Magyar Rendőr, 1947 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

A MAGYAR ÁLLA­M­R­E­N­D­Ő­R­S­É­G FOLYÓIRAT­A TARTALOM: ISMERJÜK MEG VEZETŐINKET ! Raj­k László belügyminiszter életrajza Mit várnak a rendőrség vezetői és beosztottjai a „Magyar Rendőr­től“? * Demokrácia — népi demokrácia * BŰNÜGYI KRÓNIKA * Európa balra tart * Az újjáéled! folyamrendőrség BELPOLITIKAI HELYZETKÉP: A hároméves terv * Munkában a hírközpont 4: Mit várhatunk a gazdasági alosztálytól? ■K Bűnügyi lélektan RENDŐRSPORT * KÖZGAZDASÁGTAN DIÓHÉJBAN * Hírek, dicséretek, elismerések * Színes cikkek, beszámolók * Rejtvények 1947 januári Ú T R A V A L Ó Írta: Dr. Szebenyi E­ndre nm­. oszt. főnök, a közrendészeti főosztály vezetője A felszabadulás után a városokban és a községekben a Nemzet Bizottságok népi szervként hozták létre az egymástól független rend­őri egységeket. Hiányzott a központi hatalom egységbe foglaló és irányító ereje, hiányzott a rendőrök felszerelése és szak­adása. Buda­pesten és vidéken polgári ruhában, legtöbbször fegyvertelenül állt őrt a rendőr, fizetése sokszor az egynapi életfenntartásra sem volt elég­séges, közlekedési eszközökkel nem rendelkezett és nem egyszer fel­készültebb volt vele szemben az, aki ellen e rendőrség erejének irá­nyulnia kellett. Két év után a rendőrség az államhatalom egységes, központosí­tott szerveként működik és ezen belül fokozódó anyagi ellátással és fejlődő szakképzettséggel teljesíti kötelességét a magyar rendőr. A magyar belügy­minisztérium a budapesti és a vidéki főkapit­tányságon, valamint a magyar államrendőrség államvédelmi osztályán keresztül az országos főkapitány segítségével biztosítja a központi hatalom érvényesítését. A főkapitányságtól a rendőrőrsig valamennyi hatóság és szerv képes mindinkább a központi akarat végrehajtá­sára, az állami feladatok megoldására. A féléves új tapasztalat és a múlt felhasználható történéseinek figyelembevételével létrejött a jelen kornak megfelelő szervezet. Természetesen ez a szervezet a további tapasztalatok alapján állandóan változik, fejlődik. Biztosítja az egységes működést a szervezet­­egysége, a központi rendelkezések határozottsága és a­ különböző technikai eszközök felhasználásával az anyagi irányítás lehetősége. Személyi vonatkozásban a felszabadulás óta szorgos munkával és a természetes kiválasztódás segítségével is a rendőrség nem megfelelő elemeit nagyrészben leváltottuk, a ténylegesen szolgálatot teljesítő­ket pedig a Budapesten működő tiszti és segédhivatali tanfolyamok, valamint a Budapesten és vidéken egyaránt működő nyomozótiszti, őrszemélyzeti tanfolyamok segítségével megfelelő­­szakképzettségbe­­ részesítettük. A személyi kiválasztás, az iskolában való kiképzésre tömörítés lehetővé tette a rendőrség tagjainak a népi demokrácia céljainak elérésére való biztosítását és fokozódó erővel a pártpoliti­kán felü­lálló, a demokratikus magyar köztársaság céljait szolgáló egységes rendőrség megteremtését. A rendőrség kiképzése és demokratikus nevelése terén sok még a tennivaló. A rendőri őrség tagjait hathónapos tanfolyamokon ké­pezzük fel jó rendőrré, járőrvezetővé és őrs-, vagy őr­szoba parancs­nokká. A rendőrök parancsnoki­ tisztjeit vezetői tanfolyamokon vizs­gáljuk át és látjuk el azokkal a tudnivalókkal, amelyek alapján fel­tétlen fegyelemmel, de a porosz fegyelmezési eszközök nélkül tudják a rendőr egy­ségek közigazgatási és karhatalmi ütőképességét biztosí­tani. Folytatjuk a hatósági, nyomozó és irodai szolgálatot ellátó tisz­tek iskolázását, politikai és szakszem­pontból való képzésüket. A központi irányítás nagyszerű technikai eszköze a nemrégiben elkészült külön rendőri országos rádióhálózat­. Utasításainkat és köz*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék