Magyar Rendőr, 1947 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

A MAGYAR ALLA M R E N D Ő R S É G FOLYÓIRAT A TARTALOM: ISMERJÜK MEG VEZETŐINKET r RaI к László belügyminiszter életrajza Mit várnak a rendőrség vezetői és beosztottjai a „Magyar Rendőr­től“? * Demokrácia — népi demokrácia * BŰNÜGYI KRÓNIKA * Európa balra tart * Az újjáéled! íolyamrendőrség BELPOLITIKAI HELYZETKÉP: A hároméves terv * Munkában a hírközpont 4: Mit várhatunk a gazdasági alosztálytól? ■K Bűnügyi lélektan RENDORSPORT * KÖZGAZDASÁGTAN DIÓHÉJBAN * Hírek, dicséretek, elismerések * Színes cikkek, beszámolók * Rejtvények 1947 januári Ű T R А V A L Ó Irta: Dr. Szebenyi I'ndre nun. oszt. főnök, a közrendészeti főosztály vezetőié A felszabadulás után a városokban és a községekben a Nemződ Bizottságok népi szervként hozták létre az egymástól független rend­őri egységeket. Hiányzott a központi hatalom egységbe foglaló és irányitó ereje, hiányzott a rendörök felszerelése és szak adása. Buda­pesten és vidéken polgári ruhában, legtöbbször fegyvertelenül állt őrt a rendőr, fizetése sokszor az egynapi életfenntartásra sem volt elég­séges, közlekedési eszközökkel nem rendelkezett és nem egyszer fel­készültebb volt vele szemben az, aki ellen e rendőrség erejének irá­nyulnia kellett. Két év után a rendőrség az államhatalom egységes, központosí­tott szerveként működik és ezen belül fokozódó anyagi ellátással és fejlődő szakképzettséggel teljesíti kötelességét a magyar rendőr. A magyar bélügy minisztérium a budapesti és a vidéki főkapu tányságon, valamint a magyar államrendőrség államvédelmi osztályán keresztül az országos főkapitány segítségével biztosítja a központi hatalom érvényesítését. A főkapitányságlói a rendőrőrsig valamennyi hatóság és szerv képes mindinkább a központi akarni végrehajtá­sára, az állami feladatok megoldására. A féléves új tapasztalat és » múlt felhasználható történéseinek figyelembevételével létrejött a jelen kornak megfelelő szervezet. Természetesen ez a szervezet a további tapasztalatok alapján állandóan változik, fejlődik. Biztosítja az egységes működést a szervezet •egysége, a központi rendelkezések határozottsága és a, különböző technikai eszközök felhasználásával аЯ anyagi irányítás lehetősége. Személyi vonatkozásban a felszabadulás óta szorgos munkával és a természetes kiválasztódás segítségével is a rendőrség nem megfelelő elemeit nagyrészben leváltottuk, a ténylegesen szolgálatot teljesítő­ket pedig a Budapesten működő tiszti és segédhivatalt tanfolyamok, valamint a Budapesten és vidéken egyaránt működő nyomozótiszti, őrszemélyzeti tanfolyamok segítségével megfelelő .szakképzetlsegbetl részesítettük. A személyi kiválasztás, az iskolában való kiképzésre tömörítés lehetővé tette a rendőrség tagjainak a népi demokrácia céljainak elérésére való biztosítását és fokozódó erővel a pártpoliti­kán feliilálló, a demokratikus magyar köztársaság céljait szolgáló egységes rendőrség megteremtéséi. A rendőrség kiképzése és demokratikus nevelése terén sok még a tennivaló. A rendőri őrség tagjait hathónapos tanfolyamokon ké­pezzük lei jó rendőrré, járőrvezetővé és őrs-, vagy őr szoba parancs­nokká. A rendőrök parancsnokié tisztjeit vezetői tanfolyamokon vizs­gáljuk át és látjuk el azokkal a tudnivalókkal, amelyek alapján fel­tétlen fegyelemmel. de a porosz fegyelmezési eszközök nélkül tudják a rendőr egy ségek közigazgatási és karhatalmi ütőképességét biztosí­tani. Folytatjuk a hatósági, nyomozó és irodai szolgálatot ellátó tisz­tek iskolázását: politikai és szakszem pontból való képzésüket. A központi irányítás nagyszerű technikai eszköze a nemrégiben elkészült külön rendőri országos rádióhálózat-. Utasításainkat és köz*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék