Post longa interna laboro kaj klopo­­doj fine naskighis ankau ehe ni la Società por Amatoroj malondlongaj. Nuntempe en Hungarujo est as 3 send­­stanoj amatoraj, du en Budapest (EW­).1. Nekolny Kurt, EWH.2. Ste­fano Kemény) kaj nuu en Enying (EWH.4. Dionisio Bibó). La juna societo jam nun ageme la­­boras, aranghis prelegadojn, raportis pri la kontaktoj eksterlandoj ghis nun akiritaj. Kiel oficialan organon la so­cieto elektis nian revuon kaj jam en la lasta numero ghi aperigis komu­­nikojn sub nomo Q. S. T. Nia espero estas, ke la juna societo baldau organizos la interligon kun la tutmonda amatoraro. »73«! Dr. My. Idegesség vagy álmatlanság esetében vegyen lefekvés előtt PILAVIN-fenyőfürdőket, mely után kitünően fog aludni, szellemi és testi frisseségét fokozza. 1 doboz 6 fürdéshez elégséges. Ára 2.­40 P Kapható minden patikában és drogériában.

Next